Tìm x (liên quan đến lũy thừa) - Toán lớp 6


00 : 00
Điểm
0
Hôm nay, bạn còn 12 lượt làm bài tập.