Giúp tôi giải toán


Dương Tú Linh 7 giờ trước (10:14)
Báo cáo sai phạm

499.12 = 5988

7300 : 50 = 146

204 : 12 = 17

601.42 = 25242

4970 : 5 = 994

199.41 = 8159

leminhduc 7 giờ trước (10:01)
Báo cáo sai phạm

a, 499.12

=499.(10+2)

=499.10+499.2

=4990+998

=5988

nguyen trung nghia 9 giờ trước (08:15)
Báo cáo sai phạm

Ta có : \(\frac{3}{5}:\frac{5}{6}:\frac{6}{7}:\frac{7}{8}+\frac{2}{5}+\frac{23}{25}\)

=           \(\frac{3}{5}.\frac{6}{5}.\frac{7}{6}.\frac{8}{7}+\frac{2}{5}+\frac{23}{25}\)

=           \(\frac{3.6.7.8}{5.5.6.7}+\frac{10}{25}+\frac{23}{25}\)

=            \(\frac{24}{25}+\frac{10}{25}+\frac{23}{25}\)

=              \(\frac{57}{25}\)

Lưu ý : dấu chấm là dấu nhân nhá

trần anh hào 8 giờ trước (08:27)
Báo cáo sai phạm

bạn có thể viết dấu nhân là chữ x cũng được mà

Aquarius Love 21 giờ trước (19:28)
Báo cáo sai phạm

A= 53( 53 + 47) + 47^2

A= 5300 + 2209 = tự tính

Nguyễn Văn Thành 21 giờ trước (19:54)
Báo cáo sai phạm

532 + 106 * 47 + 472

= 532 + 2 * 53 * 47 + 472

= ( 53 + 47 )2 = 1002 = 10000

Ran Mori Hôm qua lúc 14:49
Báo cáo sai phạm

Có 2 người . Vì 2 người đi trước là 2 người , 2 người đi sau là 2 người đó là theo cách hiểu của ta , nhưng trong bài là đang đánh lừa . 2 người đi trước và 2 người đi sau tổng cộng chỉ có 2 người .

ghost river 21/09 lúc 19:40
Báo cáo sai phạm


a, 19 x 64 + 76 x 34
= 19 x 2 x 32 + 38 x 2 x 34
= 38 x 32 + 38 x 68
= 38 x ( 32 + 68 )
= 38 x 100
= 3800
b, 35 x 12 + 65 x 13
= 35 x 12 + 65 x 12 + 65
= ( 35 + 65 ) x 12 + 65
= 100 x 12 + 65 
= 1200 + 65 
= 1265
d, ( 2 + 4 + 6 + ... + 1000) x ( 36 x 333 - 108 x 111 )
= ( 2 + 4 + 6 + ... + 1000 ) x ( 36 x 3 x 111 - 108 x 111)
= ( 2 + 4 + 6 + ...+ 1000 ) x ( 108 x 111 - 108 x 111 )
= ( 2 + 4 + 6 + ... + 1000 ) x 0
=  0
Câu c chịu

Lê Tiến Đạt 16/09/2017 lúc 22:46
Báo cáo sai phạm

 số HS CỦA 3A LỚP LÀ

16+18=34

TỔNG SỐ HS CỦA 3 LỚP LÀ

16+34+18=68

HIỆU KO BIẾT

TRUNG BÌNH CỘNG SỐ HS CỦA 3 LỚP LÀ

(34+18+16):3=.............TỰ TÍNH NỐT

Ophelia Chan 16/09/2017 lúc 22:42
Báo cáo sai phạm

a)  Lớp 3A có số học sinh là :

        16 + 18 = 34 ( học sinh )

     Tổng số học sinh của ba lớp là :

         16 + 18 + 34 = 68 ( học sinh )

b)  Hiệu số học sinh của ba lớp là :

         34 - 18 - 16 = 0 ( học sinh )

c)  Trung bình số học sinh của ba lớp là :

          ( 16 + 18 + 34 ) : 2 = 32 ( học sinh )

                        Đáp số : a)  68 học sinh.

                                       b)  0 học sinh.

                                       c)  32 học sinh.

Nguyễn Văn Duy 16/09/2017 lúc 22:29
Báo cáo sai phạm

3a có 34 hs

Bùi Tiến Vỹ 16/09/2017 lúc 21:52
Báo cáo sai phạm

gọi a là tử sô

a/25=3/6

ax6=25x3

a=75

a=12x5

tính ra nhé

Trần Hoàng Việt 16/09/2017 lúc 21:49
Báo cáo sai phạm

Gọi a là tử số của phân số đó ta có:

a/25=3/6

ax6=25x3

ax6=75

a=12,5

Vậy phân số đó là:12,5/25

Nguyễn Văn Duy 16/09/2017 lúc 22:14
Báo cáo sai phạm

60 nha bn

Edogawa Conan 15/09/2017 lúc 21:17
Báo cáo sai phạm

  \(26.49-\frac{23}{25}.49+26\)

=\(1274-\frac{1127}{25}+26\)

=\(\frac{30723}{25}+26\)

=\(\frac{31373}{25}\)

k mk nha bn

dinhhongson 15/09/2017 lúc 21:10
Báo cáo sai phạm

=31373 phần 25 nha

tran yen nhi 15/09/2017 lúc 18:59
Báo cáo sai phạm

Kết quả của mình bằng 2 nhé

Murad 15/09/2017 lúc 21:04
Báo cáo sai phạm

Số cần tìm là :

        1 + 1 = 2

                Đáp số : 2

hina ichigo 16/09/2017 lúc 12:30
Báo cáo sai phạm

bằng 2 đó bn

Lê Quang Phúc 15/09/2017 lúc 18:11
Báo cáo sai phạm

10 x 45 - 25 x 10

= 10 x ( 45 - 25 )

= 10 x 20

= 200

100 x 2 + 100 x 3 

= 100 x ( 2 + 3 )

= 100 x 5

= 500

Nguyễn Thanh Hương 15/09/2017 lúc 18:22
Báo cáo sai phạm

10x45-25x10

=10x(45-25)

=10x20

=200

100x2+100x3

=100x(2+3)

=100x5

=500

Phương Thảo Linh 0o0 15/09/2017 lúc 18:40
Báo cáo sai phạm

\(10.45-25.10=10\left(45-25\right)=10.20=200\)

\(100.2+100.3=100\left(2+3\right)=100.5=500\)

perfect shadow 14/09/2017 lúc 15:44
Báo cáo sai phạm

1 tính tổng

a, 1+2 +3 +... + 999

= (999+1)x999:2

=499500

b, 10+12+14+...+2010

=(2010+10)x1001:2

=1011010

Tên dài vô đối_Cả khối không ai đọc hết_Chỉ mình tôi đọc hết nói_Vì tôi là người nghĩ ra nó 14/09/2017 lúc 15:36
Báo cáo sai phạm

Dãy trên có số số hạng là:

(999-1):1+1=999(số hạng)

Tổng là:

(999 + 1 ) x999 :2=499500

Đáp số:499500

Nguyễn Ngọc An Vy 14/09/2017 lúc 15:36
Báo cáo sai phạm

fdsafdsajhbsdkbdkjjdbkjdbjhjdbdhdhdhdhdhdhdhdhdhdhdhdhhdhdhdfdsafdsajhbsdkbdkjjdbkjdbjhjdbdhdhdhdhdhdhdhdhdhdhdhdhhdhdhdfdsafdsajhbsdkbdkjjdbkjdbjhjdbdhdhdhdhdhdhdhdhdhdhdhdhhdhdhdfdsafdsajhbsdkbdkjjdbkjdbjhjdbdhdhdhdhdhdhdhdhdhdhdhdhhdhdhdfdsafdsajhbsdkbdkjjdbkjdbjhjdbdhdhdhdhdhdhdhdhdhdhdhdhhdhdhdfdsafdsajhbsdkbdkjjdbkjdbjhjdbdhdhdhdhdhdhdhdhdhdhdhdhhdhdhdfdsafdsajhbsdkbdkjjdbkjdbjhjdbdhdhdhdhdhdhdhdhdhdhdhdhhdhdhd

Ngọc Trân 13/09/2017 lúc 19:32
Báo cáo sai phạm

[(1+9)+(2+8)+(3+7)+(4+6)+5]x2

=(10+10+10+10+5)x2

=45x2

=90

50x2+2x10

=2x(50+10)

=2x60

=120

Lê Quang Phúc 14/09/2017 lúc 06:52
Báo cáo sai phạm

(1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 ) x 2 

= [(1+9)+(8+2)+(7+3)+(6+4)+5] x 2 

= (10 + 10 + 10 + 10 + 5) x 2

= 45 x 2 = 90

50 x 2 + 2 x 10 = 100 + 20 = 120

lengocphuongmai 14/09/2017 lúc 08:06
Báo cáo sai phạm

(1+2+3+4+5+6+7+8+9 )=45

45 x 2 = 90

50 x 2 + 2 x 10 = 100

Tình bạn vĩnh cửu Phương Dung 13/09/2017 lúc 19:56
Báo cáo sai phạm

Các kết quả của các phép chia số thập phân trên là :

a, 19,72 : 5,8 = 3,4

b, 8,216 : 5,2 = 1,58

c, 12,88 : 0,25 = 51,52

d, 17,4 : 1,45 = 12

Đáp số : a, 3,4 .

             b, 1,58

             c, 51,52

             d, 12

team xát thủ 13/09/2017 lúc 19:36
Báo cáo sai phạm

a) 19,72:5,8=3,4

b) 8,216:5,2=1,58

c) 12,88:0,25=51,52

d) 17,4:1,45=12

Tăng Thế Duy 13/09/2017 lúc 19:28
Báo cáo sai phạm


a) 19,72 : 5,8 = 3,4
b) 8,216 : 5,2 = 1,58
c) 12,88 : 0,25 = 51,52
d) 17,4 :1,45 = 12
 

OoO_Nhok_Lạnh_Lùng_OoO 10/09/2017 lúc 20:59
Báo cáo sai phạm

4 . 15 . 17 + 5 . 12 . 27 + 6 . 10 . 56

= ( 4 . 15 ) . 17 + ( 5 . 12 ) . 27 + ( 6 . 10 ) . 56

= 60 . 17 + 60 . 27 + 60 . 56

= 60 . ( 17 + 27 + 56 )

= 60 . 100

= 6000

đôrêmon0000thếkỉ 15/09/2017 lúc 20:01
Báo cáo sai phạm

4.15.17+5.12.27+6.10.56

=(4.15).17+(5.12).27=(6.10).56

=60.17+60.27+60.56

=60.(17+27+56)

=60.100

=6000

đôrêmon0000thếkỉ 10/09/2017 lúc 21:07
Báo cáo sai phạm

4.15.17+5.12.27+6.10.56

=4.3.5.17+5.3.4.27+3.2.5.2.56

=4.3.5.17+5.3.4.27+3.5.4.56

=4.[3+3+5+5+27+56+17]

=4.[9+100]

=4.100+4.9

=4000+36

=4036

Nguyễn Tiến Dũng 10/09/2017 lúc 09:44
Báo cáo sai phạm

\(G=1+\frac{1}{3}+\frac{1}{9}+\frac{1}{27}+\frac{1}{81}+\frac{1}{243}\)

\(G=1+\frac{1}{3}+\frac{1}{3^2}+...+\frac{1}{3^5}\)

\(3G=3+1+\frac{1}{3}+...+\frac{1}{3^4}\)

\(3G-G=\left(3+1+...+\frac{1}{3^4}\right)-\left(1+\frac{1}{3}+...+\frac{1}{3^5}\right)\)

\(2G=3-\frac{1}{3^5}\)

\(2G=3-\frac{1}{243}\)

\(2G=\frac{729}{243}-\frac{1}{243}\)

\(G=\frac{728}{243}:2\)

\(G=\frac{364}{243}\)

\(\frac{3}{1.2}+\frac{3}{2.3}+...+\frac{3}{x.\left(x+1\right)}=\frac{6042}{2015}\)

\(3.\left(1-\frac{1}{2}+\frac{1}{2}-\frac{1}{3}+...+\frac{1}{x}-\frac{1}{x+1}\right)=\frac{6042}{2015}\)

\(1-\frac{1}{x+1}=\frac{6042}{2015}:3\)

\(1-\frac{1}{x-1}=\frac{2014}{2015}\)

\(\frac{1}{x-1}=1-\frac{2014}{2015}\)

\(\frac{1}{x-1}=\frac{1}{2015}\)

\(\Rightarrow x-1=2015\)

\(\Rightarrow x=2016\)

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí

Có thể bạn quan tâmTài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: