Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây

8 tháng 8 lúc 10:12

Quỳnh còn số cái kẹo là:

5 - 3 = 2  ( cái )

Đáp số: 2 cái

8 tháng 8 lúc 10:13

Quỳnh còn lại số cái kẹo là:

                 5 - 3 = 2 ( cái)

                          Đáp số:.............

Câu 1 a) Các tế bào con tạo ra khi kết thúc mọt quá trình nguyên phân và một quá trình giảm phân có những điểm gì khác nhau?
b) Tại sao nói biến đổi hình thái của NST qua nguyên phân có tính chu kì? Ys nghĩa của sự biến đổi hình thái nhiễm sắc thể?
c) Vì sao ở kì sau của quá trình nguyên phân, khi phân li thì mỗi NST đơn trong NST kép đi về một cực tế bào, còn ở kì sao giảm phân I khi phân li thì mỗi NST kép trong cặp NST kép tương đồng đi về một cực tế bào?
Câu 2: a)Hợp tử của một loài có bộ NST kí hiệu là AaBbDdXY. Hyax kí hiệu bộ NST khi hợp tử đang ở kì giữa, kì sau của quá trình nguyên phân.
b) Hợp tử trên nguyên phân liên tiếp 7 lần thì cần bao nhiêu NST đơn tương đương nguyên liệu môi trường cung cấp?
c) Một nhóm tế bào đã trải qua quá trình nguyên phân với số lần bằng nhau đã tạo ra 16 tế bào con. Cho biết có bao nhiêu tế bào tham gia nguyên phân và mỗi tế bào đã nguyên phân bao nhiêu đợt?
Câu 3: Ở gà 2n=78. Một nhóm tế bào cùng loại có tất cả 4992 NST đơn đang phân li về hai cực tế bào.
a) Nhóm tế bào đó đang ở thời kì phân bào nào? Số lượng là bao nhiêu?
b) Gỉa sử nhóm tế bào trên được sinh ra từ hai tế bào gốc ban đầu thì trong toàn bộ quá trình phân bào đó NST nhân đôi bao nhiêu lần? Biết rằng tốc độ phân bào của các thế hệ tế bào là đều nhau.

0
28 tháng 9 2018 lúc 22:45

a. Gọi số lần phân bào của hợp tử là k

Ta có: số thoi vô sắc tạo thành sau k lần phân bào là 2k - 1 = 31

Suy ra k = 5

+ Số NST môi trường nội bào cung cấp cho hợp tử phân bào 5 lần là:

2n . (2k -1) = 496 NST

b. Trong kì giữa của quá trình phân bào mỗi TB có

+ Cromatit là 4n = 32

+ Số NST đơn: 0 kì giữa NST tồn tại trạng thái kép.

30 tháng 9 2018 lúc 16:36

Em cảm ơn cô nhiều ạ!!!yeu

Câu 1: a. Ở một tế bào của một loài đang giảm phân, các NST đang xếp thành 1 hàng trên mặt phẳng xích đạo của thoi vô sắc, tổng số NST trong tế bào là 22 NST. Tế bào đang ở kì nào của giảm phân và bộ NST lưỡng bội của loài là bao nhiêu?
b. Một tế bào Xô-ma của loại trên đang tiến hành nguyên phân. Tính số NST kép, số NST đơn, số tâm động, số crômatit có trong tế bào ở kì đầu và kì sau của quá trình nguyên phân này. Biết rằng quá trình nguyên phân diễn ra bình thường.
c. Có 5 tế bào mầm đực của loài trên nguyên phân liên tiếp 3 lần để trở thành tinh bào bậc I và giảm phân. Các tinh trùng tham gia thụ tinh với hiệu suất 6.25%
-Tính số hợp tử được tạo ra và số NST có trong các hợp tử.
-Nếu hiệu suất thụ tinh của trứng là 50% thì cần phải có bao nhiêu noãn bào bậc I cần cho sự tạo ra số hợp tử nói trên.
Câu 2: Gen A có hiệu số % giữa nuclêôtit guanin với loại nuclêôtit khác bằng 20% và có 4050 liên kết hiđro
a.Tính chiều dài của gen.
b.Khi gen nhân đôi 4 lần thì môi trường đã cung cấp bao nhiêu nuclêôtit mỗi loại? Tính số liên kết hiđro bị phá vỡ trong quá trình này.
c.Tính số lượng từng loại của nuclêôtit của gen có trong tế bào khi tế bào đó đang ở kì giữa của nguyên phân.

0
14 tháng 8 2018 lúc 13:55

Ở một loài thực vật, bộ NST 2n= 24 . Một tế bào thực hiện quá trình giảm phân

a) khi bước vào giảm phân I

-Số NST kép của kì đầu,kì giữa ,kì sau là bao nhiêu?

=> Kì đầu I NST ở dạng 2n NST kép, số NST là : 24 NST kép

Kì giữa I , NST ở dạng 2n NST kép, số NST là : 24 NST kép

Kì sau I, NST ở dạng 2n NST kép, số NST là : 24 NST kép

-Kết thúc giảm phân I mỗi tế bào con mang bao nhiêu NST kép?

=> Kết thúc giảm phân I, mỗi tế bào con mang n NST kép, tức là 12 NST kép.

b) Khi các tế bào con chuyển sang giảm phân II

- Số NST kép và số tâm động ở kì giữa của mỗi tế bào là bao nhiêu?

=> Kì giữa II, ở dạng NST kép => 12 NST kép

=> Có 12 tâm động.

- Số NST đơn và số tâm động ở kì sau của mỗi tế bào là bao nhiêu?

=> Kì sau II có 2n NST đơn, tức là 24 NST đơn

=> Có 24 tâm động.