Giúp tôi giải toán và làm văn


Trần Phúc Khang 24 tháng 5 2019 lúc 13:31
Báo cáo sai phạm

Ta có \(xy^2-\left(y-45\right)^2+2xy+x-220y+2024=0\)

<=> \(y^2\left(x-1\right)+2xy-130y+x-1=0\)

<=>\(y^2\left(x-1\right)+2y\left(x-65\right)+x-1=0\)

+, x=1

=> y=0

+\(x\ne1\)

Ta có \(\Delta'=\left(x-65\right)^2-\left(x-1\right)^2=64\left(66-2x\right)\)

Để phương trình có nghiệm nguyên thì

\(\Delta'\ge0\)và là số chính phương

Lại có 66-2x là số chẵn

\(x\le33,66-2x\in\left\{64,36,16,4\right\}\)

=> \(x\in\left\{15,25,31\right\}\)do \(x\ne1\)

x152531
y735/3,3/5
 NhậnNhậnLoại

Vậy \(\left(x,y\right)=\left(15,7\right);\left(25,3\right);\left(1,0\right)\)

Đọc tiếp...
pham trung thanh 31 tháng 12 2017 lúc 10:40
Báo cáo sai phạm

\(5x^2+9y^2-12xy+8=24\left(2y-x-3\right)\)

\(\Leftrightarrow\left(2x-3y\right)^2+x^2+8-24\left(2y-x-3\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\left(2x-3y\right)^2+x^2-48y+24x+80=0\)

\(\Leftrightarrow\left(2x-3y\right)^2+\left(32x-48y\right)+64+x^2-8x+16=0\)

\(\Leftrightarrow\left(2x-3y\right)^2+2.\left(2x-3y\right).8+8^2+\left(x^2-8x+16\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\left(2x-3y+8\right)^2+\left(x-4\right)^2=0\)

Đến đây dễ rồi bạn tự làm tiếp nhé

Đọc tiếp...
Trần baka 11 tháng 3 2019 lúc 23:47
Báo cáo sai phạm

\(2,a,ĐKXĐ:x\ne2\)

Ta có : \(\frac{1-3x}{x-2}=\frac{-3\left(x-2\right)-5}{x-2}=-3-\frac{5}{x-2}\)

Để phân số ban đầu nguyên thì  \(\frac{5}{x-2}\in Z\)

               \(\Leftrightarrow x-2\in\left\{-5;-1;1;5\right\}\)

                \(\Leftrightarrow x\in\left\{-3;1;3;7\right\}\)

2 câu kia tương tự

Đọc tiếp...
Trần baka 11 tháng 3 2019 lúc 23:45
Báo cáo sai phạm

\(1,c,\frac{1}{x}-3=-\frac{1}{y-2}\)

\(\Leftrightarrow y-2-3x\left(y-2\right)=-x\)

\(\Leftrightarrow y-2-3xy+6x+x=0\)

\(\Leftrightarrow-3xy+7x+y-2=0\)

\(\Leftrightarrow-x\left(3y-7\right)+y-2=0\)

\(\Leftrightarrow-3x\left(3y-7\right)+3y-6=0\)

\(\Leftrightarrow-3x\left(3y-7\right)+\left(3y-7\right)=-1\)

\(\Leftrightarrow\left(1-3x\right)\left(3y-7\right)=-1\)

Lập bảng làm nốt

Đọc tiếp...
Trần baka 11 tháng 3 2019 lúc 23:42
Báo cáo sai phạm

1,b, 2xy - x = y + 5

<=> 4xy - 2x = 2y + 10

<=> 2x(2y - 1) - (2y - 1) = 11

<=> (2x - 1)(2y - 1) = 11

Lập bảng ra làm nốt

Đọc tiếp...
Fullmoon 18 tháng 10 2018 lúc 21:16
Báo cáo sai phạm

Ta có:

\(x^3+7y=y^3+7x\)

\(\Leftrightarrow x^3-y^3-7x+7y=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x-y\right)\left(x^2+xy+y^2-7\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x-y=0\\x^2+xy+y^2-7=0\end{cases}}\)

+) \(x-y=0\)\(\Rightarrow x=y=k\left(k\inℕ^∗\right)\)

+) \(x^2+xy+y^2-7=0\)

xét:  \(\Delta=y^2-4\left(y^2-7\right)=-3y^2+28\ge0\)

\(\Rightarrow3y^2\le28\Rightarrow y^2\le9\Rightarrow y\in[1;2;3]\)

Xét từng trường hợp

Đọc tiếp...
ღ๖ۣۜLinh's ๖ۣۜLinh'sღ] ★we are one★ 13 tháng 12 2019 lúc 18:35
Báo cáo sai phạm

\(PT\Leftrightarrow x^2+xy-669xy-669y^2=2019\)

\(\Leftrightarrow x\left(x+y\right)-669y\left(x+y\right)=2019\)

\(\Leftrightarrow\left(x+y\right)\left(x-669y\right)=2019\)

xét TH ra bạn

Đọc tiếp...
ღ๖ۣۜLinh's ๖ۣۜLinh'sღ] ★we are one★ 1 tháng 7 2019 lúc 17:12
Báo cáo sai phạm

Ta có \(5^x=y^4+4y+1\)

\(\Leftrightarrow5^x=\left(y+2\right)^2-3\)

\(\Leftrightarrow5^x-\left(y+2\right)^2=-3\)

Xét x=0

\(\Rightarrow\left(y+2\right)^2=1+3=4\)

\(\Rightarrow y+2=2\Rightarrow y=0\left(tm\right)\)

Xét x>0 

Vì 5x và -3 là 2 số lẻ => (y+2)2là số chẵn

Đặt (y+2)2=4k2                (k>1)

=> (y+2)2=5x+3

=> 5x=4k2-3

Vì k>1 nên 4k2-3\(⋮̸\)5

Vậy x=0,y=0 

Đọc tiếp...
Nguyễn Nhật Minh 5 tháng 7 2019 lúc 7:23
Báo cáo sai phạm

Bạn Nguyễn Thảo Hiền chỉ giúp mình đi, mình vẫn chưa biết làm, còn cái x=0 y=0 ai cũng biết rồi

Đọc tiếp...
Nguyễn Thảo Hiền 4 tháng 7 2019 lúc 21:19
Báo cáo sai phạm

x=0 và y=o nha tình yêu

Đọc tiếp...
kacura 14 tháng 1 2018 lúc 9:07
Báo cáo sai phạm

Ta có pt đã cho tương đương với:  (x^3)^2+(x^3−y)^2=320
Vì x,y nguyên nên 320 là tổng của 2 số chính phương 
Mà 320 viết thành tổng của 2 số chính phương chỉ có trường hợp là 320=162+82
Mà x^3 là lập phương của 1 số nguyên nên x^3=8, suy ra x=2 hoặc x=-2
+)Với x=2 ta có: 64+(8−y)2=320, suy ra y=24 hoặc y=-8
+)Với x=-2 ta có: 64+(−8−y)2=320, suy ra y=8 hoặc y=-24. 

Đọc tiếp...
Nguyễn Gia Triệu 14 tháng 1 2018 lúc 9:30
Báo cáo sai phạm

ta có pt đã cho tương đương với: (x3)2+(x3-y)2=320 (1)

vì x,y nguyên nên 320 là tổng của 2 số chính phương

Mà 320 viết thành tổng của 2 số chính phương chỉ có trường hợp là 320=162+82

mà x3 là lập phương của 1 số nguyên nên x3-8 => x=2

thay x=2 vào (1) ta có : 64+(8-y)2=320 => y=24 hoặc y=-8

đáp án là x=2;y=24 hoặc x=2;y=-8

Đọc tiếp...
Hoàng Thị Thu Huyền Quản lý 5 tháng 5 2017 lúc 17:17
Báo cáo sai phạm

Bình phương hai vế ta có:

 \(x+\sqrt{x+\sqrt{x+\sqrt{x}}}=y^2\Rightarrow\sqrt{x+\sqrt{x+\sqrt{x}}}=y^2-x=t\)

Tiếp túc bình phương và chuyển vế, ta có:

\(\sqrt{x+\sqrt{x}}=t^2-x=u\)

\(x+\sqrt{x}=u^2\)

Do y nguyên, x nguyên nên t nguyên, suy ra u nguyên, suy ra u2 nguyên, vậy thì \(\sqrt{x}\) nguyên.

Ta có \(\sqrt{x}\left(\sqrt{x}+1\right)=u^2\). Hai số tự nhiên liên tiếp có tích là số chính phương u2 nên \(\sqrt{x}=0\Rightarrow x=0.\)

Từ đó suy ra y = 0.

Vậy nghiệm của phương trình là (x; y) = (0; 0).

Đọc tiếp...
Phùng Minh Quân 25 tháng 11 2019 lúc 5:29
Báo cáo sai phạm

\(H=\frac{x\left(x+1\right)}{2}.\frac{x\left(x+1\right)\left(2x+1\right)}{6}=x^2\left(x+1\right)^2.\frac{2x+1}{12}\)

tồn tại vô số nguyên dương x để \(\frac{2x+1}{12}\) là số chính phương => ... 

Đọc tiếp...
Phùng Gia Bảo 22 tháng 11 2019 lúc 22:21
Báo cáo sai phạm

Ta có x2 –xy + y2 = 3 ⇔ (x- )2 = 3 – 

Ta thấy (x- )2 = 3 –  ≥ 0

⇒ -2 ≤ y ≤ 2

⇒ y= ± 2; ±1; 0 thay vào phương trình tìm x

Ta được các nghiệm  nguyên của phương trình là :

(x, y) = (-1,-2), (1, 2); (-2, -1); (2,1) ;(-1,1) ;(1, -1)

Đọc tiếp...
Incursion_03 CTV 11 tháng 3 2019 lúc 22:43
Báo cáo sai phạm

\(Pt\Leftrightarrow3x^2+12x+4y^2+3y+5=0\)

Coi pt trên là pt bậc 2 ẩn x 

Ta có : \(\Delta'=36-12y^2-9y-15\)

                 \(=-12y^2-9y+21\)

Pt có nghiệm \(\Leftrightarrow\Delta'=-12y^2-9y+21\ge0\)

                     \(\Leftrightarrow-\frac{7}{4}\le y\le1\)

Mà \(y\inℤ\Rightarrow y\in\left\{-1;0;1\right\}\)

Rồi làm nốt

Đọc tiếp...
ai natstumi 21 tháng 11 2019 lúc 11:12
Báo cáo sai phạm

😂 😂 😂 😂

Đọc tiếp...
alibaba nguyễn CTV 7 tháng 11 2019 lúc 15:52
Báo cáo sai phạm

Ý làm lộn. Đừng coi cái trên nha:

Dễ thấy với 2 trong 3 số bằng 0 thì phương trình có vô số nghiệm.

Giả sử 2 số đó là; x = y = 0 thì ta có:

\(z^2=z^2\) vô số nghiệm nguyên.

Vậy bài toán được chứng minh.

Đọc tiếp...
alibaba nguyễn CTV 7 tháng 11 2019 lúc 15:50
Báo cáo sai phạm

Xét \(x,y,z\ne0\)ta có:

\(x^2+y^2+z^2\ge\frac{\left(x+y+z\right)^2}{3}< \left(x+y+z\right)^2\)(loại)

Xét trong 3 số có 2 số khác 0. Giả sử là \(x,y\ne0\)

\(x^2+y^2\ge\frac{\left(x+y\right)^2}{2}< \left(x+y\right)^2\)(loại)

Vậy trong 3 số x, y, z phải có ít nhất 2 số bằng 0. Thế vô ta được phương trình có vô số nghiệm nguyên.

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: