Trường THCS Chu Mạnh Trinh

Huyện Văn Giang - Hưng Yên

Danh sách học sinh

Tổng số: 300 học sinh

Số điểm xuất sắc: 169 - Điểm hỏi đáp 1

Số điểm xuất sắc: 136 - Điểm hỏi đáp -44

Số điểm xuất sắc: 65 - Điểm hỏi đáp 3

Số điểm xuất sắc: 35 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 31 - Điểm hỏi đáp 5

Số điểm xuất sắc: 25 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 22 - Điểm hỏi đáp 11

Số điểm xuất sắc: 17 - Điểm hỏi đáp 4

Số điểm xuất sắc: 15 - Điểm hỏi đáp 1

Số điểm xuất sắc: 12 - Điểm hỏi đáp 21

Số điểm xuất sắc: 11 - Điểm hỏi đáp 5

Số điểm xuất sắc: 11 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 11 - Điểm hỏi đáp -6

Số điểm xuất sắc: 10 - Điểm hỏi đáp 1

Số điểm xuất sắc: 10 - Điểm hỏi đáp -222

Số điểm xuất sắc: 9 - Điểm hỏi đáp 3

Số điểm xuất sắc: 8 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 6 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 5 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 4 - Điểm hỏi đáp 16

Số điểm xuất sắc: 4 - Điểm hỏi đáp 15

Số điểm xuất sắc: 4 - Điểm hỏi đáp 2

Số điểm xuất sắc: 3 - Điểm hỏi đáp 2

Số điểm xuất sắc: 3 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 3 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 2 - Điểm hỏi đáp 6

Số điểm xuất sắc: 2 - Điểm hỏi đáp 1

Số điểm xuất sắc: 2 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 1 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 14

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 12

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 11

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 7

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 5

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 3

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 3

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 3

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 3

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 3

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 3

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 3

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 3

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 2

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 2

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 2

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 2

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 2

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 2

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 1

Số điểm xuất sắc: 0 - Điểm hỏi đáp 1

Học sinh tích cực