Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

29 tháng 11 2022 lúc 22:29

1+7+6+5+6+4-7

=7-7+6+4+1+5+6

=10+12

=22

30 tháng 11 2022 lúc 14:53

1+7+6+5+6+4-7

=7-7+6+4+1+5+6

=10+12

=22

2 tháng 1 2019 lúc 11:04

Lời giải chi tiết:

3 + 4 > 6 6 + 1 > 6 5 + 1 = 6
3 + 4 = 7 5 + 2 > 6 7 – 5 > 3
7 – 4 < 4 7 – 2 = 5 7 – 6 = 1
7 tháng 2 2022 lúc 14:37

bạn viết cái này nó dễ hơn đó undefined

20 tháng 8 2018 lúc 20:50

khó quá mk giải miết mà không ra

21 tháng 8 2018 lúc 8:08

khó vãi

17 tháng 9 2017 lúc 2:32

6 + 1 = 7     5 + 2 = 7     4 + 3 = 7

1 + 6 = 7     2 + 5 = 7     3 + 4 = 7

7 - 6 = 1     7 - 5 = 2     7 - 4 = 3

7 - 1 = 6     7 - 2 = 5     7 - 3 = 4

15 tháng 11 2017 lúc 12:21

Lời giải chi tiết:

4 + 3 = 7 5 + 2 = 7 6 + 1 = 7
3 + 4 = 7 2 + 5 = 7 1 + 6 = 7
7 – 4 = 3 7 – 5 = 2 7 – 6 = 1
7 – 3 = 4 7 – 2 = 5 7 – 1 = 6
19 tháng 12 2022 lúc 17:45

\(9+2+5+3+7+8+4+2+9+6+4+65+6+7+4+6+3+7+4+8+5+9+08+87+1+2+3+4+2+3+2+5+6+767+5+75+6+4+6+5+66+5+7+546+46+43+6+3+6+4+6+7+8878+68+68+6+7+9+9=10961\)

20 tháng 8 2018 lúc 17:16

\(\frac{6}{5}-\frac{1}{4}+\frac{4}{5}-\frac{3}{4}\)

\(=\left(\frac{6}{5}+\frac{4}{5}\right)-\left(\frac{1}{4}+\frac{3}{4}\right)\)

\(=2-1\)

\(=1\)

\(\frac{7}{9}-\frac{5}{12}+\frac{2}{9}-\frac{7}{12}\)

\(=\left(\frac{7}{9}+\frac{2}{9}\right)-\left(\frac{5}{12}+\frac{7}{12}\right)\)

\(=1-1\)

\(=0\)

các câu sau tương tự

9 tháng 9 2021 lúc 8:22

A=1

B=0

C=ÂM 8/15

D=0

E=2

F=3/2

H=2/3 

LẦN SAU CHO KHÓ SÍU NHA LỚP 5 CŨNG LÀM ĐC

20 tháng 12 2017 lúc 22:18

Xin cảm ơn.!^_^

20 tháng 12 2017 lúc 22:28

Bằng:1202339.043

8 tháng 5 2022 lúc 7:46

xàm??

8 tháng 5 2022 lúc 7:48

.-. ?

spam à