Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Giúp tôi giải bài tập

Gọi 2 c số t nhiên đó là a, b (đk)

 tổng các bình phương của hai chữ số bằng 50 ...=> a2+b2=5a2+b2=50  (*)

và nếu đổi chỗ hai chữ số cho nhau thì ta được một số mới lớn hơn số ban đầu 54 đơn vị => ba-ab=54

                                                                                                                                     <=> b-a=4=> a+4=b

Thay vào giải ra vô nghiệm

Đọc tiếp...
Hộ mình với

Bài tập Tất cả

Đọc tiếp...

Được cập nhật 6 giờ trước (9:48)

2

Mình gửi hình nha. Nếu bạn không thấy bài thì vào thống kê của mình có nhá