Giúp tôi giải toán


le bao truc 5 giờ trước (21:42)

1.A= 1.2.3+2.3.4+...+29.30.31+x=15

\(4A=1.2.3.4+2.3.4.\left(5-1\right)+...+29.30.31.\left(32-28\right)+4x=60\)

\(\Rightarrow4A=1.2.3.4+2.3.4.5-1.2.3.4+...+29.30.31.32-28.29.30.31+4x=60\)

Từ đó suy ra nha bạn

2.\(\frac{2}{2.3}+\frac{2}{3.4}+...+\frac{2}{x\left(x+1\right)}=\frac{2007}{2009}\)

\(=\frac{2}{2\left(2+1\right)}+\frac{2}{3.\left(3+1\right)}+...+\frac{2}{x\left(x+1\right)}=\frac{2007}{2009}\)

\(=2.\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{3}+\frac{1}{3}-\frac{1}{4}+...+\frac{1}{x}-\frac{1}{x+1}\right)=\frac{2007}{2009}\)

\(=2.\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{x+1}\right)=\frac{2007}{2009}\\ =1-\frac{2}{\left(x+1\right)}=\frac{2007}{2009}\)

\(\Rightarrow\frac{2}{x+1}=\frac{2}{2009}\Rightarrow x+1=2009\Rightarrow x=2008\)

Công chúa song tử 7 giờ trước (20:02)

  12543+5426+56248+5767+34214+2592

=(12543+5767)+(5426+34214)+(56248+2592)

=      18310     +     39640      +        58840

=  116790  

edogawa conan 7 giờ trước (19:57)

bằng 116790 đó k cho mình đi mình bị âm điểm nè

You are mine 7 giờ trước (20:12)

= 116 790

Hà Chí Dương 8 giờ trước (19:13)

Mọi người tk mình đi mình đang bị âm nè!!!!!!

Ai tk mình mình tk lại nha !!!

Tạ Giang Thùy Loan 8 giờ trước (19:15)

35 nha

12 cung hoang dao Hôm qua lúc 22:33

dap an la 3/4

Dương Minh Anh Hôm qua lúc 22:43

\(M=\frac{\frac{3}{5}+\frac{3}{7}-\frac{3}{11}}{\frac{4}{5}+\frac{4}{7}-\frac{4}{11}}\)

\(M=\frac{3.\left(\frac{1}{5}+\frac{1}{7}-\frac{1}{11}\right)}{4.\left(\frac{1}{5}+\frac{1}{7}-\frac{1}{11}\right)}\)

\(M=\frac{3}{4}\)

Đặng Quốc Vinh Hôm qua lúc 20:29

1.

1.2 +2.3 +...+97.98

=1/3.(1.2.3 +2.3.3 +3.4.3 +...+97.98.3)

=1/3.(1.2.3 - 0.1.2+ 2.3.4 -1.2.3 + 3.4.5 -2.3.4 + ... +97.98.99 -96.97.98)

=1/3 . 97.98.99

= 313698

=>1.2 +2.3 +...+97.98-x=16

=>313698-x=16

=> x=313682

4. 

\(\left[\left(\frac{36}{x}-x\right):x-x\right]:x-x=-x\)

\(\left[\left(\frac{36}{x}-x\right):x-x\right]:x=-x+x\)

\(\left[\left(\frac{36}{x}-x\right):x-x\right]:x=0\)

\(\left[\left(\frac{36}{x}-x\right):x-x\right]=0\)

\(\left(\frac{36}{x}-x\right):x=x\Rightarrow\frac{36}{x}-x=x^2\)

\(\frac{36}{x}=x^2+x=x\left(x+1\right)\Rightarrow36=x^2\left(x+1\right)\)

Mà Ư(36)={1;2;3;4;6;9;12;18;36}; 9 là số chính phương duy nhất bé hơn 36=> x2 = 9 => x=3

2 câu kia thì đợi một lúc.

Nguyễn Hà Giang Hôm qua lúc 17:20

(101+100+99+98+...+3+2+1)/(101-100+99-98+...+3-2+1)

=101+100+99+98+...+3+2+1

=101 . (101 + 2) : 2

=5151

101-100+99-98+...+3-2+1

=(101-100)+(99-98)+...+(3-2)+1

=1 + 1 + 1 + ... + 1

=101- 2 + 1
=100 : 2

=50 + 1

=51

(101 + 100 + 99 + 98 + ... + 3+2+1) / (101-100+99-98+...+3-2+1) = 5151/51 = 101

conan Hôm qua lúc 09:55

bnm,dls;'A

Ly Ly 15 giờ trước (11:39)

Ta có: \(J=\frac{1}{2}-\frac{1}{2^2}+\frac{1}{2^3}-\frac{1}{2^4}+...+\frac{1}{2^{2013}}-\frac{1}{2^{2014}}\)

     \(\Rightarrow2J=1-\frac{1}{2}+\frac{1}{2^2}-\frac{1}{2^3}+...+\frac{1}{2^{2012}}-\frac{1}{2^{2013}}\)         

                  \(=1+\left(-\frac{1}{2^{2014}}\right)=1-\frac{1}{2^{2014}}\)

conan Hôm qua lúc 09:56

lo1345

Lê Hoàng Thanh Thảo 25/03 lúc 21:53

\(\frac{7}{1.3}+\frac{7}{3.5}+\frac{7}{5.7}+...+\frac{7}{99.101}\)

\(=\frac{7}{2}.\left(\frac{2}{1.3}+\frac{2}{3.5}+\frac{2}{5.7}+...+\frac{2}{99.101}\right)\)

\(=\frac{7}{2}.\left(1-\frac{1}{3}+\frac{1}{3}-\frac{1}{5}+\frac{1}{5}-\frac{1}{7}+...+\frac{1}{99}-\frac{1}{101}\right)\)

\(=\frac{7}{2}.\left(1-\frac{1}{101}\right)\)

\(=\frac{7}{2}.\frac{100}{101}\)

\(=\frac{350}{101}\)

k mk nha

Luyện Thị Thanh Thuý 25/03 lúc 21:56

7/1.3+7/3.5+7/5.7+...+7/99.101

=7(1/1.3+1/3.5+1/5.7+...+1/99.101)

=7(1/1-1/3+1/3-1/5+1/5-1/7+...+1/99-1/101)

=7(1-1/101)

=7.100/101

=700/101

Đầy đủ ko bỏ bước nào lun!!

K CHO MK NHA!!!

Nhà ảo thuật dưới ánh trăng 25/03 lúc 17:34

180 nha bạn

tk cho mình nhé

mình đang bị âm điểm

Nguyen Bao Anh 25/03 lúc 17:26

90 x 2= 180

Nguyễn Thị Quỳnh Trang 25/03 lúc 17:43

180 

thấy đúng thì k nhé

sakura 25/03 lúc 10:13

\(\frac{-15}{4}\times\frac{9}{11}+\frac{15}{4}\times\frac{15}{11}-\frac{15}{4}\times\frac{6}{11}\)

\(=\frac{15}{4}\times\left(\frac{-9}{11}+\frac{15}{11}-\frac{6}{11}\right)\)

\(=\frac{15}{4}\times0\)

\(=0\)

Vũ Như Mai 25/03 lúc 10:12

\(=\frac{15}{4}\times\left(-\frac{9}{11}\right)+\frac{15}{4}\times\frac{15}{11}+\frac{15}{4}\times\left(-\frac{6}{11}\right)\)

\(=\frac{15}{4}\times\left(-\frac{9}{11}+\frac{15}{11}+\left(-\frac{6}{11}\right)\right)\)

\(=\frac{15}{4}\times0\)

\(=0\)

Lê Hiền Nam 24/03 lúc 20:28

24 x 2 : 2 = 24

hari won 24/03 lúc 20:34

24 x 2 : 2 = 24 x ( 2 : 2 ) = 24 x 1 = 24

người ta bảo tính nhanh mà bạn

hoa quang binh 24/03 lúc 20:29

24x2:2=48:2

           =24

Phan Kiến Quân 23/03 lúc 21:37

b,21/17x13/14x56x3/42

=21/17x3/42x56x13/14

=21x3/17x42 x 56x13/14

=21x3/17x21x2 x 14x4x13/14

=3/17x2 x 4x13

=3/24 x 52=3x52/24

=3x52/3x8

=52/8=13/2

Phan Kiến Quân 23/03 lúc 21:30

a, 6/7 x 16/15 x 7/6 x 21/32

=(6/7 x 7/6)x16/15x21/32

=16/15x21/32

=16x21/15x32

=16x3x7/3x5x16x2

=7/5x2=7/10

Nhìn là điên 23/03 lúc 21:09

thank you

Bastkoo CTV 23/03 lúc 20:05

\(\frac{5}{4.7}+\frac{5}{7.10}+\frac{5}{10.13}+...+\frac{5}{97.100}\)

\(=5\left(\frac{1}{4.7}+\frac{1}{7.10}+\frac{1}{10.13}+...+\frac{1}{97.100}\right)\)

\(=5.\frac{1}{3}\left(\frac{1}{4}-\frac{1}{7}+\frac{1}{7}-\frac{1}{10}+\frac{1}{10}-\frac{1}{13}+...+\frac{1}{97}-\frac{1}{100}\right)\)

\(=\frac{5}{3}\left(\frac{1}{4}-\frac{1}{100}\right)\)

\(=\frac{2}{5}\)

itsuka kotori 23/03 lúc 12:24

em không hiểu

Đàm Ngọc Luyện 23/03 lúc 12:21

em làm như sau nhé : :))) 

6A= 6/7 + 6/91+...+ 6/1147

<=>6A= 6/7+1/7-1/13+1/13-1/19+...+1/31-1/37

<=> 6A= 6/7+1/7 -1/37

<=> A=6/37

Bùi Thế Hào 23/03 lúc 12:13

A=\(\frac{1}{1.7}+\frac{1}{7.13}+...+\frac{1}{31.37}\)\(\frac{1}{6}.\)(\(\frac{6}{1.7}+\frac{6}{7.13}+...+\frac{6}{31.37}\))=\(\frac{1}{6}.\)(\(\frac{1}{1}-\frac{1}{7}+\frac{1}{7}-\frac{1}{13}+...+\frac{1}{31}-\frac{1}{37}\)) = \(\frac{1}{6}.\left(\frac{1}{1}-\frac{1}{37}\right)=\frac{1}{6}.\frac{36}{37}=\frac{6}{37}\)

ĐS: A=6/37

My love Third Kamikaze 23/03 lúc 11:40

=123 x 10 

= 1230

Ai tốt bụng thì tk cho mk nha, mik đg bị âm điểm nè

hari won 23/03 lúc 11:22

 = 123 x 10 

= 1230 

 ai thấy đúng thì ủng hộ nhé

Nguyễn Phương Uyên 23/03 lúc 11:22

     ta thấy 123 được lấy 10 lần nên

=> 123 + 123 + 123 + 123 + 123 + 123 + 123 + 123 + 123 + 123

=    123 x 10

=     1230

Ngọc Mai 23/03 lúc 10:04

Số số hạng là

( 100 - 1 ) : 1  + 1 = 100

Tổng là

( 100 + 1 ) x 100  : 2 = 5050

Đáp số : 5050

Tk mk mk tk lại ! ^^ 

Bảo bình thông minh 23/03 lúc 09:39

1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + ... + 100 = ( 100 - 1 ) : 1 + 1 = 100

Tổng là : 

( 100 + 1 ) x 100 : 2 = 5050

bạn cứ làm theo công thức này : tìm số số hạng = ( số cuối - số đầu ) : khoảng cách + 1

Tổng = ( số cuối + số đầu ) x số số hạng : 2

GalaxyKN 23/03 lúc 09:37

+NGU MÀY

Kẻ BÍ Ẩn 22/03 lúc 11:44

123  + 123 x 3 + 123 x 7 =

123 + 123 x (3+7)           =

123 +  123 x   10            =

123 +      1230                 =   1353

Freya 22/03 lúc 11:42

=(3+7)*123+123

=10*123+123

=1230+123

=1353

chúc bạn học giỏi

k mình nhé

Princess 22/03 lúc 18:25

1353 nha bn

kudo shinichi 22/03 lúc 11:34

123 + 321 - 123 + 321

= (123 - 123) + (321 + 321)

= 0 + 642

= 642

Nguyễn Thị Thu Thanh 22/03 lúc 11:40

Lúc nãy mình tính nhầm

\(123+321-123+321\)

\(\left(123-123\right)+\left(321+321\right)\)

=       \(0+642\)

=\(642\)

Freya 22/03 lúc 11:35

xin lỗi mình tính sai =642

K NHÉ

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí

Có thể bạn quan tâmTài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: