Giúp tôi giải toán và làm văn


Lê Thanh Trung 2 tháng 8 2017 lúc 7:40
Báo cáo sai phạm

ta có    \(\frac{11.3^{22}.3^7-9^{15}}{\left(2.3^{14}\right)^2}=\frac{11.3^{29}-\left(3^2\right)^{15}}{2^2.\left(3^{14}\right)^2}\)

=  \(\frac{11.3^{29}-3^{30}}{2^2.3^{28}}=\frac{3^{29}\left(11-3\right)}{2^2.3^{28}}\)

=   \(\frac{3^{29}.2^3}{2^2.3^{28}}=3.2=6\)

Đọc tiếp...
Maiss 18 tháng 8 lúc 21:31
Báo cáo sai phạm

a) 42.12 + 32.28

= 14.3.12 + 32.14.2

= 14(3.12 + 32.2)

= 14(36+64)

= 14.100

= 1400

b) 23.37 + 73.24

= 23.37 + 73(23+1)

= 23.37 + 73.23+73

= 23(37+73) + 73

= 23.110 + 73

= 2530 + 73

= 2603

Sai thỳ hoy =)) Hoq chak

Đọc tiếp...
nguyen phan thu ngan 18 tháng 8 lúc 21:29
Báo cáo sai phạm

Bạn đã hỏi 1 câu y như vậy rồi mà ,bạn vào mục câu hỏi tôi quan tâm là ổn

Đọc tiếp...
Xyz 16 tháng 8 lúc 18:41
Báo cáo sai phạm

1) Chiều cao của tam giác ABC là : 

16 x 3/4 = 12 cm

Diện tích tam giác ABC là : 

12 x 16 : 2 = 96 cm2

2) Thực hiện phép tính : 

\(\frac{1}{2}+\frac{5}{6}+\frac{11}{12}+\frac{19}{20}+\frac{29}{30}+\frac{41}{42}+\frac{55}{56}+\frac{71}{72}+\frac{89}{90}\)

\(=\left(1-\frac{1}{2}\right)+\left(1-\frac{1}{6}\right)+\left(1-\frac{1}{12}\right)+\left(1-\frac{1}{20}\right)+....+\left(1-\frac{1}{72}\right)+\left(1-\frac{1}{90}\right)\)(9 cặp số)

\(=\left(1+1+1+...+1\right)-\frac{1}{2}-\frac{1}{6}-\frac{1}{12}-...-\frac{1}{72}-\frac{1}{90}\)(9 số hạng 1)

\(=1\times9-\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{6}+\frac{1}{12}+...+\frac{1}{72}+\frac{1}{90}\right)\)

\(=9-\left(\frac{1}{1\times2}+\frac{1}{2\times3}+\frac{1}{3\times4}+...+\frac{1}{8\times9}+\frac{1}{9\times10}\right)\)

\(=9-\left(1-\frac{1}{2}+\frac{1}{2}-\frac{1}{3}+\frac{1}{3}-\frac{1}{4}+...+\frac{1}{8}-\frac{1}{9}+\frac{1}{9}-\frac{1}{10}\right)\)

 \(=9-\left(1-\frac{1}{10}\right)\)

 \(=9-\frac{9}{10}\)

\(=9-0,9\)

\(=8,1\)

Đọc tiếp...
Shun_Shadow 16 tháng 8 lúc 19:07
Báo cáo sai phạm

Bài 1. 

Chiều cao tam giác ABC là :

       16 x 3/4 = 12 ( cm )

Diện tích tam giác ABC là : 

        16 x 12 : 2 = 96 ( cm2 )

                 Đáp số : 96 cm2.

Bài 2. 

        Như Xyz.

Đọc tiếp...
ღ-✘ ❅♪ Huyền Trần⁀ᶜᵘᵗᵉ-ღ 16 tháng 8 lúc 18:43
Báo cáo sai phạm

Chiều cao của hình tam giác ABC là 

\(16\times\frac{3}{4}=12\left(cm\right)\)

Diện tích hình tam giác là :

\(\frac{16.12}{2}=96\left(cm^2\right)\)

Đọc tiếp...
Pé Shusi 16 tháng 8 lúc 8:51
Báo cáo sai phạm

Trả lời

a)5.25.8.125.4

=(25.4).(125.8).5

=100.1000.5

=500000

b)39.101

=3939

c)27.121-87.27+73.34

=27.(121-87)+73.34

=27.34+73.34

=34.(27+73)

=34.100

=3400

#học tốt nha !

Đọc tiếp...
Trần hải an 16 tháng 8 lúc 9:08
Báo cáo sai phạm

a)5.25.8.125.4 =(25.4).(125.8).5=100.1000.5=50000

b)39.101=39.(100+1)=39.100+39=3900+39=3939

c)27.121-87.27+73.34=27.(121-87)+73.34=27.34+73.34=34.(73+27)=34.100=3400  

Đọc tiếp...
tran thi viet ha 16 tháng 8 lúc 9:06
Báo cáo sai phạm

a) 5 . 25 . 8 . 125 . 4

=( 25 . 4 ) . ( 125 . 8 ) . 5

= 100  .    1 000   . 5

=        100 000   . 5

=           500 000

b)  39 . 101

=  39 . ( 100 +1 )

= ( 39 .100 )   +    ( 39 . 1 )

=    3 900        +      39 

=           3 939

c) 27. 121 - 87 . 27 + 73 .34

= 27 . ( 121 - 87 ) + 73 . 34

= 27   .   34    +    73  .  34

= ( 27 + 73 )   . 34

=    100     .   34

=       3 400

Chúc bạn học tốt nhé !

Đọc tiếp...
Bùi Nguyễn Việt Anh 1 tháng 3 2018 lúc 20:46
Báo cáo sai phạm

(1 - 1/2) x (1 - 1/3) x (1 - 1/4) x ... x (1 - 1/6) x (1 - 1/7)

= 1/2 x 2/3 x 3/4 x .... x 5/6 x 6/7 

= 1/7 

Đọc tiếp...
khánh ngân 15 tháng 8 lúc 16:21
Báo cáo sai phạm

\(\left(1-\frac{1}{2}\right)x\left(1-\frac{1}{3}\right)x\left(1-\frac{1}{4}\right)x\left(1-\frac{1}{5}\right)x\left(1-\frac{1}{6}\right)x\left(1-\frac{1}{7}\right)\)

=\(\frac{1}{2}x\frac{2}{3}x\frac{3}{4}x\frac{4}{5}x\frac{5}{6}x\frac{6}{7}\)

=\(\frac{1x2x3x4x5x6}{2x3x4x5x6x7}\)

=\(\frac{1}{7}\)

Bạn k cho mình nha

Đọc tiếp...
Trần Quốc Huy 18 tháng 8 lúc 7:54
Báo cáo sai phạm

        \(\left(1-\frac{2}{2\times3}\right)\times\left(1-\frac{2}{3\times4}\right)\times\left(1-\frac{2}{4\times5}\right)\times...\times\left(1-\frac{2}{99\times100}\right)\)

\(\frac{2}{2}-\frac{2}{3}+\frac{2}{3}-\frac{2}{4}+\frac{2}{4}-\frac{2}{5}+...+\frac{2}{99}-\frac{2}{100}\)

\(\frac{2}{2}-\frac{2}{100}\)

\(\frac{98}{100}\)

\(\frac{49}{50}\)

Đọc tiếp...
shitbo 15 tháng 8 lúc 11:42
Báo cáo sai phạm

cu thê đo bạn ;p

Đọc tiếp...
Quế Anh Phan 15 tháng 8 lúc 11:40
Báo cáo sai phạm

Bạn có thể ghi cụ thể ra không

Đọc tiếp...
zZz Cool Kid zZz CTV 15 tháng 8 lúc 9:43
Báo cáo sai phạm

\(S=\frac{3}{2^3}+\frac{4}{2^4}+.....+\frac{100}{2^{100}}\Rightarrow2S=\frac{3}{2^2}+\frac{4}{2^3}+.....+\frac{100}{2^{99}}\) 

\(\Rightarrow2S-S=\frac{3}{2^2}+\frac{1}{2^3}+\frac{1}{2^4}+....+\frac{1}{2^{99}}-\frac{100}{2^{100}}?\)

Đọc tiếp...
Dương Đức Khiêm 5 tháng 4 2018 lúc 20:34
Báo cáo sai phạm

câu trả lời là sớt mạng

Đọc tiếp...
Nguyễn Đức Cảnh 22 tháng 10 2017 lúc 20:44
Báo cáo sai phạm

Lm thế nào vậy 

Đọc tiếp...
Pé Shusi 14 tháng 8 lúc 18:27
Báo cáo sai phạm

Trả lời

a)120+400:100+120

=120+4+120

=244

b)100-20:5-4

=100-4-4

=92

c)70-10+40:100

=70-10+0,4

=59,6

Đọc tiếp...
okazaki * Nightcore - Cứ Thế Mong Chờ * boy 2k7 14 tháng 8 lúc 18:49
Báo cáo sai phạm

đáp số 

a) 244

b)92

c)59,6

hok tốt

Đọc tiếp...
nguyễn xuân trợ 14 tháng 8 lúc 18:27
Báo cáo sai phạm

a)=120+4+120      b)=100-4-4         c)=60+2/5         K NHA MOI NGUOI THANK YOU

=244                  =92                           =302/5

Đọc tiếp...
nguyễn xuân trợ 14 tháng 8 lúc 18:15
Báo cáo sai phạm

=1/2-1/3+1/3-1/4+...+1/18-1/19+1/19-1/20         K MIK NHA MOI NGUOI 

=1/2-1/20

=10/20-1/20

=9/20

Đọc tiếp...
Đỗ Phương Linh 11 tháng 9 2018 lúc 19:50
Báo cáo sai phạm

\(\frac{1}{2x3}\)\(\frac{1}{3x4}\)\(\frac{1}{4x5}\)+ ... + \(\frac{1}{18x19}\)\(\frac{1}{19x20}\)

\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{3}\)\(\frac{1}{3}\)\(\frac{1}{4}\)\(\frac{1}{4}\)\(\frac{1}{5}\)+ ... + \(\frac{1}{18}\)\(\frac{1}{19}\)\(\frac{1}{19}\)\(\frac{1}{20}\)

\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{20}\)

\(\frac{18}{40}\)\(\frac{9}{20}\)

Đọc tiếp...
nguyễn xuân trợ 14 tháng 8 lúc 18:22
Báo cáo sai phạm

bài này dễ quã mọi người ơi

nếu đúng 1k nha

Đọc tiếp...
Phan Huỳnh Xuân Win 5 tháng 5 2015 lúc 10:49
Báo cáo sai phạm

Đặt A = 1 + 2 + 2^2+ 2^3 + ...+ 2^2008

Suy ra 2A= (1 + 2 + 2^2+ 2^3 + ...+ 2^2008) x 2

              = 2 + 2^2+2^3+2^4+...+2^2009

Vì A = 2A-A nên ta có biểu thức sau:

A =( 2 + 2^2+2^3+2^4+...+2^2009)- (1 + 2 + 2^2+ 2^3 + ...+ 2^2008)

   = 2^2009 - 1

Do vậy B = A/ 1-2^2009

Thay A vào biểu thức trên ta có :

B= (2^2009- 1 )/ 1-2^2009= - (1-2^2009)/ (1-2^2009)= -1

 

Vậy B= -1

Đáp số B= - 1

Đọc tiếp...
Trần Hoàng Việt 22 tháng 8 2017 lúc 17:44
Báo cáo sai phạm

Đặt A = 1 + 2 + 2^2+ 2^3 + ...+ 2^2008

Suy ra 2A= (1 + 2 + 2^2+ 2^3 + ...+ 2^2008) x 2

              = 2 + 2^2+2^3+2^4+...+2^2009

Vì A = 2A-A nên ta có biểu thức sau:

A =( 2 + 2^2+2^3+2^4+...+2^2009)- (1 + 2 + 2^2+ 2^3 + ...+ 2^2008)

   = 2^2009 - 1

Do vậy B = A/ 1-2^2009

Thay A vào biểu thức trên ta có :

B= (2^2009- 1 )/ 1-2^2009= - (1-2^2009)/ (1-2^2009)= -1

Vậy B= -1

Đáp số B= - 1

Ai trên 10 điểm hỏi đáp thì mình nha mình đang cần gấp chỉ còn 60 điểm là tròn rồi mong các bạn hỗ trợ mình sẽ đền bù xứng đáng

Đọc tiếp...
Bexiu 21 tháng 8 2017 lúc 21:13
Báo cáo sai phạm

 1/x-1/y=1/6 
<=> 6(y-x) = xy 
<=>y(6-x) = 6x (1) 
<=>y= 6x/(6-x) (2) 
(1) => x<6 => x=1,2,3,4,5 
Thay vào (2) ta có các cặp số nguyên thỏa đề bài là : 
(x;y)= (2;3);(3;6)

Đọc tiếp...
top scorer 3 tháng 8 2015 lúc 11:47
Báo cáo sai phạm

(20,2 x 5,1-30,3x3,4+14,58) : (14,58x460+7,29x540x2)
= (103,02 – 103,02 + 14,58) : (14,58 x 460 + 14,58x540)
= 14,58 : [14,58 x (460 + 540)]
= 14,58 : (14,58 x 1000)
= 14,58 : 14580
= 0,001

Đọc tiếp...
_Lía_ (Muối Kpop) [English club]♥ 27 tháng 7 lúc 10:21
Báo cáo sai phạm

14,58 x 460 +7,29 x 540 x 2

=6714,09 x 1080

=7251217.2

~Study well~ :)

Đọc tiếp...
Trương Kim Chi 3 tháng 8 2015 lúc 11:51
Báo cáo sai phạm

các bạn có thể ghi thành phân số cho mình được k

Đọc tiếp...
Trần Thùy Dung 21 tháng 5 2015 lúc 12:40
Báo cáo sai phạm

Ta có:

\(A=\frac{1}{10}+\frac{1}{15}+\frac{1}{21}+...+\frac{1}{120}\)

\(=\frac{2}{20}+\frac{2}{30}+\frac{2}{42}+...+\frac{2}{240}\)

\(=\frac{2}{4.5}+\frac{2}{5.6}+\frac{2}{6.7}+...+\frac{2}{15.16}\)

\(=2.\left(\frac{1}{4.5}+\frac{1}{5.6}+\frac{1}{6.7}+...+\frac{1}{15.16}\right)\)

\(=2.\left(\frac{1}{4}-\frac{1}{5}+\frac{1}{5}-\frac{1}{6}+\frac{1}{6}-\frac{1}{7}+...+\frac{1}{15}-\frac{1}{16}\right)\)

\(=2.\left(\frac{1}{4}-\frac{1}{16}\right)\)

\(=2.\left(\frac{4}{16}-\frac{1}{16}\right)\)

\(=2.\frac{3}{16}=\frac{3}{8}\)

 

 

Đọc tiếp...
tuan va manh 18 tháng 3 2017 lúc 20:26
Báo cáo sai phạm

= 3/8 nhe

Đọc tiếp...
vân anh 5 tháng 4 2018 lúc 21:19
Báo cáo sai phạm

3/8 nhé

Đọc tiếp...
Phan Thành Đạt 12 tháng 1 2017 lúc 15:09
Báo cáo sai phạm

Ta có: A= 1-2 -3 +4 + 5 -6 -7 + ...+ 2001 - 2002 - 2003 +2004

=(1-2 -3 +4)+(5-6-7+8)+...+( 2001 - 2002 - 2003 +2004)

= 0+0+...+0

= 0

Đọc tiếp...
lê tiến hợp 16 tháng 10 2017 lúc 18:35
Báo cáo sai phạm

bài này dễ mà :  A = ( 1-2-3+4) + (5-6-7+8) + ....... + (1997-1998-1999+2000) + (2001-2002-2003+2004)                                                                           A = 0 + 0 + 0 + ..... 0 = 0

Đọc tiếp...
Vuong Hien 9 tháng 12 2014 lúc 19:44
Báo cáo sai phạm

A= (1^2+3^2) + (3^2+5^2) +...........+ (98^2+99^2 ) 

A=

Đọc tiếp...
hbr78 28 tháng 12 2017 lúc 22:40
Báo cáo sai phạm

ta có công thức: 12 + 32 + 52 + ... + (2n-1)2 = n(4n2 - 1)/3

có : 99 = 2.50 -1 

A= 50(4.502 - 1)/3

A= 166650

Đọc tiếp...
Phạm Hoàng Nam 7 tháng 7 2016 lúc 10:51
Báo cáo sai phạm

sao chỉ có 1 câu trả lời vậy

Đọc tiếp...
trieu dang 19 tháng 7 2015 lúc 15:12
Báo cáo sai phạm

 

9 + 99 + 999 + .....+ 9999999999.......9999999(có 100 c/s 9)

=10-1+102-1+103-1+...+10100-1

=10+102+103+..+10100+(-1-1-1-...-1(100 chữ số 1))

=10+102+103+...+10100-100

Đặt : A=10+102+103+...+10100

=>10A=102+103+...+10101

=>10A-A=102+103+...+10101-10-102-103-...-10100

=>9A=10101-10

=>A=\(\frac{10^{101}-10}{9}\)

suy ra: 9 + 99 + 999 + .....+ 9999999999.......9999999(có 100 c/s 9)

=\(\frac{10^{101}-10}{9}-10^2-\frac{10^{101}-10}{9}-100\)

Đọc tiếp...
trieu dang 19 tháng 7 2015 lúc 14:59
Báo cáo sai phạm

bài này vẫn có cách tính

Đọc tiếp...
NGÔ HỒNG PHÚC 19 tháng 7 2015 lúc 14:59
Báo cáo sai phạm

Bạn tính đi.

Đọc tiếp...
Lê Mạnh Tiến Đạt 12 tháng 3 2017 lúc 9:06
Báo cáo sai phạm

D = \(\frac{10}{56}+\frac{10}{140}+\frac{10}{260}+...+\frac{10}{1400}\)

D = \(\frac{5}{28}+\frac{5}{70}+\frac{5}{130}+...+\frac{5}{700}\)

\(\frac{3D}{5}=\frac{3}{4.7}+\frac{3}{7.10}+\frac{3}{10.13}+...+\frac{3}{25.28}\)

\(\frac{3D}{5}=\frac{1}{4}-\frac{1}{7}+\frac{1}{7}-\frac{1}{10}+\frac{1}{10}-...+\frac{1}{25}-\frac{1}{28}\)

\(\frac{3D}{5}=\frac{1}{4}-\frac{1}{28}\)

\(\frac{3D}{5}=\frac{3}{14}\)

\(D=\frac{3}{14}.\frac{5}{3}=\frac{5}{14}\)

Vậy tổng trên là : \(\frac{5}{14}\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Văn Phong 28 tháng 2 2017 lúc 21:13
Báo cáo sai phạm

mk chỉ tính được kết qua thôi vì mk dụng máy tính casio =1931420 k mk nha

Đọc tiếp...
Lê Mạnh Tiến Đạt 26 tháng 3 2017 lúc 9:41
Báo cáo sai phạm

Đầu tiên rút gọn D trước 
D = 5/28 + 5/70 +.....+10/700 
= 5/(4.7)+5/(7.10)+....5/(25.28) 
3D = 5( 1/4 - 1/7 +1/7-1/10+......+1/25-1/28) 
3D = 5 (1/4-1/28) 
3D =15/14 
D = 5/14

Đọc tiếp...
Trần thị Loan 30 tháng 1 2015 lúc 16:39
Báo cáo sai phạm

\(B=\frac{1}{3}+\frac{1}{3^2}+\frac{1}{3^3}+...+\frac{1}{3^7}\)

\(\Rightarrow\frac{1}{3}B=\frac{1}{3^2}+\frac{1}{3^3}+\frac{1}{3^4}+...+\frac{1}{3^8}\)

\(\Rightarrow B-\frac{1}{3}B=\frac{1}{3}-\frac{1}{3^8}\Rightarrow\frac{2}{3}B=\frac{3^7-1}{3^8}\Rightarrow B=\frac{3\left(3^7-1\right)}{2.3^8}\)

Đọc tiếp...
Phùng Minh Quân 4 tháng 3 2018 lúc 13:26
Báo cáo sai phạm

Ta có : 

\(B=\frac{1}{3}+\frac{1}{9}+\frac{1}{27}+...+\frac{1}{2187}\)

\(B=\frac{1}{3}+\frac{1}{3^2}+\frac{1}{3^3}+...+\frac{1}{3^7}\)

\(3B=1+\frac{1}{3}+\frac{1}{3^2}+...+\frac{1}{3^6}\)

\(3B-B=\left(1+\frac{1}{3}+\frac{1}{3^2}+...+\frac{1}{3^6}\right)-\left(\frac{1}{3}+\frac{1}{3^2}+\frac{1}{3^3}+...+\frac{1}{3^7}\right)\)

\(2B=1-\frac{1}{3^7}\)

\(2B=\frac{3^7-1}{3^7}\)

\(B=\frac{3^7-1}{3^7}:2\)

\(B=\frac{3^7-1}{2.3^7}\)

Vậy \(B=\frac{3^7-1}{2.3^7}\)

Chúc bạn học tốt ~

Đọc tiếp...
Diệu Linh 11 tháng 8 lúc 16:33
Báo cáo sai phạm

Đặt P = ... ( biểu thức đề bài ) 

Nhận xét: Với \(k\inℕ^∗\) ta có: 

\(\frac{k+2}{k!+\left(k+1\right)!+\left(k+2\right)!}=\frac{k+2}{k!+\left(k+1\right).k!+\left(k+2\right).k!}=\frac{k+2}{2.k!\left(k+2\right)}=\frac{1}{2.k!}\)

\(\Rightarrow\)\(P=\frac{1}{2.1!}+\frac{1}{2.2!}+...+\frac{1}{2.6!}=\frac{1}{2}\left(1+\frac{1}{2}+...+\frac{1}{720}\right)=...\)

Đọc tiếp...
SKT_NTT CTV 24 tháng 5 2018 lúc 6:59
Báo cáo sai phạm

\(A=\frac{1}{1.2.3}+\frac{1}{2.3.4}+\frac{1}{3.4.5}+...+\frac{1}{48.49.50}\)

\(A=\frac{1}{2}.\left(\frac{1}{1.2}-\frac{1}{2.3}\right)+\frac{1}{2}.\left(\frac{1}{2.3}-\frac{1}{3.4}\right)+...+\frac{1}{2}.\left(\frac{1}{48.49}-\frac{1}{49.50}\right)\)

\(A=\frac{1}{2}.\left(\frac{1}{1.2}-\frac{1}{2.3}+\frac{1}{2.3}-\frac{1}{3.4}+...+\frac{1}{48.49}-\frac{1}{49.50}\right)\)

\(A=\frac{1}{2}.\left(\frac{1}{1.2}-\frac{1}{49.50}\right)\)

\(A=\frac{1}{2}.\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{2450}\right)\)

\(A=\frac{1}{2}.\frac{612}{1225}=\frac{306}{1225}\)

Đọc tiếp...
Ầy m? 9 tháng 8 lúc 17:37
Báo cáo sai phạm

\(A=\frac{1}{2}.\left(\frac{1}{1.2}-\frac{1}{1.3}\right)+\frac{1}{2}.\left(\frac{1}{2.3}\right)-\frac{1}{3.4}+...\frac{1}{2}\left(\frac{1}{48.49}\right)\)

\(A=\frac{1}{2}.\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{6}+\frac{1}{6}-\frac{1}{12}+...\frac{1}{48.49}-\frac{1}{49.50}\right)\)

\(A=\left(\frac{1}{2}.\frac{1}{49.50}\right)\)

\(A=\frac{1}{2}.\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{2450}\right)=\frac{1}{2}.\frac{1}{1225}=\frac{306}{1225}\)

Đọc tiếp...
phung viet hoang 28 tháng 12 2014 lúc 20:27
Báo cáo sai phạm

1.3 + 2.4 + 3.5 +....+ 98.100 
= 1(2+1) + 2.(3+1) + 3.(4+1) +...+ 98(99+1)
= 1.2 + 1 + 2.3 + 2 + 3.4 + 3+....+ 98.99 +98
= (1.2 + 2.3 + 3.4+....98.99) + (1+2+3+....+98)
=323400 + 4851=328251

Đọc tiếp...
Đỗ Thị Thanh Lương 31 tháng 5 2017 lúc 8:55
Báo cáo sai phạm

   1.3 + 2.4 + 3.5 +....+ 98.100

= 1(2+1) + 2.(3+1) + 3.(4+1) +...+ 98(99+1)

= 1.2 + 1 + 2.3 + 2 + 3.4 + 3+....+ 98.99 +98

= (1.2 + 2.3 + 3.4+....98.99) + (1+2+3+....+98)

=           323400                  +           4851

=    328351

Đọc tiếp...
than mau dung 8 tháng 6 2017 lúc 9:58
Báo cáo sai phạm

328251 nhé bn tích mk nha

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: