Giúp tôi giải toán và làm văn


nguyen thi lan huong 27 tháng 12 2016 lúc 12:43
Báo cáo sai phạm

Nếu xóa chữ số hàng đơn vị của số lớn ta được số bé nên số lớn gấp 10 lần số bé

Ta có : 327 : 11 = 29 dư8

Số lớn là : 29 x 10 + 8 - 298

Số bé là :

327 - 298 = 29

Hiệu 2 số là :

298 - 29 = 269

Đáp số ; 269

Đọc tiếp...
Nguyễn Thanh Huyền 27 tháng 12 2016 lúc 12:45
Báo cáo sai phạm

269

ai tk mk

mk tk lại

mk hứa

yên tâm

Đọc tiếp...
Người lạnh lùng 29 tháng 12 2016 lúc 15:41
Báo cáo sai phạm

bài đấy mà cũng phải hỏi 

ai tk mk mk tk lại cho yên tâm

Đọc tiếp...
Lê Ánh Hằng 30 tháng 10 2016 lúc 17:09
Báo cáo sai phạm

B A C D 6cm 10cm 8cm

Diện tích hình tam giác ABC là : 6 x 8 : 2 = 24 ( cm2 )

Vì đường cao vuông góc với đáy , mà đây là tam giác vuông có đường cao hạ từ đỉnh A nên đường cao sẽ cắt BC tại D , chia BC thành 2 phần bằng nhau . Vậy diện tích 1 phần là : 24 : 2 = 12 ( cm2 )

Độ dài đường DC là : 10 : 2 = 5 ( cm )

Độ dài đường cao hạ từ A xuống đáy là : 12 x 2 : 5 = 4,8 ( cm )

Đáp số : 4,8cm .

Đọc tiếp...
Ruby Hana 17 tháng 1 lúc 20:37
Báo cáo sai phạm

cảm ơn bạn nhaa

Đọc tiếp...
Pro_Dragon 17 tháng 1 lúc 20:27
Báo cáo sai phạm

* Bạn ơi mình có chép lại đề nhưng ko biết có đúng ko nẵ nhưng đây là đề cho bạn tham khảo:

A. Language focus.

Choose the word whose underlined part is differently pronounced from other three. (Chọn từ gạch chân có phát âm khác với ba từ còn lại)

1. A. school B. chess C. lunch D.teacher
2. A.judo B. brother C. going D. rope
3. A. posters B.tables C. lamps D. beds
4. A. post B. notebook C.video D. month

II. Choose the best answer from a, b. or c to complete the sentences.

1. Where is the cat? It’s ……..the table and the bookshelf.

A. on

B. behind

C. between

D. under

2. It’s cold. The students……………warm clothes.

A. wear

B. wears

C. wearing

D. are wearing

3. My best friend ………… a round face and short hair.

A. is

B. are

C. has

D. have

4. ………….. there any food in the fridge?

A. Is

B. Are

C. Do

D. Does

5. I live in a …………….in the mountain

A. country house

B. town house

C. boathouse

D. stilt house

6. Mai is very......................... She understands things quickly and easily.

A. friendly

B. shy

C. clever

D. cute

7. Can you......................... the ruler, please? – Yes, sure.

A. to pass

B. passing

C. pass

D. are passing

8. My friends always do their homework. They’re……………

A. lazy

B. curious

C. hardworking

D. talkative

9. There are some pictures .........................the wall.

A. in

B. at

C. from

D. on

10. There.........................three rooms in my grandmother’s house.

A. is

B. are

C. has

D. have

II. Give the right form of the verbs in brackets:

1. I (usually /skip)……………………..….ropes with my classmates at break time.

2. Would you ..............................................(visit) my house?

3. My children (play)……………………………………..football now.

4. There (be) .................................................a book on the table

B. Reading.

I. Read the text and write True (T) or False (F):

Hi. I am Lan. I would to tell you about my new school. It is in a quiet place not far from the city center. It has three buildings and a large yard. This year there are 26 classes with more than 1.000 students in my school. Most students are hard-working and serious. The school has about 40 teachers. They are all helpful and friendly. My school has different clubs: Dance, English, Arts, Football and Basketball. I English, so I joined the English club. I love my school because it is a good school.

Sentences

T/F

1. Lan’s new school is in a noisy place near the city center.

2. Lan’s school has three buildings and twenty classes.

3. The teachers are helpful and friendly

4. Lan loves her school because it’s good.

 

II. Read the text again and answer the questions.

4. How many students are there in Lan’s school?

…………………………………………………………………………………………

5. How are most students in her school?

…………………………………………………………………………………………..

30. Does her school have a large yard?

…………………………………………………………………………………………….

6. Why does she love her school?

………………………………………………………………………………………….

C. Writing.

I. Complete the sentences. (Hoàn thành câu dựa vào các từ gợi ý sau.)

1. The cat / behind / the television.

…………………………………………………………………………

2. There / five / room / my house.

…………………………………………………………………………

3. I / going / the judo club / my brother this evening.

..........................................................................................................................

4. She / always / do / her homework after school.

………………………………………………………………………….

II. Rewrite the following sentences using the given words. (Viết lại các câu sau dựa vào từ đã cho.)

5. There is a desk next to the bookself. (Chuyển sang dạng phủ định)

..................................................................................................................................

6. She enjoys speaking English with my friends.

I am ..........................................................................................................................

Chúc học tốt có gì k cho mình nhé ^_^ Thanks!!!!!!

Đọc tiếp...
Ruby Hana 17 tháng 1 lúc 20:21
Báo cáo sai phạm

mik k có giann lận

chỉ xin đề ôn kiến thức okk

Đọc tiếp...
♡๖ۣۜI LOVE YOU๖²⁴ʱ๖ۣۜღ ( ck ♡๖ۣۜI LIKE YOU๖²⁴ʱ๖ۣۜღ ) 17 tháng 1 lúc 19:19
Báo cáo sai phạm

Có ai định nghĩa được từ hôn

Có khó gì đâu một tâm hồn

Hai đứa yêu nhau ngồi xích lại

Mắt nhắm môi kề thê là hôn.

HỌC TỐT !

Đọc tiếp...
Murad đồ thần đao 17 tháng 1 lúc 19:00
Báo cáo sai phạm

mk viết vậy để các bn chế thơ

Đọc tiếp...
lê đức anh 17 tháng 1 lúc 19:13
Báo cáo sai phạm

ta đi học toàn muộn giờ

đến thì cô đánh sấp mặt em luôn

đây là lần thứ một trăm

lại bị cô đánh,ra ngoài hành lang

đang buồn gặp con mèo hoang

nó cào một cái,xước luôn cả mặt

em chạy gặp cô hiệu trưởng

bị vào cô phạt,viết bảng kiểm điểm

về nhà bảo bố mẹ ký

bố thì lấy chổi,mẹ thì lấy roi

hai người đánh em tơi tả

người còn cho đấm,ngày này quá xui

quộc đời là như vậy đó

vì đây thơ chế,toát cả mồ hôi.

  327 nha

Đọc tiếp...
AGT_KTC4 15 tháng 1 lúc 21:04
Báo cáo sai phạm

giá trị của f(5)= -3. mk lớp 8 rồi. ngu mấy cái hàm số lắm . thông cảm

Đọc tiếp...
Trần Quang Dũng 15 tháng 1 lúc 21:07
Báo cáo sai phạm

f(5)=\(-\frac{15}{5}=-3\)

Đọc tiếp...
Nguyen ngoc dat 22 tháng 10 2016 lúc 9:52
Báo cáo sai phạm

tổng của 3 số :

150 x 3 = 450 

số thứ 3 là số lớn nhất , số thứ 1 là số lớn thứ 2 , còn lại là số thứ 2

muốn 3 số bằng nhau thì phải giảm :

( 15 x 2 ) + 12 = 42 ( đơn vị )

số thứ 2 :

( 450 - 42 ) : 3 = 136

số thứ 3 :

136 + 15 + 12 = 163 

đ/s : 163

nhé !

Đọc tiếp...
Việt Best Murad CTV 18 tháng 9 2018 lúc 12:04
Báo cáo sai phạm

Bài giải

Tổng của 3 số là : 

150 x 3 = 450 

Ba lần số thứ 2 là:

450 – ( 15 + 15 + 12 ) = 408 

Số thứ 2 là : 

408 : 3 = 136 

Số thứ ba là :

136 + 15 + 12 = 163 

Đáp số:..............

hok tốt

Đọc tiếp...
Trần Mỹ Uyên 27 tháng 11 2016 lúc 21:33
Báo cáo sai phạm
Đàm Quỳnh Chi 14 tháng 1 lúc 19:06
Báo cáo sai phạm

1

ST1 : 2 phần

ST2 : 5 phần

ST3 : 7 phần

Tổng số phần  bằng nhau là :

 2+5+7= 14 phần

Số thứ hai là : 

 588 : 148 x 5 - ( 24-20)= 206 

   Đáp số : 206

2.75960

3. Số thứ hai là :

   36,52 - 28,12 = 8,4

   Số thứ nhất là :

     28,12 - 8,4 = 19,72

         Đáp số : 19,72

Đọc tiếp...
lê hồng anh 2 tháng 12 2016 lúc 13:11
Báo cáo sai phạm

mik nghĩ câu 2 là :   75960

Đọc tiếp...
Trần Phương Linh 12 tháng 12 2016 lúc 21:38
Báo cáo sai phạm

chín chữ số 7 

Đọc tiếp...
ngonhuminh 5 tháng 12 2016 lúc 9:31
Báo cáo sai phạm

7...7 (9 con 7)

Đọc tiếp...
vũ đức sáng 21 tháng 12 2016 lúc 21:12
Báo cáo sai phạm

9 chữ số 7

Đọc tiếp...
Trần Nhật Quỳnh 1 tháng 6 2017 lúc 6:03
Báo cáo sai phạm

Tham khảo nè mấy bạn:

Giải:

Ta có: 
\(\frac{a}{b}\) = \(\frac{10}{25}\) = \(\frac{2}{5}\) = \(\frac{2k}{5k}\)
Vì: BCNN(a;b) = 100. Suy ra: 100 ⋮ 2k và 100 ⋮ 5k
Suy ra: 100 ⋮ 10k
Do: 100 ⋮ 10k nên 10k 
Suy ra: k = {1, 2, 5, 10}
Nếu: k = {1, 2, 5} thì BCNN(a;b) < 100 (loại)
Khi: k = 10, ta có: 
a = 2.10 = 20
b = 5.10 = 50
Vậy: a = 20 và b = 50

Đọc tiếp...
kazma king 1 tháng 6 2017 lúc 6:33
Báo cáo sai phạm

ăn gian !!!

Đọc tiếp...
huynh anh phuong 14 tháng 1 lúc 11:09
Báo cáo sai phạm

Ta có b = 4 hoặc 9. Nếu b = 4:

a74 x 8 = 45c2

Thì 7 x 8 = 56 thêm 3 = 59 ( được )

=> a74 x 8 = 4592

Ta có a x 8 +  5 = 45 <=> a x 8 = 40

                                  <=>       a = 40 : 8 = 5

=> a = 5; b = 4 và c = 9.

Nếu b = 9 :

a79 x 8 = 45c2

Thì 7 x 8 = 56 thêm 7 = 63 ( loại )

Vậy a = 5; b = 4 và c = 9.

Đọc tiếp...
Wild Ghost 13 tháng 1 lúc 21:34
Báo cáo sai phạm

:) vi ô lim píc

abc0

-

  abc

-------

2745

ta có o-c=5=> c=5 

 c-b-1=4-b=4=> b=0(0-c thì phải có nhớ)

0-a=0-a=7=> a=3( 0 không 0 7 đc nên mượn 1)

vậy a=3,b=0,c=5

#Học-tốt

Đọc tiếp...
Lê Hồng Giang 13 tháng 1 lúc 22:47
Báo cáo sai phạm
  • Ta thấy abc0 gấp 10 lần abc nên 2745 ứng với số phần là:
  • 10 - 1 = 9 ( phần ) 
  • vậy số abc phải tìm là 
  • 2745 : 9 = 305  

                       Đáp số : 305 

Đọc tiếp...
Chu Lâm Nhi 13 tháng 1 lúc 21:54
Báo cáo sai phạm

 Ta thấy: abc0 gấp 10 lần abc.

 Vậy ta có 2 phương trình:  abc0 – abc = 2745

                                          abc0 = abc x 10

 Suy ra: abc x 10 – abc = 2745

             abc x 9 = 2745

             abc = 2745 : 9 = 305

 Vậy số abc là 305.

 Tớ chúc cậu học giỏi nhé!

Đọc tiếp...
The War Of UnderWorld 14 tháng 1 lúc 12:14
Báo cáo sai phạm

Ta co M + N + P = 49 và M - N + P. 

Suy ra M = 19; N = 11; P = 19. 

Vậy trung bình cộng của M và P là: (19 + 19) / 2 = 19. 

                                                               Đ/S: 19

Đọc tiếp...
Song tử .... Tn(siêu quậy) 9 tháng 6 2019 lúc 13:52
Báo cáo sai phạm

Trả lời

Thì 5=1

Vì lúc đầu 1=5 đó!

Chúc học tốt, nếu tk sai thì chỉ sai chỗ nào nhé !

Ko thì đừng có k sai ạ !

Đọc tiếp...
Trần Khánh Thùy( The Moon of Red ) 9 tháng 6 2019 lúc 13:17
Báo cáo sai phạm

TL

Có lẽ 5=1  đó

Đúng ko ak?

Đọc tiếp...
♡๖ۣۜTử ๖ۣۜTɦầη♡ { 死神 } 9 tháng 6 2019 lúc 13:33
Báo cáo sai phạm

 I. Nội qui tham gia "Giúp tôi giải toán"

1. Không đưa câu hỏi linh tinh lên diễn đàn, chỉ đưa các bài mà mình không giải được hoặc các câu hỏi hay lên diễn đàn;

2. Không trả lời linh tinh, không phù hợp với nội dung câu hỏi trên diễn đàn.

3. Không "Đúng" vào các câu trả lời linh tinh nhằm gian lận điểm hỏi đáp.

Các bạn vi phạm 3 điều trên sẽ bị giáo viên của Online Math trừ hết điểm hỏi đáp, có thể bị khóa tài khoản hoặc bị cấm vĩnh viễn không đăng nhập vào trang web.

  
Đọc tiếp...
Murad đồ thần đao 13 tháng 1 lúc 18:54
Báo cáo sai phạm

Mk làm khác

Gọi số thứ 1 là a; số thứ 2 là b vậy ta có:

a+b=65 (1)

ax2+bx5=184 (2)

Ta có biểu thức (3) là:

ax2+bx2=65x2=130 (3)

Ta lấy (2)-(3)=bx3=54

Số thứ 2 là:54:3=18

Số thứ 1 là:65-18=47

              Đ/s:47

Đọc tiếp...
๖²⁴ʱ๖ۣۜŸěů❤๖ۣۜĐǔơṋǥ❤๖ۣۜǦȉ❤๖ۣۜŤäṁ❤๖ۣۜÑäŷ༉ 13 tháng 1 lúc 18:47
Báo cáo sai phạm

Nếu gấp số thứ nhất lên 2 lần và số thứ 2 gấp lên 5 lần nghĩa là:

Số thứ nhất gấp lên 2 lần cộng số thứ 2 gấp lên 2 lần cộng số thứ 2 gấp lên 3 lần ta được tổng mới.

Hay tổng ban đầu gấp 2 lần cộng số thứ 2 gấp 3 lần ta được tổng mới là: 184

Tổng của hai số khi cả hai số gấp 2 lần là:

65×2=13065×2=130

Ba lần số thứ hai là:

184−130=54184−130=54

 Số thứ 2 là:

54:3=1854:3=18

Số thứ nhất là:

 65−18=4765−18=47

 Đáp số: Số thứ nhất là 47

/ MK KO CHẮC LÉM /

Đọc tiếp...
_ Nɠυүêη _ 13 tháng 1 lúc 18:47
Báo cáo sai phạm

Gấp số thứ 1 lên 2 lần và số thứ 2 gấp lên 5 lần tức là :

- Số thứ 1 gấp lên 2 lần cộng số thứ 2 gấp lên 2 lần cộng số thứ 2 gấp lên 3 lần ta được tổng mới là 184

- Hay tổng ban đầu gấp lên 2 lần cộng số thứ 2 gấp lên 3 lần ta được tổng mới là 184

Tổng của 2 số khi cả 2 số đều gấp lên 2 lần là :

     65 x 2 = 130 

3 lần số thứ 2 là :

     184 - 130 = 54

\(\Rightarrow\)Số thứ 2 là :

             54 : 3 = 18

\(\Rightarrow\)Số thứ 1 là :

              65 - 18 = 47

Vậy.....

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: