Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây

nếu muốn ăn hết trong 1 ngày thì cần số người là :

300x15=4500(người)

muốn ăn hết trong 10 ngày thì cần số người là :

4500:10=450(người)

đã có số người đến thêm là:

450-300=150(người)

đáp số:150 người

2 giờ trước (19:48)

Số người ăn trong 15 ngày là :

300 : 15 = 20 (người)

Số người ăn trong 10 ngày là :

300 : 10 = 30 (người)

Số người đến thêm là :

30 -  20 = 10 (người)

Đ/s:...........

7 giờ trước (14:47)

`30` can đựng số `l` dầu là :

`30 xx 5= 150(l)`

cần số can loại `3l` là :

`150 : 3= 50(l)`

lần sau đăng đúng lớp nhé.

7 giờ trước (14:49)

Số l dầu tổng thể:
\(30 . 5=150\) (l)
Số can loại 3 l cần để số l dầu đó rót đầy là:
\(150 : 3=50\) (can dầu)

12 giờ trước (8:52)

2

 

12 giờ trước (8:52)

\(2\)

14 giờ trước (6:58)

`3:4=3/4`

`10000 x 9 - (2009 - 467)`

`=10000 xx 9 - 1542`

`=90000 - 1542`

`=88458`

`98745 - 4524 = 94221`

12 giờ trước (9:37)

1. 3/4

2.88458

3.94221

Hôm qua lúc 21:45

2 nhê

Hôm qua lúc 20:57

=300:100/100:100=3

Hôm qua lúc 20:58

`300/100=(300:100)/(100:100)= 3/1=3`

Hôm kia lúc 20:32

ko