Giúp tôi giải toán và làm văn


Nguyễn Lâm Việt Hoàng Hôm qua lúc 16:37
Báo cáo sai phạm

48 x 2 + 52 x 2

= 2 x ( 48 + 52 )

= 2 x 100

= 200

Đọc tiếp...
Nguyễn Lâm Việt Hoàng Hôm qua lúc 16:37
Báo cáo sai phạm

10 x 5 : 2 x 9 : 3

= 50 : 2 x 9 :3

= 25 x 9 : 3

= 225 : 3

= 75

Đọc tiếp...
Trần Minh Phong Hôm qua lúc 12:01
Báo cáo sai phạm

\(48\times2+52\times2\)

\(=\left(48+52\right)\times2\)

\(=100\times2\)

\(=200\)

Đọc tiếp...
Vũ Ngọc Trâm 21/01 lúc 21:08
Báo cáo sai phạm

tách mỗi thừa số ra

a,\(\frac{3\cdot3\cdot5\cdot3\cdot11\cdot2}{3\cdot10\cdot3\cdot3\cdot11\cdot4}=\frac{1}{10}\)

Đọc tiếp...
Đào Đức Mạnh 30/07/2015 lúc 15:50
Báo cáo sai phạm

A=1/1.2.3+1/2.3.4+...+1/98.99.100

2A=2/1.2.3+2/2.3.4+...+2/98.99.100

2A=1/1.2-1/2.3+1/2.3-1/3.4+...+1/98.99-1/99.100

2A=1/1.2-1/99.100

2A=1/2-1/9900

2A=4949/9900

A=4949/19800

Đọc tiếp...
Nguyen Chau Tuan Kiet 10/12/2018 lúc 19:14
Báo cáo sai phạm

Trả lời :................................

4949/19800...................

Hk tốt...................................

Đọc tiếp...
pham dang vu 12/04/2018 lúc 04:45
Báo cáo sai phạm

A=1/1.2.3+1/2.3.4+....+1/98.99.100

2A=2/1.2-2/2.3.4+...+2/98.99.100

2A=1/1.2-1/2.3+1/2.3-1/3.4+....+1/98.99-1/99.100

2A=1/1.2-1/99.100

2A1/2-1/9900

2A=4949/9900

A=4949/19800

Đọc tiếp...
Phạm Quốc Cường 12/01/2018 lúc 12:54
Báo cáo sai phạm

\(1^2-2^2+3^2-4^2+...+99^2-100^2+101^2\)

\(=\left(-3\right)+\left(-7\right)+\left(-11\right)+...+-199+101^2\)

\(=\frac{50\left(-199+\left(-3\right)\right)}{2}+10201\)

\(=-5050+10201\)

\(=5151\)

Đọc tiếp...
leminhduc 11/10/2017 lúc 18:56
Báo cáo sai phạm

\(1^2-2^2+3^2-4^2+.................+99^2-100^2+101^2\)

\(=\left(-3\right)+\left(-7\right)+\left(-11\right)+........+\left(-199\right)+10201\)

\(=\frac{50.\left[\left(-199\right)+\left(-3\right)\right]}{2}+10201\)

\(=\left(-5050\right)+10201\)

\(=5151\)

Đọc tiếp...
Trần Thị Loan Quản lý 04/07/2015 lúc 16:22
Báo cáo sai phạm

Ta có: (a - b).(a+ b) = a.(a+ b) - b.(a+ b) = a2 + ab - ab  - b2 = a2 - b2

Áp dụng: M = (100 - 99)(100 + 99) + (98 - 97).(98 + 97) + ...+ (2 - 1)(2+1)

= 100 + 99 + 98 + 97 + ...+ 2 + 1 = (1+100).100 : 2 = 5050

Đọc tiếp...
Phạm Ngọc Thạch 04/07/2015 lúc 16:21
Báo cáo sai phạm

Ta thấy: a^2 - (a-1)^2 = a^2 - (a-1) x (a-1) = a^2 - a(a-1) + (a-1) = a^2 - a^2 + a+a-1=2a-1

Áp dụng công thức này được:

 \(M=\left(100^2-99^2\right)+\left(98^2-97^2\right)+...+\left(2^2-1^2\right)\)

\(M=2.100-1+2.98-1+...+2.2-1\)

\(M=2\left(100+98+...+2\right)-50\)

\(M=2.\frac{\left[\left(100-2\right):2+1\right]\left(100+2\right)}{2}-50\)

\(M=50.102-50=50\left(102-1\right)=50.101=5050\)

 

Đọc tiếp...
Đinh Đức Hùng 09/02/2017 lúc 15:21
Báo cáo sai phạm

Áp dụng hằng đẳng thức a2 - b2 = (a - b)(a + b) ta có :

1002 - 992 + 982 - 972 + .... + 22 - 12

= (100 - 99)(100 + 99) + (98 - 97)(98 + 97) + .... + (2 - 1)(2 + 1)

= 100 + 99 + 98 + 97 +  ... + 2 + 1

\(\frac{100.101}{2}=5050\)

Đọc tiếp...
Hoàng Trung Kiên 03/06/2018 lúc 07:59
Báo cáo sai phạm

\(1.2+2.3+...+99.100\)

\(\Rightarrow3A=1.2.3+2.3.3+3.4.3+...+99.100.3\)

\(\Rightarrow3A=1.2.3+2.3.\left(4-1\right)+....+99.100.\left(101-98\right)\)

\(\Rightarrow3A=1.2.3+2.3.4-1.2.3+...+99.100.101-98.99.100\)

\(\Rightarrow3A=99.100.101\)

\(\Rightarrow A=\frac{99.100.101}{3}\)

Đọc tiếp...
Lê Quang Tuấn Kiệt 25/07/2017 lúc 16:25
Báo cáo sai phạm

Ta có : A = 1.2 + 2.3 + 3.4 + ....... + 99.100

=> 3A = 1.2.3 - 1.2.3 + 2.3.4 - 2.3.4 + ...... + 99.100.101

=> 3A = 99.100.101

=> A = 99.100.101/3

=> A = 333300

Đọc tiếp...
nguyenvankhoi196a 11/12/2017 lúc 18:21
Báo cáo sai phạm

Ta có : A = 1.2 + 2.3 + 3.4 + ....... + 99.100
=> 3A = 1.2.3 - 1.2.3 + 2.3.4 - 2.3.4 + ...... + 99.100.101
=> 3A = 99.100.101
=> A = 99.100.101/3
=> A = 333300
k nha @_@

Đọc tiếp...
Nguyễn Hoàng Mỹ Ý 11/08/2015 lúc 07:53
Báo cáo sai phạm

A = (1/5)+(1/15)+(1/25)+...+(1/1985)=
1/5+1/3*5+1/5*5+1/7*5+.........+1/397*5
5A=1+1/3+1/5+1/7+.......+1/397
5A-1=1/3+1/5+1/7+.......+1/397
Đặt B= 1/3+1/5+1/7+.......+1/397 
=>.......................Tính đc B=5,06241 (lấy gần bằng)=> A= 1,2124 (lấy số gần bằng)
=> A < 9/20

Đọc tiếp...
Miku 08/04/2018 lúc 12:39
Báo cáo sai phạm

A = (1/5)+(1/15)+(1/25)+...+(1/1985)

= 1/5+1/3*5+1/5*5+1/7*5+.........+1/397*5 5A

=1+1/3+1/5+1/7+.......+1/397 5A-1=1/3+1/5+1/7+.......+1/397

Đặt B= 1/3+1/5+1/7+.......+1/397 

=>.......................Tính đc B=5,06241 (lấy gần bằng)

=> A= 1,2124 (lấy số gần bằng)

=> A < 9/20

Đọc tiếp...
Phan Thị Diệu Linh 17/03/2017 lúc 21:10
Báo cáo sai phạm
chép mạng 15/01/2019 lúc 15:11
Báo cáo sai phạm

=(1+98-99-100)+(2-3-4+5)+(6-7-8+9)+...+(95-96-97+98)

=-100+0+0+0+0+0..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Đọc tiếp...
VRCT_Ran love shinichi 14/01/2019 lúc 21:40
Báo cáo sai phạm

= 300000

Đọc tiếp...
ngoc 14/01/2019 lúc 21:41
Báo cáo sai phạm

=125.-8.-25.4.1.9:3

=-1000.-100.3

=100000.3=300000

Đọc tiếp...
TLTNC Giã Từ 14/01/2019 lúc 21:46
Báo cáo sai phạm

     125 × (-8) × (-25) × 9 × 4 × 1000 ÷ 3

= 125 × [ (-8) × (-25) × 9 × 4 × 1 ÷ 3 ]

= 125 × 2400 = 3 000 000.

Đọc tiếp...
Hồ Thu Giang 04/08/2015 lúc 19:56
Báo cáo sai phạm

A = \(\frac{1}{2.4}+\frac{1}{4.6}+....+\frac{1}{2012.2014}\)

A = \(\frac{1}{2}.\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{4}+\frac{1}{4}-\frac{1}{6}+....+\frac{1}{2012}-\frac{1}{2014}\right)\)

A = \(\frac{1}{2}.\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{2014}\right)\)

A = \(\frac{1}{2}.\frac{503}{1007}\)

A = \(\frac{503}{2014}\)

Đọc tiếp...
Sakuraba Laura 29/01/2018 lúc 17:31
Báo cáo sai phạm

\(A=\frac{1}{2.4}+\frac{1}{4.6}+...+\frac{1}{2012.2014}\)

\(\Rightarrow2A=2\left(\frac{1}{2.4}+\frac{1}{4.6}+...+\frac{1}{2012.2014}\right)\)

\(\Rightarrow2A=\frac{2}{2.4}+\frac{2}{4.6}+...+\frac{2}{2012.2014}\)

\(\Rightarrow2A=\frac{1}{2}-\frac{1}{4}+\frac{1}{4}-\frac{1}{6}+...+\frac{1}{2012}-\frac{1}{2014}\)

\(\Rightarrow2A=\frac{1}{2}-\frac{1}{2014}\)

\(\Rightarrow2A=\frac{503}{1007}\)

\(\Rightarrow A=\frac{503}{2014}\)

Đọc tiếp...
yamamoto 29/01/2018 lúc 18:07
Báo cáo sai phạm

\(A=\frac{1}{2.4}+\frac{1}{4.6}+..........+\frac{1}{2012.2014}\)

\(2A=\frac{2}{2.4}+\frac{2}{4.6}+.....+\frac{2}{2012.2014}\)

\(2A=\frac{1}{2}-\frac{1}{4}+\frac{1}{4}-\frac{1}{6}+......+\frac{1}{2012}-\frac{1}{2014}\)

\(2A=\frac{1}{2}-\frac{1}{2014}\)

\(2A=\frac{503}{1007}\)=> \(A=\frac{503}{2014}\)

Đọc tiếp...
HTDT-cold~ 14/01/2019 lúc 21:25
Báo cáo sai phạm

(-41)(59+2)+59(41-2)\(=-41.61+59.39=-2501+2301=-200\)

^^kkk

Đọc tiếp...
cô nàng xinh đẹp 14/01/2019 lúc 21:27
Báo cáo sai phạm

\(\left(-41\right)\left(59+2\right)+59\left(41-2\right)=\left(-41\right)59+2\left(-41\right)+59\left(41-2\right)\)

\(=59\left(-41+41-2\right)+2\left(-41\right)=59\left(-2\right)+2\left(-41\right)=2\left(-59-41\right)=2\left(-100\right)-200\)

Đọc tiếp...
Lê Minh Hà 14/01/2019 lúc 21:25
Báo cáo sai phạm

-41(59+2)+59(41-2)

=(-41).59+(-41).2+59.41-59.2

=[(-41).59+59.41]+[(-41).2-59.2]

=59.[(-41)+41]+2.[(-41)+(-59)]

=59.0+2.(-100)

=0+(-200)

=-200

Đọc tiếp...
HTDT-cold~ 14/01/2019 lúc 21:06
Báo cáo sai phạm

\(16.\left(38-2\right)-38\left(16-1\right)\)

\(=16.36-38.15=576-570=6\)

Đọc tiếp...
Lê Minh Hà 14/01/2019 lúc 21:10
Báo cáo sai phạm

16(38-2)-38(16-1)

=16.38-16.2-(38.16-38.1)

=16.38-16.2-38.16+38.1

=38(16-16+1)-16.2

=38.1-32

=38-32

=6

HOK TỐT NHA !!!

Đọc tiếp...
nguyen thi hong phuc 14/01/2019 lúc 21:04
Báo cáo sai phạm

ban chuyen ve nhe

Đọc tiếp...
Sakuraba Laura 09/02/2018 lúc 16:50
Báo cáo sai phạm

\(\left(1+\frac{1}{1.3}\right)\left(1+\frac{1}{2.4}\right)\left(1+\frac{1}{3.5}\right)...\left(1+\frac{1}{99.101}\right)\)

\(=\frac{1.3+1}{1.3}.\frac{2.4+1}{2.4}.\frac{3.5+1}{3.5}.....\frac{99.101+1}{99.101}\)

\(=\frac{2^2}{1.3}.\frac{3^2}{2.4}.\frac{4^2}{3.5}.....\frac{100^2}{99.101}\)

\(=\frac{\left(2.3.4.....100\right)\left(2.3.4.....100\right)}{\left(1.2.3.....99\right)\left(3.4.5.....101\right)}\)

\(=\frac{100.2}{101}=\frac{200}{101}\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngọc Bảo Nam 30/03/2017 lúc 20:02
Báo cáo sai phạm

4/3 .9/8 .16/15 ......10000/9999

2.2 .3.3.4.4.....100.100 /1.3.2.4.3.5.....99.101

( 2.3.4 ....100 ) .( 2.3.4 ....100) / ( 1.2.3.....99). (3.4.5...101 )

100*2 /101

200/101

chú thích không có trong bài nhé

các dâu hiệu nhận biết

" ..........." là dấu nhân

"  /  " là dâu của phân số

"  *  " cũng là dấu nhân nha bạn

Đọc tiếp...
Hoàng Văn Thiện 30/03/2017 lúc 19:47
Báo cáo sai phạm

sao bai nay ma dc goi la lop 7 a

Đọc tiếp...
Nguyễn Tuấn Minh 23/04/2017 lúc 20:04
Báo cáo sai phạm

\(A=\left(1-\frac{1}{1+2}\right).\left(1-\frac{1}{1+2+3}\right)......\left(1-\frac{1}{1+2+3+...+2006}\right)\)

\(A=\left(1-\frac{1}{3}\right)\left(1-\frac{1}{6}\right)\left(1-\frac{1}{10}\right)....\left(1-\frac{1}{2013021}\right)\)

\(A=\frac{2}{3}.\frac{5}{6}.\frac{9}{10}....\frac{2013020}{2013021}\)

\(A=\frac{4}{6}.\frac{10}{12}.\frac{18}{20}......\frac{4026040}{4026042}\)

\(A=\frac{1.4}{2.3}.\frac{2.5}{3.4}.\frac{3.6}{4.5}......\frac{2005.2008}{2006.2007}\)

\(A=\frac{1.2.3.....2005}{2.3.4....2006}.\frac{4.5.6....2008}{3.4.5...2007}\)

\(A=\frac{1}{2006}.\frac{2008}{3}=\frac{1004}{3009}\)

Đọc tiếp...
HTDT-cold~ 12/01/2019 lúc 22:32
Báo cáo sai phạm

mik bt sai cho nao r!

Cau thu 2 nek:\(524.\left(-23+45-45+123\right)=524.[\left(-23+123\right)+\left(45+-45\right)\)\(=524.100=52400\)

k nha!!

Đọc tiếp...
Thời Khi Cuồng Tam 12/01/2019 lúc 22:46
Báo cáo sai phạm

OK luôn HTDT!!!

Đọc tiếp...
Lê Thái Hà 12/01/2019 lúc 22:46
Báo cáo sai phạm

- 524 [ 23 + ( -45)] + 524(-45+123)

= -524 . 22 + 524 .78

= (-524+524 ).22.78

=0.22.78

=0

Đọc tiếp...
sakura 07/02/2017 lúc 12:23
Báo cáo sai phạm

a) 15 x (-2) x (-5) x (-6)

= (15 x (-6) x (-2 x (-5)

= -90 x 10

= -900

b) 4 x 7 x (-11) x (-2)

<=> 4 x 7 x 11 x 2

   = 28 x 11 x 2

  = 616

Đọc tiếp...
o0o khùng o0o 07/02/2017 lúc 12:27
Báo cáo sai phạm

a/ 15 x ( - 2 ) x ( - 5 ) x ( - 6 )

= ( - 30 ) x ( - 5 ) x ( - 6 )

= 150 x ( - 6 )

= - 900 

b/ 4 x 7 x ( - 11 ) x ( - 2 )

= 28 x ( - 11 ) x ( - 2 )

= ( - 308 ) x ( - 2 )

= 616

Đọc tiếp...
Doanh 23/03/2017 lúc 21:18
Báo cáo sai phạm

kết quả là 616 nhe bn !!!!

Đọc tiếp...
Nguyễn Triệu Yến Nhi Hiệp sĩ 02/05/2015 lúc 20:32
Báo cáo sai phạm

 

Đặt biểu thức trên là A, ta có:

\(A=\frac{1}{1.3}+\frac{1}{3.5}+\frac{1}{5.7}+...+\frac{1}{13.15}\)

\(2A=\frac{2}{1.3}+\frac{2}{3.5}+\frac{2}{5.7}+...+\frac{2}{13.15}\)

\(2A=\frac{1}{1}-\frac{1}{3}+\frac{1}{3}-\frac{1}{5}+...+\frac{1}{13}-\frac{1}{15}\)

\(2A=\frac{1}{1}-\frac{1}{15}\)

\(2A=\frac{14}{15}\Rightarrow A=\frac{14}{15}:2\Rightarrow A=\frac{7}{15}\)

Sửa lại giúp mình, cái này mới đúng nhé!

 

Đọc tiếp...
Sakuraba Laura 20/01/2018 lúc 14:06
Báo cáo sai phạm

Đặt biểu thức trên là A, ta có:

\(A=\frac{1}{1.3}+\frac{1}{3.5}+\frac{1}{5.7}+...+\frac{1}{13.15}\)

\(\Rightarrow2A=\frac{2}{1.3}+\frac{2}{3.5}+\frac{2}{5.7}+...+\frac{2}{13.15}\)

\(\Rightarrow2A=1-\frac{1}{3}+\frac{1}{3}-\frac{1}{5}+\frac{1}{5}-\frac{1}{7}+...+\frac{1}{13}-\frac{1}{15}\)

\(\Rightarrow2A=1-\frac{1}{15}\)

\(\Rightarrow2A=\frac{14}{15}\)

\(\Rightarrow A=\frac{14}{15}\div2\)

\(\Rightarrow A=\frac{7}{15}\)

Đọc tiếp...
linh cute 13/02/2018 lúc 22:06
Báo cáo sai phạm

google chắc cs đấy

CHÚC MỪNG NĂM MỚI!

Đọc tiếp...
Trần Thanh Phương CTV 08/01/2019 lúc 11:41
Báo cáo sai phạm

\(B=1+2^2+...+2^{100}\)

\(2^2B=2^2+2^4+...+2^{102}\)

\(4B-B=\left(2^2+2^4+...+2^{102}\right)-\left(1+2^2+...+2^{100}\right)\)

\(3B=2^{102}-1\)

\(B=\frac{2^{102}-1}{3}\)

Đọc tiếp...
Đào Huyền Trang 08/01/2019 lúc 11:45
Báo cáo sai phạm

thank nha

Đọc tiếp...
✨♔♕ Hà Đức Anh ♕♔✨ 08/01/2019 lúc 11:50
Báo cáo sai phạm

\(B=1+2^2+2^4+...+2^{100}\)

\(2^2B=2^2+2^4+2^6+...+2^{102}\)

\(4B=2^2+2^4+2^6+...+2^{102}\)

\(4B-B=\left(2^2+2^4+2^6+...+2^{102}\right)-\left(1+2^2+2^4+...+2^{100}\right)\)

\(3B=2^{102}-1\)

\(B=\frac{2^{102}-1}{3}\)

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: