Trường THCS P. Huy Thông

Huyện Ân Thi - Hưng Yên

Danh sách học sinh

Tổng số: 472 học sinh

Số điểm xuất sắc: 210 - Điểm hỏi đáp -14

Số điểm xuất sắc: 119 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 89 - Điểm hỏi đáp 7

Số điểm xuất sắc: 71 - Điểm hỏi đáp 3

Số điểm xuất sắc: 65 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 61 - Điểm hỏi đáp 6

Số điểm xuất sắc: 56 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 51 - Điểm hỏi đáp -110

Số điểm xuất sắc: 46 - Điểm hỏi đáp 1937

Số điểm xuất sắc: 35 - Điểm hỏi đáp 1

Số điểm xuất sắc: 32 - Điểm hỏi đáp 1

Số điểm xuất sắc: 31 - Điểm hỏi đáp 2

Số điểm xuất sắc: 23 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 22 - Điểm hỏi đáp 46

Số điểm xuất sắc: 22 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 21 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 20 - Điểm hỏi đáp 1

Số điểm xuất sắc: 19 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 18 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 17 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 17 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 15 - Điểm hỏi đáp 206

Số điểm xuất sắc: 14 - Điểm hỏi đáp 12

Số điểm xuất sắc: 14 - Điểm hỏi đáp 6

Số điểm xuất sắc: 14 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 13 - Điểm hỏi đáp 4

Số điểm xuất sắc: 13 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 12 - Điểm hỏi đáp 4

Số điểm xuất sắc: 10 - Điểm hỏi đáp 5

Số điểm xuất sắc: 10 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 9 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 8 - Điểm hỏi đáp 2209

Số điểm xuất sắc: 8 - Điểm hỏi đáp 1

Số điểm xuất sắc: 8 - Điểm hỏi đáp 1

Số điểm xuất sắc: 8 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 8 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 8 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 7 - Điểm hỏi đáp 12

Số điểm xuất sắc: 7 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 7 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 7 - Điểm hỏi đáp -54

Số điểm xuất sắc: 6 - Điểm hỏi đáp 2

Số điểm xuất sắc: 6 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 6 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 6 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 6 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 5 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 4 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 4 - Điểm hỏi đáp 0

Số điểm xuất sắc: 4 - Điểm hỏi đáp 0

Học sinh tích cực

Điểm hỏi đáp 2209 - Xuất sắc: 8

Điểm hỏi đáp 1937 - Xuất sắc: 46

Điểm hỏi đáp 206 - Xuất sắc: 15

Điểm hỏi đáp 59 - Xuất sắc: 3