Giúp tôi giải toán và làm văn


SKT_NTT 25 tháng 5 lúc 11:15
Báo cáo sai phạm

tới đó rồi làm như thế nào

Đọc tiếp...
ST 26 tháng 5 lúc 9:36
Báo cáo sai phạm

\(a^3-b^3+3\left(a^2-b^2\right)+3\left(a-b\right)=\left(a+1\right)\left(b+1\right)+25\)

\(\Leftrightarrow\left(a^3+3a^2+3a+1\right)-\left(b^3+3b^2+3b+1\right)=\left(a+1\right)\left(b+1\right)+25\)

\(\Leftrightarrow\left(a+1\right)^3-\left(b+1\right)^3=\left(a+1\right)\left(b+1\right)+25\) (*)

Đặt x=a+1,y=b+1 (x,y thuộc Z; x,y >= 2)

Khi đó (*) trở thành \(x^3-y^3=xy+25\Leftrightarrow\left(x-y\right)\left(x^2+xy+y^2\right)=xy+25\) (**)

Từ (**) => \(x>y\Rightarrow x-y\ge1\) mà \(x^2+xy+y^2>0\) nên:

\(x^2+xy+y^2\le xy+25\Rightarrow x^2+y^2\le25\Rightarrow x\le4\) (1)

Mặt khác x>y và x,y >= 2 nên xy >= 6 

=> \(x^3-y^3=xy+25\ge31\Rightarrow x^3>31\Rightarrow x>3\)  (2)

Từ (1) và (2) => x=4

Do x>y và y >= 2 nên \(y\in\left\{2;3\right\}\)

Thử lại, chỉ có x=4,y=3 thỏa (**) => a=3,b=2

Vậy a=3,b=2

Đọc tiếp...
ツ๖ۣۜ₭háη₰~£ɣ«⇜ 25 tháng 5 lúc 11:03
Báo cáo sai phạm

TL: 

Đặt a-b=x ; a+b+ab+1=y thì ta có pt ban đầu trở thành :

x(x2+3y)=y+25

.............(rồi bạn làm tiếp)

Đọc tiếp...
Trần Phúc Khang 24 tháng 5 lúc 13:31
Báo cáo sai phạm

Ta có \(xy^2-\left(y-45\right)^2+2xy+x-220y+2024=0\)

<=> \(y^2\left(x-1\right)+2xy-130y+x-1=0\)

<=>\(y^2\left(x-1\right)+2y\left(x-65\right)+x-1=0\)

+, x=1

=> y=0

+\(x\ne1\)

Ta có \(\Delta'=\left(x-65\right)^2-\left(x-1\right)^2=64\left(66-2x\right)\)

Để phương trình có nghiệm nguyên thì

\(\Delta'\ge0\)và là số chính phương

Lại có 66-2x là số chẵn

\(x\le33,66-2x\in\left\{64,36,16,4\right\}\)

=> \(x\in\left\{15,25,31\right\}\)do \(x\ne1\)

x152531
y735/3,3/5
 NhậnNhậnLoại

Vậy \(\left(x,y\right)=\left(15,7\right);\left(25,3\right);\left(1,0\right)\)

Đọc tiếp...
Cao Chi Hieu 12 tháng 5 2018 lúc 14:56
Báo cáo sai phạm

Ta có : x2 - xy = 7x - 2y - 15 
<=> x2 -xy - 7x + 2y + 15 = 0
phân tích đến đoạn này thì chắc chắn ta phải tách để ra dc nhân tử chung có dạng ( x + n ), mà chỉ có 2 cái -xy và 2y là có y 
<=> x2 - 2x - 5x + 10 - xy + 2y  = -5
<=> x.(x-2 ) -5.( x -2 ) -y. ( x-2) = -5
<=> ( x-2 ) ( x - 5 - y ) = -5 
vì - 5 = ( -5) .1 = 5.( -1 ) . Ta xét 2 trường hợp rồi từ đó tìm dc giả trị x,y tương ứng ! 

Đọc tiếp...
alibaba nguyễn 24 tháng 5 2017 lúc 10:53
Báo cáo sai phạm

Điều kiện \(x\ne0\)

\(A=\sqrt{\frac{\left(x^2-3\right)^2+12x^2}{x^2}}+\sqrt{\left(x+2\right)^2-8x}\)

\(=\sqrt{\frac{x^4+6x^2+9}{x^2}}+\sqrt{x^2-4x+4}\)

\(=\left|\frac{x^2+3}{x}\right|+\left|x-2\right|\)

\(=\left|x+\frac{3}{x}\right|+\left|x-2\right|\)

Để A nguyên thì x phải là ước nguyên của 3 hay \(x=-3;-1;1;3\)

Đọc tiếp...
Trần Thanh Phương CTV 6 tháng 5 lúc 20:29
Báo cáo sai phạm

\(\left(x-3\right)y^2-x^2=48\)

\(\Leftrightarrow y^2=\frac{x^2+48}{x-3}\)

\(y\) nguyên nên \(y^2\)nguyên. Vì vậy :

\(x^2+48⋮x-3\)

\(\Leftrightarrow x^2-3x+3x+48⋮x-3\)

\(\Leftrightarrow x\left(x-3\right)+3\left(x-3\right)+57⋮x-3\)

\(\Leftrightarrow\left(x-3\right)\left(x+3\right)+57⋮x+3\)

\(\Rightarrow57⋮x+3\)

\(\Rightarrow x+3\inƯ\left(57\right)=\left\{\pm1;\pm3;\pm19;\pm57\right\}\)

Tìm x rồi thay vào pt tìm y là xong

Đọc tiếp...
tth CTV 5 tháng 5 lúc 15:18
Báo cáo sai phạm

Dễ thấy 555 và 3x đều chia hết cho 3 nên 2y chia hết cho 3.Mà (555;2) = 1 nên y chia hết cho 3.

Đặt y = 3k (\(k\inℕ^∗\)) suy ra \(3x+6k=555\Leftrightarrow x+2k=185\Rightarrow x=185-2k\)

Do x nguyên dương nên \(185-2k\ge1\Leftrightarrow2k\le184\Leftrightarrow k\le92\)

Kết hợp \(k\inℕ^∗\) suy ra \(1\le k\le92\)

Từ đây suy ra \(\hept{\begin{cases}x=185-2k\\y=3k\end{cases}}\left(1\le k\le92;k\inℕ^∗\right)\)

Đọc tiếp...
Angle Love 2 tháng 8 2016 lúc 17:27
Báo cáo sai phạm

giả sử x là nghiệm nguyên

\(=>p\left(x\right)=-4x^4+2x^3-3x^2+x+1=0\)

TH1:x khác 0

=>p(x) chia hết cho x(do bằng 0 và x là số nguyên khác 0)

mà \(-4x^4+2x^3-3x^2+x\)lại chia hết cho x với x là số nguyên khác 0

=>1 chia hết cho x

=>x=-1 hoặc x=1,thay vào ta được p(1) và p(-1)khác 0 nên 1 và -1 không phải là nghiệm

TH2:nếu x=0

thay vào ta được p(0)cũng khác 0 nên 0 không phải là nghiêm

vậy đa thức p(x) không có nghiệm nguyên

Đọc tiếp...
Vongola Famiglia 2 tháng 8 2016 lúc 16:13
Báo cáo sai phạm

ta thấy cái khối -4x4+2x3-3x2+x>=0 

=>cả chỗ kia >0 -->vô nghiệm

Đọc tiếp...
Lê Mạnh Châu 4 tháng 4 2017 lúc 13:01
Báo cáo sai phạm

Bạn đi phân tích từng bước

Tiến hành cộng phép tính

                    ~~~~ Chúc bạn học tốt ~~~~

Đọc tiếp...
alibaba nguyễn 10 tháng 4 2017 lúc 17:55
Báo cáo sai phạm

\(\hept{\begin{cases}a+b+c=0\\ab+bc+ca+3=0\end{cases}}\)

\(\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}a^2+b^2+c^2=-2\left(ab+bc+ca\right)\\-\left(ab+bc+ca\right)=3\end{cases}}\)

\(\Rightarrow a^2+b^2+c^2=6\)

\(\Rightarrow a^2\le6\)

\(\Leftrightarrow-2\le a\le2\)

 \(\Rightarrow\) a \(\in\){ -2; - 1; 0; 1; 2}

Thế a = - 2 vào hệ ban đầu ta được

\(\Rightarrow\hept{\begin{cases}b+c=2\\-2b+bc-2c+3=0\end{cases}}\)

\(\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}b=1\\c=1\end{cases}}\) 

Tương tự cho các trường hợp còn lại 

Đọc tiếp...
doanson 11 tháng 4 2017 lúc 15:43
Báo cáo sai phạm
trần thị thùy linh 20 tháng 4 lúc 10:50
Báo cáo sai phạm

1000 bạn  nhé

Đọc tiếp...
PHÙNG MINH KHOA 10 tháng 4 lúc 20:54
Báo cáo sai phạm

bạn sử dụng cốc cốc toán ý 

Đọc tiếp...
Nguyễn Đức Quân 1 tháng 1 2017 lúc 9:01
Báo cáo sai phạm

ko biet thi len google ma hoi nhe minh cung ko biet bai nay

Đọc tiếp...
Ngu Ngu Ngu 9 tháng 9 2017 lúc 10:09
Báo cáo sai phạm

Giải:

Ta có:

\(6x+5y+18=2xy\Leftrightarrow2xy-6x=5x-18\)

\(\Leftrightarrow2x\left(y-3\right)=5y+18\left(1\right).\) 

Nếu \(y=3\Leftrightarrow\left(1\right)\) trở thành \(0=33\) (Vô lý)

Ta lại biến đổi \(\left(1\right)\Leftrightarrow2x=\frac{2y+18}{y-3}=\frac{5\left(y-3\right)+33}{y-3}=5+\frac{33}{y-3}\)

Do \(x\in Z^+\) nên \(2x\in Z\Rightarrow\left(y-3\right)\inƯ\left(33\right)\)

Xét các trường hợp ta tìm được:

\(\left(x;y\right)=\left(19;4\right),\left(8;6\right),\left(4;14\right),\left(3;36\right)\)

Đọc tiếp...
Trần Hữu Ngọc Minh 9 tháng 9 2017 lúc 9:59
Báo cáo sai phạm

nghiệm nguyên dương nhé,mình đánh thiếu

Đọc tiếp...
Incursion_03 31 tháng 12 2018 lúc 23:10
Báo cáo sai phạm

ĐKXĐ: x;y > 0

\(pt\Leftrightarrow\sqrt{x+\sqrt{x+\sqrt{x}}}=y^2-x\)(bình phương + chuyển vế)

 Vì \(\hept{\begin{cases}x;y\inℤ\\x;y\ge0\end{cases}\Rightarrow}x;y\inℕ\)

                           \(\Rightarrow y^2-x\inℕ\)(Vì VP > 0 nên VT > 0 mà 2 số này thuộc N nên hiệu của chúng thuộc N)

Đặt \(y^2-x=a\left(a\inℕ\right)\)

Khi đó \(\sqrt{x+\sqrt{x+\sqrt{x}}}=a\)

    \(\Leftrightarrow\sqrt{x+\sqrt{x}}=a^2-x\)(bình phương+chuyển vế)

Tương tự như trên 

Đặt \(a^2-x=b\left(b\inℕ\right)\)

\(\Rightarrow\sqrt{x+\sqrt{x}}=b\)

\(\Leftrightarrow x+\sqrt{x}=b^2\left(1\right)\)

Từ (1) => \(\sqrt{x}\inℕ\)

Ta có: \(\left(1\right)\Leftrightarrow\sqrt{x}\left(\sqrt{x}+1\right)=b^2\)

Vì \(\sqrt{x}\)và \(\sqrt{x}+1\)là 2 số tự nhiên liên tiếp

Mà b2 là số chính phương

\(\Rightarrow\sqrt{x}=0\)

\(\Rightarrow x=0\)

\(\Rightarrow y=0\)

Vậy pt có nghiệm duy nhất (x;y) = (0;0)

Đọc tiếp...
zZz Phan Gia Huy zZz CTV 25 tháng 3 lúc 21:18
Báo cáo sai phạm

Ta có:\(\frac{1}{x}+\frac{1}{y}+\frac{1}{2xy}=\frac{1}{2}\)

\(\Rightarrow\frac{2x+2y+1}{2xy}=\frac{1}{2}\)

\(\Rightarrow2\left(2x+2y+1\right)=2xy\)(tích thung tỉ bằng tích ngoại tỉ)

\(\Rightarrow2x+2y+1=2xy\)

\(\Rightarrow2xy-2x-2y=1\)

\(\Rightarrow2x\left(y-1\right)-2\left(y-1\right)=3\)

\(\Rightarrow\left(y-1\right)\left(2x-2\right)=3=1\cdot3=3\cdot1=\left(-1\right)\left(-3\right)=\left(-3\right)\left(-1\right)\)

Bạn tự lập bảng nhé!

Đọc tiếp...
Quang 26 tháng 5 2017 lúc 20:59
Báo cáo sai phạm

Nhờ bạn sửa lại dòng 2 : \(\frac{2y}{2xy}+\frac{2x}{2xy}+\frac{1}{2xy}=\frac{1}{2}\). Bạn sửa lại thành \(\frac{2y}{2xy}+\frac{2x}{2xy}+\frac{1}{2xy}=\frac{xy}{2xy}\)

Đọc tiếp...
Quang 26 tháng 5 2017 lúc 20:55
Báo cáo sai phạm

\(\frac{1}{x}+\frac{1}{y}+\frac{1}{2xy}=\frac{1}{2}\)

\(\Leftrightarrow\frac{2y}{2xy}+\frac{2x}{2xy}+\frac{1}{2xy}=\frac{1}{2}\)

\(\Leftrightarrow2y+2x+1=xy\)

\(\Rightarrow2y+2x-xy=-1\)

\(\Rightarrow y\left(2-x\right)+2x=-1\)

\(\Rightarrow y\left(2-x\right)+2x-4=-1-4\)

\(\Rightarrow y\left(2-x\right)-4+2x=-5\)

\(\Leftrightarrow y\left(2-x\right)-2\left(2-x\right)=-5\)

\(\Leftrightarrow\left(y-2\right)\left(2-x\right)=-5\)

y-2-5-1
2-x15-1-5
x1-337
y-3173

Vậy các cặp số (x,y) thỏa mãn là (1, -3); (-3; 1); (3, 7); (7, 3).

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: