Giúp tôi giải toán và làm văn


GPSgaming 11 tháng 4 2017 lúc 15:55
Báo cáo sai phạm

S = 1,2 + 2,3 + ... + 98,99 + 99,100

= ( 1 + 2+ 3 +...+ 98 + 99 ) + ( 0,2 + 0,3 + ... + 0,99 + 0,100 ) 

Tính ( 1 + 2 +3 +... + 99) = (1 + 99 ) x 99 : 2 = 4950

Tính 0,2 + 0,3 + 0,4 + ... + 0,99 + 0,100

= ( 0,100 + 0,2 +0,3 + ... + 0,9 ) + (0,10 + 0,11 +...+ 0,99 ) 

= ( 0,1 + 0,9) x 9 : 2 + ( 0,10 + 0,99 ) x 90 :2 = 4,5 + 49,05 = 53,55

Vậy S = 4950 + 53,55 = 5003,55

Đọc tiếp...
vo thanh binh 11 tháng 4 2017 lúc 15:48
Báo cáo sai phạm

số các số hạng là

(99,100-1,2):1,1+1=90 số

tổng là

(99,100+1,2):2x90=4513,5

Đọc tiếp...
bui duy khanh 22 tháng 3 2016 lúc 9:46
Báo cáo sai phạm

5003.55 dung 100 %

Đọc tiếp...
Hoàng Trung Kiên 3 tháng 6 2018 lúc 7:59
Báo cáo sai phạm

\(1.2+2.3+...+99.100\)

\(\Rightarrow3A=1.2.3+2.3.3+3.4.3+...+99.100.3\)

\(\Rightarrow3A=1.2.3+2.3.\left(4-1\right)+....+99.100.\left(101-98\right)\)

\(\Rightarrow3A=1.2.3+2.3.4-1.2.3+...+99.100.101-98.99.100\)

\(\Rightarrow3A=99.100.101\)

\(\Rightarrow A=\frac{99.100.101}{3}\)

Đọc tiếp...
Lê Quang Tuấn Kiệt 25 tháng 7 2017 lúc 16:25
Báo cáo sai phạm

Ta có : A = 1.2 + 2.3 + 3.4 + ....... + 99.100

=> 3A = 1.2.3 - 1.2.3 + 2.3.4 - 2.3.4 + ...... + 99.100.101

=> 3A = 99.100.101

=> A = 99.100.101/3

=> A = 333300

Đọc tiếp...
❦☠☃ Artemis ➽ ⓂⓘⓃⒽ➽ ☃☠❦ 14 tháng 7 lúc 10:36
Báo cáo sai phạm

tính A=1.2+2.3+3.4+4.5+.........................+98.99+99.100

Do đây là dãy số cách đều 1,1 đơn vị nên giá trị 1 khoảng cách là 1,1

         Số cuối hơn số đầu là :

                99,100 - 1,2 = 97,9 ( đơn vị )

          Số khoảng cách của dãy là :

                97,9 : 1,1 = 89 ( khoảng cách )

          Số số hạng của dãy là ;

                89 + 1 = 90

          Tổng của dãy số là :

                ( 99,100 + 1,2 ) x 90 : 2 = 4513 , 5

  

Đọc tiếp...
£ãø 长ツ 10 tháng 12 lúc 12:39
Báo cáo sai phạm

\(\left(27+34\right)+73\)

\(=\left(27+73\right)+34\)

\(=100+34\)

\(=134\)

Đọc tiếp...
Bùi Thị Hòa 10 tháng 12 lúc 12:17
Báo cáo sai phạm

 ( 27+34 )+73

=34+( 27+73 )

=34+100

=134

HK TỐT

Đọc tiếp...
Lê Duy Khang 21 tháng 2 2015 lúc 14:11
Báo cáo sai phạm

a. 32,4 x ( 6,34 + 3,36 ) + 0,5

= 32,4 x 10 + 0,5

= 324 + 0,5 

= 324,5

b. 17,2 x ( 9,55 + 945 + 1 ) 

= 17,2 x 955,55

= 16435,46

Đọc tiếp...
phạm văn tuấn 24 tháng 7 2018 lúc 10:53
Báo cáo sai phạm

a. 32,4 x ( 6,34 + 3,36 ) + 0,5

= 32,4 x 10 + 0,5

= 324 + 0,5 

= 324,5

b. 17,2 x ( 9,55 + 945 + 1 ) 

= 17,2 x 955,55

= 16435,46

Đọc tiếp...
Trương Tiểu Hàn 2 tháng 12 lúc 21:09
Báo cáo sai phạm

https://olm.vn/thanhvien/nguyentrangth8 bạn giỏi thế

Đọc tiếp...
Nguyễn Thùy Trang 2 tháng 12 lúc 21:04
Báo cáo sai phạm

Ta có : \(x^4-7x^2+y^2+16=2xy\)

=> \(\left(x^2-8x^2+16\right)+\left(x^2-2xy+y^2\right)=0\)

=> \(\left(x-4\right)^2+\left(x-y\right)^2=0\)

Vì \(\left(x-4\right)^2\ge0 \forall x ,\left(x-y\right)^2 \ge0 \forall x,y \)

=> \(\left(x-4\right)^2+\left(x-y\right)^2\ge0 \forall x,y\)

=> \(\hept{\begin{cases}x-4=0\\x-y=0\end{cases}\Rightarrow\hept{\begin{cases}x=4\\x=y=4\end{cases}}}\)

Thay vào \(A=4^{2016}.4^{2017}-4^{2017}.4^{2016}+4+4=8\)

Vậy A=8

Đọc tiếp...
nguyễn văn bảo 14 tháng 4 2017 lúc 20:53
Báo cáo sai phạm

bài 2:                                                  bài giải

dãy số trên là dãy số cách đều có khoảng cách giữa hai số liền kề là 1,5

vậy khoảng cách của hai số liền kề là 1,5

dãy số trên có số số hạng là:

      (17,75 - 1,25) : 1,5 +1 = 12 (số hạng)

tổng trên là:

      (17,75 + 1,25) x 12 :2 = 114   

               đáp số: 114

Đọc tiếp...
Lại Quốc Bảo 28 tháng 9 lúc 17:02
Báo cáo sai phạm

1,\(\frac{1995.1994-1}{1993.1995+1994}=\frac{1995.\left(1993+1\right)-1}{1993.1995+1994}\)

  =\(\frac{1995.1993+1995-1}{1993.1995+1994}=\frac{1995.1993+1994}{1993.1995+1994}=1\)

Đọc tiếp...
Lê Mạnh Tiến Đạt 12 tháng 3 2017 lúc 9:06
Báo cáo sai phạm

D = \(\frac{10}{56}+\frac{10}{140}+\frac{10}{260}+...+\frac{10}{1400}\)

D = \(\frac{5}{28}+\frac{5}{70}+\frac{5}{130}+...+\frac{5}{700}\)

\(\frac{3D}{5}=\frac{3}{4.7}+\frac{3}{7.10}+\frac{3}{10.13}+...+\frac{3}{25.28}\)

\(\frac{3D}{5}=\frac{1}{4}-\frac{1}{7}+\frac{1}{7}-\frac{1}{10}+\frac{1}{10}-...+\frac{1}{25}-\frac{1}{28}\)

\(\frac{3D}{5}=\frac{1}{4}-\frac{1}{28}\)

\(\frac{3D}{5}=\frac{3}{14}\)

\(D=\frac{3}{14}.\frac{5}{3}=\frac{5}{14}\)

Vậy tổng trên là : \(\frac{5}{14}\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Văn Phong 28 tháng 2 2017 lúc 21:13
Báo cáo sai phạm

mk chỉ tính được kết qua thôi vì mk dụng máy tính casio =1931420 k mk nha

Đọc tiếp...
Lê Mạnh Tiến Đạt 26 tháng 3 2017 lúc 9:41
Báo cáo sai phạm

Đầu tiên rút gọn D trước 
D = 5/28 + 5/70 +.....+10/700 
= 5/(4.7)+5/(7.10)+....5/(25.28) 
3D = 5( 1/4 - 1/7 +1/7-1/10+......+1/25-1/28) 
3D = 5 (1/4-1/28) 
3D =15/14 
D = 5/14

Đọc tiếp...
Dương Ngọc Thiện 30 tháng 11 lúc 11:05
Báo cáo sai phạm

câu hỏi đó.

Đọc tiếp...
Dương Ngọc Thiện 30 tháng 11 lúc 11:05
Báo cáo sai phạm

thì mình đặt sai.

Đọc tiếp...
ninja school 29 tháng 11 lúc 19:52
Báo cáo sai phạm

bài này chắc chắn sai đề (792,36 x 0,75 + 792,36 x 4) : (7,2 : 0,1 : 10) mà phải là (792,36 x 0,75 + 792,36 : 4) : (7,2 : 0,1 : 10)

Đọc tiếp...
animeboy 10 tháng 7 2017 lúc 16:12
Báo cáo sai phạm

S có số số hạng là:

(203-23):20+1=10(số hạng)

Tổng của S là:

(203+23)x10:2=1130

ĐS:1130

Đọc tiếp...
minh 27 tháng 3 2015 lúc 16:39
Báo cáo sai phạm

huỳnh thị ngân hà, nau te, trần như tính sao ra z? 

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngô Minh Trí 3 tháng 11 2017 lúc 12:20
Báo cáo sai phạm

1130 nha bạn

k tui nha

thanks

Đọc tiếp...
Trịnh Cường 28 tháng 11 lúc 11:56
Báo cáo sai phạm

=8 anh lớp 9

Đọc tiếp...
nguyen thi ngoc anh 28 tháng 11 lúc 11:54
Báo cáo sai phạm

Bằng 8 chị nhé.Em không lớp 8 chị nhé.

Đọc tiếp...
ĂN CỨT CHÓ 28 tháng 11 lúc 11:53
Báo cáo sai phạm
Hắc Tử Minh 27 tháng 11 lúc 22:23
Báo cáo sai phạm

Ta có: \(1+5+9+...+2013\)

Các số hạng cách cách đều nhau a đơn vị.

Tổng trên có số số hạng là:

 \(\left(2013-1\right)\div4+1\)\(=504\)(số)

Vậy tổng trên là:

\(\left(2013+1\right)\times504\div2\)\(=507528\)

                                      Đáp số: \(507528\)

Đọc tiếp...
Phạm Tuấn Hùng 1 tháng 12 lúc 14:11
Báo cáo sai phạm
đặng tấn sang 30 tháng 11 lúc 21:42
Báo cáo sai phạm

Ta có: 1 + 5 +9 +13 +17+ ... +2013 

Tính tổng dãy số

    Các số hạng cách nhau 4 đơn vị

     Lấy (số đầu - số cuối) ; khoảng cách + 1

      Số số hạng của dãy số trên là: 

           (2013 - 1) : 4 + 1 = 504 (số)

      Tổng trên là: Lấy số đầu cộng số cuối, nhân số số hạng chia 2 

             (2013 + 1) * 504 : 2 = 512064

Bài trên là tính tổng các dãy số nha bạn.

Đọc tiếp...
vũ lê đức anh 27 tháng 11 lúc 13:04
Báo cáo sai phạm

500+500=1000

400+400=800

300+300=600

200+200=400

100+100=200

học tốt

Đọc tiếp...
»Ɲġụγ•Ȼơ 27 tháng 11 lúc 21:32
Báo cáo sai phạm

500 + 500 = 1000.

400 + 400 = 800.

300 + 300 = 600.

200 + 200 = 400.

100 + 100 = 200.

#Riin

Đọc tiếp...
Trọng 27 tháng 11 lúc 14:17
Báo cáo sai phạm

500+500=1000

400+400=800

300+300=600

200+200=400

100+100=200

Đọc tiếp...
Kunzy Nguyễn 10 tháng 7 2015 lúc 22:51
Báo cáo sai phạm

(1-1/3).(1-1/6).(1-1/10)...(1-1/780) 
Giải: (1-1/3).(1-1/6).(1-1/10)...(1-1/780) 
= 2/3 . 5/6....779/780 
= 4/6 . 10/12.....1558/1560 
= 1.4 . 2.5 .... 38.41/ 2.3 . 3. 4. .....39.40 
= ( 1.2.3....38).(4.5....41)/(2.3.4....39)(3... 
triệt tiêu xong còn 41/39.3= 41/117 
ĐS = 41/117

Đọc tiếp...
doan thi khanh linh 17 tháng 7 2017 lúc 15:24
Báo cáo sai phạm

\(\frac{41}{117}\)nha ban

Đọc tiếp...
Mymom12345 13 tháng 3 lúc 21:48
Báo cáo sai phạm

​​Thế ngoc minh chửi gì vậy? Tớ không biết? 

Đọc tiếp...
Đào Đức Mạnh 30 tháng 7 2015 lúc 15:50
Báo cáo sai phạm

A=1/1.2.3+1/2.3.4+...+1/98.99.100

2A=2/1.2.3+2/2.3.4+...+2/98.99.100

2A=1/1.2-1/2.3+1/2.3-1/3.4+...+1/98.99-1/99.100

2A=1/1.2-1/99.100

2A=1/2-1/9900

2A=4949/9900

A=4949/19800

Đọc tiếp...
Nguyen Chau Tuan Kiet 10 tháng 12 2018 lúc 19:14
Báo cáo sai phạm

Trả lời :................................

4949/19800...................

Hk tốt...................................

Đọc tiếp...
pham dang vu 12 tháng 4 2018 lúc 4:45
Báo cáo sai phạm

A=1/1.2.3+1/2.3.4+....+1/98.99.100

2A=2/1.2-2/2.3.4+...+2/98.99.100

2A=1/1.2-1/2.3+1/2.3-1/3.4+....+1/98.99-1/99.100

2A=1/1.2-1/99.100

2A1/2-1/9900

2A=4949/9900

A=4949/19800

Đọc tiếp...
HUYPRO 24 tháng 11 lúc 9:21
Báo cáo sai phạm

"Giúp tôi giải toán" trên Online Math đã trở thành một diễn đàn hết sức sôi động cho các bạn học sinh, các thầy cô giáo và các bậc phụ huynh từ mọi miền đất nước. Ở đây các bạn có thể chia sẻ các bài toán khó, lời giải hay và giúp nhau cùng tiến bộ. Để diễn đàn này ngày càng hữu ích, các bạn lưu ý các thông tin sau đây:

I. Nội qui tham gia "Giúp tôi giải toán"

1. Không đưa câu hỏi linh tinh lên diễn đàn, chỉ đưa các bài mà mình không giải được hoặc các câu hỏi hay lên diễn đàn;

2. Không trả lời linh tinh, không phù hợp với nội dung câu hỏi trên diễn đàn.

3. Không "Đúng" vào các câu trả lời linh tinh nhằm gian lận điểm hỏi đáp.

Các bạn vi phạm 3 điều trên sẽ bị giáo viên của Online Math trừ hết điểm hỏi đáp, có thể bị khóa tài khoản hoặc bị cấm vĩnh viễn không đăng nhập vào trang web.

II. Cách nhận biết câu trả lời đúng

Trên diễn đàn có thể có rất nhiều bạn tham gia giải toán. Vậy câu trả lời nào là đúng và tin cậy được? Các bạn có thể nhận biết các câu trả lời đúng thông qua 6 cách sau đây:

1. Lời giải rõ ràng, hợp lý (vì nghĩ ra lời giải có thể khó nhưng rất dễ để nhận biết một lời giải có là hợp lý hay không. Chúng ta sẽ học được nhiều bài học từ các lời giải hay và hợp lý, kể cả các lời giải đó không đúng.)

2. Lời giải từ các giáo viên của Online Math có thể tin cậy được (chú ý: dấu hiệu để nhận biết Giáo viên của Online Math là các thành viên có gắn chứ "Quản lý" ở ngay sau tên thành viên.)

3. Lời giải có số bạn chọn "Đúng" càng nhiều thì càng tin cậy.

4. Người trả lời có điểm hỏi đáp càng cao thì độ tin cậy của lời giải sẽ càng cao.

5. Các bài có dòng chữ "Câu trả lời này đã được Online Math chọn" là các lời giải tin cậy được (vì đã được duyệt bởi các giáo viên của Online Math.)

6. Các lời giải do chính người đặt câu hỏi chọn cũng là các câu trả lời có thể tin cậy được.

III. Thưởng VIP cho các thành viên tích cực

Online Math hiện có 2 loại giải thưởng cho các bạn có điểm hỏi đáp cao: Giải thưởng chiếc áo in hình logo của Online Math cho 5 bạn có điểm hỏi đáp cao nhất trong tháng và giải thưởng  thẻ cào 50.000đ hoặc 2 tháng VIP cho 6 bạn có điểm hỏi đáp cao nhất trong tuần.

Đọc tiếp...
Xyz 23 tháng 11 lúc 20:50
Báo cáo sai phạm

\(B=\frac{1}{6}+\frac{1}{66}+\frac{1}{176}+\frac{1}{336}+...+\frac{1}{10706}\)

\(=\frac{1}{1.6}+\frac{1}{6.11}+\frac{1}{11.16}+...+\frac{1}{101.106}\)

\(=\frac{1}{5}.\left(\frac{5}{1.6}+\frac{5}{6.11}+\frac{5}{11.17}+...+\frac{5}{101.106}\right)\)

\(=\frac{1}{5}.\left(1-\frac{1}{6}+\frac{1}{6}-\frac{1}{11}+\frac{1}{11}-\frac{1}{17}+...+\frac{1}{101}-\frac{1}{106}\right)\)

\(=\frac{1}{5}.\left(1-\frac{1}{106}\right)\)

\(=\frac{1}{5}.\frac{105}{106}\)

\(=\frac{21}{106}\)

Đọc tiếp...
Dương Minh Hiếu 20 tháng 11 lúc 17:13
Báo cáo sai phạm

a)311x167+689x293+126x311

=311x(167 + 126)+689x293

=311x293+689x293

=(311+689)x293

=1000x293

=293000

b)44x55+147x156-184x78

=44x55+147x156-92x2x78

=44x55+147x156-92x156

=44x55+(147-92)x156

=44x55+55x156

=55x(44+156)

=55x200

=11000

c)125x11x56-286x77-7x154

=125x11x56-286x77-7x11x14

=125x11x56-286x77-77x14

=125x11x56-(286-14)x77

=125x11x56-272x77

=125x11x7x8-272x77

=125x77x8-272x77

=1000x77-272x77

=(1000-272)x77

=738x77

=56056

d)(42+72+102+...+1002)x(1212x27-2727x12)

Đặt A là (42+72+102+...+1002), B là (1212x27-2727x12)

Với A:42+72+102+...+1002

=42+42x32+42x62+...+42x962

=42x(32+62+...+962)

=42x(9+36+...+9216)

=42x95391

=16x95391

=1526256

Với B:1212x27-2727x12

=101x12x27-101x27x12

=0

Vậy AxB=1526256x0=0

Đọc tiếp...
Dương Minh Hiếu 20 tháng 11 lúc 16:23
Báo cáo sai phạm

45x48+199-90x24

=45x2x24+199-90x24

=90x24+199-90x24

=199

Đọc tiếp...
✫°”˜˜”°.¸♌️ NTTH♌️ ¸.°”˜˜”°✫(๖team lion๖) 20 tháng 11 lúc 16:14
Báo cáo sai phạm

45 x 48 + 199 - 90 x 24

= 2160 + 199 - 2160

= 4121

Đọc tiếp...
oppa_phiền quá nha 20 tháng 11 lúc 16:31
Báo cáo sai phạm

45 x 48 + 199 - 90 x 24

= 45 x 2 x 24 + 199 - 90 x 24

= 90 x 24 + 199 - 90 x 24

= 2160 + 199 - 2160

= (2160 - 2160) + 199

= 0 + 199 = 199

Đọc tiếp...
nguyen thieu cong thanh 30 tháng 4 2015 lúc 21:11
Báo cáo sai phạm

a.                            54

b.                             52  

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: