Giúp tôi giải toán và làm văn


Nguyễn Đình Toàn 23 giờ trước (18:54)
Báo cáo sai phạm

D = \(\frac{2}{3}\) . 

Đọc tiếp...
Hiếu Lê 23 giờ trước (19:02)
Báo cáo sai phạm

Ta có : \(\frac{x}{5}=\frac{y}{4}=\frac{z}{3}\)

Đặt \(\frac{x}{5}=\frac{y}{4}=\frac{z}{3}=k\)

\(\Rightarrow x=5k\)\(y=4k\)\(z=3k\)

\(\Rightarrow D=\frac{x+2y-3z}{x-2y+3z}=\frac{5k+2\left(4k\right)-3\left(3k\right)}{5k-2\left(4k\right)+3\left(3k\right)}\)

\(D=\frac{5k+8k-9k}{5k-8k+9k}=\frac{4k}{6k}=\frac{2}{3}\)

VẬY, \(D=\frac{2}{3}\)

Đọc tiếp...
Hoàng Thị Thu Huyền Quản lý Hôm qua lúc 16:11
Báo cáo sai phạm

Gọi số học sinh của ba lớp 7A, 7B, 7C sau khi chuyển lần lượt là x, y, z (x, y, z \(\in\) N*, x, y, z < 44)

Khi chuyển 2 học sinh từ lớp 7A sang 7C thì tổng số học sinh của hai lớp 7A và 7B lúc đó là: \(44-2=42\) (học sinh)

Lại có số học sinh của ba lớp tỉ lệ nghịch với 8; 6 và 3 nên \(8x=6y=3z\Rightarrow\frac{x}{3}=\frac{y}{4}=\frac{z}{8}\)

Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau, ta có : \(\frac{x}{3}=\frac{y}{4}=\frac{z}{8}=\frac{x+y}{3+4}=\frac{42}{7}=6\)

Vậy số học sinh lớp 7A đầu năm là:   6.3 + 2 = 20 (học sinh)

Số học sinh lớp 7B đầu năm là:         6.4 = 24 (học sinh)

Số học sinh lớp 7C đầu năm là:        6.8 - 2 = 46 (học sinh)

Đọc tiếp...
Nguyễn Danh Nam Hôm qua lúc 22:17
Báo cáo sai phạm

a) Vì x tỉ lệ nghịch với y =>x=\(\frac{a}{y}\)

Thay x=2;y=4,ta có:2=\(\frac{a}{4}\)

                            2.4=a

                       =>a=8

Vậy hệ số tỉ lệ là 8

b)x=\(\frac{8}{y}\)

c)+)Theo câu a),ta có:x=\(\frac{a}{y}\)                                                                   +)Thay y=2,ta có:x=\(\frac{8}{2}\)

                                                                                                                                     =>x=8:2=4 

Thay:y=-2;ta có:x=\(\frac{8}{-2}\)                                                                                Vậy x =4

                    =>x=8:(-2)=>x=-4

Vậy x=-4

Đọc tiếp...
SKT_NTT CTV 16/11/2017 lúc 19:57
Báo cáo sai phạm

gọi ba phân số lần lượt là a,b,c

Theo  bài ra : a + b  + c = -3

tử số của chúng tỉ lệ với 3,7,11 

mẫu của chúng tỉ lệ với 1/2 ; 1/5 ; 1/8 hay là tỉ lệ với 20 ; 8 ; 5

\(\Rightarrow\)a : b : c = \(\frac{3}{20}:\frac{7}{8}:\frac{11}{5}\)

hay a : b : c = 6 : 35 : 88

\(\Rightarrow\)\(\frac{a}{6}=\frac{b}{35}=\frac{c}{88}\)

Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau,ta có :

\(\frac{a}{6}=\frac{b}{35}=\frac{c}{88}=\frac{a+b+c}{6+35+88}=\frac{-3}{129}=\frac{-1}{43}\)

\(\Rightarrow a=\frac{-6}{43};b=\frac{-35}{43};c=\frac{-88}{43}\)

Đọc tiếp...
GV Quản lý 15/11/2017 lúc 16:38
Báo cáo sai phạm

Vì tổng số kg của hai loại bằng nhau nên số con tỉ lệ nghịch với cân nặng mỗi loại.

Vịt Bắc Kinh nặng 3kg, gà tây nặng 5kg.

=> Tỉ lệ số con vịt Bắc Kinh và gà tây là 5 : 3.

Tức là nếu số con gà tây là 3 phần bằng nhau thì số con vịt Bắc Kinh là 5 phần bằng nhau.

Hiệu số phần là: 5 - 3 = 2 (phần)

2 phần này ứng với 12 con => 1 phần có giá trị bằng: 12 : 2 = 6 (con)

=> Số con vịt Bắc Kinh là: 6 x 5 = 30 (con)

    Số con gà tây là: 6 x 3 = 18 (con)

ĐS: Số Vịt Bắc Kinh là: 30 con

Đọc tiếp...
Dương Thị Mỹ Duyên 11/11/2017 lúc 09:26
Báo cáo sai phạm

10 nguời chuyển đi 7 ngày bỏ đi số công là 

10 x 7= 70 (công )

số ngày dư ra thêm do thiếu 70công  là

12- 10 = 2  ngày 

đội.............. có số ng là

70 : 2 = 35 nguời 

đs..................

Đọc tiếp...
Dương Thị Mỹ Duyên 11/11/2017 lúc 09:14
Báo cáo sai phạm

đây là mk làm gộp nhé 

Đọc tiếp...
Dương Thị Mỹ Duyên 11/11/2017 lúc 09:09
Báo cáo sai phạm

bn ơi đội thanh niên nhé mk nhầm 

Đọc tiếp...
GV Quản lý 08/11/2017 lúc 09:26
Báo cáo sai phạm

Số giờ công cần hoàn thành công việc là:

    12 x 15 x 6 = 1080 (giờ công)

Số người cần hoàn thành công việc đó trong 9 ngày mỗi ngày làm 8 giờ là:

   1080 : 9 : 8 = 15 (người)

ĐS: 15 người.

Đọc tiếp...
hồng nhung hp 07/11/2017 lúc 07:26
Báo cáo sai phạm

sau khi có thêm 4 người thì tổng số người là 

               12 + 4 = 16 ( người )

1 người ăn hết số gạo đó trong số ngày là 

               12 x 20 = 240  ( ngày )

số gạo đó khi có thêm 4 người thì ăn trong số ngày là 

              240  :16 = 15  ( ngày ) 

                       ĐS : 15 ngày 

Đọc tiếp...
Despacito 06/11/2017 lúc 15:38
Báo cáo sai phạm

khi \(x=12\) thì \(y=\frac{5}{4}.12=15\)

khi \(y=20\) thì  \(20=\frac{5}{4}x\)\(\Rightarrow x=20:\frac{5}{4}\)\(\Rightarrow x=16\)

khi \(x=-40\)thì  \(y=\frac{5}{4}.\left(-40\right)=-50\)

khi \(y=-10\)thì  \(-10=\frac{5}{4}x\)\(\Rightarrow x=-10:\frac{5}{4}\)\(\Rightarrow x=-8\)

Đọc tiếp...
Mai Thanh Xuân 06/11/2017 lúc 15:39
Báo cáo sai phạm

x = 12 thì y = 15

y = 20 thì x = 16

x = -40 thì y = -50

y = -10 thì x = -8

Đọc tiếp...
Nguyễn Trung Hiếu 06/11/2017 lúc 16:11
Báo cáo sai phạm

bạn kia làm đúng rồi

k tui nha

thank

Đọc tiếp...
nguyenvankhoi196a 01/11/2017 lúc 18:42
Báo cáo sai phạm

số ngày còn lại để ăn hết số gạo là

24-6=9(ngày)

còn lại số người là 

60-15=45(người)

45 người gấp 60 người số lần là

45:60=0.75(lần)

đonw vị đó ăn hết số gạo trong số ngày là

60x0.75=45

mk mko chắc đâu

Đọc tiếp...
Nguyễn Đình Toàn 01/11/2017 lúc 18:52
Báo cáo sai phạm

(60*24-60*6):(60-15)=24.

Cộng với 6 ngày ban đầu.

24+6 = 30 ngày nha.

Đọc tiếp...
Trần Bảo Ngọc 01/11/2017 lúc 18:43
Báo cáo sai phạm

các bạn trả lời xong mk sẽ nhắc kết quả cuối cùng mk biết kết quả nhưng là do khoanh bừa nên mk muốn biết bài giải và cách làm 

Đọc tiếp...
Đỗ Đức Lợi 29/10/2017 lúc 13:58
Báo cáo sai phạm

Thanh tiêu \(\frac{6}{11}\)số tiền của mình thì Thanh còn :

\(1-\frac{6}{11}=\frac{5}{11}\)( Số tiền của Thanh )

Mai tiêu \(\frac{4}{9}\)số tiền của mình thì Mai còn :

\(1-\frac{4}{9}=\frac{5}{9}\)( Số tiền của Mai )

\(\Rightarrow\)\(\frac{5}{11}\)số tiền của Thanh = \(\frac{5}{9}\)số tiền của Mai.

\(\Rightarrow\)Số tiền của Thanh là 11 phần bằng nhau.

Số tiền của Mai là 9 phần bằng nhau cũng như thế.

Giá trị 1 phần là : 20 000 : ( 11 - 9 ) = 10 000 ( đồng )

Lúc đầu Thanh có số tiền là :

10 000 . 11 = 110 000 ( đồng )

Lúc đầu Mai có số tiền là :

10 000 . 9 = 90 000 ( đồng )

                                                    Đáp số : Thanh : 110 000 đồng.

                                                                  Mai : 90 000 đồng.

Đọc tiếp...
nhất sông núi 21/10/2017 lúc 14:49
Báo cáo sai phạm

1 người làm hết cánh đồng trong 

6 x 3 = 18 ( giờ )

12 người làm hết cánh đồng trong 

18 : 12 = 1,5 ( giờ ) = 1h 30p

 Đảm bảo đúng 
Đọc tiếp...
Nguyen Thuy Dung 21/10/2017 lúc 21:51
Báo cáo sai phạm

12 người làm hết trong 30 phút (1.5 giờ). QUA DE !

Đọc tiếp...
Mary Lê 18/09/2016 lúc 21:20
Báo cáo sai phạm

Số sản phẩm 15 ngày làm là : 300 x 15 = 4500 ( sản phẩm )

Số ngày xưởng dệt đó làm là : 4500 : 450 = 10 ( ngày )

Đọc tiếp...
Tâm Lardy 11/04/2017 lúc 21:34
Báo cáo sai phạm

Số sản phẩm 15 ngày làm là: 300x15=4500(sản phẩm)

Số ngày xưởng dệt đó làm là:

      4500:450=10 (ngày)

          Đáp số: 10 ngày

Đọc tiếp...
Bùi Tiến Vỹ 20/11 lúc 09:31
Báo cáo sai phạm

15 ngày làm được số sản phẩm

300x15=4500(sản phẩm)

xưởng  dệt đó làm có số ngày 

4500:450=10(ngày)

đáp số 10 ngày

Đọc tiếp...
Nguyễn Thùy Dương 27/10/2014 lúc 08:16
Báo cáo sai phạm

Số sản phẩm xưởng đó phải dệt theo kế hoạch là: 15 x 300 = 4500 sản phẩm

Số ngày để hoàn thành kế hoạch theo năng suất mới là: 4500 : 450 = 10 ngày

Đọc tiếp...
lê đức trung phát 27/10/2014 lúc 08:26
Báo cáo sai phạm

số sản phẩm trong 15 ngày làm dược khi xưởng chưa cải tiến là

      300.15=4500(sản phẩm)

số ngày xưởng dệp hoàng thành kế hoạch sau khi cải tiến là

     4500:450=10(ngày)

                    Đáp số:10 ngày

Đọc tiếp...
Trần Khắc Tú 22 giờ trước (19:26)
Báo cáo sai phạm

10 ngay nhe ban

Đọc tiếp...
Nguyễn Nam Cao 11/07/2015 lúc 07:59
Báo cáo sai phạm

Tổng số phần là :

5 + 6 + 9 = 20 ( phần )

Người thứ 1 tiện được số dụng cụ là :

860 : 20 x 5 = 215 ( dụng cụ )

Người thứ 2 tiện được số dụng cụ là :

860 : 20 x 6 = 258 ( dụng cụ )

Người thứ 3 tiện được số dụng cụ là :

860 - 215 - 258 = 387 ( dụng cụ )

Đáp số : ............

Đọc tiếp...
Nguyễn Phương Chinh Đã Trở Lại Và Lợi Hại Hơn Xưa 12/10/2017 lúc 18:37
Báo cáo sai phạm

đây là bài toán lớp 5 tỉ lệ ngịch 

quá dễ

Đọc tiếp...
0o0 Nguyễn Văn Cừ 0o0 29/07/2017 lúc 21:34
Báo cáo sai phạm

 Ba công nhân tiện dùng một số dụng cụ trong cùng một thời gian. Để tiện một dụng cụ người thứ nhất cần 5 phút. Người thứ hai cần

6 phút. Người thứ ba cần 9 phút. Số dụng cụ mà người thứ nhất và người thứ hai tiện dùng được hơn số dụng cụ người thứ ba tiện

dùng được là 276 dụng cụ. Tổng số dụng cụ của cả ba người dùng được là... 

số dụng cụ (theo thứ tự của 3 người làm được là a, b, c 

ta có a+b-c = 276 

Trong cùng một thời gian số dụng cụ làm được tỉ lệ nghịch với thời gian làm 1 dụng cụ → 5a = 6b = 9c (t/c tỉ lệ nghịch) 

→ a/(1/5) = b/(1/6) = c/(1/9) = (a + b - c)/[(1/5)+(1/6) - (1/9)] 

(tính chất dãy tỉ số bằng nhau) 

→a/(1/5) = b/(1/6) = c/(1/9)=276/(23/90) = 1080 

→ a = 1080.1/5 = 216, b =1080.1/6 = 180, c = 1080.1/9 = 120 

Tổng số dụng cụ của cả ba người là 216+180+120= 516 

Đáp số = 516 dụng cụ

ko hiểu hỏi lại nhé

Đọc tiếp...
Nguyễn Huỳnh Ngọc Nhi 18/08/2015 lúc 21:50
Báo cáo sai phạm

Nếu 1 người ăn số gạo đó thì sẽ hết số ngày là :

 85 * 18 = 1530 ( ngày )

Muốn ăn số gạo đó trong 15 ngày thì cần số người là :

 1530 / 15 = 102 ( người )

Có số người đến ăn thêm là :

 102 - 85 = 17 ( người )

   Đáp số : 17 người

Đọc tiếp...
nguyen thu phuong 03/10/2016 lúc 17:48
Báo cáo sai phạm

blobloblablablablabloblo

Đọc tiếp...
Nguyễn Hưng Phát 21/11 lúc 17:10
Báo cáo sai phạm

Put n=2k because 2 | n

We have:22k-1=4k-1

Because 4\(\equiv1\left(mod3\right)\)\(\Rightarrow4^k\equiv1^k=1\left(mod3\right)\Rightarrow4^k-1⋮3\)

\(\Rightarrow2^n-1\) is a multiple of 3 then 2 | n

Đọc tiếp...
Dao Trong Luan Hiệp sĩ 21/11 lúc 11:07
Báo cáo sai phạm

2n = 2.2.2....2 with n factor 2

we see: 

2 split 3 residual 2

2.2 = 4 split 3 residual 1

2.2.2 = 8 split 3 residual 2

.........................................

So if n is even number, 2n will split 3 residual 1

=> 2n - 1 is a multiple of 3

So 2n - 1 is a multiple of 3 then 2 | n

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: