Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Giúp tôi giải toán và làm văn


Đồ Đáng Ghét 3 tháng 7 lúc 13:05
Báo cáo sai phạm

Bài làm:

a) \(a=2+2^3+2^5+...+2^{99}+2^{101}\)

\(\Rightarrow4a=2^3+2^5+2^7+...+2^{101}+2^{103}\)

\(\Rightarrow4a-a=\left(2^3+2^5+2^7+...+2^{103}\right)-\left(2+2^3+2^5+...+2^{101}\right)\)

\(\Leftrightarrow3a=2^{103}-2\)

\(\Rightarrow a=\frac{2^{103}-2}{3}\)

Vậy \(a=\frac{2^{103}-2}{3}\)

b) \(b=1-5^3+5^6-5^9+...+5^{96}-5^{99}\)

\(\Rightarrow125b=5^3-5^6+5^9-5^{12}+...+5^{99}-5^{102}\)

\(\Rightarrow125b+b=\left(5^3-5^6+5^9-5^{12}+...+5^{99}-5^{102}\right)+\left(1-5^3+5^6-5^9+...+5^{96}-5^{99}\right)\)

\(\Leftrightarrow126b=1-5^{102}\)

\(\Rightarrow b=\frac{1-5^{102}}{126}\)

Vậy \(b=\frac{1-5^{102}}{126}\)

Học tốt!!!!

Đọc tiếp...
Mè Thị Kim Huệ 24 tháng 6 lúc 20:59
Báo cáo sai phạm

Làm

   2/2 + 2/6 + 2/12 + 2/20 + 2/30 + 2/42

= 2/2 + 2/2.3 + 2/3.4 + 2/4.5 + 2/5.6 + 2/6.7 

= 2.( 1/2 + 1/2.3 + 1/3.4 + 1/4.5 + 1/5.6 + 1/6.7 )

= 2. ( 1/2 + 1/2 - 1/3 + 1/3 - 1/4 + 1/4 - 1/5 + 1/5 - 1/6 + 1/6 - 1/7 )

= 2 . [ ( 1/2 + 1/2 ) + (-1/3 + 1/3 ) + (-1/4 + 1/4 ) + (-1/5 + 1/5 ) + (-1/6 + 1/6 ) - 1/7 ]

= 2 . [ 2/2 - 1/7 ]

= 2 . [ 1 - 1/7 ]

= 2 . [ 7/7 - 1/7 ]

= 2 . 6/7

= 12/7

HỌC TỐT

Đọc tiếp...
zZz Cool Kid_new zZz CTV 23 tháng 6 lúc 21:03
Báo cáo sai phạm

Đặt \(S=\frac{1}{1+1^2+1^4}+\frac{2}{1+2^2+2^4}+....+\frac{2013}{1+2013^2+2013^4}\)

Xét:

\(\frac{k}{k+k^2+k^4}=\frac{1}{2}\cdot\frac{k^2+k+1-k^2+k-1}{k^4+k^2+1}\)

\(=\frac{1}{2}\cdot\frac{k\left(k+1\right)+1-k\left(k-1\right)-1}{\left(k^2+1\right)^2-k^2}\)

\(=\frac{1}{2}\left[\frac{1}{k\left(k-1\right)+1}-\frac{1}{k\left(k+1\right)+1}\right]\)

Áp dụng :

\(S=\frac{1}{2}\left[\frac{1}{1\cdot0+1}-\frac{1}{1\cdot2+1}+\frac{1}{2\cdot1+1}-\frac{1}{2\cdot3+1}+.....+\frac{1}{2013\cdot2012+1}-\frac{1}{2013\cdot2014+1}\right]\)

\(=\frac{2027091}{4054183}\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Hải Nam 23 tháng 6 lúc 20:13
Báo cáo sai phạm

\(0,32\times53+0,16\times25\times2+4\times22\times0,08\)

\(=0,32\times53+0,32\times25+22\times0,32\)

\(=0,32\times\left(53+25+22\right)\)

\(=0,32\times100\)

\(=32\)

Học tốt 

Đọc tiếp...
luffy_mũ_rơm 21 tháng 6 lúc 15:48
Báo cáo sai phạm

bạn bỏ dâu phây đi đâu

Đọc tiếp...
Phùng Dặng Phương Thảo 21 tháng 6 lúc 15:33
Báo cáo sai phạm

5,4 ; 0,4 x 225 +4,5 x 775 x3

=(5,4 : 0,4) x 225 + ( 4,5 x 3 ) x 775

=13,5 x 225 + 13,5 x 775

=13,5 x (225 + 775)

=13,5 x 1000

=13500

Đọc tiếp...
Đỗ Thị Thu Hà 21 tháng 6 lúc 15:32
Báo cáo sai phạm

Lufy mũ rơm: mình thử lại rồi, bạn sai. Mình tính cả máy tính lẫn nháp tay đều ra kết quả cũ là

5,4 : 0,4 x 225 + 4,5 x 775 x 3

= 13,5    x 225  +   3487,5  x 3

=      3037,5      +      10462,5

=                 13500

Đọc tiếp...
linh 21 tháng 6 lúc 16:16
Báo cáo sai phạm

  (126 x 34 - 68 x 63) : (1 + 2 + 3 + 4 + ... + 9 +10)

= (4284 - 4284) : (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10)

= 0 : [(1 + 9) + (2 + 8) + (3 + 7) + (4 + 6) + (5 + 5) + 10]

= 0 : (10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10)

= 0 : 60

= 0.

Đọc tiếp...
lalisa manoban 21 tháng 6 lúc 15:11
Báo cáo sai phạm

\(\left(126\times34-68\times63\right):\left(1+2+3+4+...+9+10\right)\)

\(=\left(63\times2\times34-34\times2\times63\right):\left(1+2+3+4+...+9+10\right)\)

\(=0\times\left(1+2+3+4+...+9+10\right)\)

\(=0\)

Lưu ý nè em :Bài toán tính nhanh nào mà có vế phép tính dài như bài trên :1+2+3+4+...+9+10,thì em hãy tính vế ngắn trước nha bởi vì chắc chắn rằng vế ngắn bằng 0.Đây là mẹo nha!!!

Đọc tiếp...
Vũ Ngọc Tuấn 21 tháng 6 lúc 15:09
Báo cáo sai phạm

64edx                                                                                                                          bbbbbb5555555555555555555555555555554s4s4s4s4s4s4s4s4s4s4s4s4s4s4s4s4s4s4s4s4s4s4s4s4s4s4s4s4s4s4s4s4s4s4s4s4s4s4s4s4s4s4s4s4s4s4s4s4s4s4s4s4s4s4s4s4s4s4s4s4s4s4s4s4s4s4s4s4s4s4s4s4s4s4s4s4s4s4s4s4s4s4s4s4s4s4s4s4s4s4s4s4s4s4s4s4s4s4s4s4s4s4s4s4s4s4s4s4s4s4s4s4s4s4s4s4s4s4s4s4s4s4s4s4s4s4s4s4s4s4s4s4s4s4s4s4s4s4s4s4s4s4s4s4s4s4s4s4s4s4s4s4s4s4s4s4s4s4s4s4s4s4s4s4s4s4s64bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbs4444444444444444444444444444444ssssssssssssssssssss

Đọc tiếp...
Thành Nguyễn 21 tháng 6 lúc 8:17
Báo cáo sai phạm

Tính nhanh:

25-22+20-17+15-12+11-8+7-4

=3+3+3+3+3

=15

HOK TỐT

Đọc tiếp...
luffy_mũ_rơm 21 tháng 6 lúc 8:02
Báo cáo sai phạm

25-22+20-17+15-12+11-8+7-4

3+3+3+3+3+3

15

đúng thì tích cho mình 

Đọc tiếp...
☪๖ۣۜ Yυυƙi๖ۣۜ❦ 21 tháng 6 lúc 7:53
Báo cáo sai phạm

 25-22+20-17+15-12+11-8+7-4

= (25 - 22 )+ (20 - 17) + (15 - 12 )+ (11 - 8 )+ (7 - 4)

= 3 + 3 + 3 + 3 + 3

= 15

#z

Đọc tiếp...
Nguyễn Hải Nam 20 tháng 6 lúc 21:08
Báo cáo sai phạm

\(1,2+1,5+1,8+...+6,6+6,9\)

Số số hạng \(\left(6,9-1,2\right)\div0,3+1=20\)

Tổng: \(\left(6,9+1,2\right)\times20\div2=81\)

Đáp số \(81\)

Học tốt 

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Minh Anh 20 tháng 6 lúc 13:45
Báo cáo sai phạm

1. ( 2 x 5 ) x (7 x 4)

=     10  x  28

=      280

2.   ( 32 x  3) x (20 x 5 ) 

=           96 x 100

=                 9600.

3.  ( 12 x 7) x ( 25 x 4)

=         84 x 100

=            8400.

Bạn tự làm các phép tính còn lại nhé!

Đọc tiếp...
Đỗ Thị Hoàng Yến Hôm kia lúc 10:24
Báo cáo sai phạm

1.2x7x5x4

= ( 2 x 5 ) x ( 7 x 4 )

=     10     x       28

=            280

2. 32 x 20 x 3 x 5

= ( 20 x 5 ) x ( 32 x 3 )

 =     100               96

  =               9600

3.12 x 25 x 7 x 4

= ( 25 x 4 ) x ( 12 x 7 )

=      100     x       84

  =              8400

4. 35 x 4 + 35 x 5 + 35

= 35 x 4 + 35 x 5 + 35 x 1

= 35 x ( 4 + 5 +1 )

= 35 x         10

=         350

Còn hai câu kia cũng làm như vậy

Đọc tiếp...
Trần Bảo Ngọc 1 tháng 7 lúc 20:32
Báo cáo sai phạm
1)(2.5).(7.4)=10.28=280
Đọc tiếp...
Đỗ Thị Hoàng Yến Hôm kia lúc 10:26
Báo cáo sai phạm

Ta có : 19x5+75x19

=            19x(25+75)

=           19x100

=       1900

Đọc tiếp...
Nguyễn Hải Nam 19 tháng 6 lúc 20:43
Báo cáo sai phạm

Ta có \(19\times25+75\times19\)

\(=19\times\left(25+75\right)\)

\(=19\times100\)

\(=1900\)

Đọc tiếp...
Đỗ Ngọc My 19 tháng 6 lúc 20:29
Báo cáo sai phạm

54 x 113 x 45 + 133

=113 x 54 x 45 + 113 x 1

=113 x 2340 + 113 x 1

=113 x (2340 +1)

=113 x 2431

=274703

chúc bạn học good

Đọc tiếp...
Nguyễn Minh Hằng 19 tháng 6 lúc 14:07
Báo cáo sai phạm

Tính nhanh:

a, 54 * 113 *45 +113

= 113 x 54 x 45 + 113 x 1

= 113 x 2430 + 113 x 1

= 113 x ( 2430 + 1 )

= 113 x 2431

= 274703.

b, 24 * 3 - 12 *5

= 12 x 2 x 3 - 12 x 5

= 12 x 6 - 12 x 5

= 12 x ( 6 - 5 )

= 12 x 1

= 12.

c, (145 * 99 + 145) - (143 *101 -143)

= ( 145 x 99 + 145 x 1 ) - ( 143 x 101 - 143 x 1 )

=      145 x ( 99 + 1 )      -        143 x ( 101 - 1 )

=          145 x 100           -              143 x 100

=              14500             -                 14300

=                            200.

Đọc tiếp...
Nguyễn Minh Hằng 13 tháng 6 lúc 13:50
Báo cáo sai phạm

Tính:

1263 x 8937 = 11287431

98723 - 9374 = 89349

536 + 7366 = 7902

246350 :25 = 9854
 

Đọc tiếp...
꧁༺Áς❤๓ค❤đếภ❤từ❤tђเêภ❤đườภﻮ༻꧂ 13 tháng 6 lúc 13:48
Báo cáo sai phạm

1263 x 8937 = 11 287 431

98723 - 9374 = 89 349

536 + 7366 =  7902

246350 : 25 =  9854

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: