Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

3 giờ trước (23:14)

số bị dư cậu ơi

4 giờ trước (22:11)

chia một số thập phân cho một số tự nhiên:

chia phần nguyên, khi hết : đặt dấu phẩy ở thương vừa tìm đc

r chia tiếp phần thập phân.

4 giờ trước (22:19)

khi chia một số thập cho một số tự nhiên thì chúng ta được một số thập phân khác

4 giờ trước (21:41)

Để lãi 20% so với giá gốc, thì cửa hàng đó phải bán gọi kẹo ấy với giá:

8 000 x (100% + 20%) = 9 600 (đồng)

Đ.số: 9 600 đồng

4 giờ trước (21:43)

- Số tiền lãi là: \(20\%\times8000=1600đ\)

- Giá tiền gói kẹo bán ra để có lãi là: \(8000+1600=9600\left(đ\right)\)

4 giờ trước (21:35)

16m23dm =16,23m2                

631km7dam =  631,0007 km2       

8,54m2   = 8m54dm2

70dam2m = 70,02dam2       

4km7hm =4,07 km2           

2,15km = 2 km15 hm2

5 giờ trước (21:06)

Mỗi ô tô  chở được: 134,4 : 24= 5,6(tấn)

15 ô tô chở được: 5,6 x 15 = 84(tấn)

Đ.số: 15 ô tô chở được 84 tấn hàng

5 giờ trước (21:06)

Chưa đủ dữ kiện.

5 giờ trước (21:06)

Chiều rộng kém chiều dài bao nhiêu vậy em?

27,5x34+45+33

1
5 giờ trước (20:56)

27,5 x 34 + 45 + 33

= 935 + 45 + 33

= 980 + 33

= 1013

5 giờ trước (20:48)

( 13,75 - 0,48 x 5 ) x 48 x ( 1,8 x 5 - 0,9 x10 )

= ( 13,75 - 2,4 ) x 48 x ( 9 - 9 ) 

= 11,35 x 48 x 0

= 0

5 giờ trước (20:47)

Khi dời dấu phẩy của số lớn sang trái 1 hàng tức là ta đã giảm số đó đi 10 lần

Ta có sơ đồ :

 

Số lớn : |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

 

Số bé : |---|--|

1/10 số lớn + số bé = 11,955 mà số lớn - số bé = 5,37.

Do đó 11 lần của 1/10 số lớn là : 11,955 + 5,37 = 17,325

Số lớn là : 17,325 : 11 x 10 = 15,75

Số bé là : 15,75 - 5,37 = 10, 38

Đáp số : SL : 15,75 ; SB: 10, 38.

Tick nha