Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp Toán lớp 5


Có ai mún làm ny toy hok nè! UωU

Đọc tiếp...

mọi người có bt dạo này bn trẻ VN đang ế ny hok? giúp bn ấy đi hihi

Đọc tiếp...
tưởng đây web học hành mà:)
Đọc tiếp...

123 x 4 x 8 x 125 x 5

=123 x 4 x 5 x 125 x 8

=123 x 20 x 1000

=2460 x 1000

=2 460 000

Đọc tiếp...

\(123\times4\times8\times125\times5\)

\(=\left(123\times4\times5\right)\times\left(125\times8\right)\)

\(=2460\times1000\)

\(=2460000\)

Đọc tiếp...

  123 x 4 x 8 x 125 x 5

= 123 x (4 x 5) x (8 x 125)

= 123 x 20 x 1000

= 2460 x 1000

= 2 460 000

Đọc tiếp...
Diện tích 2 cửa sổ là: 1,2×1,8×2=4,32 Diện tích xung quanh phòng là:. (8+6)×2×3,2= 89,6m^2 Diện tích toàn phần phòng là: 89,6+8×6=137,6(m^2) Diện tích quét vôi là: 137,6-4,32=133,28m2
Đọc tiếp...

2\(^2\) = 2+2=2x2

Cùng bằng 4

Học tốt

Đọc tiếp...

2 mũ 2 = 4, 2 + 2 =4, 2 nhân 2 = 4 (4 = 4 = 4). Chúc bn học tốt!

Đọc tiếp...

2 mũ 2= 2+2=2x2=4

Đọc tiếp...

a) Đoạn đường dài bao nhiêu mét?

25×23=415

( phần đường )

Vậy 450 m của tuần thứ ba ứng với số phần đường là:

1−25−415=13

( phần đường )

Vậy đoạn đường dài số m là:

450 : 13

= 1350 ( m )

b) Tuần thứ nhất làm được số m là:

1350 x 25

= 540 ( m )

Tuần thứ hai làm được số phần đường là:

1350 x 415

= 360 ( m )

Đáp số :  a) 1350 m

             b) Tuần thứ nhất làm được : 540 m

                 Tuần thứ hai làm được : 360 m

Đọc tiếp...

A. Ta có sơ đồ:

Đoạn đường lúc đầu: |________|________|________|________|________|

Tuần 1 làm:                |________|________|

Còn:                                                             |________|________|________|

Tuần 2 làm:                                                  |________|________|

Còn lại:                                                                                            |________|

Và biết rằng tuần ba làm được 450 m còn lại. Tương đương với một phần của đoạn đường đó!

Đoạn đường dài 5 phần vậy thì độ dài thật của nó là: 450 x 5 = 2250 (m)

B. Tuần thứ nhất làm được 2/5 quãng đường thì tuần thứ nhất làm được: 2250 : 5 x 2 = 900 (m)

Tuần thứ hai làm được 2/3 quãng đường tuần thứ nhất thì tuần hai làm được: 900 : 3 x 2 = 600 (m)

                                                                                                                              Đáp số: A. 2250; 

                                                                                                                                           B. Tuần 1: 900 và Tuần 2: 600

Đọc tiếp...
Xyz CTV

21) Gọi tuổi con hiện nay là a 

=> Tuổi mẹ hiện nay là 7 x a

Ta có (a + 5) + (7 x a + 5) = 50

<=> 8 x a + 10 = 50

<=> 8 x a = 40

<=> a = 5

=> 7 x a = 35

Vậy tuổi con là 5 ; tuổi mẹ là 35

22) Tổng số vải bán trong 2 ngày : 35 x 2 = 70m

Nhận thấy số vải ngày 1 bán chiếm 4 phần ; ngày 2 chiếm 3 phần

=> Tổng số phần bằng nhau : 4 + 3 = 7 phần

=> Ngày 1 bán được : 70 : 7 x 4 = 40 m vải 

Ngày 2 bán được 70 - 40 = 30 m vải 

Đọc tiếp...

21  

Vì sau 5 năm cả mẹ và con đều tăng 5 tuổi nên:

Tổng số tuổi mẹ con hiện nay là :

50 - (5+5) = 40(tuổi)

Tuổi con hiện nay là :

40 : (7 + 1) x 1 = 5(tuổi)

Tuổi mẹ hiện nay là :

5 x 7 =35 (tuổi)

Đ/s: mẹ : 35 tuổi

       con : 5 tuổi

Đọc tiếp...

Tớ giải nè: A-101= 1 + 2 - 3 -4 + 5 + 6 -7 -8 + ... +97 +98 -99 -100 ( có: ( 100 - 1 ) : 1 + 1 = 100 )

                   A-101= ( 1 +2 - 3 - 4 ) + ( 5 + 6 - 7 -8 ) + ... ( 97 + 98 - 99 +100 ) ( có 100 : 4 = 25 cặp )

                   A-101= - 4 + -4 + -4 + ... + -4 ( có 25 số hạng )

                   A-101= ( -4 ) . 25

                   A-101= -100

=>A=1

Đọc tiếp...

giúp mk với chiều nay mk hk rồi

Đọc tiếp...

\(1+2-3-4+5+6-7-8+...+98-99-100+101\)

\(=\left(1+2-3-4\right)+\left(5+6-7-8\right)+...+\left(97+98-99-100\right)+101\)

\(=\left(-4\right)+\left(-4\right)+...+\left(-4\right)+101\)

Ta ghép 4 số liên tiếp thành 1 cặp, ta được số cặp là:

\(100:4=25\)(cặp)

\(\Rightarrow=\left(-4\right)\cdot25+101=-100+101=1\)

Đọc tiếp...

A= 1 + 2 - 3 -4 + 5 + 6 -7 -8 + ... +97 +98 -99 -100 ( có: ( 100 - 1 ) : 1 + 1 = 100 )

A= ( 1 +2 - 3 - 4 ) + ( 5 + 6 - 7 -8 ) + ... ( 97 + 98 - 99 +100 ) ( có 100 : 4 = 25 cặp )

A= - 4 + -4 + -4 + ... + -4 ( có 25 số hạng )

A= ( -4 ) . 25

A= -100

Đọc tiếp...

=25 tạ

Đọc tiếp...

5 tạ  :2 tạ = 2,5 tạ

Đọc tiếp...

5 tấn : 2 tạ

= 50 tạ : 2 tạ

= 25 tạ

Học Tốt!!

Đọc tiếp...

781 / 2500

CHO MÌNH NHÉ

Đọc tiếp...

781/2500

HOK TỐT ⭐️🏆🏅

Đọc tiếp...

A= 1/3 + 1/9 + 1/27 + 1/81 + 1/243 + 1/729 + 1/2187

Nhân A với 3 , ta có :

 A x 3 = 3x ( 1/3 + 1/9 + 1/27 + 1/81 + 1/243 + 1/729 + 1/2187) 

A x 3 = 1+ ( 1/3 + 1/9 + 1/27 + 1/81 + 1/243 + 1/729)

 A x 3 = 1 + A - 1/2187

A x 2 = 1 - 1/2187

A x 2 =  2186 / 2187

A = 2186 / 2187 : 2

A =    1093/2187 

Đọc tiếp...