Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây

7 giờ trước (0:52)

 

mẹ 32 tuổi con 8 tuổi cần bao nhiêu năm nữa mẹ gấp

2 tuổi con

Từ năm 2001 đến năm 2100 là thế kỷ thứ XXI (21).

11 giờ trước (20:08)

21XXI

13 giờ trước (18:53)

Thời lượng thích hợp để nó in được 1000 trang là: 

1000 : 32 = 31,25 ( phút )

Đ/s: 31,25 phút

13 giờ trước (18:59)

Thời lượng để máy in đó in được 1000 trang là :

1000 : 32 = 31,25 ( phút ) = 31 phút 15 giây

Đáp số : 31 phút 15 giây

#Bngoc

Akai Haruma
Akai Haruma Giáo viên
13 giờ trước (18:51)

Lời giải:
Đổi 4 tấn 4 tạ = 44 tạ 

Coi số thóc kho thứ nhất là 3 phần, số thóc kho thứ hai là 5 phần thì hiệu số phần bằng nhau: $5-3=2$ (phần) 

Số thóc kho thứ nhất: $44:2\times 3=66$ (tạ) 

Số thóc kho thứ hai: $44:2\times 5=110$ (tạ)

13 giờ trước (18:51)

4 tấn 4 tạ thóc= 44 tạ

Kho thứ 1 có số tạ thóc là:

44 : ( 5+ 3) x 3= 16,5 (tạ)

Kho thứ 2 có số tạ thóc là:

44 - 16,5 = 27,5 tạ