Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây

8 tháng 8 lúc 13:11

199

8 tháng 8 lúc 13:11

tích đúng cho tui nhé

 

1 tháng 1 2017 lúc 8:53

đáp án câu này là

99000 bạn nhé

k minh nha

31 tháng 12 2016 lúc 22:29

kết quả là : 99000

31 tháng 1 2016 lúc 19:52

tu 1 den 100 co 100 so

nen tong cac so do la : ( 100 + 1 ) x 100 : 2 = 5050

nhin tong tren , ta thay moi so duoc lap lai 4 lan nen tong do la : 5050 x 4 = 20200 

                        dap so : 20200

31 tháng 1 2016 lúc 19:55

Tính có bao nhiêu số hạng: (100-1):1+1 x 5= 500(số)

Tính tổng của dãy số trên: (100+10) x 500 :2 x 5 =137500

25 tháng 7 2020 lúc 15:12

(100^99+99^100)^100

(100^100+99^100)^99

ta có : (100^99+99^100)^100=100^9900+99^10000

           (100^100+99^100)^99=100^9900+99^9900

=)100^9900=100^9900; 99^10000>99^9900(vì 10000>9900)

=)(100^99+99^100)^100>(100^100+99^100)^99

13 tháng 12 2016 lúc 21:13

=? như bạn giải rồi đó :)

14 tháng 12 2016 lúc 12:19

KO CÓ QUI LUẬT À?

30 tháng 3 2017 lúc 0:15

Ta có : \(\left(100^{99}+99^{99}\right)^{100}>\left(100^{99}+99^{99}\right)^{99}\times100^{99}=\left(100^{100}+100\times99^{99}\right)^{99}>\left(100^{100}+99^{100}\right)^{99}\)

\(\Rightarrow A>B\)

Vậy \(A>B\)