Trường THCS Minh Hải

Huyện Văn Lâm - Hưng Yên

Danh sách học sinh

Tổng số: 189 học sinh

Số điểm xuất sắc: 63 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 44 - Điểm hỏi đáp 1013

Số điểm xuất sắc: 41 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 26 - Điểm hỏi đáp 8

Số điểm xuất sắc: 23 - Điểm hỏi đáp 334

Số điểm xuất sắc: 7 - Điểm hỏi đáp 6

Số điểm xuất sắc: 7 - Điểm hỏi đáp -54

Số điểm xuất sắc: 7 - Điểm hỏi đáp -166

Số điểm xuất sắc: 6 - Điểm hỏi đáp -73

Số điểm xuất sắc: 5 - Điểm hỏi đáp 1

Số điểm xuất sắc: 4 - Điểm hỏi đáp 4

Số điểm xuất sắc: 3 - Điểm hỏi đáp 1830

Số điểm xuất sắc: 3 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 2 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 2 - Điểm hỏi đáp -60

Số điểm xuất sắc: 1 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 828

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 221

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 209

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 124

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 107

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 70

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 51

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 29

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 17

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 16

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 12

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 11

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 11

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 11

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 10

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 7

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 6

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 5

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 5

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 5

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 4

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 1

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 1

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 0

Học sinh tích cực

Điểm hỏi đáp 1830 - Xuất sắc: 3

Điểm hỏi đáp 1013 - Xuất sắc: 44

Điểm hỏi đáp 828 - Xuất sắc: 0

Điểm hỏi đáp 334 - Xuất sắc: 23

Điểm hỏi đáp 221 - Xuất sắc: 0

Điểm hỏi đáp 209 - Xuất sắc: 0

Điểm hỏi đáp 124 - Xuất sắc: 0

Điểm hỏi đáp 107 - Xuất sắc: 0

Điểm hỏi đáp 70 - Xuất sắc: 0

Điểm hỏi đáp 51 - Xuất sắc: 0