Giúp tôi giải toán


sasuke 13 giờ trước (21:02)
Báo cáo sai phạm

chó ngu đân

sasuke 13 giờ trước (21:02)
Báo cáo sai phạm

ldldaldadadad

Gundam 13 giờ trước (20:56)
Báo cáo sai phạm

Nói vs ai zậy 3?

Despacito 17/09 lúc 10:30
Báo cáo sai phạm
Định lý 1
Đường thẳng đi qua trung điểm một cạnh của tam giác và song song với cạnh thứ hai thì đi qua trung điểm cạnh thứ ba.[1]

Đề bài minh hoạ:

Cho tam giác ABC có M là trung điểm cạnh AB. Đường thẳng đi qua M song song với cạnh BC và cắt cạnh AC tại điểm N. Chứng minh {\displaystyle NA=NC}.

Chứng minh định lý:

Từ M vẽ tia song song với AC, cắt BC tại F. Tứ giác MNCF có hai cạnh MN và FC song song nhau nên là hình thang. Hình thang MNCF có hai cạnh bên song song nhau nên hai cạnh bên đó bằng nhau (theo tính chất hình thang): {\displaystyle MF=NC} (1)

Xét hai tam giác BMF và MAN, có: {\displaystyle {\widehat {\rm {MBF}}}={\widehat {\rm {AMN}}}} (hai góc đồng vị), {\displaystyle BM=MA} và {\displaystyle {\widehat {\rm {BMF}}}={\widehat {\rm {MAN}}}} (hai góc đồng vị). Suy ra {\displaystyle \triangle BMF=\triangle MAN} (trường hợp góc - cạnh - góc), từ đó suy ra {\displaystyle MF=AN} (2)

Từ (1) và (2) suy ra {\displaystyle NA=NC}. Định lý được chứng minh.

Định lý 2

Đường trung bình của tam giác thì song song với cạnh thứ ba và dài bằng nửa cạnh ấy.[2]

Cho tam giác ABC có M là trung điểm cạnh AB và N là trung điểm cạnh AC ({\displaystyle MA=MB} và {\displaystyle NA=NC}). Chứng minh {\displaystyle {\overline {MN}}\parallel {\overline {BC}}} và {\displaystyle MN={\frac {1}{2}}BC}.

Chứng minh định lý:

Kéo dài đoạn MN về phía N một đoạn NF có độ dài bằng MN. Nhận thấy: {\displaystyle \triangle ANM=\triangle CNF} (trường hợp cạnh - góc - cạnh)

suy ra {\displaystyle {\widehat {\rm {MAN}}}={\widehat {\rm {NCF}}}}. Hai góc này ở vị trí so le trong lại bằng nhau nên {\displaystyle {\overline {CF}}\parallel {\overline {MA}}} hay {\displaystyle {\overline {CF}}\parallel {\overline {BA}}}. Mặt khác vì hai tam giác này bằng nhau nên {\displaystyle CF=MA}, suy ra {\displaystyle CF=MB} (vì {\displaystyle MA=MB}). Tứ giác BMFC có hai cạnh đối BM và FC vừa song song, vừa bằng nhau nên BMFC là hinh binh hanh, suy ra {\displaystyle {\overline {MF}}\parallel {\overline {BC}}} hay {\displaystyle {\overline {MN}}\parallel {\overline {BC}}}. Mặt khác, {\displaystyle MN=NF={\frac {1}{2}}MF}, mà {\displaystyle MF=BC} (tính chất hình bình hành), nên {\displaystyle MN={\frac {1}{2}}BC}. Định lý được chứng minh.

Despacito 16/09 lúc 21:33
Báo cáo sai phạm

D/L: Đường thẳng đi qua trung điểm một cạnh của tam giác và song song với cạnh thứ hai thì đi qua trung điểm cạnh thứ ba.

ta lay vd 1 de bai de chung minh:

Cho tam giác ABC có M là trung điểm cạnh AB. Đường thẳng đi qua M song song với cạnh BC và cắt cạnh AC tại điểm N. Chứng minh {\displaystyle NA=NC}

ta chung minh dinh ly

Từ M vẽ tia song song với AC, cắt BC tại F. Tứ giác MNCF có hai cạnh MN và FC song song nhau nên là hình thang. Hình thang MNCF có hai cạnh bên song song nhau nên hai cạnh bên đó bằng nhau (theo tính chất hình thang): {\displaystyle MF=NC} (1)

Xét hai tam giác BMF và MAN, có: {\displaystyle {\widehat {\rm {MBF}}}={\widehat {\rm {AMN}}}} (hai góc đồng vị), {\displaystyle BM=MA} và {\displaystyle {\widehat {\rm {BMF}}}={\widehat {\rm {MAN}}}} (hai góc đồng vị). Suy ra {\displaystyle \triangle BMF=\triangle MAN} (trường hợp góc - cạnh - góc), từ đó suy ra {\displaystyle MF=AN} (2)

Từ (1) và (2) suy ra {\displaystyle NA=NC}. ( dieu phai chung minh )

D/L : Đường trung bình của tam giác thì song song với cạnh thứ ba và dài bằng nửa cạnh ấy

VD : Cho tam giác ABC có M là trung điểm cạnh AB và N là trung điểm cạnh AC ( và ). Chứng minh  và 

chung minh dinh li

Kéo dài đoạn MN về phía N một đoạn NF có độ dài bằng MN. Nhận thấy: {\displaystyle \triangle ANM=\triangle CNF} (trường hợp cạnh - góc - cạnh)

suy ra {\displaystyle {\widehat {\rm {MAN}}}={\widehat {\rm {NCF}}}}. Hai góc này ở vị trí so le trong lại bằng nhau nên {\displaystyle {\overline {CF}}\parallel {\overline {MA}}} hay {\displaystyle {\overline {CF}}\parallel {\overline {BA}}}. Mặt khác vì hai tam giác này bằng nhau nên {\displaystyle CF=MA}, suy ra {\displaystyle CF=MB} (vì {\displaystyle MA=MB}). Tứ giác BMFC có hai cạnh đối BM và FC vừa song song, vừa bằng nhau nên BMFC là hình bình hành, suy ra {\displaystyle {\overline {MF}}\parallel {\overline {BC}}} hay {\displaystyle {\overline {MN}}\parallel {\overline {BC}}}. Mặt khác, {\displaystyle MN=NF={\frac {1}{2}}MF}, mà {\displaystyle MF=BC} (tính chất hình bình hành), nên {\displaystyle MN={\frac {1}{2}}BC}

Đào Trọng Luân 16/09 lúc 16:42
Báo cáo sai phạm

a,b không chia hết cho 3 thì chia 3 dư 1, 2

a,b không cùng số dư khi chia 3 thì \(\orbr{\begin{cases}a=3k+1;b=3l+2\\a=3m+2;b=3n+1\end{cases}}\)

\(\Rightarrow a+b=\orbr{\begin{cases}3k+1+3l+2=3k+3l+3=3\left[k+l+1\right]⋮3\\3m+2+3n+1=3m+3n+3=3\left[m+n+1\right]⋮3\end{cases}}\)

Vậy:..............

Chào Mừng Các Bạn 16/09 lúc 16:40
Báo cáo sai phạm

   Bài giải

Các số dư của 3 (khác 0) : 1;2

Giả sử ta có : 3a + 1 ; 3b + 2 (khác số dư)

=> (3a + 1) + (3b + 2) = 3a + 3b + 3 chia hết cho 3

NGUYỄN THẾ HIỆP 16/09 lúc 09:08
Báo cáo sai phạm

Cho vào nước thì CaO tan thành Ca(OH)2 còn lại CuO

Tuấn 17/09 lúc 12:17
Báo cáo sai phạm

nó chia làm 2 lớp, 1 lớp tan, 1 lớp ko tan(thể rắn) CuO cũng rắn, không lọc được bằng cách này

Thái Sơn Phạm 14/09/2017 lúc 22:14
Báo cáo sai phạm

(a+1)(a+2)(a+3)-a(a+1)(a+2)

= (a+3-a)(a+1)(a+2)

= 3(a+1)(a+2)

Phí Phương Thảo Ahihi 14/09/2017 lúc 17:57
Báo cáo sai phạm

Để mik sửa lại 
Diện tích khu đất là:
400x150=60000(m2)
Đổi : 60000m= 600 ha
Diện tích mỗi lô đất là
60000:100=600(m2)
                 Đáp số:...................
< k cho mik nhé> ^o^

Phí Phương Thảo Ahihi 14/09/2017 lúc 17:52
Báo cáo sai phạm

diện tích khu đất là:
 400x150=60000 (m2)
diện tích mỗi lô đất là:
  60000:100=600 (m2)
   Đáp số: ........... ( bn ghi nhé)
k cho mik nếu đúng

Tran Thi Hong Giang 14/09/2017 lúc 17:47
Báo cáo sai phạm

Diện tích khu đất là 

400 x 150 = 60.000 m2 = 10 ha

Diện tích mỗi lô đất là

60.000 : 100 = 600 m2

Đinh Đức Hùng CTV 10/09/2017 lúc 10:05
Báo cáo sai phạm

\(\frac{2x}{x+3\sqrt{x}+2}+\frac{5\sqrt{x}+1}{x+4\sqrt{x}+3}+\frac{\sqrt{x}+10}{x+5\sqrt{x}+6}\)

\(=\frac{2x}{\left(\sqrt{x}+1\right)\left(\sqrt{x}+2\right)}+\frac{5\sqrt{x}+1}{\left(\sqrt{x}+1\right)\left(\sqrt{x}+3\right)}+\frac{\sqrt{x}+10}{\left(\sqrt{x}+2\right)\left(\sqrt{x}+3\right)}\)

\(=\frac{2x\left(\sqrt{x}+3\right)+\left(5\sqrt{x}+1\right)\left(\sqrt{x}+2\right)+\left(\sqrt{x}+10\right)\left(\sqrt{x}+1\right)}{\left(\sqrt{x}+1\right)\left(\sqrt{x}+2\right)\left(\sqrt{x}+3\right)}\)

\(=\frac{2\sqrt{x^3}+6x+5x+11\sqrt{x}+2+x+11\sqrt{x}+10}{\left(\sqrt{x}+1\right)\left(\sqrt{x}+2\right)\left(\sqrt{x}+3\right)}\)

\(=\frac{12x+22\sqrt{x}+2\sqrt{x^3}+12}{6x+11\sqrt{x}+\sqrt{x^3}+6}\)

\(=\frac{2\left(6x+11\sqrt{x}+\sqrt{x^3}+6\right)}{6x+11\sqrt{x}+\sqrt{x^3}+6}\)

\(=2\) (ko phụ thuộc vào biến ) (đpcm)

Bùi Tiến Vỹ 07/09/2017 lúc 14:49
Báo cáo sai phạm

a, mình nghĩ là \(16^5+2^{15}\)

ta có : \(16^5=2^{20}\)

=>\(16^5+2^{15}=2^{20}+2^{15}\)

=\(2^{15}.2^5+2^{15}\)

\(=2^{15}.\left(2^5+1\right)\)

\(=2^{15}.33\)

mà \(2^{15}.33⋮33\)

\(=>16^5+2^{15}⋮33\)

Freya 07/09/2017 lúc 14:49
Báo cáo sai phạm

a)Ta thấy: 16^5=2^20

=> A=16^5 + 2^15

= 2^20 + 2^15

= 2^15.2^5 + 2^15

= 2^15(2^5+1)

=2^15.33

số này luôn chia hết cho 33 

b)

Siêu sao bóng đá 05/09/2017 lúc 20:17
Báo cáo sai phạm

a) Các số chẵn có tận cùng là:0;2;4;6;8

Mà các số này đều chia hết cho 2

Vậy các số chẵn đều chia hết cho 2

b) Các số lẻ có tận cùng là: 1;3;5;7;9

Mà các số này đều chia 2 dư 1

Vậy các số lẻ không chia hết cho 2

SKT_NTT CTV 03/09/2017 lúc 20:52
Báo cáo sai phạm

a) \(\frac{1}{n}-\frac{1}{n+1}=\frac{n+1}{n\left(n+1\right)}-\frac{n}{n\left(n+1\right)}=\frac{1}{n\left(n+1\right)}\)

b) \(\frac{1}{q}\left(\frac{1}{n}-\frac{1}{n+q}\right)=\frac{1}{q}\left(\frac{n+q}{n\left(n+q\right)}-\frac{n}{n\left(n+q\right)}\right)=\frac{1}{q}.\frac{q}{n\left(n+q\right)}=\frac{1}{n\left(n+q\right)}\)

To Kill A Mockingbird 03/09/2017 lúc 21:01
Báo cáo sai phạm

a/  Xét mẫu số VP_  n và n+1 là 2 số liên tiếp 

\(\Rightarrow\left(n,n+1\right)\)bằng 1

Thay vào đề bài     \(\frac{1}{n}-\frac{1}{n+1}\)bằng   \(\frac{n+1}{n.\left(n+1\right)}-\frac{n}{n.\left(n+1\right)}\)bằng \(\frac{1}{n\cdot\left(n+1\right)}\)

\(\Rightarrowđpcm\)

P/s _laptop ko gõ đc dấu

Đinh Đức Hùng CTV 03/09/2017 lúc 10:06
Báo cáo sai phạm

a ) \(A=\frac{m^3+3m^2+2m+5}{m\left(m+1\right)\left(m+2\right)+6}=\frac{m\left(m^2+3m+2\right)+5}{m\left(m+1\right)\left(m+2\right)+6}=\frac{m\left(m+1\right)\left(m+2\right)+5}{m\left(m+1\right)\left(m+2\right)+6}\)

Vì \(m\left(m+1\right)\left(m+2\right)+5\) và \(m\left(m+1\right)\left(m+2\right)+6\) là hai số tự nhiên liên tiếp 

Do đó \(A=\frac{m\left(m+1\right)\left(m+2\right)+5}{m\left(m+1\right)\left(m+2\right)+6}\) tối giản (đpcm)

b ) Xét mẫu \(m\left(m+1\right)\left(m+2\right)+6\)

Ta thấy \(m\left(m+1\right)\left(m+2\right)\) là tích 3 số tự nhiên liên tiếp nên \(m\left(m+1\right)\left(m+2\right)\text{⋮}3\)

Mà \(6\text{⋮}3\) nên \(\left[m\left(m+1\right)\left(m+2\right)+6\right]\text{⋮}3\)

Mà a lại là phân số tối giản (theo a) nên \(A\) đc viết dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn

Hokage Naruto CTV 02/09/2017 lúc 20:30
Báo cáo sai phạm

Ta có : A = \(3x^2-3x+5\)

\(=3\left(x^2-x\right)+5\)

\(=3\left(x^2-x+\frac{1}{4}-\frac{1}{4}\right)+5\)

\(=3\left(x^2-x+\frac{1}{4}\right)-\frac{3}{4}+5\)

A\(=3\left(x-\frac{1}{2}\right)^2+\frac{17}{4}\)

Vì \(\left(x-\frac{1}{2}\right)^2\ge0\forall x\)

Nên :A \(=3\left(x-\frac{1}{2}\right)^2+\frac{17}{4}\) \(\ge\frac{17}{4}\forall x\)

Vậy Amin = \(\frac{17}{4}\) khi \(x=\frac{1}{2}\)

vũ tiền châu 02/09/2017 lúc 20:22
Báo cáo sai phạm

các câu kia tương tự nhé, riêng câu 1b thì tách ra và rút gọn rồi làm tương tự

vũ tiền châu 02/09/2017 lúc 20:21
Báo cáo sai phạm

1a)  ta có \(A=3\left(x^2-x+\frac{5}{3}\right)=3\left(x^2-2.x.\frac{1}{2}+\frac{1}{4}+\frac{17}{12}\right)\)

                  \(=3\left(x-\frac{1}{2}\right)^2+\frac{17}{4}\)

đến đây thì tự đánh giá nhé

Trần Quốc Đạt 31/08/2017 lúc 20:41
Báo cáo sai phạm

Ta có : D =  5 + 5+ ...+ 5200.

=> 5D = 5+ 53 + ...+ 5201.

=> 5D - D = 5201 - 5

=> 4D =  5201 - 5

\(\Rightarrow D=\frac{5^{201}-5}{4}\)

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí

Có thể bạn quan tâmTài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: