Giúp tôi giải toán


Nếu anh còn tồn tại 4 giờ trước (22:52)

Sao nhiều quá vại??

mk lm k nổi đâu

Dài quá nhìn lòi bảng họng lun ak

phạm bảo ngọc 5 giờ trước (22:30)

cho minh hoi làm sao ban ghi được đấu gạch ngang vậy 

Phạm Nguyễn Minh Vương 5 giờ trước (22:18)

 Ta có: 2003x14 = 2002x14 + 14 

=> 2003x14 + 1988 + 2001x2002 = 2002x14 + 2002 + 2001x2002 = 2016x2002 

Lại có: 2002+2002x503+504x2002 = 1008x2002 

=> 2003x14+1988+2001x2002 2016x2002 
     -------------------------------- = --------------------- = 2 
2002+2002x503+504x2002 1008x2002

Trần Nhật Quỳnh 10 giờ trước (16:52)

Lại sai rồi. Cho mình sửa:

Vì 1 + 2 + 3 + 4 + ... + 99 + 100 bằng 5050

Nên: 1 + 2 + 3 + 4 + ... + 99 

= 5050 - 100

= 4950

Vậy: 1 + 2 + 3 + 4 + ... + 99 - 100

= 4950 - 100

= 4850

~ Chúc bạn học tốt ~

Doraeiga CTV 11 giờ trước (16:50)

Tổng các dãy số :1 + 2 + 3 + 4 + ... + 99 là :

 5050 - 100 = 4950 

Vậy dãy tổng : 1 + 2 + 3 + 4 + ... + 99 - 100. là :

 4950 - 100 = 4850

                 Đáp số : 4850

Do Not Ask Why CTV 10 giờ trước (16:53)

1 + 2 + 3 + 4 + ... + 99 - 100 

Số số hạng của dãy 1 + 2 + 3 + 4 +. .. + 99 là: 

(99 - 1) : 1 + 1  = 99 

Tổng của dãy đó lầ: (1 + 99) x 100 : 2  =4950 

=> 1 + 2 + 3 + 4 + ... + 99 - 100 

= 4950 - 100 

= 4850

Mạnh Châu 21 giờ trước (06:16)

Trần Trung Hiếu

Số số hạng trong dãy số là :

 ( 300 - 5 ) : 5 + 1 =  60 ( số )

Tổng của dãy số trên là :

\(\frac{\left(300+5\right).60}{2}=9150\)

Vậy ...

                                Đáp số : .... 

Đừng Bắt Tui Nói 21 giờ trước (06:03)

SSH của tổng đó là:

(300-5):5+1=60(số hạng).

=>Tổng trên bằng:

(300+5)*60:2=9150.

Vậy....\

P/S:Mk cũng ko chắc đây là tính nhanh lắm,nếu ko nhanh thì bn có thể nhóm số đầu với số cuối rồi tìm số cặp số.

Doraeiga CTV 21 giờ trước (06:35)

5 + 10 + 15 + 20 . . . +  295 + 300

Số các số hạng của dãy số trên là :

 ( 300 - 5 ) : 5 + 1 = 60 ( số hạng )

Tổng của dãy số trên là :

 \(\frac{\left(300+5\right).60}{2}=9150\)

                            Đ/S : 9150 

o0oNguyễno0o 23/06 lúc 11:48

2 + 3 + 3 + 5 + 6 + 9 - 2 -4 -1 + 3 + 6 = 30

Luu Tran Gia Han 23/06 lúc 11:34

= 30 k mình nha

Nguyễn Nữ Diệu Hiền 23/06 lúc 12:25

= 30 nha

vbn 30/06/2015 lúc 17:44

A) ( 42 x 43  + 43 x 57 + 43 ) - 360 : 4

= ( 42 x 43  + 43 x 57 + 43 x 1 ) - 360 : 4

= [ 43 x ( 42 + 57 + 1 ) ] - 360 : 4

= ( 43 x 100 ) - 360 : 4

=     4300      - 360 : 4

=     4300      -    90

=            4210

B) 322 - 19 x 4 + ( 981 : 9 - 13 )

= 322 - 19 x 4 + ( 109 - 13 )

= 322 - 19 x 4 +       96

= 322 -    76    +       96

=      246         +      96

=                 342

C) 450 : 2 x 18 + 456 : 3 - 120

=    225    x 18 +   152    - 120

=        4050      +   152    - 120

=                4202             - 120

=                          4082

Trần Nhật Huy 05/07/2016 lúc 09:18

sai đề

nguyen quynh diem 22/06 lúc 18:16

a) =4210

b) = 342

c) =4082

Trần Thị Bảo Trân CTV 28/07/2016 lúc 11:15

( 2014 x 2015 - 2016 ) : ( 2012 + 2013 x 2014 )

= ( 4058210 - 2016 ) : ( 2012 + 4054182 )

= 4056194 : 4056194

= 1

Tường Vy 28/07/2016 lúc 11:26

﴾ 2014 x 2015 ‐ 2016 ﴿ : ﴾ 2012 + 2013 x 2014 ﴿

= ﴾ 4058210 ‐ 2016 ﴿ : ﴾ 2012 + 4054182 ﴿

= 4056194 : 4056194

= 1

Nguyễn Hương Giang 28/07/2016 lúc 11:27

 ( 2014 x 2015 - 2016 ) : (2012 + 2013 x 2014 )

= ( 2014 x ( 2013 + 2 ) - 2016 ) : ( 2012 + 2013 x 2014 )

= ( 2014 x 2013 + 2014 x 2 - 2016 ) : ( 2012 + 2013 x 2014 )

= ( 2014 x 2 - 2016 ) : 2012

=  ( 4028 - 2016 ) : 2012 

=      2012       : 2012

= 1 

TXT Channel Funfun Hôm qua lúc 10:45

a, Gọi biểu thức đó là A

Ta có :

A = \(\frac{1}{3}+\frac{1}{9}+\frac{1}{27}+\frac{1}{81}+\frac{1}{243}+\frac{1}{729}\)

A x 3 = \(1+\frac{1}{3}+\frac{1}{9}+\frac{1}{27}+\frac{1}{81}+\frac{1}{243}+\frac{1}{729}-\frac{1}{729}\)

A x 3 = \(1+A-\frac{1}{729}\)

A x 3 = \(\frac{728}{729}+A\)

A x 2 + A = \(\frac{728}{729}+A\)

A x 2 = \(\frac{728}{729}\)(bỏ A ở cả 2 vế)

A = \(\frac{728}{729}\div2=\frac{364}{729}\)

Đáp án = \(\frac{364}{729}\)

b, Phần này mình nghĩ là bạn sai đề rồi. Phải là \(\frac{45\times16-17}{45\times15+28}\)

Phan Huỳnh Xuân Win 05/05/2015 lúc 10:49

Đặt A = 1 + 2 + 2^2+ 2^3 + ...+ 2^2008

Suy ra 2A= (1 + 2 + 2^2+ 2^3 + ...+ 2^2008) x 2

              = 2 + 2^2+2^3+2^4+...+2^2009

Vì A = 2A-A nên ta có biểu thức sau:

A =( 2 + 2^2+2^3+2^4+...+2^2009)- (1 + 2 + 2^2+ 2^3 + ...+ 2^2008)

   = 2^2009 - 1

Do vậy B = A/ 1-2^2009

Thay A vào biểu thức trên ta có :

B= (2^2009- 1 )/ 1-2^2009= - (1-2^2009)/ (1-2^2009)= -1

 

Vậy B= -1

Đáp số B= - 1

Bùi Minh Nguyệt 26/04/2017 lúc 20:27

duy an sai roi

Duy An 25/04/2017 lúc 21:40

B là 1 nha bạn

Yotsuba Alice 21/06 lúc 20:39

1+9+5+5+8+2+7+3=40 k mk nha mk k lại

Công Chúa Tóc Mây 21/06 lúc 15:08

tất cả sai ngoại trừ số 40 

Đinh Chí Công 21/06 lúc 15:04

1 + 9 + 5 + 5 + 8 + 2 + 7 + 3

= 10 + 10 + 10 + 10

= 40

Do Not Ask Why CTV 21/06 lúc 14:11

\(\frac{\frac{1}{2}+\frac{2}{3}+\frac{3}{5}}{\frac{4}{15}+\frac{7}{3}+\frac{9}{10}}=\frac{x+1}{2}\)

\(\frac{\frac{15}{30}+\frac{20}{30}+\frac{18}{30}}{\frac{4}{15}+\frac{35}{15}+\frac{9}{10}}=\frac{x+1}{2}\)

\(\frac{53}{\frac{30}{\frac{13}{5}+\frac{9}{10}}}=\frac{x+1}{2}\)

\(\frac{53}{\frac{30}{\frac{26}{10}-\frac{9}{10}}}=\frac{x+1}{2}\)

\(\frac{53}{\frac{30}{\frac{35}{10}}}=\frac{x+1}{2}\)

\(\frac{371}{10}=\frac{x+1}{2}\)

\(37,1=\frac{x+1}{2}\) 

\(\Rightarrow x=2\times37,1-1=73,2\)

Đỗ Kim Lâm 21/06 lúc 14:08

\(x=\frac{1}{105}\)

Kurosaki Akatsu 21/06 lúc 14:06

\(\left(x+\frac{1}{3}\right)+\left(x+\frac{1}{15}\right)+....+\left(x+\frac{1}{575}\right)=11x+\left(\frac{1}{3}+\frac{1}{9}+\frac{1}{27}+\frac{1}{81}+\frac{1}{243}\right)\)

\(13x+\left(\frac{1}{1.3}+\frac{1}{3.5}+.....+\frac{1}{23.25}\right)=11x+\left(\frac{1}{3}+\frac{1}{9}+\frac{1}{27}+\frac{1}{81}+\frac{1}{243}\right)\)

\(13x+\frac{1}{2}.\left(\frac{1}{1}-\frac{1}{25}\right)=11x+\left(\frac{1}{3}+\frac{1}{9}+\frac{1}{27}+\frac{1}{81}+\frac{1}{243}\right)\)

\(2x+\frac{12}{25}=\frac{1}{3^1}+\frac{1}{3^2}+\frac{1}{3^3}+\frac{1}{3^4}+\frac{1}{3^5}\)

Đặt \(A=\frac{1}{3^1}+\frac{1}{3^2}+\frac{1}{3^3}+\frac{1}{3^4}+\frac{1}{3^5}\)

\(3A=1+\frac{1}{3^1}+\frac{1}{3^2}+\frac{1}{3^3}+\frac{1}{3^4}\)

\(3A-A=1-\frac{1}{3^5}=\frac{242}{243}=2A\)

=> \(A=\frac{121}{243}\)

=> \(2x+\frac{12}{25}=\frac{121}{243}\)

=> \(2x=\frac{121}{243}-\frac{12}{25}=\frac{109}{6075}\)

=> x = ......

Hà Ngọc Toàn 30/06/2015 lúc 15:28

a)341(67+16)+659 X 83

=83(341+659)

=83000

happy cure 19/08/2016 lúc 20:36

341 x 67 + 341 x 16 + 659 x 83= 83 000

42 x 53 + 47 x 156 - 47 x 144= 2 700

53 x 39 + 47  x 39 - 53 x 21 - 47 x 21= 1 800

2 x 53 x 12 + 4 x 6 x 87  - 3  x 8 x 40 = 2 400

k

Thảo 19/08/2016 lúc 20:33

a) = 83000

b) = 2790

c) = 1800

d) = 2400

tíck mik nha mọi người

Vương Thị Diễm Quỳnh 14/09/2016 lúc 21:28

1+2‐3‐4+5+6‐7‐8+9+10‐11‐12+...‐229‐300+301+302

= (1+2‐3)+(4+5+6‐70)+...+(228‐229‐300+301)+302

= 0 + 0 +...+ 0 + 302 = 302

mai ngoc anh thu 21/06 lúc 16:21

303 hay 302

Đức Anh 21/06 lúc 10:43

B = 1+2-3-4+5+6-7-8+9+10-11-12+..........-299-300+301+302

B = 1+(2-3-4+5)+(6-7-8+9)+.......+(298-299-300+301)+302

B = 1+0+0+....+0+302

B = 1+302

B = 303

Nguyễn Thanh Bình 08/04/2017 lúc 16:03

\(\left(x+1\right)+\left(x+2\right)+...+\left(x+99\right)=6138\)

\(\left(x+x+x+...+x\right)+\left(1+2+3+...+99\right)=6138\)

\(99.x+4950=6138\)

\(99.x=6138-4950=1188\)

\(x=1188:99=12\)

Nguyễn Triệu Yến Nhi 23/03/2015 lúc 20:23

 ( x + 1 ) + ( x + 2 ) + ( x + 3 ) + .......... + ( x + 99 ) = 6138

6138=1+2+3+...+99.x+x+x..+x

=>1+2+3+...+99=x+x+x..+x

=>5000=x+x+x..+x(Số số hạng x bằng số số hạng trong 1+2+3+...+99)

=>50x=5000

=>x=500:50

=>x=10

Sahra Elizabel 13/08/2016 lúc 16:22

Ta có: \(1+2+3+...+99=99.\left(99+1\right):2=4950\)

\(\left(x+1\right)+\left(x+2\right)+\left(x+3\right)+...+\left(x+99\right)=6138\)

\(99x+4950=6138\)

\(99x=1188\)

\(x=12\)

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí

Có thể bạn quan tâmTài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: