Giúp tôi giải toán và làm văn


Phùng Minh Quân 23 giờ trước (16:35)
Báo cáo sai phạm

Ta có : 

\(\frac{11}{12}+\frac{11}{12.23}+\frac{11}{23.34}+...+\frac{11}{89.100}\)

\(=\)\(\frac{11}{12}+\frac{1}{12}-\frac{1}{23}+\frac{1}{23}-\frac{1}{34}+...+\frac{1}{89}-\frac{1}{100}\)

\(=\)\(\frac{11}{12}+\frac{1}{12}-\frac{1}{100}\)

\(=\)\(\frac{12}{12}-\frac{1}{100}\)

\(=\)\(1-\frac{1}{100}\)

\(=\)\(\frac{99}{100}\)

Vậy \(\frac{11}{12}+\frac{11}{12.23}+\frac{11}{23.34}+...+\frac{11}{89.100}\)

Chúc bạn học tốt ~ 

Đọc tiếp...
Lê Khôi Mạnh 23 giờ trước (16:51)
Báo cáo sai phạm

chắc bạn đánh thiếu đề

\(\frac{11}{1.12}+\frac{11}{12.13}+\frac{11}{23.34}+...+\frac{11}{89.100}\)

\(=1-\frac{1}{12}+\frac{1}{12}-\frac{1}{13}+\frac{1}{13}-...-\frac{1}{89}+\frac{1}{89}-\frac{1}{100}\)

\(=1-\frac{1}{100}=\frac{99}{100}\)

Đọc tiếp...
A lovely girl Hôm qua lúc 17:44
Báo cáo sai phạm

0 , 01 + 0 , 02 + 0 , 03 + 0 , 04 + 0 , 05 + 0 , 95 + 0 , 96 + 0 , 97 + 0 , 98 + 0 , 99

= ( 0 , 01 + 0 , 99 ) + ( 0 , 02 + 0 , 98 ) + ( 0 , 03 + 0 , 97 ) + ( 0 , 04 + 0 ,96 ) + ( 0 , 05 + 0 , 95 )

= 1 + 1 + 1 + 1 + 1

= 1 × 5

= 5

Đọc tiếp...
giahuy356 Hôm qua lúc 17:46
Báo cáo sai phạm

trả lời theo tui ak

Đọc tiếp...
Nguyển Tiến Phú Hôm qua lúc 17:37
Báo cáo sai phạm

=(0,01+0,99)+(0,02+0,98)+(0,03+0,97)+(0,04+0,96)+(0,05+0,95)

=1,00           +  1,00          + 1,00          + 1,00           + 1,00

=5,00

Đọc tiếp...
Lê Diệu Ngân Hôm qua lúc 10:25
Báo cáo sai phạm

a) -3/7 + 5/13 + -4/7 

= ( -3/7 + -4/7 ) + 5/13

= -7/7 +5/13

= -1 + 5/13

= -13/13 + 5/13

= -8/13

b) -5/21 + -2/21 + 8/24

= -7/21 + 8/24

= -1/3 + 1/3 

= 0

Đọc tiếp...
CÔNG CHÚA ÔRI 15/03/2018 lúc 18:41
Báo cáo sai phạm

a) \(\frac{-3}{7}+\frac{5}{13}+\frac{-4}{7}\)

\(=\left(\frac{-3}{7}+\frac{-4}{7}\right)+\frac{5}{13}\)

\(=\left(-1\right)+\frac{5}{13}\)

\(=-1\frac{5}{13}\)

b) \(\frac{-5}{21}+\frac{-2}{21}+\frac{8}{24}\)

\(=\left(\frac{-5}{21}+\frac{-2}{21}\right)+\frac{1}{3}\)

\(=\frac{-1}{3}+\frac{1}{3}\)

\(=0\)

Đọc tiếp...
noname123 13/03/2018 lúc 19:59
Báo cáo sai phạm

=5.7 x 49 + 5.7 x 50 + 5.7

=5.7 x (49 +50+1)

=5.7 x 100

=570

Đọc tiếp...
jaki natsumi 13/03/2018 lúc 20:08
Báo cáo sai phạm

bang 3012

Đọc tiếp...
quách anh thư 13/03/2018 lúc 19:57
Báo cáo sai phạm

5.7 x (179 -130) + (3.4 + 2.3) x (32 + 18) + (7.2 - 1.5)=570

k mk nha mn 

Đọc tiếp...
Hỏa Long Natsu 12/03/2018 lúc 18:37
Báo cáo sai phạm

Gợi ý : 

a ) Tách số 19 ra 19 số 1 

Nhóm ở trên tử , mỗi số hạng cộng với 1 

=> ...

b )  Tách số 99 ở mẫu thành 99 số 1 

Nhóm ở dưới mẫu , mỗi số hạng cộng với 1 

=> ...

Chúc học tốt !!! 

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Yến Nhi 12/03/2018 lúc 18:33
Báo cáo sai phạm

B=\(\frac{1.3}{2.2}\).\(\frac{2.4}{3.3}\)...\(\frac{\left(n-1\right)\left(n+1\right)}{nn}\)

B=\(\frac{\left[1.2...\left(n-1\right)\right]\left[3.4....\left(n+1\right)\right]}{\left(2.3...n\right)\left(2.3...n\right)}\)

B=\(\frac{1.\left(n+1\right)}{n.2}\)=\(\frac{n+1}{2n}\)

Đọc tiếp...
Huỳnh Phước Lộc 11/03/2018 lúc 21:01
Báo cáo sai phạm

ta có: \(\frac{535353}{373737}=\frac{535353\div10101}{373737\div10101}=\frac{53}{37}\)

và \(\frac{242424}{232323}=\frac{242424\div10101}{232323\div10101}=\frac{24}{23}\)

Vậy \(\frac{37}{53}\times\frac{23}{48}\times\frac{53}{37}\times\frac{24}{23}\)

\(=\frac{37\times23\times53\times24}{53\times48\times37\times23}\)

\(=\frac{24}{48}\)

\(=\frac{1}{2}\)

Đọc tiếp...
Huỳnh Quang Sang 11/03/2018 lúc 21:02
Báo cáo sai phạm

\(\frac{37}{53}\cdot\frac{23}{48}\cdot\frac{53}{37}\cdot\frac{24}{23}\)

\(=(\frac{37}{53}\cdot\frac{23}{48})\cdot(\frac{53}{37}\cdot\frac{24}{23})\)

\(=1\cdot\frac{24}{48}\)

\(=1\cdot\frac{1}{2}\)

\(=\frac{1}{2}\)

Đọc tiếp...
Doge 11/03/2018 lúc 21:00
Báo cáo sai phạm

37/53 x 23/48 x 535353/373737x242424/232323= 1/5 =0,5

Đọc tiếp...
Hoàng Phú Huy 10/03/2018 lúc 21:33
Báo cáo sai phạm

- 23 x 9 

- 45 x 9 

+ 22 x 28 

+ 33 x 370

-23x9=23x(10-1)=207

.... tương tự

Đọc tiếp...
nguyen duc thang 10/03/2018 lúc 21:27
Báo cáo sai phạm

- 23 x 9 = - 23 x ( 10 - 1 ) = ( - 23 ) x 10 - ( - 23 ) = - 230 + 23 = - 207

- 45 x 9 ( tương tự phần trên )

22 x 28 

= 22 x ( 30 - 2 )

= 660 - 44 = 616

33 x 37 ( tương tự )

Đọc tiếp...
Minh Hoang Cao 10/03/2018 lúc 21:30
Báo cáo sai phạm

23*9=23*(10-1)=230-23=207

45*9=45(10-1)=450-45=405

22*28=22*(30-2)=660-44=616

33*37=33(40-3)=1320-99=1219

Đọc tiếp...
Hoàng Phương Huyền 02/02/2018 lúc 21:49
Báo cáo sai phạm
=97/7 mà bạn tính lại bằng máy tính mà xem mợt mỏi
Đọc tiếp...
Hoàng Phương Huyền 02/02/2018 lúc 21:46
Báo cáo sai phạm

1/4*7+1/4*9+1/5*9+1/5*11+1/6*11+1/6*13+1/7*13 = 1/4*(7+9)+1/5*(9+11)+1/6*(11+13)+1/7*13 = 1/4*16+1/5*20+1/6*24+13/7= 4+4+4+13/7 = 12+13/7 = 84/7+3/7 = 97/7

Đọc tiếp...
Mợt mỏi 02/02/2018 lúc 21:42
Báo cáo sai phạm

= 48/385

Đọc tiếp...
Min 06/03/2018 lúc 23:44
Báo cáo sai phạm

1) 3F=3+32+33+34+...+32016

3F-F=(3+32+33+34+...+32016)-( 1+3+32+33+...+32015)

2F=32016-1

F= 32016-1/2...

2) 

Đọc tiếp...
Kim Taehyung 07/03/2018 lúc 12:09
Báo cáo sai phạm

Cảm ơn mày Min >33 ♥

Đọc tiếp...
Phùng Minh Quân 06/03/2018 lúc 21:58
Báo cáo sai phạm

Bạn tham khảo nhé 

Ta có : 

\(E=2^{2016}-2^{2015}-2^{2014}-...-2-1\)

\(E=2^{2016}-\left(2^{2015}+2^{2014}+...+2+1\right)\) ( trước ngoặc có dấu "-" thì đổi dấu tất cả các hạng tử trong ngoặc ) 

Đặt \(A=2^{2015}+2^{2014}+...+2+1\)

\(2A=2^{2016}+2^{2015}+...+2^2+2\)

\(2A-A=\left(2^{2016}+2^{2015}+...+2^2+2\right)-\left(2^{2015}+2^{2014}+...+2+1\right)\)

\(A=2^{2016}-1\)

\(\Rightarrow\)\(E=2^{2016}-\left(2^{2015}+2^{2014}+...+2+1\right)=2^{2016}-A=2^{2016}-2^{2016}+1=1\)

Vậy \(E=1\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Xuân Hà 03/03/2018 lúc 20:43
Báo cáo sai phạm

Bang 8,1 nha ban

LUU Y:Cai ... ban cong nhu binh thuong nha

NHO K MINH DO

Đọc tiếp...
Khiem Nguyen 03/03/2018 lúc 20:35
Báo cáo sai phạm

bạn viết số thứ 3 gần cuối được ko 

Đọc tiếp...
Sakuraba Laura 04/03/2018 lúc 08:22
Báo cáo sai phạm

1. Tìm x

x - 160 : 5 = 785

=> x - 32 = 785

=> x = 785 + 32

=> x = 817

Vậy x = 817

2. Tính nhanh

a) 1 + 2 + 3 + 4 + ... + 30

       có 30 số hạng

= (1 + 30) . 30 : 2

= 31 . 30 : 2

= 930 : 2

= 465

b) 9 + 12 + 15 + ... + 90

    có (90 - 9) : 3 + 1 = 28 (số hạng)

= (9 + 90) . 28 : 2

= 99 . 28 : 2

= 2772 : 2

= 1386

c) 5 + 10 + 15 + 20 + ... + 100

     có (100 - 5) : 5 + 1 = 20 (số hạng)

= (5 + 100) . 20 : 2

= 105 . 20 : 2

= 2100 : 2

= 1050

Đọc tiếp...
yamamoto 03/03/2018 lúc 18:58
Báo cáo sai phạm

x - 160 : 5 = 785

x - 32 = 785

x = 785 + 32

x = 817

Đọc tiếp...
Nguyễn Anh Quân 02/03/2018 lúc 22:06
Báo cáo sai phạm

1.

x - 160 : 5 = 785

x - 32 = 785

x = 785 + 32

x = 817

Vậy x = 817

Tk mk nha

Đọc tiếp...
yamamoto 28/02/2018 lúc 12:17
Báo cáo sai phạm

y + 234 x y + 765 x y = 1000000

y x ( 1 + 234 + 765 ) = 1000000

y x 1000 = 1000000

y = 1000000 : 1000

y = 1000

Đọc tiếp...
Nguyễn Anh Quân 28/02/2018 lúc 12:23
Báo cáo sai phạm

y x ( 1 + 234 + 765 ) = 1000000

y x 1000 = 1000000

y = 1000000 : 1000

y = 1000

Vậy y = 1000

Tk mk nha

Đọc tiếp...
Trần Tiến Đạt 28/02/2018 lúc 12:00
Báo cáo sai phạm

Bài tìm y mk chịu

mk chỉ làm tính nhanh

456 + 345 + 544 + 655 + 1000000000

= (456+544)+(345+655)+1000000000

= 1000+1000+1000000000

= 1000002000

Đọc tiếp...
Hoàng Thị Thu Huyền Quản lý 28/02/2018 lúc 09:37
Báo cáo sai phạm

\(A=\frac{25^{28}+25^{24}+...+25^4+25^0}{25^{30}+25^{28}+...+25^2+25^0}\)

\(=\frac{25^{28}+25^{24}+...+25^0}{\left(25^{28}+25^{24}+...+25^0\right)+\left(25^{30}+23^{26}+...+25^2\right)}\)

\(=\frac{25^{28}+25^{24}+...+25^0}{\left(25^{28}+25^{24}+...+25^0\right)+25^2\left(25^{28}+23^{24}+...+25^0\right)}\)

\(=\frac{25^{28}+25^{24}+...+25^0}{\left(25^{28}+25^{24}+...+25^0\right)\left(1+25^2\right)}\)

\(=\frac{1}{1+25^2}\)

\(=\frac{1}{626}\)

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: