Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây

27 tháng 11 2015 lúc 21:14

a, m=2

b, d1 không có y

c, m=1

27 tháng 10 2021 lúc 15:07

a: để hàm số đồng biến trên R thì m-1>0

hay m>1

b: Để hàm số nghịch biến thì m>0

27 tháng 10 2021 lúc 15:11

Còn câu C D làm sao ạ

 

4 tháng 11 2021 lúc 22:10

mọi người giải giúp e với ạ :3

 

4 tháng 11 2021 lúc 22:11

Bài 1:

b: Để (d) vuông góc với (d2) thì \(\left(m^2+2m\right)\cdot\dfrac{-1}{3}=-1\)

\(\Leftrightarrow m^2+2m-3=0\)

\(\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}m=-3\\m=1\end{matrix}\right.\)

Akai Haruma
Akai Haruma Giáo viên
8 tháng 5 2021 lúc 23:21

Lời giải:

a) Điều phải chứng minh tương đương với việc $2x+(m-1)y=1$ có nghiệm $(x,y)$ với mọi $m$

$\Leftrightarrow my+(2x-y-1)=0$ với mọi $m$

Điều này xảy ra khi \(\left\{\begin{matrix} y=0\\ 2x-y-1=0\end{matrix}\right.\Leftrightarrow \left\{\begin{matrix} y=0\\ x=\frac{1}{2}\end{matrix}\right.\)

Vậy đường thẳng $2x+(m-1)y=1$ luôn đi qua điểm cố định $(\frac{1}{2},0)$ với mọi $m$

Các câu còn lại bạn làm tương tự.

1 tháng 1 2019 lúc 16:43

\(\dfrac{y-1}{m-1}-\dfrac{2m^2\left(y-1\right)}{m^4-1}-\dfrac{y-1}{m+1}=\dfrac{2y-2+1}{1-m^4}=\dfrac{2\left(y-1\right)}{1-m^4}+\dfrac{1}{1-m^4}\)

\(\Leftrightarrow\dfrac{y-1}{m-1}-\dfrac{2m^2\left(y-1\right)}{m^4-1}-\dfrac{y-1}{m+1}+\dfrac{2\left(y-1\right)}{m^4-1}=\dfrac{1}{1-m^4}\)

\(\Leftrightarrow\left(y-1\right)\left(\dfrac{1}{m-1}-\dfrac{2m^2}{m^4-1}-\dfrac{1}{m+1}+\dfrac{2}{m^4-1}\right)=\dfrac{1}{1-m^4}\)

\(\Leftrightarrow\left(y-1\right)\left(\dfrac{2}{m^2-1}-\dfrac{2\left(m^2-1\right)}{m^4-1}\right)=\dfrac{1}{1-m^4}\)

\(\Leftrightarrow\left(y-1\right)\left(\dfrac{2}{m^2-1}-\dfrac{2\left(m^2-1\right)}{\left(m^2-1\right)\left(m^2+1\right)}\right)=\dfrac{1}{1-m^4}\)

\(\Leftrightarrow\left(y-1\right)\left(\dfrac{2}{m^2-1}-\dfrac{2}{m^2+1}\right)=\dfrac{1}{1-m^4}\)

\(\Leftrightarrow\left(y-1\right)\left(\dfrac{4}{m^4-1}\right)=\dfrac{-1}{m^4-1}\)

\(\Leftrightarrow y-1=-\dfrac{1}{4}\)

\(\Leftrightarrow y=1-\dfrac{1}{4}=\dfrac{3}{4}\)