Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

29 tháng 11 2022 lúc 17:15

1+5+4+8+9

=(1+8)+(5+4)+9

=9+9+9

=3x9

=27

30 tháng 11 2022 lúc 14:54

1+5+4+8+9

=(1+8)+(5+4)+9

=9+9+9

=3x9

=27

26 tháng 4 2020 lúc 11:41

Các bạn giúp mk nhé mk đang cần gấp ^_^

9 tháng 2 2022 lúc 19:41
4/5 và 7/9
9 tháng 7 2019 lúc 11:18

Phương pháp giải:

Cộng các số lần lượt từ trái sang phải rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

8 + 5 = 13          8 + 7 = 15

8 + 4 = 12          8 + 2 + 3 = 13

8 + 2 + 5 = 15    8 + 2 + 2 = 12

9 + 5 = 14          9 + 7 = 16

9 + 8 = 17          9 + 1 + 4 = 14

9 + 1 + 6 = 16    9 + 1 + 7 = 17

11 tháng 5 2021 lúc 16:30

13

12

15

14

17

16

15

13

12

16

14

17

8 tháng 5 2022 lúc 7:46

xàm??

8 tháng 5 2022 lúc 7:48

.-. ?

spam à

12 tháng 3 2020 lúc 20:08

793476480

14 tháng 3 2020 lúc 11:01

2.9241805e+26

hihi

21 tháng 9 2017 lúc 19:54

14dm5cm=14,5dm;3dm7cm=3,7dm

chu vi hình chữ nhật đó là:

(14,5+3,7)x2=36,4(dm)

ĐS:36,4dm

21 tháng 9 2017 lúc 19:58

14 dm 5 cm = 14,5 dm 

3 dm 7 cm = 3,7 dm 

Chiều rộng HCN là :

14,5 - 3,7 = 10,8 ( dm )

chu vi HCN là :

( 14,5 + 10,8 ) x 2 = 50,6 ( dm )

ĐS:..

12 tháng 10 2021 lúc 14:09

=???

ok chị

2 tháng 11 2021 lúc 18:05

cái nịt

25 tháng 8 2018 lúc 11:09

8 + 1 = 9     7 + 2 = 9     6 + 3 = 9     5 + 4 = 9

1 + 8 = 9     2 + 7 = 9     3 + 6 = 9     4 + 5= 9

9 - 8 = 1     9 - 7 = 2     9 - 6 = 3     9 - 5 = 4

9 - 1 = 8     9 - 2 = 7     9 - 3 = 6     9 - 4 = 5

16 tháng 4 2021 lúc 20:27
Trả lời: 8 + 1 = 9 7 + 2 = 9 6 + 3 = 9 5 + 4 = 9 1 + 8 = 9 2 + 7 = 9 3 + 6 = 9 4 + 5=9 9 - 8 = 1 9 - 7 = 2 9 - 6 = 3 9 - 5 = 4 9 - 1 = 8 9 - 2 = 7 9 - 3 = 6 9 - 4 = 5
7 tháng 12 2017 lúc 11:57

Lời giải chi tiết:

2 = 1 + 1

6 = 2 + 4

8 = 5 + 3

10 = 8 + 2

3 = 1 + 2

6 = 3 + 3

8 = 4 + 4

10 = 7 + 3

4 = 3 + 1

7 = 6 + 1

9 = 8 + 1

10 = 6 + 4

4 = 2 + 2

7 = 5 + 2

9 = 7 + 2

10 = 5 + 5

5 = 4 + 1

7 = 4 + 3

9 = 6 + 3

10 = 10 + 0

5 = 3 + 2

8 = 7 + 1

9 = 5+ 4

10 = 0 + 10

6 = 5 + 1

8 = 6 + 2

10 = 9 + 1

1 = 0 + 1

19 tháng 1 2021 lúc 20:28

2=1+1          6=2+4          8=5+3          10=8+2

3=1+2          6=3+3          8=4+4          10=7+3

4=3+1          7=6+1          9=8+1          10=6+4

4=2+2          7=5+2          9=7=2          10=5+5

5=4+1          7=4+3         9=6+3           10=10+0

5=3+2          8=7+1         9=5=4           10=0+10

6=5+1          8=6=2         10=9+1         1=0+1