Phép trừ dạng 12-8, 32-8, 52-28 - Toán lớp 2


00 : 00
Điểm
0

Hôm nay, bạn còn 12 lượt làm bài tập.