Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Giúp tôi giải toán và làm văn


Nguyễn Thị Minh Anh 20 tháng 6 lúc 13:45
Báo cáo sai phạm

1. ( 2 x 5 ) x (7 x 4)

=     10  x  28

=      280

2.   ( 32 x  3) x (20 x 5 ) 

=           96 x 100

=                 9600.

3.  ( 12 x 7) x ( 25 x 4)

=         84 x 100

=            8400.

Bạn tự làm các phép tính còn lại nhé!

Đọc tiếp...
Trần Bảo Ngọc 1 tháng 7 lúc 20:32
Báo cáo sai phạm
1)(2.5).(7.4)=10.28=280
Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Minh Anh 20 tháng 6 lúc 14:05
Báo cáo sai phạm

Cảm ơn Yến nha!

Đọc tiếp...
Đỗ Ngọc My 19 tháng 6 lúc 20:29
Báo cáo sai phạm

54 x 113 x 45 + 133

=113 x 54 x 45 + 113 x 1

=113 x 2340 + 113 x 1

=113 x (2340 +1)

=113 x 2431

=274703

chúc bạn học good

Đọc tiếp...
Nguyễn Minh Hằng 19 tháng 6 lúc 14:07
Báo cáo sai phạm

Tính nhanh:

a, 54 * 113 *45 +113

= 113 x 54 x 45 + 113 x 1

= 113 x 2430 + 113 x 1

= 113 x ( 2430 + 1 )

= 113 x 2431

= 274703.

b, 24 * 3 - 12 *5

= 12 x 2 x 3 - 12 x 5

= 12 x 6 - 12 x 5

= 12 x ( 6 - 5 )

= 12 x 1

= 12.

c, (145 * 99 + 145) - (143 *101 -143)

= ( 145 x 99 + 145 x 1 ) - ( 143 x 101 - 143 x 1 )

=      145 x ( 99 + 1 )      -        143 x ( 101 - 1 )

=          145 x 100           -              143 x 100

=              14500             -                 14300

=                            200.

Đọc tiếp...
Nguyễn Minh Hằng 13 tháng 6 lúc 13:50
Báo cáo sai phạm

Tính:

1263 x 8937 = 11287431

98723 - 9374 = 89349

536 + 7366 = 7902

246350 :25 = 9854
 

Đọc tiếp...
꧁༺Áς❤๓ค❤đếภ❤từ❤tђเêภ❤đườภﻮ༻꧂ 13 tháng 6 lúc 13:48
Báo cáo sai phạm

1263 x 8937 = 11 287 431

98723 - 9374 = 89 349

536 + 7366 =  7902

246350 : 25 =  9854

Đọc tiếp...
vao day 9 tháng 6 lúc 21:06
Báo cáo sai phạm

(2078+2080)+(2079+2081)

    4168+4160

        8328

Đọc tiếp...
๖ۣۜWιzძoოιoτ 18 tháng 6 lúc 21:25
Báo cáo sai phạm

https://www.symbolab.com/solver/step-by-step/1%5Ccdot2%5Ccdot3%5Ccdot4%5Ccdot5%5Ccdot6%5Ccdot7%5Ccdot8%5Ccdot9-1%5Ccdot2%5Ccdot3%5Ccdot4%5Ccdot5%5Ccdot6%5Ccdot7%5Ccdot8-1%5Ccdot2%5Ccdot3%5Ccdot4%5Ccdot5%5Ccdot6%5Ccdot7%5Ccdot8%5E%7B2%7D

ko chắc nha '-'

Đọc tiếp...
๖ۣۜWιzძoოιoτ 18 tháng 6 lúc 21:04
Báo cáo sai phạm

mk lm cho :>

Đọc tiếp...
๖ۣۜWιzძoოιoτ 18 tháng 6 lúc 21:00
Báo cáo sai phạm

lm trên Cymath (cymath.com) đê

Đọc tiếp...
🚀 ꧁๖ۣۜHσàηɠ ๖ۣۜNɦүү ꧂🚀 ๖ۣۜ( ๖ۣۜTεαм ƙɦĭêηɠ ɦòм )ッ 29 tháng 5 lúc 22:29
Báo cáo sai phạm

= (  __vế này giữ nguyên__ ) x ( 135 - 90 - 45 )

= ______________________ x 0

= 0

Ngại viết quaz nên làm ngắn gọn , thông cảm ==

Đọc tiếp...
アイン ミン 29 tháng 5 lúc 22:07
Báo cáo sai phạm

\(\left(1+3+3+7+...+97+99\right)\cdot\left(45\cdot3-45\cdot2-45\right)\)

\(=\left(1+3+3+7+...+97+99\right)\cdot\left(45\cdot3-45\cdot2-45\cdot1\right)\)

\(=\left(1+3+3+7+...+97+99\right)\cdot45\left(3-2-1\right)\)

\(=\left(1+3+3+7+...+97+99\right)\cdot45\cdot0\)

\(=0\)

Đọc tiếp...
Lê Trần Ngọc Hằng 29 tháng 5 lúc 21:34
Báo cáo sai phạm

a) Ta có 

A= 4/2*4+4/4*6+....+4/2018*2020

=> A= 2*(2/2*4+2/4*6+...+2*(2018*2020)

=> A= 2*(1/2-1/4+1/4-1/6+...+1/2018-1/2020)

=> A= 2*(1/2-1/2020)

=> A= 2* 1009/2020

=> A= 1009/1010

b) B= 1/18+1/54+1/108+...+1/990

=> B= 3/3*(1/18+1/54+1/108+..+1/990)

=> B= 1/3*( 3/3*6+3/6*9+...+3/30*33)

=> B= 1/3*(1/3-1/6+1/6-1/9+1/9-1/12+...+1/30-1/33)

=> B= 1/3*( 1/3-1/33)

=> B=1/3*10/33

=> B=10/99

Đọc tiếp...
Đặng Anh Thư 29 tháng 5 lúc 21:27
Báo cáo sai phạm

A=\(\frac{4}{2.4}+\frac{4}{4.6}+\frac{4}{6.8}+...+\frac{4}{2018.2020}\)

\(\frac{1}{2}\)A= \(\frac{1}{2}.\left(\frac{4}{2.4}+\frac{4}{4.6}+\frac{4}{6.8}+...+\frac{4}{2018.2020}\right)\)

\(\frac{1}{2}A\)\(\frac{2}{2.4}+\frac{2}{4.6}+\frac{2}{6.8}+...+\frac{2}{2018.2020}\)

\(\frac{1}{2}A\)\(\frac{4-2}{2.4}+\frac{6-4}{4.6}+\frac{8-6}{6.8}+...+\frac{2020-2018}{2018.2020}\)

\(\frac{1}{2}A\)\(\frac{1}{2}-\frac{1}{4}+\frac{1}{4}-\frac{1}{6}+\frac{1}{6}-\frac{1}{8}+...+\frac{1}{2018}-\frac{1}{2020}\)

\(\frac{1}{2}A\)\(\frac{1}{2}-\frac{1}{2020}\)

\(\frac{1}{2}A=\frac{1009}{2020}\)

\(A=\frac{1009}{2020}:\frac{1}{2}\)

\(A=\frac{1009}{1010}\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Minh Đăng 28 tháng 5 lúc 15:11
Báo cáo sai phạm

Bài làm:

a) \(\frac{x}{3}=\frac{2}{3}+\left(-\frac{1}{7}\right)\)

<=>\(\frac{x}{3}=\frac{2.7-1.3}{3.7}\)

<=>\(\frac{x}{3}=\frac{11}{21}\)

<=> \(21.x=33\)

<=> \(x=\frac{11}{7}\)

b) \(x-\frac{1}{4}=\frac{2}{13}\)

<=> \(x=\frac{1}{4}+\frac{2}{13}\)

<=> \(x=\frac{13.1+2.4}{4.13}\)

<=> \(x=\frac{21}{52}\)

c)\(\frac{4}{7}.x=\frac{9}{8}-\frac{125}{1000}\)

<=> \(\frac{4}{7}.x=\frac{9}{8}-\frac{1}{8}\)

<=> \(\frac{4}{7}.x=\frac{8}{8}\)

<=> \(x=1:\frac{4}{7}\)

<=> \(x=\frac{7}{4}\)

Học tốt!!!!

Đọc tiếp...
Vương Bảo Linz 16 tháng 6 lúc 16:14
Báo cáo sai phạm

Bài 1.

\(a)\)\(\frac{x}{3}=\frac{2}{3}+\frac{-1}{7}\)

\(\Leftrightarrow\frac{x}{3}=\frac{14}{21}+\frac{-3}{21}\)

\(\Leftrightarrow\frac{x}{3}=\frac{11}{21}\)

\(\Leftrightarrow21x=33\)

\(\Leftrightarrow x=\frac{11}{7}\)

Vậy\(x=\frac{11}{7}\)

\(b)\)\(x-\frac{1}{4}=\frac{2}{13}\)

\(\Leftrightarrow x=\frac{2}{13}+\frac{1}{4}\)

\(\Leftrightarrow x=\frac{8}{52}+\frac{13}{52}\)

\(\Leftrightarrow x=\frac{21}{52}\)

Vậy\(x=\frac{21}{52}\)

\(c)\)\(\frac{4}{7}x=\frac{9}{8}-\frac{125}{1000}\)

\(\Leftrightarrow\frac{4}{7}x=\frac{9}{8}-\frac{1}{8}\)

\(\Leftrightarrow\frac{4}{7}x=1\)

\(\Leftrightarrow x=\frac{7}{4}\)

Vậy\(x=\frac{7}{4}\)

Linz

Đọc tiếp...
dcv_new 16 tháng 6 lúc 15:00
Báo cáo sai phạm

a,\(\frac{x}{3}=\frac{2}{3}-\frac{1}{7}=\frac{11}{21}\)

\(< =>x.21=33< =>x=\frac{33}{21}\)

b,\(x-\frac{1}{4}=\frac{2}{13}\)

\(< =>x=\frac{2}{13}+\frac{1}{4}=\frac{21}{52}\)

c,\(\frac{4}{7}.x=\frac{9}{8}-\frac{125}{1000}=1\)

\(< =>x=1:\frac{4}{7}=\frac{7}{4}\)

Đọc tiếp...
Lê Gia An Quách 29 tháng 6 lúc 17:06
Báo cáo sai phạm

hỏi ngu à con kia ?

Đọc tiếp...
Ngô Ngọc Minh Anh 18 tháng 6 lúc 21:12
Báo cáo sai phạm

BÀI NÀY BN NÊN RA HỎI CÔ CHỨ ĐỪNG HỎI BỌN MÌNH

Đọc tiếp...
Lê Gia An Quách 8 tháng 6 lúc 16:50
Báo cáo sai phạm

bạn ơi bạn hỏi gì vậy ? Có bài này à ? Nếu có thì chịu !!!

Đọc tiếp...
Vươйǥ ₤เйʑ⁀ᶦᵈᵒᶫ 1 tháng 6 lúc 22:30
Báo cáo sai phạm

Trả lời:

\(\frac{3}{4}\times\frac{8}{9}+\frac{3}{4}\times\frac{1}{3}+\frac{3}{4}\)

\(=\frac{3}{4}\times\left(\frac{8}{9}+\frac{1}{3}+1\right)\)

\(=\frac{3}{4}\times\left(\frac{8}{9}+\frac{3}{9}+\frac{9}{9}\right)\)

\(=\frac{3}{4}\times\frac{20}{9}\)

\(=\frac{5}{3}\)

Linz

Đọc tiếp...
Vũ Khánh Hà 20 tháng 5 lúc 21:46
Báo cáo sai phạm

nhanh nha!!!!

Đọc tiếp...
ミ★ɮɾαїŋċɦїℓɗ★彡 19 tháng 5 lúc 14:20
Báo cáo sai phạm

\(B=\left(1+\frac{1}{2}\right)+\left(1+\frac{1}{3}\right)+\left(1+\frac{1}{4}\right)+\left(1+\frac{1}{5}\right)+\left(1+\frac{1}{6}\right)+\left(1+\frac{1}{7}\right)\)

\(=1+\frac{1}{2}+1+\frac{1}{3}+1+\frac{1}{4}+1+\frac{1}{5}+1+\frac{1}{6}+1+\frac{1}{7}\)

\(=\left(1+1+1+1+1+1\right)+\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\frac{1}{4}+\frac{1}{5}+\frac{1}{6}+\frac{1}{7}\right)\)

\(=6+\frac{223}{140}=\frac{1063}{140}\)

Đọc tiếp...
Tô An Khánh 23 tháng 5 lúc 16:40
Báo cáo sai phạm

Mà cho mk hỏi chọn câu trả lời đúng ntn???????

Đọc tiếp...
Nguyen Sinh Thanh 19 tháng 5 lúc 14:13
Báo cáo sai phạm

B=1,59(285714)

HOK TỐT

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: