Giúp tôi giải toán và làm văn


Trình Nguyễn Quang Duy 7 tháng 12 lúc 14:29
Báo cáo sai phạm

è mình thấy đâu có bằng

Đọc tiếp...
è 7 tháng 12 lúc 14:10
Báo cáo sai phạm

A B C

điều này đúng với mọi tam giác bạn nhé

Đọc tiếp...
è 7 tháng 12 lúc 14:06
Báo cáo sai phạm

ế nhầm đường cao của tam giác sẽ bằng 1 cạnh của tam giác nên tìm đc 3 đường cao là tìm đc 3 cạnh rồi nhé !!!

Đọc tiếp...
Nguyễn Lương Bảo Tiên 3 tháng 8 2015 lúc 20:39
Báo cáo sai phạm

Gọi thời gian xe thứ nhất đi hết quãng đường AB là a

thời gian xe thứ hai đi hết quãng đường AB là b

60% = \(\frac{3}{5}\)

Ta có \(\frac{a}{b}=\frac{5}{3}\Rightarrow\frac{a}{5}=\frac{b}{3}\)

a - b = 4

Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau là

\(\frac{a}{5}=\frac{b}{3}=\frac{a-b}{5-3}=\frac{4}{2}=2\)

Suy ra

\(\frac{a}{5}=2\Rightarrow a=2\cdot5=10\)

\(\frac{b}{3}=2\Rightarrow b=2\cdot3=6\)

Vậy thời gian xe thứ nhất đi hết quãng đường AB là 10 giờ

       thời gian xe thứ hai đi hết quãng đường AB là 6 giờ

Đọc tiếp...
Dương Lê 29 tháng 12 2017 lúc 20:34
Báo cáo sai phạm

lay 4h nhan 60 phan tram

Đọc tiếp...
Pk M 21 tháng 12 2017 lúc 20:43
Báo cáo sai phạm

- Gọi thời gian xe 1 là Ta, xe thứ 2 là Tb.          Gọi vận tốc xe 1 là Va, xe 2 là Vb

- Vì đi trên cùng một quãng đường AB nên thời gian và vận tốc là 2 đại lượng tỉ lệ nghịch

- Theo đề bài, ta có:

+ Va . Ta = Vb. Tb

+ Va = 60% Vb

+ Ta- Tb = 4 hay Tb = Ta- 4

\(\Rightarrow\) 60%. Vb . Ta = Vb. Ta -4

            Ta -4              = (  60% Vb. Ta ) : Vb

            Ta -4              =  3/5 . Ta

          Ta - (3/5. Ta)    = 4

               2/5 Ta          = 4

                      Ta          = 4: (2/5)

                      Ta           = 10 (h)

  \(\Rightarrow\) Tb = 10 -4 = 6 (h)

Đọc tiếp...
1721 7641 24111- ๖ۣۜTεαм ๖ۣۜFσɾεʋεɾ ๖ۣۜAℓσηε♡ 30 tháng 11 lúc 16:57
Báo cáo sai phạm

Gọi vận tốc xe 1 là v1 tương ứng vói thời gian là t1

                        2     v2                                           t2                     (v1; v2; v3; t1; t2; t3 >0)

                        3     v3                                           t3

Ta có: 

v1.t1=v3.t3

\(\Leftrightarrow\frac{v_1}{v_3}=\frac{t_3}{t_1}\)

\(\Leftrightarrow\frac{40}{48}=\frac{t_3}{t_1}\)

\(\Leftrightarrow\frac{5}{6}=\frac{t_3}{t_1}\)

\(\Leftrightarrow\frac{t_1}{6}=\frac{t_3}{5}\)

Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có:

\(\frac{t_1}{6}=\frac{t_3}{5}=\frac{t_1-t_3}{6-5}=\)Số xấu quá bạn ơi!!!!!!!!

Đọc tiếp...
Linh Đặng Thị Mỹ 23 tháng 7 2015 lúc 10:02
Báo cáo sai phạm

1 người làm hết cánh đồng trong:

6x3=18 ( giờ )

12 người làm hết cánh đồng trong:

18:12=1,5 ( giờ ) = 1 giờ 30 phút

Đáp số: 1 giờ 30 phút

 

Đọc tiếp...
Nguyễn Quang Trung CTV 5 tháng 8 2017 lúc 17:50
Báo cáo sai phạm

Với cùng một cánh đồng nến số người làm cỏ hết cánh đồng đó và số giờ là hai đại lượng tỉ lệ nghịch

Gọi số giờ để 12 người cùng làm cỏ hết cánh đồng là x.Theo tính chất của đại lượng tỉ ệ nghịch, ta có: 

Vậy 12 người làm cỏ cánh đồng hết 1,5 giờ

Đọc tiếp...
nguyentuantai 23 tháng 7 2015 lúc 10:09
Báo cáo sai phạm

Với cùng một cánh đồng nến số người làm cỏ hết cánh đồng đó và số giờ là hai đại lượng tỉ lệ nghịch

Gọi số giờ để 12 người cùng làm cỏ hết cánh đồng là x.Theo tính chất của đại lượng tỉ ệ nghịch, ta có: 

=\(\frac{x}{6}\)=3/12= > x= 3,6/12 => = 1,5 h  Vậy 12 người làm cỏ cánh đồng hết 1,5 giờ


 

 

Đọc tiếp...
Trinh :D 29 tháng 11 lúc 16:42
Báo cáo sai phạm

Ta có: 

x và y là tỉ ệ nghịch nên \(y=\frac{a}{x}\left(1\right)\)

Khi đó : \(y^2=\frac{a}{x^2}=\frac{a}{5}\)

\(\Leftrightarrow3.\frac{a}{2}+4.\frac{a}{5}=46\)

\(\Leftrightarrow\frac{\left(15a+18a\right)}{10}=46\)

\(\rightarrow23a=460\Rightarrow a=20\)

Thế vào (1) \(y=\frac{20}{x}\)

Đọc tiếp...
alibaba nguyễn CTV 7 tháng 9 2017 lúc 15:29
Báo cáo sai phạm

Vì x, y là 2 đại lượng tỷ lệ nghịch nên ta có:

\(x_1y_1=x_2y_2=a\)

\(\Rightarrow2y_1=5y_2\)

\(\Leftrightarrow\frac{y_1}{5}=\frac{y_2}{2}=\frac{3y_1}{15}=\frac{4y_2}{8}=\frac{3y_1+4y_2}{15+8}=\frac{46}{23}=2\)

\(\Rightarrow\hept{\begin{cases}y_1=10\\y_2=4\end{cases}}\)

\(\Rightarrow a=2.10=20\)

Vậy ta có: \(x=\frac{20}{y}\)

Đọc tiếp...
Lê Thạch 7 tháng 12 lúc 16:25
Báo cáo sai phạm

Vì x và y là 2 đị lượng tỉ lệ nghịch nên:  ​\(\frac{x_1}{y_2}=\frac{x_2}{y_1}\)

=> \(\frac{4x_1}{4y_2}=\frac{3x_2}{3y_1}\)=> \(\frac{8}{4y_2}=\frac{15}{3y_1}\)

Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có:

\(\frac{8}{4y_2}=\frac{15}{3y_1}=\frac{23}{46}=\frac{1}{2}\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Uyên Phương 24 tháng 11 lúc 22:07
Báo cáo sai phạm

x=20y 

20

bạn nhé

Đọc tiếp...
Thanh Trúc 18 tháng 2 2016 lúc 22:12
Báo cáo sai phạm

Gọi số người của đội thứ nhất , thứ hai và thứ ba lần lượt là x, y, z (người) (ĐK:x, y, z thuộc N*)

Theo đề bài ta có:

x + y = 5z

Gọi a là số ngày để đội thứ ba hoàn thành công việc

Vì cùng làm công việc như nhau nên số ngày hoàn thành và số người là hai đại lượng tỉ lệ nghichjneen ta có:

4x = 6y = 5z

=>x/1:4 = y/1:6 = z/1:a = x + y / 1/4 + 1/6 = 5z / 5:12 = z/12=12z

=>z/1:a = 12z => az = 12z

                     => a = 12

Vậy đội thứ ba hoàn thành công việc trong 12 ngày

Đọc tiếp...
Huy Vip Boi 9 tháng 4 lúc 16:51
Báo cáo sai phạm

4x = 6y = az

Đọc tiếp...
Nguyễn Danh Nam 21 tháng 11 2017 lúc 22:17
Báo cáo sai phạm

a) Vì x tỉ lệ nghịch với y =>x=\(\frac{a}{y}\)

Thay x=2;y=4,ta có:2=\(\frac{a}{4}\)

                            2.4=a

                       =>a=8

Vậy hệ số tỉ lệ là 8

b)x=\(\frac{8}{y}\)

c)+)Theo câu a),ta có:x=\(\frac{a}{y}\)                                                                   +)Thay y=2,ta có:x=\(\frac{8}{2}\)

                                                                                                                                     =>x=8:2=4 

Thay:y=-2;ta có:x=\(\frac{8}{-2}\)                                                                                Vậy x =4

                    =>x=8:(-2)=>x=-4

Vậy x=-4

Đọc tiếp...
trần huy đức 21 tháng 12 2018 lúc 20:27
Báo cáo sai phạm

Bài 3: (1.5 điểm) Cho y và x là hai đại lượng tỉ lệ nghịch. Biết rằng khi  thì .

Hỏi y và x liên hệ với nhau theo công thức nào ?

Bài 3: (1.5 điểm) Cho y và x là hai đại lượng tỉ lệ nghịch. Biết rằng khi  thì .

Hỏi y và x liên hệ với nhau theo công thức nào ?

Bài 3: (1.5 điểm) Cho y và x là hai đại lượng tỉ lệ nghịch. Biết rằng khi  thì .

Hỏi y và x liên hệ với nhau theo công thức nào ?Bài 3: (1.5 điểm) Cho y và x là hai đại lượng tỉ lệ nghịch. Biết rằng khi  thì .

Hỏi y và x liên hệ với nhau theo công thức nào ?

Bài 3: (1.5 điểm) Cho y và x là hai đại lượng tỉ lệ nghịch. Biết rằng khi  thì .

Hỏi y và x liên hệ với nhau theo công thức nào ?

Bài 3: (1.5 điểm) Cho y và x là hai đại lượng tỉ lệ nghịch. Biết rằng khi  thì .

Hỏi y và x liên hệ với nhau theo công thức nào ?

Bài 3: (1.5 điểm) Cho y và x là hai đại lượng tỉ lệ nghịch. Biết rằng khi  thì .

Hỏi y và x liên hệ với nhau theo công thức nào ?

Bài 3: (1.5 điểm) Cho y và x là hai đại lượng tỉ lệ nghịch. Biết rằng khi  thì .

Hỏi y và x liên hệ với nhau theo công thức nào ?

Bài 3: (1.5 điểm) Cho y và x là hai đại lượng tỉ lệ nghịch. Biết rằng khi  thì .

Hỏi y và x liên hệ với nhau theo công thức nào ?

Bài 3: (1.5 điểm) Cho y và x là hai đại lượng tỉ lệ nghịch. Biết rằng khi  thì .

Hỏi y và x liên hệ với nhau theo công thức nào ?

Bài 3: (1.5 điểm) Cho y và x là hai đại lượng tỉ lệ nghịch. Biết rằng khi  thì .

Hỏi y và x liên hệ với nhau theo công thức nào ?

Bài 3: (1.5 điểm) Cho y và x là hai đại lượng tỉ lệ nghịch. Biết rằng khi  thì .

Hỏi y và x liên hệ với nhau theo công thức nào ?

Bài 3: (1.5 điểm) Cho y và x là hai đại lượng tỉ lệ nghịch. Biết rằng khi  thì .

Hỏi y và x liên hệ với nhau theo công thức nào ?

Bài 3: (1.5 điểm) Cho y và x là hai đại lượng tỉ lệ nghịch. Biết rằng khi  thì .

Hỏi y và x liên hệ với nhau theo công thức nào ?

Bài 3: (1.5 điểm) Cho y và x là hai đại lượng tỉ lệ nghịch. Biết rằng khi  thì .

Hỏi y và x liên hệ với nhau theo công thức nào ?

Bài 3: (1.5 điểm) Cho y và x là hai đại lượng tỉ lệ nghịch. Biết rằng khi  thì .

Hỏi y và x liên hệ với nhau theo công thức nào ?

Bài 3: (1.5 điểm) Cho y và x là hai đại lượng tỉ lệ nghịch. Biết rằng khi  thì .

Hỏi y và x liên hệ với nhau theo công thức nào ?

Bài 3: (1.5 điểm) Cho y và x là hai đại lượng tỉ lệ nghịch. Biết rằng khi  thì .

Hỏi y và x liên hệ với nhau theo công thức nào ?

Bài 3: (1.5 điểm) Cho y và x là hai đại lượng tỉ lệ nghịch. Biết rằng khi  thì .

Hỏi y và x liên hệ với nhau theo công thức nào ?

Bài 3: (1.5 điểm) Cho y và x là hai đại lượng tỉ lệ nghịch. Biết rằng khi  thì .

Hỏi y và x liên hệ với nhau theo công thức nào ?

Bài 3: (1.5 điểm) Cho y và x là hai đại lượng tỉ lệ nghịch. Biết rằng khi  thì .

Hỏi y và x liên hệ với nhau theo công thức nào ?

Bài 3: (1.5 điểm) Cho y và x là hai đại lượng tỉ lệ nghịch. Biết rằng khi  thì .

Hỏi y và x liên hệ với nhau theo công thức nào ?

Bài 3: (1.5 điểm) Cho y và x là hai đại lượng tỉ lệ nghịch. Biết rằng khi  thì .

Hỏi y và x liên hệ với nhau theo công thức nào ?

Bài 3: (1.5 điểm) Cho y và x là hai đại lượng tỉ lệ nghịch. Biết rằng khi  thì .

Hỏi y và x liên hệ với nhau theo công thức nào ?

Bài 3: (1.5 điểm) Cho y và x là hai đại lượng tỉ lệ nghịch. Biết rằng khi  thì .

Hỏi y và x liên hệ với nhau theo công thức nào ?

Bài 3: (1.5 điểm) Cho y và x là hai đại lượng tỉ lệ nghịch. Biết rằng khi  thì .

Hỏi y và x liên hệ với nhau theo công thức nào ?

Bài 3: (1.5 điểm) Cho y và x là hai đại lượng tỉ lệ nghịch. Biết rằng khi  thì .

Hỏi y và x liên hệ với nhau theo công thức nào ?

Bài 3: (1.5 điểm) Cho y và x là hai đại lượng tỉ lệ nghịch. Biết rằng khi  thì .

Hỏi y và x liên hệ với nhau theo công thức nào ?

Bài 3: (1.5 điểm) Cho y và x là hai đại lượng tỉ lệ nghịch. Biết rằng khi  thì .

Hỏi y và x liên hệ với nhau theo công thức nào ?

Bài 3: (1.5 điểm) Cho y và x là hai đại lượng tỉ lệ nghịch. Biết rằng khi  thì .

Hỏi y và x liên hệ với nhau theo công thức nào ?

Bài 3: (1.5 điểm) Cho y và x là hai đại lượng tỉ lệ nghịch. Biết rằng khi  thì .

Hỏi y và x liên hệ với nhau theo công thức nào ?

Bài 3: (1.5 điểm) Cho y và x là hai đại lượng tỉ lệ nghịch. Biết rằng khi  thì .

Hỏi y và x liên hệ với nhau theo công thức nào ?

Bài 3: (1.5 điểm) Cho y và x là hai đại lượng tỉ lệ nghịch. Biết rằng khi  thì .

Hỏi y và x liên hệ với nhau theo công thức nào ?

Bài 3: (1.5 điểm) Cho y và x là hai đại lượng tỉ lệ nghịch. Biết rằng khi  thì .

Hỏi y và x liên hệ với nhau theo công thức nào ?

Bài 3: (1.5 điểm) Cho y và x là hai đại lượng tỉ lệ nghịch. Biết rằng khi  thì .

Hỏi y và x liên hệ với nhau theo công thức nào ?Bài 3: (1.5 điểm) Cho y và x là hai đại lượng tỉ lệ nghịch. Biết rằng khi  thì .

Hỏi y và x liên hệ với nhau theo công thức nào ?Bài 3: (1.5 điểm) Cho y và x là hai đại lượng tỉ lệ nghịch. Biết rằng khi  thì .

Hỏi y và x liên hệ với nhau theo công thức nào ?Bài 3: (1.5 điểm) Cho y và x là hai đại lượng tỉ lệ nghịch. Biết rằng khi  thì .

Hỏi y và x liên hệ với nhau theo công thức nào ?Bài 3: (1.5 điểm) Cho y và x là hai đại lượng tỉ lệ nghịch. Biết rằng khi  thì .

Hỏi y và x liên hệ với nhau theo công thức nào ?Bài 3: (1.5 điểm) Cho y và x là hai đại lượng tỉ lệ nghịch. Biết rằng khi  thì .

Hỏi y và x liên hệ với nhau theo công thức nào ?Bài 3: (1.5 điểm) Cho y và x là hai đại lượng tỉ lệ nghịch. Biết rằng khi  thì .

Hỏi y và x liên hệ với nhau theo công thức nào ?

Bài 3: (1.5 điểm) Cho y và x là hai đại lượng tỉ lệ nghịch. Biết rằng khi  thì .

Hỏi y và x liên hệ với nhau theo công thức nào ?

Bài 3: (1.5 điểm) Cho y và x là hai đại lượng tỉ lệ nghịch. Biết rằng khi  thì .

Hỏi y và x liên hệ với nhau theo công thức nào ?

Bài 3: (1.5 điểm) Cho y và x là hai đại lượng tỉ lệ nghịch. Biết rằng khi  thì .

Hỏi y và x liên hệ với nhau theo công thức nào ?

Bài 3: (1.5 điểm) Cho y và x là hai đại lượng tỉ lệ nghịch. Biết rằng khi  thì .

Hỏi y và x liên hệ với nhau theo công thức nào ?

Đọc tiếp...
Chu Công Đức 21 tháng 11 lúc 21:00
Báo cáo sai phạm

Gọi chiều rộng của mỗi mảnh lần lượt là a , b , c ( cm )

Ta có : chiều dài tỉ lệ nghịch với chiều rộng

\(\Rightarrow\frac{a}{3}=\frac{b}{4}=\frac{c}{5}\)

mà chiều rộng của mảnh thứ nhất nhỏ hơn tổng chiều rộng của 2 mảnh kia là 14 cm

\(\Rightarrow b+c-a=14\)

Áp dụng tích chất dãy tỉ số bằng nhau , ta có :

\(\frac{a}{3}=\frac{b}{4}=\frac{c}{5}=\frac{b+c-a}{4+5-3}=\frac{14}{6}=\frac{7}{3}\)

Khi đó : \(\hept{\begin{cases}\frac{a}{3}=\frac{17}{3}\Rightarrow a=17\\\frac{b}{4}=\frac{17}{3}\Rightarrow b=\frac{68}{3}\\\frac{c}{5}=\frac{17}{3}\Rightarrow c=\frac{85}{3}\end{cases}}\)

Vậy chiều rộng mỗi mảnh lần lượt là \(17cm;\frac{68}{3}cm;\frac{85}{3}cm\)

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: