Giúp tôi giải toán và làm văn


Nguyễn Thanh Hiền 19/07 lúc 17:08
Báo cáo sai phạm

a) \(\frac{131313}{151515}+\frac{131313}{353535}+\frac{131313}{636363}+\frac{131313}{999999}\)

\(=\frac{13}{15}+\frac{13}{35}+\frac{13}{63}+\frac{13}{99}\)

\(=13\times\left(\frac{1}{15}+\frac{1}{35}+\frac{1}{63}+\frac{1}{99}\right)\)

\(=13\times\left(\frac{1}{3\times5}+\frac{1}{5\times7}+\frac{1}{7\times9}+\frac{1}{9\times11}\right)\)

\(=13\times\left[\frac{1}{2}\times\left(\frac{2}{3\times5}+\frac{2}{5\times7}+\frac{2}{7\times9}+\frac{2}{9\times11}\right)\right]\)

\(=13\times\left[\frac{1}{2}\times\left(\frac{1}{3}-\frac{1}{5}+\frac{1}{5}-\frac{1}{7}+\frac{1}{7}-\frac{1}{9}+\frac{1}{9}-\frac{1}{11}\right)\right]\)

\(=13\times\left[\frac{1}{2}\times\left(\frac{1}{3}-\frac{1}{11}\right)\right]\)

\(=13\times\left[\frac{1}{2}\times\frac{8}{33}\right]\)

\(=13\times\frac{4}{33}\)

\(=\frac{52}{33}\)

b) \(\frac{1}{1\times2}+\frac{1}{2\times3}+\frac{1}{3\times4}+...+\frac{1}{2017\times2018}\)

\(=1-\frac{1}{2}+\frac{1}{2}-\frac{1}{3}+\frac{1}{3}-\frac{1}{4}+...+\frac{1}{2017}-\frac{1}{2018}\)

\(=1-\frac{1}{2018}\)

\(=\frac{2017}{2018}\)

_Chúc bạn học tốt_

Đọc tiếp...
Phạm Tuấn Đạt CTV 19/07 lúc 17:00
Báo cáo sai phạm

\(a,\frac{131313}{151515}+\frac{131313}{353535}+\frac{131313}{636363}+\frac{131313}{999999}\)

\(=\frac{13}{15}+\frac{13}{35}+\frac{13}{63}+\frac{13}{99}\)

\(=13\left(\frac{1}{3.5}+\frac{1}{5.7}+\frac{1}{7.9}+\frac{1}{7.9}\right)\)

\(=13\left(\frac{1}{3}-\frac{1}{9}\right)\)

\(=13.\frac{2}{9}=\frac{26}{9}\)

\(b,\frac{1}{1.2}+\frac{1}{2.3}+\frac{1}{3.4}+...+\frac{1}{2017.2018}\)

\(=1-\frac{1}{2}+\frac{1}{2}-\frac{1}{3}+...+\frac{1}{2017}-\frac{1}{2018}\)

\(=1-\frac{1}{2018}=\frac{2017}{2018}\)

P/s :Dấu chấm là dấu nhân nha

Đọc tiếp...
kudo shinichi CTV 19/07 lúc 17:06
Báo cáo sai phạm

\(\frac{131313}{151515}+\frac{131313}{353535}+\frac{131313}{636363}+\frac{131313}{999999}\)

\(=\frac{13.10101}{15.10101}+\frac{13.10101}{35.10101}+\frac{13.10101}{63.10101}+\frac{13.10101}{99.10101}\)

\(=13.\left(\frac{1}{15}+\frac{1}{35}+\frac{1}{63}+\frac{1}{99}\right)\)

\(=\frac{13}{2}.\left(\frac{2}{3.5}+\frac{2}{5.7}+\frac{2}{7.9}+\frac{2}{9.11}\right)\)

\(=\frac{13}{2}.\left(\frac{1}{3}-\frac{1}{5}+\frac{1}{5}-\frac{1}{7}+\frac{1}{7}-\frac{1}{9}+\frac{1}{9}-\frac{1}{11}\right)\)

\(=\frac{13}{2}.\left(\frac{1}{3}-\frac{1}{11}\right)\)

\(=\frac{13}{2}.\left(\frac{11}{33}-\frac{3}{33}\right)\)

\(=\frac{13}{2}.\frac{8}{33}\)

\(=\frac{52}{33}\)

 \(\frac{1}{1.2}+\frac{1}{2.3}+...+\frac{1}{2017.2018}\)

\(=1-\frac{1}{2}+\frac{1}{2}-\frac{1}{3}+...+\frac{1}{2017}-\frac{1}{2018}\)

\(=1-\frac{1}{2018}\)

\(=\frac{2017}{2018}\)

Sửa đề chút:

 \(\frac{1}{3.5}+\frac{1}{5.7}+\frac{1}{7.9}+...+\frac{1}{2015.2017}+\frac{1}{2017.2018}\)

\(=\frac{1}{2}.\left(\frac{2}{3.5}+\frac{2}{5.7}+\frac{2}{7.9}+...+\frac{2}{2015.2017}\right)+\frac{1}{2017}-\frac{1}{2018}\)

\(=\frac{1}{2}.\left(\frac{1}{3}-\frac{1}{5}+\frac{1}{5}-\frac{1}{7}+...+\frac{1}{2015}-\frac{1}{2017}\right)+\frac{1}{2017}-\frac{1}{2018}\)

\(=\frac{1}{2}.\left(\frac{1}{3}-\frac{1}{2017}\right)+\frac{1}{2017}-\frac{1}{2018}\)

B tự làm nốt nhé

Đọc tiếp...
phạm bảo chi trường thcs vạn phúc 19/07 lúc 15:35
Báo cáo sai phạm

a)     5/30+15/90+25/150+35/210+45/270

       =1/6+1/6+1/6+1/6+1/6

       =1/6 x 5

       =5/6

b)     1/2+1/6+1/12+1/20+....+1/56

        =1/1x2+1/2x3+1/3x4+1/4x5+.....1/7x8

        =1/1-1/2+1/2-1/3+1/3-1/4+1/4-1/5+.......-1/7+1/7-1/8

        =1/1-1/8

         =7/8

c)     mình chịu

Đọc tiếp...
Nguyen Phuc Duy Hôm qua lúc 16:06
Báo cáo sai phạm

mình trả lời đầy đủ được 3 câu mà sao bạn lại không chọn mình ?

biết vậy ngày hôm qua khỏi bỏ thì giờ ra giải bài này luôn!

Đọc tiếp...
Phạm Anh Đào 19/07 lúc 16:21
Báo cáo sai phạm

em nghĩ là ko sai đâu.Đúng đề mà!

Đọc tiếp...
Phạm Tuấn Đạt CTV 19/07 lúc 10:44
Báo cáo sai phạm

\(D=\frac{1}{3}-\frac{3}{5}+\frac{5}{7}-\frac{7}{9}+\frac{9}{11}-\frac{11}{13}+\frac{13}{15}+\frac{11}{13}-\frac{9}{11}+\frac{7}{9}-\frac{5}{7}+\frac{3}{5}-\frac{1}{3}\)

\(D=\left(\frac{1}{3}-\frac{1}{3}\right)-\left(\frac{3}{5}-\frac{3}{5}\right)+\left(\frac{5}{7}-\frac{5}{7}\right)-\left(\frac{7}{9}-\frac{7}{9}\right)+\left(\frac{9}{11}-\frac{9}{11}\right)-\left(\frac{11}{13}-\frac{11}{13}\right)+\frac{13}{15}\)

\(D=0+\frac{13}{15}=\frac{13}{15}\)

Đọc tiếp...
Thanh Trang 19/07 lúc 10:48
Báo cáo sai phạm

D=( \(\frac{1}{3}\)-\(\frac{1}{3}\)) +(\(\frac{-3}{5}\)+\(\frac{3}{5}\))+(\(\frac{5}{7}\)-\(\frac{5}{7}\))+(\(\frac{-7}{9}\)+\(\frac{7}{9}\))+(\(\frac{9}{11}\)-\(\frac{9}{11}\))+(\(\frac{-11}{13}\)+\(\frac{11}{13}\))+\(\frac{13}{15}\)
D=\(\frac{13}{15}\)

Đọc tiếp...
Lê Ngọc Hà_2006 19/07 lúc 10:48
Báo cáo sai phạm

\(=\frac{13}{15}\)

Chúc bạn hok tốt 

Đọc tiếp...
Đường Quỳnh Giang CTV 17/07 lúc 21:33
Báo cáo sai phạm

\(A=\frac{1}{1.5}+\frac{1}{5.10}+\frac{1}{10.15}+...+\frac{1}{95.100}\)

\(\Rightarrow\)\(5A=1+\frac{5}{5.10}+\frac{5}{10.15}+...+\frac{5}{95.100}\)

               \(=1+\frac{1}{5}-\frac{1}{10}+\frac{1}{10}-\frac{1}{15}+...+\frac{1}{95}-\frac{1}{100}\)

              \(=1+\frac{1}{5}-\frac{1}{100}=\frac{119}{100}\)

\(\Rightarrow\)\(A=\frac{119}{500}\)

Đọc tiếp...
Diệp anh tú 17/07 lúc 21:34
Báo cáo sai phạm

\(A=\frac{1}{1\cdot5}+\frac{1}{5\cdot10}+\frac{1}{10\cdot15}+....+\frac{1}{90\cdot95}+\frac{1}{95\cdot100}\)

\(A=\frac{1}{5}\left(1-\frac{1}{5}+\frac{1}{5}-\frac{1}{10}+...+\frac{1}{95}-\frac{1}{100}\right)\)

\(A=\frac{1}{5}\left(1-\frac{1}{100}\right)\)

\(A=\frac{1}{5}\cdot\frac{99}{100}\)

\(A=\frac{99}{500}\)

Vậy ......

Đọc tiếp...
Hoàng Thanh 17/07 lúc 21:37
Báo cáo sai phạm

\(A=\frac{1}{1.5}+\frac{1}{5.10}+...+\frac{1}{95.100}\)

     \(=\frac{1}{5}+\frac{1}{5}\left(\frac{5}{5.10}+\frac{5}{10.15}+...+\frac{5}{95.100}\right)\)

      \(=\frac{1}{5}+\frac{1}{5}\left(1-\frac{1}{10}+...+\frac{1}{95}-\frac{1}{100}\right)\)

       \(=\frac{1}{5}+\frac{1}{5}\left(1-\frac{1}{100}\right)\)

        \(=\frac{1}{5}+\frac{1}{5}.\frac{99}{100}\)

          \(=\frac{1}{5}\left(1+\frac{99}{100}\right)\)

        \(=\frac{1}{5}.\frac{199}{100}=\frac{199}{500}\)

Đọc tiếp...
Vũ Duy Quang 16/07 lúc 19:28
Báo cáo sai phạm

(147*159+147)/(147*160-147)

=(147*160)/(147*159)

=147

Đọc tiếp...
Hà Thảo Vy 16/07 lúc 19:28
Báo cáo sai phạm

=147.(150+1)/147.(160-1)

=147.160/147.159=147

Đọc tiếp...
Phan Thanh Trúc 16/07 lúc 16:55
Báo cáo sai phạm

78 kết bạn

Đọc tiếp...
nguyen thi thuy linh 16/07 lúc 16:57
Báo cáo sai phạm

1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12 

= 55 + 23

= 78

Đọc tiếp...
bui thanh thao 16/07 lúc 17:15
Báo cáo sai phạm

tra loi

78

hok tot

Đọc tiếp...
Thám Tử THCS Nguyễn Hiếu 14/07/2018 lúc 16:38
Báo cáo sai phạm

(5,32.0,7+0,3)-5,32.(0,7-0,1)-0,532

=4,024 - 5,32 . 0,6 - 5,32 . 0,1

= 4,024 - (5,32 . 0,6 + 5,32 . 0,1)

= 4,024 - 5,32 . (0,6 + 0,1)

= 4,024 - 5,32 . 0,7

= 4,024 - 3,724

= 0,3

Đọc tiếp...
oOo Sát thủ bóng đêm oOo 14/07/2018 lúc 16:36
Báo cáo sai phạm

ai đổi tích không

Đọc tiếp...
TAKASA 14/07/2018 lúc 13:01
Báo cáo sai phạm

2×3×4×5×6×7×8×0+2

=0+2

=2

Đọc tiếp...
Vũ Trọng Phú 14/07/2018 lúc 13:00
Báo cáo sai phạm

2 x 3 x 4  x5 x 6 x 7 x 8 x 0 + 2 = ??

Trả lời

   2 x 3 x 4  x5 x 6 x 7 x 8 x 0 + 2 = ??

= 0+2

=2

Hok tốt

Đọc tiếp...
Nguyễn Thanh Hiền 14/07/2018 lúc 13:33
Báo cáo sai phạm

\(2\times3\text{​​}\times4\text{​​}\times5\text{​​}\times6\text{​​}\times7\text{​​}\times8\text{​​}\times0+2\)

\(=0+2\)

\(=2\)

_Chúc bạn học tốt_

Đọc tiếp...
Thám Tử THCS Nguyễn Hiếu 14/07/2018 lúc 07:43
Báo cáo sai phạm

25 x 20,04 + 4 x 20,04 - 2004 x 20,33 + 2004 x 20,04

= 25 x 20,04 + 4 x 20,04 - 20,04 x 100 x 20,33 + 2004 x 20,04

= 25 x 20,04 + 4 x 20,04 - 20,04 x 2033 + 2004 x 20,04

= 20,04 x (25 + 4 - 2033 + 2004)

= 20,04 x 0

= 0

Đọc tiếp...
HA DUNG 14/07/2018 lúc 07:51
Báo cáo sai phạm

nếu bạn biến đổi 2004 x 20,33 thành 20,04 x 100 x 20,33 xong xuống dưới thành 20,04 x 20,33 thì 100 vứt đâu rồi và 20,04 x 20,33 đâu có bằng 2004 x 20,33

Đọc tiếp...
Hiếu Thông Minh 11/07/2018 lúc 09:50
Báo cáo sai phạm

\(\frac{\left(\frac{2}{5}\right)^7.5^7+\left(\frac{9}{4}\right)^3:\left(\frac{3}{16}\right)^3}{2^7.5^2.2^9}\)

=\(\frac{\left(\frac{2}{5}.5\right)^7+\left(\frac{9}{4}:\frac{3}{16}\right)^3}{2^7.5^2.2^9}\)

=\(\frac{2^7+\left(\frac{9}{4}.\frac{16}{3}\right)^3}{2^7.5^2.2^9}\)

=\(\frac{2^7+3^3.4^3}{2^7.5^2.2^9}\)

=\(\frac{2^7+3^3.2^6}{2^7.5^2.2^9}\)

=\(\frac{2^6.\left(27+2\right)}{2^6.5^2.2^{10}}\)

=\(\frac{29}{25600}\)

Đọc tiếp...
Cô gái đến từ hôm qua 11/07/2018 lúc 10:24
Báo cáo sai phạm

Đoạn \(\frac{2^6\cdot\left(27+2\right)}{2^6\cdot5^2\cdot2^{10}}\)là sai rồi bn ơi!!!

Bn phải lm như mục trên là:

\(\frac{2^6\left(2+3^3\right)}{2^7\left(5^2+2^2\right)}\)\(=\frac{2^6\cdot29}{2^7\cdot29}=\frac{1}{2}\)

Nhưng dù sao cx c.ơn bn vì đã giúp mk,mk sẽ cho bn 1 ths nka!!!

Đọc tiếp...
Kudo Shinichi 10/07/2018 lúc 21:40
Báo cáo sai phạm

câu 1 sai đề nha bn

a5 x 2 - 3a = 18

a x 10 x 2 + 5 x 2 - 30 + a = 18

a x 20 + 10 - 30 + a = 18 

a x 19 + 10 - 30 = 18

a x 19 + 10 = 18 + 30

a x 19 + 10 = 48

a x 19 = 48 - 10 

a x 19 = 38

=> a = 38 : 19 

=> a = 2

1abc + abc x 10 - abc3 = 1372

1000 + abc + abc x 10 - abc x 10 + 3 = 1372

1000 + abc x 11 - abc x 10 + 3 = 1372

1000 + abc - 3 = 1372 

1000 + abc = 1372 + 3 

1000 + abc = 1375

=> abc = 1375 - 1000

=> abc = 375

chúc bn hk tốt

Đọc tiếp...
Nguyễn Thanh Hiền 09/07/2018 lúc 21:29
Báo cáo sai phạm

\(\frac{2004.37+2004+2.2004+2004.59+2004}{324.321-201.324-324.101-18.324}\)

\(=\frac{2004.\left(37+1+2+59+1\right)}{324.\left(321-201-101-18\right)}\)

\(=\frac{2004.100}{324.1}\)

\(=\frac{200400}{324}\)

\(=\frac{16700}{27}\)

_Chúc bạn học tốt_

Đọc tiếp...
Vũ Duy Hưng 09/07/2018 lúc 20:45
Báo cáo sai phạm

\(\frac{2004.37+2004+2.2004+2004.59+2004}{324.321-201.324-324.101-18.324}\)

=\(\frac{2004.\left(37+1+2+59+1\right)}{324.\left(321-201-101-18\right)}\)

=\(\frac{2004.100}{324.2}\)

=\(\frac{200400}{648}\)

Đọc tiếp...
Hỏa Long Natsu CTV 09/07/2018 lúc 20:43
Báo cáo sai phạm

P/s : Easy mà bạn : 

\(\frac{2004.37+2004+2.2004+2004.59+2004}{324.321-201.324-324.101-18.324}\)

\(=\frac{2004\left(37+1+2+59+1\right)}{324\left(321-201-101-18\right)}\)

\(=\frac{2004.100}{324.1}\)

\(=\frac{167.100}{27}\)

\(=\frac{16700}{27}\)

Đọc tiếp...
Thái Hoàng Thiên Nhi 08/07/2018 lúc 11:32
Báo cáo sai phạm

99 + 99 +1 + 1 +50 +20 +50 +80

= ( 99+1) +( 99+1) + (50 + 50) + ( 20 + 80)

= 100 +100 +100 +100

= 100 x 4

= 400

Đọc tiếp...
Diệp anh tú 08/07/2018 lúc 11:33
Báo cáo sai phạm

\(99+99+1+1+50+20+50+80\)

\(=\left(99+1\right)+\left(99+1\right)+\left(50+50\right)+\left(20+80\right)\)

\(=100+100+100+100\)

\(=400\)

Vậy ...

Đọc tiếp...
TAKASA 08/07/2018 lúc 12:24
Báo cáo sai phạm

99+99+1+1+50+20+50+80

=(99+1)+(99+1)+(50+50)+(20+80)

=100+100+100+100

=100×4=400

Đọc tiếp...
Đường Quỳnh Giang CTV 07/07/2018 lúc 20:13
Báo cáo sai phạm

\(7,2\div2\times57,2+2,86\times2\times64\)

\(=7,2\times28,6+2,86\times128\)

\(=72\times2,86+2,86\times128\)

\(=2,86\times\left(72+128\right)\)

\(=2,86\times100=286\)

Đọc tiếp...
Vũ Duy Hưng 07/07/2018 lúc 20:14
Báo cáo sai phạm

7,2:2x57,2+ 2,86x2x64

= 7,2:2x2x28,6 + 2,86x2x64

= 0,72x286 + 0,72x286 

= (0,72+1,28)x286

= 572

Đọc tiếp...
Quỳnh Anh Sally 07/07/2018 lúc 20:11
Báo cáo sai phạm

kq là 286 bn nhé nhớ k mk nhé xong joy kb lun nha

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: