Phép trừ có nhớ dạng: 54, 55, 56, 57, 58 trừ đi một số - Toán lớp 2


00 : 00
Điểm
0

Hôm nay, bạn còn 12 lượt làm bài tập.