Toán lớp 9


Các bài giảng Toán lớp 9

Danh sách bài giảng sắp lên mạng

Mở Đóng
23.
Góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung - Góc có đỉnh ở trong, ngoài đường tròn Sắp lên mạng
24.
Hàm số y = ax^2 (a khác 0) và đồ thị Sắp lên mạng
25.
Tứ giác nội tiếp Sắp lên mạng
26.
Công thức nghiệm của phương trình bậc hai Sắp lên mạng
27.
Công thức nghiệm thu gọn Sắp lên mạng
28.
Hình trụ Sắp lên mạng
29.
Hình nón, hình nón cụt Sắp lên mạng
30.
Hệ thức Vi-et và ứng dụng Sắp lên mạng
31.
Hình cầu Sắp lên mạng
32.
Phương trình quy về phương trình bậc hai Sắp lên mạng

Chú ý: Các bài giảng năm học 2016-2017 sẽ được cập nhật theo tiến độ học trên lớp.