K
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

Hôm kia

Sửa: Khi nhân 345 với một số có 3 chữ số, hàng trăm bằng hàng đơn vị, hàng chục bằng 0, bạn Linh đã đặt tích riêng thẳng cột nên kết quả đã bị giảm so với tích đúng là 136 620. Em hãy tìm tích đúng của phép nhân đó?

Diện tích căn phòng là 8x6=48(m2)

Diện tích 1 viên gạch là 40x40=1600(cm2)=0,16(m2)

Số viên gạch cần dùng là:

48:0,16=300(viên)

Hôm kia

Diện tích nền là:

 8 x 6 = `48(m^2)`

Đổi: 40cm = 0,4m

Diện tích mỗi viên gạch là:

0,4 x 0,4 = 0,16 `(m^2)`

Số viên gạch cần dùng là:

48 : 0,16 = 300 (viên)

ĐS: ... 

Đặt A=1+4+7+...+58

Số số hạng là \(\dfrac{58-1}{3}+1=\dfrac{57}{3}+1=20\left(số\right)\)

Tổng của dãy số là \(\left(58+1\right)\cdot\dfrac{20}{2}=59\cdot10=590\)

\(\dfrac{18\cdot123+9\cdot4567\cdot2+3\cdot5310\cdot6}{1+4+7+...+58-410}\)

\(=\dfrac{18\left(123+4567+5310\right)}{590-410}=\dfrac{18\cdot10000}{180}\)

=10000:10=1000

Hôm kia

3,62 x 10 = 36,2 

3,62 x 100 = 362 

3,62 x 1000 = 3620

3,62 : 10 = 0,362 

3,62 : 100 = 0,0362 

3,62 : 1000 = 0,00362 

Tuổi con là (28-8):(3-1)=20:2=10(tuổi)

Tuổi mẹ là 3x10+8=38(tuổi)

Hôm kia

2 lần tuổi conlà:

28 - 8 = 20 (tuổi) 

Tuổi con là:

20 : 2 = 10 (tuổi)

Tuổi mẹ là: 

28 + 10 = 38 (tuổi)

ĐS: ... 

17 tháng 7

Số thứ nhất là: 

    \(\left(2019+85\right):2=1052\)

Tổng của số thứ hai và số thứ ba là:

    \(2019-1052=967\)

Số thứ hai là:

    \(\left(967+37\right):2=502\)

Số thứ ba là:

    \(967-502=465\)

       Đ/s:........

AH
Akai Haruma
Giáo viên
17 tháng 7

Lời giải:

a. $5(x+12)+22=92$

$5(x+12)=92-22=70$

$x+12=70:5=14$

$x=14-12$

$x=2$

b.

$5(x+35)=515$

$x+35 = 103$

$x=103-35$

$x=68$

c.

\(88-3(7+x)=64\\ 3(x+7)=88-64=24\\ x+7=24:3=8\\ x=8-7\\ x=1\)

d.

\(x-48:16=37\\ x-3=37\\ x=37+3\\ x=40\)

a) Diện tích hình vuông là: 48 . 3 = 144 (cm2)

    Vì 144= 12nên cạnh hình vuông = 12cm

    Chu vi hình vuông là: 12 . 4 = 48 (cm)

                    Đ/s.

b) Diện tích hình chữ nhật là: 144 : 9 . 8= 128 (cm2)

Nửa chu vi là: 48 : 2 = 24(cm)

Vì 16 + 8 = 24 và 16 . 8 = 128 nên CD= 16cm và CR= 8cm

                    Đ/s.

Số thứ nhất sau khi bớt đi 1,9 đơn vị là:

\(7,8:\left(5-3\right)\times5=19,5\)

Số thứ nhất là 19,5+1,9=21,4

Số thứ hai là 21,4-7,8=13,6

chiều cao là 4,7-0,3=4,4

Diện tích là \(4,7\times4,4:2=10,34\)