Tất cảToánTiếng ViệtTiếng Anh

Edward Newgate 9 tháng 8 2017 lúc 20:57
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Gọi a , b , c là số tờ tiền loại 2000a , 5000b , 5000c

Ta có : 2000a = 5000b = 10000c

Suy ra \(\frac{a}{5}\)= \(\frac{b}{2}\)= \(\frac{c}{1}\) và a + b = c = 16

Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau :

\(\frac{a}{5}\)=   \(\frac{b}{2}\)  =   \(\frac{c}{1}\)= \(\frac{a+b+c}{5+2+1}\)\(\frac{16}{8}\)= 2

suy ra a = 2 x 5 = 10

          b = 2 x 2 = 4

          c = 2 x 1 = 2

Vậy ............................

Đọc tiếp...
Hello 29 tháng 8 2018 lúc 9:36
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Gọi tờ giấy bạc loại 2000đ, 5000, 10000đ theo thứ tự là x, y, z (x, y, z \(\in\)N*)

Theo đề bài ta có:

\(x+y+z=16\)và \(2000x=5000y=10000z\)

Biến đổi: \(2000x=5000y=10000z\Rightarrow\frac{2000x}{10000}=\frac{5000y}{10000}=\frac{10000z}{10000}\)

                                                                 \(\Rightarrow\frac{x}{5}+\frac{y}{2}+\frac{z}{1}\)

Theo tính chất của dãy tỉ số bằng nhau:

\(\frac{x}{5}+\frac{y}{2}+\frac{z}{1}=\frac{x+y+z}{5+2+1}=\frac{16}{8}=2\)

                          \(\Rightarrow x=2.5=10\)

                          \(\Rightarrow y=2.2=4\)

                          \(\Rightarrow z=2.1=2\)

Vậy số tờ bạc loại 2000đ, 5000, 10000đ theo thứ tự là: 10; 4; 2.

Đọc tiếp...
nguyễn thị khánh linh 13 tháng 12 2017 lúc 19:14
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

ta có:10 tờ loại 2 000đ

           4 tờ loại 5 000đ

         2 tờ loại 10 000đ

Đọc tiếp...
Best AWM- S 18 tháng 9 lúc 20:31
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

A = { 8,9,10 ,..... , 44 }

A có số phần tử là 

( 44- 8) :1 + 1 = 37 (phần tử 

Đọc tiếp...
Hoàng Thu Hằng 18 tháng 9 lúc 20:29
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm
  • A= ​{ 8;9;10;11;....;4 }
  • Số phần tử của tập hợp A là:

             44-8+1= 37

  •  { 10;12;13 }                  ;            { 33; 35; 36 }

muốn tìm số phần tử của một tập hợp nào đó thì ta lấy : số cuối ( số lớn nhất ) - số đầu ( số bé nhất ) ( chia khoảng cách ) + 1

_ cái tập hợp con bạn có thể đổi số nha nhưng chỉ được chọn các số từ 8 đến 44 thôi

Đọc tiếp...
Đào Ngọc Mai 18 tháng 9 lúc 20:20
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

A = {8;9;10;...;43;44}
Tập A có: (44 - 7) : 1 + 1 = 38 (phần tử)
 Hai tập con của A có 3 phần tử là:
A1 = {8;9;10}                A2 = {11;12;13}
Chúc bn học tốt! Kick cho mik nha!

Đọc tiếp...
Cao Nguyễn 1 tháng 7 2015 lúc 21:22
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Số số hạng là : 

( 99 - 1 ) : 2 + 1 = 50 ( số )

Có số cặp là :

50 : 2 = 25 ( cặp )

Mỗi cặp có giá trị là :

99 - 97 = 2 

Tổng dãy trên là :

25 x 2 = 50

Đáp số : 50

Đọc tiếp...
do thu ha 30 tháng 9 2016 lúc 17:25
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

=50 nha bn

k mk nha

mk k lại cho!

Đọc tiếp...
Nguyễn Xuân Toàn 22 tháng 9 2017 lúc 14:51
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

số của số hạng là:

(99-1):2+1=50(so)

số cặp là

50:2=25(cap)

mỗi cặp có giá trị là:

99-97=2

tổng dãy trên là:

25x2=50(so)

vậysố đó là:50

chắc chắn 100%

k cho mk nha

Đọc tiếp...
✫•°*”˜˜”*°•.¸✫ Ṱђầภ Ḉђết ✫¸.•°*”˜˜”*°•✫ 5 phút trước
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Bài làm

Ta có: a = 4 và b = 5

=> a2 . b

hay 42 . 5

= 16 . 5

= 80

Vậy tích của a2b = 80

# Học tốt #

Đọc tiếp...
Võ Nhật Minh 12 phút trước
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

À lộn 

42.5 = 16.5 = 80

Đọc tiếp...
Trần Nhật Quỳnh 12 phút trước
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

a = 4 , b = 5

a2 . b = 42 . 5 = 16 . 5 = 80

Đọc tiếp...
Trần Nhật Quỳnh 7 phút trước
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Nhầm 

B = 99 - 97 + 95 - 93 + 91 - 89 + ... + 7 - 5 + 3 - 1

Số số hạng : ( 99 - 1 ) : 2 + 1 = 50 số

Số cặp : 50 : 2 = 25 cặp

Giá trị mỗi cặp : 2 

=> B = 99 - 97 + 95 - 93 + 91 - 89 + ... + 7 - 5 + 3 - 1

= 2 . 25 = 50

Đọc tiếp...
Trần Nhật Quỳnh 11 phút trước
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

B = 99 - 97 + 95 - 93 + 91 - 89 + ... + 7 - 5 + 3 - 1

B = 2 + 2 + 2 + ... + 2 + 2

B = 2 . 50

B = 100

Đọc tiếp...
❖ Ƙɦǿเ 15 phút trước
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Số tập hợp con :

B = {1}           C = {2}           D = {3}

E = {1;2}               F = { 2;3}

G = {1;3}              

Chak v :)

Đọc tiếp...
Xyz Vài giây trước
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Với \(b+c;a;c\ne0\)

=> Khi \(\frac{b}{a}=2\Rightarrow b=2a;\)

Khi\(\frac{c}{b}=3\Rightarrow c=3b\)

Khi đó \(\frac{a+b}{b+c}=\frac{a+2a}{b+3b}=\frac{3a}{4b}=\frac{3a}{4.2a}=\frac{3a}{8a}=\frac{3}{8}\)

Vậy khi \(\frac{b}{a}=2;\frac{c}{b}=3\)thì \(\frac{a+b}{b+c}=\frac{3}{8}\)

Đọc tiếp...
Hồng Văn 11 phút trước
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

\(\frac{a+b}{b+c}=\frac a b +\frac b c =\frac 1 2 + \frac 1 3 = \frac 5 6\)

Đọc tiếp...
nguyen ngoc lam 29 tháng 9 2018 lúc 21:47
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

(456.11+912).37:13:74

=(456.11+456.2).37:13:74

=[456.(2+11)].37:13:74

=456.13.37:13:74

=(456.13.37):13:74

=[13.(456.37)]:13:74

=(456.37):74

=(228.2.37):74

=228.74:74

=228

Đọc tiếp...
Tran Hoai Nam 29 tháng 9 2018 lúc 21:09
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

=5928.37. 37 : 13 : 74

=219336.: 13 : 74

=16872:74

=228

chac chan la dung nha

Đọc tiếp...
Hoàng Minh Hiếu 29 tháng 9 2018 lúc 21:07
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

(456.11+912).37:13:74

= (456.11+912):13:(74:37)

= (456.11+456.2):13:2

= 456.(11+2):13:2

= 456.13:13:2

= (456:2).(13:13)

= 228.1

= 228

Đọc tiếp...
Kẻ Dối_Trá 31 tháng 7 2016 lúc 17:05
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Số tập hợp con gồm hai phần tử của A là:

4 x (4 - 1) : 2 = 6 (tập hợp)

            Đ/S: 6 tập hợp

Đọc tiếp...
Cháy Hết Mình Cùng Fairy Tail CTV 31 tháng 7 2016 lúc 16:54
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Số tập hợp con gồm hai phần tử của A là:

4 x (4 - 1) : 2 = 6 tập hợp

Đáp số : 6 tập hợp

Đọc tiếp...
Trần Nhật Quỳnh 18 phút trước
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Số tập hợp con gồm hai phần tử của A là :

4 . ( 4 - 1 ) : 2 = 6 tập hợp

                        Đ/s: 6 tập hợp

Đọc tiếp...
phạm văn tuấn 28 tháng 11 2017 lúc 22:18
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

{rỗng},{1},{2},{4},{7},{1,2},{1,4},{1,7},{2,4},{2,7},{4,7},{1,2,4},{1,4,7},{1,2,7},{2,4,7},{1,2,4,7}

                                               k mình nha chúc bạn luôn luôn mạnh khỏe

Đọc tiếp...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: