Giúp tôi giải toán


vu 11/09/2017 lúc 21:39
Báo cáo sai phạm

hiểu rồi 

vu 11/09/2017 lúc 21:38
Báo cáo sai phạm

nhưng vì sao có a2-b=2010

vũ tiền châu 11/09/2017 lúc 21:03
Báo cáo sai phạm

a) nhé ta đặt \(\sqrt{x^2+2010}=a;x^2=b\)

từ phương rình => \(b^2+a=2010\)

và \(a^2-b=2010\)

nên ta có hệ phương trình sau 

\(\hept{\begin{cases}b^2+a=2010\\a^2-b=2010\end{cases}}\)

trừ hai vếcủa heẹ phương trình ta có 

\(a^2-b^2-b-a=0\Leftrightarrow\left(a+b\right)\left(a-b\right)-\left(a+b\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\left(a+b\right)\left(a-b-1\right)=0\)

đến đay thì dễ rồi nhé 

Ngu Ngu Ngu 09/09/2017 lúc 10:09
Báo cáo sai phạm

Giải:

Ta có:

\(6x+5y+18=2xy\Leftrightarrow2xy-6x=5x-18\)

\(\Leftrightarrow2x\left(y-3\right)=5y+18\left(1\right).\) 

Nếu \(y=3\Leftrightarrow\left(1\right)\) trở thành \(0=33\) (Vô lý)

Ta lại biến đổi \(\left(1\right)\Leftrightarrow2x=\frac{2y+18}{y-3}=\frac{5\left(y-3\right)+33}{y-3}=5+\frac{33}{y-3}\)

Do \(x\in Z^+\) nên \(2x\in Z\Rightarrow\left(y-3\right)\inƯ\left(33\right)\)

Xét các trường hợp ta tìm được:

\(\left(x;y\right)=\left(19;4\right),\left(8;6\right),\left(4;14\right),\left(3;36\right)\)

Trần Hữu Ngọc Minh 09/09/2017 lúc 09:59
Báo cáo sai phạm

nghiệm nguyên dương nhé,mình đánh thiếu

Nguyễn Thiều Công Thành 07/09/2017 lúc 22:50
Báo cáo sai phạm

đặt x2=a;y=b

<=>a3-a+6=b3-b

<=>b3-a3-(b-a)=6

<=>(b-a)(b2+ab+a2)-(b-a)=6

<=>(b-a)(b2+ab+a2-1)=6

đến đây là phương trình ước số rồi,lập bảng là đc

Trần Nguyễn Khánh Linh 09/09/2017 lúc 20:53
Báo cáo sai phạm

Với g​ía trị nào của a 0<= a<=9 thì các số dạng 4...4aa..a mỗi cái có n cs và 11...1aa...a mỗi cái có n cs a đồng thời là tích 2 số tự nhiên liên tiếp

tth 07/09/2017 lúc 16:01
Báo cáo sai phạm

1) Vì \(2003 \equiv 2 \pmod{2}\)

Nên xảy ra các trường hợp sau:

TH 1: Một số chia 3 dư 1, 2      , số còn lại chia 3 dư 2

Giả sử : \(x=3k+1,y=3m+2,z=3p+1\)

Khi đó: \(VT \equiv 8 \pmod{9}\) hay \(2003 \equiv 8 \pmod{9}\) (vô lí)

TH 2: Một số chia 3 dư 0 ,2   số còn lại chia 3 dư 1

Tương tự như vậy ta cũng được \(VT \equiv 2 \pmod{9}\)

Hay : \(2003 \equiv 2 \pmod{9}\)

Vậy phương trình trên vô nghiệm

tth 07/09/2017 lúc 16:03
Báo cáo sai phạm

Lạ quá! Sao sử dụng lệnh TEX mà nó bị ẩn đi rồi?

Nguyễn Thiều Công Thành 06/09/2017 lúc 22:30
Báo cáo sai phạm

$x^{3}+y^{3}+z^{3}=2003$ - Số học - Diễn đàn Toán học

bài này ko khó nhưng mình ngại làm quá,thông cảm

Nguyễn Thiều Công Thành 06/09/2017 lúc 14:18
Báo cáo sai phạm

<=>3(x2-6x+9)+6y2+2z2+3y2z2=33

<=>3(x-3)2+6y2+2z2+3y2z2=33

nhận thấy 3(x-3)2;6y2;3y2z2 chia hết cho 

=>2z2 chia hết cho 3=>z chia hết cho 3

giả sử trong 4 số đó không số nào =0

=>\(3\left(x-3\right)^2\ge3;6y^2\ge6;2z^2\ge18;3y^2z^2\ge27\Rightarrow3\left(x-3\right)^2+6y^2+2z^2+3y^2z^2\ge54\)(vô lí)

với x-3=0

=>x=3

pt trở thành 6y2+2z2+3y2z2=6

<=>(3y2+2)(z2+2)=10

với y=0

=>3(x-3)2+2z2=33 (đến đây thid dễ rồi)

với z=0=>3(x-3)2+6y2=33

=>(x-3)2+2y2=11

Witch Rose 05/09/2017 lúc 20:40
Báo cáo sai phạm

\(x^{202}-2000y^{2001}=2005\)

\(x^{202}=\left(x^{101}\right)^2\)là SCP nên chia 8 dư 0,1,4

\(2000y^{2001}⋮8\)=> VT chia 8 dư 0,1,4

Mà VP=2005 chia 8 dư 5 

=> MT <=> Pt vô nghiệm

Trần Hữu Ngọc Minh 05/09/2017 lúc 21:11
Báo cáo sai phạm

sorry mình làm sai bài trước,bài mình mới suy nghĩ lại đây :

Ta có \(2005⋮5\)mà \(2000y^{2001}⋮5\Rightarrow x^{202}⋮5\)

Đặt \(x=5k\)

\(pt\Leftrightarrow5^{202}.k^{202}-2000y^{2001}=2005\)

Chia cả hai vế cho 5 ta có:

\(5^{201}.k^{202}-5^{2000}.400y^{2001}=401\)

Mà \(5^{201}.k^{202}⋮5\)và \(5^{2000}.400y^{2001}⋮5\)

mà 401 không chia hết cho 5.

\(\Rightarrow\)Phương trình vô nghiệm.

Hoàng Minh Hoàng 05/09/2017 lúc 20:41
Báo cáo sai phạm

Vì x^202=(x^101)^2 là SCP (1)

Vì 2000y^2001 chia hết cho 5 >>>x^202 chia hết cho 5(2)

Từ (1) và (2)>>>x^202 chia hết 25

Mà 2000y^2001 t/c =00>>x^202 t/c là 05 >>pt vô nghiệm

Nguyễn Thiều Công Thành 27/08/2017 lúc 20:33
Báo cáo sai phạm

xét (y-1)(z-1)=-2;-1;1;2 rồi thay vào x xem thỏa mãn ko

- xét (y-1)(z-1)>2

<=>yz-1>y+z

+   với x<0

=>2(y+z)>x(yz-1)

+   với x=1 rồi thay vô

+   với x>1=>2(y+z)<x(yz-1)

-  xét (y-1)(z-1)<0

<=>yz-1<y+z

sau đó làm tương tự như xét với yz-1>y+z

Hoàng Minh Hoàng 27/08/2017 lúc 20:27
Báo cáo sai phạm

mình đoán là xét x=0 >>>vô số y,z vs y=-z;yz-1=0??yz=1 >>Y=-z,vô lí

XÉt x khác 0>>>2(y+z)/x=yz-1>>>2 chia hết cho x hoặc z-1 chia hết cho x

2 chia hết cho x tự xét còn y+z chia hết cho x thì bạn cũng lm tương tự

Lê Minh Đức 28/08/2017 lúc 18:05
Báo cáo sai phạm

Giả sử x=2k+1. Khi đó: \(4^k.2-3^y=1\). ta thấy \(4^x\)chia 3 dư 1\(\Rightarrow\) \(4^x.2\)chia 3 dư 2\(\Rightarrow\)1 chia 3 dư 2 (vô lí)

Suy ra: x=2k. Khi đó: \(4^k-3^y=1\) .

Giả sử y=2q. Khi đó \(4^k-9^q=1\). Ta thấy \(9^q\)chia 4 dư 1 \(\Rightarrow\)1 chia 4 dư 3 (vô lí)

Suy ra: y lẻ. Ta có:\(4^k=3^y+1=4\left(3^{y-1}+3^{y-2}+...+1\right)\)

\(\Rightarrow4^{k-1}=3^{y-1}+3^{y-2}+...+1\)

Với k=1 thì x=2, y=1 (chọn)

Với k>1 thì 4k-1 chẵn

Mà \(3^{y-1}+3^{y-2}+...+1\)có y-1-0+1=y số lẻ mà y lẻ \(\Rightarrow3^{y-1}+3^{y-2}+...+1\)lẻ

Vậy dấu bằng không xảy ra.

Suy ra \(\left(x;y\right)=\left(2;1\right)\)

Nguyễn Lâm Ngọc 27/08/2017 lúc 16:14
Báo cáo sai phạm
Dân spam... Reports nhanh nào !~~~~
lucy heartfilia 27/08/2017 lúc 16:11
Báo cáo sai phạm

Thánh Ca ơi một lần nữa lạc đề

Ben 10 27/08/2017 lúc 15:42
Báo cáo sai phạm

gọi số bị chia là a, số chia là b, gọi thương của 2 số là \frac{a}{b}

Theo đề bài, ta có:

a : b  

(a+73) : (b+4) =  dư 5

do đó
a + 73  x (b+4) + 5

a + 73 =  x b + \frac{a}{b} x 4 + 5

a + 73 - 5 = a +  

a + 68 = a +  

a - a + 68 =  

68 =  

hay  

 

 

Vậy thương của phép chia là 17

Vũ Phương Mai 26/08/2017 lúc 21:18
Báo cáo sai phạm

chuyển \(y^3\)sang VT lm như cô rồi ra \(^{y\left(y+3\right)}\) 

xét \(\left(y+1\right)^3-x^3\)\(\Leftrightarrow\left(y+3\right)y\)

Xét 2TH \(\orbr{\begin{cases}y< -3\\y>0\end{cases}}\)rồi có y(y+3)>0  rồi xét y\(\in\)0:-1:-2;-3

chỉ có TH y=0 tm rồi thay

Nguyễn Thiều Công Thành 26/08/2017 lúc 21:11
Báo cáo sai phạm

2,đặt y=k2

=>x2=y4+2k

sau đó dùng cái pp mà mình dùng ở câu 1

Hoàng Minh Hoàng 24/08/2017 lúc 21:32
Báo cáo sai phạm

>>>>x^2-(2y^2+1-y)x+2y^2-y-1=0

>>>>delta=(2y^2+1-y)^2-4(2y^2-y-1) (tự tính nha bn)

có kq>>>để pt có no nguyên>>>>delta là sôc chính phương>>>xong

alibaba nguyễn CTV 28/07/2017 lúc 08:22
Báo cáo sai phạm

\(x^2+x+13=y^2\)

\(\Leftrightarrow4x^2+4x+52=4y^2\)

\(\Leftrightarrow\left(2x+1\right)^2-4y^2=-51\)

\(\Leftrightarrow\left(2x+2y+1\right)\left(2x-2x+1\right)=-51\)

\(\Rightarrow\left(2x+2y+1,2x-2y+1\right)=\left(51,-1;17,-3\right)\)

\(\Rightarrow\left(x,y\right)=\left(12,13;3,5\right)\)

Hoàng Phúc 23/07/2017 lúc 22:07
Báo cáo sai phạm

pt <=> (x+y)^3-3xy(x+y)+(x+y)^3+39xy=4394 , đặt x+y=a,xy=b -> pt <=> 2a^3-3ab+39b=4394 rổi biểu diễn b theo a 

-chắc ko khả thi rồi,số bự quá <(")

Nghiem Thi Mai Phuong 20/07/2017 lúc 21:58
Báo cáo sai phạm

câu 1,2 nhân 4 vào 2 vế đưa về dạng a2-b2=q(q là số nguyên) rồi tách thành phương trình ước số => tự giải tiếp

còn câu 3 tui hông nghĩ ra....

star7a5hb 21/07/2017 lúc 11:07
Báo cáo sai phạm

Thanks bạn

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí

Có thể bạn quan tâmTài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: