Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây

21 tháng 5 lúc 20:15

97

30 tháng 7 2021 lúc 12:31

\(C-D=\dfrac{\left(98^{99}+1\right)\left(98^{88}+1\right)-\left(98^{89}+1\right)\left(98^{98}+1\right)}{\left(98^{89}+1\right)\left(98^{88}+1\right)}\)

\(=\dfrac{98^{187}+98^{99}+98^{88}+1-98^{197}-98^{89}-98^{98}-1}{\left(98^{89}+1\right)\left(98^{88}+1\right)}\)

\(=\dfrac{98^{99}-98^{98}+98^{88}-98^{89}}{\left(98^{89}+1\right)\left(98^{88}+1\right)}=\dfrac{98^{98}\left(98-1\right)-98^{88}\left(98-1\right)}{\left(98^{89}+1\right)\left(98^{88}+1\right)}\)

\(=\dfrac{97.98^{98}-97.98^{88}}{\left(98^{89}+1\right)\left(98^{88}+1\right)}=\dfrac{97.98^{88}\left(98^{10}-1\right)}{\left(98^{89}+1\right)\left(98^{88}+1\right)}>0\)

\(\Rightarrow C>D\)

30 tháng 4 2019 lúc 19:31

Giúp tớ với ngày kia tớ kiểm tra rồi

30 tháng 4 2019 lúc 19:32

Ai đúng mk cho t**k nha! Thanks

4 tháng 4 2018 lúc 20:31

C < D

Chắc chắn

4 tháng 4 2018 lúc 20:32

\(C=\frac{98^{99}+1}{98^{89}+1}\)

\(D=\frac{98^{98}+1}{98^{88}+1}\)

\(C< \frac{98^{99}+1+97}{98^{89}+1+97}=\frac{98^{99}+98}{98^{89}+98}=\frac{98^{98}\left(98+1\right)}{98^{88}\left(98+1\right)}\)

\(C< \frac{98^{98}}{98^{88}}=D\)

27 tháng 4 2017 lúc 22:26

\(A=\frac{-\left(98^{98}+1\right)}{-\left(98^{88}+1\right)}=\frac{98^{98}+1}{98^{88}+1}\)

\(B=\frac{98^{99}+1}{98^{89}+1}\)

A-1=\(\frac{98^{98}-98^{88}}{98^{88}+1}=\frac{98^{88}.\left(98^{10}-1\right)}{98^{88}+1}\)

B-1=\(\frac{98^{99}-98^{89}}{98^{89}+1}=\frac{98^{89}.\left(98^{10}-1\right)}{98^{89}+1}\)

=>\(\frac{A-1}{B-1}=\frac{98^{88}.\left(98^{10}-1\right)}{98^{88}+1}.\frac{98^{89}+1}{98^{89}.\left(98^{10}-1\right)}=\frac{98^{89}+1}{98.\left(98^{88}+1\right)}=\frac{98^{89}+1}{98^{89}+98}< 1\)

->A-1<B-1

->A<B

3 tháng 3 2017 lúc 20:42

mil đang phân vân cả 3 đáp án : >,<,=

5 tháng 3 2017 lúc 8:42

C > D

14 tháng 4 2016 lúc 20:55

\(C=\frac{98^{99}+1}{98^{88}+1}\)\(D=\frac{98^{98}+1}{98^{98}+1}\)

Vì C>1 còn D=1 nên C>D

dung cho mih nha