Giúp tôi giải toán và làm văn


Nguyen Quang Huy 19 tháng 5 2015 lúc 13:32
Báo cáo sai phạm

số tiền lãi cho 6 tháng là:

    2000000x0.55%=11000(dong)

hết thời hạn 6 tháng người ấy lấy về cả gốc cả lại là:

    2000000+11000=2011000(dong)

 bạn coi đúng ko nhé . nếu đúng thì nhớ ****

Đọc tiếp...
Khuyển Dạ Xoa 22 tháng 4 lúc 17:33
Báo cáo sai phạm

\(\frac{1}{10}+\frac{2}{10}+....+\frac{9}{10}\)

=\(\frac{1+2+3+...+9}{10}\)

=\(\frac{45}{10}=\frac{9}{2}\)

Đọc tiếp...
Jen_Nguyễn 17 tháng 4 lúc 21:52
Báo cáo sai phạm

\(\frac{1}{10}+\frac{2}{10}+\frac{3}{10}+..........+\frac{8}{10}+\frac{9}{10}\)

\(=\frac{1+2+3+..........+8+9}{10}\)

\(=\frac{45}{10}\)

\(=\frac{9}{2}\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Việt Hoàng CTV 18 tháng 9 2017 lúc 21:45
Báo cáo sai phạm

\(\frac{1}{10}+\frac{2}{10}+\frac{3}{10}+...+\frac{8}{10}+\frac{9}{10}\)

\(=\frac{1+2+3+4+5+6+7+8+9}{10}\)

\(=\frac{\left(1+9\right)+\left(2+8\right)+\left(3+7\right)+\left(4+6\right)+5}{10}\)

\(=\frac{10+10+10+10+5}{10}\)

\(=\frac{45}{10}=\frac{9}{2}\)

Đọc tiếp...
🌟_ Sao Thổ _🌟 17 tháng 4 lúc 20:50
Báo cáo sai phạm

 trừ các số : 110 ; 155 ; 220 ; 255 ; 330; 355 ; 440 ; 455 ; 550 ; 555 ; 660 ; 665 ; 770 ; 775 ; 880 ; 885 ; 990 ; 995 

180- 18 = 162 !! 

Đọc tiếp...
🌟_ Sao Thổ _🌟 17 tháng 4 lúc 20:44
Báo cáo sai phạm

 Số đầu là : 100 

Số cuối là : 995 

Có tất cả là : ( 995 - 100 ) : 5 + 1 = 180 số hạng !! 

Công thức : ( số cuối - số đầu ) : khoảng cách + 1 

Nhớ tích nha ~!

Đọc tiếp...
bia bia 17 tháng 4 lúc 20:43
Báo cáo sai phạm

trình bày đủ hộ ạ

Đọc tiếp...
trần thị ngọc trâm 17 tháng 4 lúc 20:48
Báo cáo sai phạm

tỉ số của 2 số là 1/3

khí đó đưa về bài toán tổng tỉ

Đọc tiếp...
Phan Văn Nam 17 tháng 4 lúc 20:46
Báo cáo sai phạm

bài này dễ quá,cái này học từ lớp 4 rồi mà bạn

vì số lớn chia số bé được 3 và không dư nên số bé bằng 1/3 số lớn.

số bé là:

    340 : (3+1)=85

số lớn là:

    340 - 85=255

                đáp số :số bé:85

                            số lớn:255

                           số lớn:

Đọc tiếp...
NCTK ( Box Toán - Lí - Sinh ) 11 tháng 1 lúc 6:57
Báo cáo sai phạm

\(2+4+6+8+...+2x=156\)

\(\Leftrightarrow2\times1+2\times2+2\times3+2\times4+...+2x=156\)

\(\Leftrightarrow2\left(1+2+3+4+...+x\right)=156\)

\(\Leftrightarrow1+2+3+4+...+x=156\div2\)

\(\Leftrightarrow\frac{x\left(x+1\right)}{2}=78\)

\(\Leftrightarrow x\left(x+1\right)=78\times2\)

\(\Leftrightarrow x \left(x+1\right)=156\)

\(\Leftrightarrow x\left(x+1\right)=12\times13\)

\(\Leftrightarrow x=12\)

\(\text{Vậy }x=12\)

Đọc tiếp...
Phạm Tuấn Đạt CTV 10 tháng 1 lúc 23:51
Báo cáo sai phạm

\(2+4+6+....+2x=156\)

\(\Rightarrow\frac{\left(2x+2\right)\left[\left(2x-2\right):2+1\right]}{2}=156\)

\(\Rightarrow\frac{2\left(x+1\right)\left[\left(x-1\right)+1\right]}{2}=156\)

\(\Rightarrow\left(x+1\right)x=156=12.13\)

\(\Rightarrow x=12\)

Đọc tiếp...
Vũ Văn Huy 29 tháng 7 2017 lúc 19:59
Báo cáo sai phạm

2x=24   =>  x=12

Đọc tiếp...
leminhduc 16 tháng 4 lúc 20:10
Báo cáo sai phạm

Giả sử số bé là \(x\)

=> số lớn là \(200x+5\)

Theo bài ra ta có : \(200x+5-x=1995\)

\(\Leftrightarrow\)                      \(199x=1990\)

\(\Leftrightarrow\)                        \(x=10\)

Vậy số bé là 10

       số lớn là 200 x 10 + 5 =2005

Đọc tiếp...
Hoàng Ngọc Diệp 16 tháng 4 lúc 20:19
Báo cáo sai phạm

só lớn : 2005

số bé : 10

  học tốt

Đọc tiếp...
Trần Thùy Linh 16 tháng 4 lúc 20:12
Báo cáo sai phạm

Gọi số lớn là x, số nhỏ là y.

Ta có: Hiệu bằng 1995 nên được: x - y = 1995

Số lớn chia số nhỏ được thương là 200, số dư là 5 nên được:

x = 200y + 5

Điều kiện y > 5

Ta có \(\hept{\begin{cases}x-y=1995\\x=200y+5\end{cases}}\)=>200y+5=1995+y=> y=10

=> x=1995+10=2005

Vậy hai số tự nhiên phải tìm là x=2005,y=10

Đọc tiếp...
Trần Hà Quỳnh Như 11 tháng 3 2016 lúc 17:05
Báo cáo sai phạm

Ta có:

S_ABN = S_CBN = 1/2 S_ABC = 240 : 2 = 120 (cm2)

(Do AN = NC = 1/2 AC)

Tương tự ta có:

S_AMN = S_BMN = 1/2 S_ABN = 120 : 2 = 60 (cm2)

Đọc tiếp...
Bastkoo CTV 12 tháng 5 2017 lúc 18:11
Báo cáo sai phạm

O A B M N C 150* 50*

Ta có : \(\widehat{AOM}=\widehat{MOB}=\frac{\widehat{AOB}}{2}=\frac{50^o}{2}=25^o\)

\(\widehat{BON}=\widehat{NOC}=\frac{\widehat{BOC}}{2}=\frac{150^o}{2}=75^o\)

Vậy MÔB + BÔN = MÔN

25o + 75o = MÔN

MÔN = 100o

b) OB ko phải là tia phâm giác của MÔN vì \(\widehat{MOB}\ne\widehat{BON}\)

Đọc tiếp...
dũng 12 tháng 5 2017 lúc 19:00
Báo cáo sai phạm

bài này dễ cậu thử vẽ ra xem là  biết liền

Đọc tiếp...
Lã Gia Hưng 6 tháng 7 2017 lúc 7:58
Báo cáo sai phạm

240 sản phẩm

Đọc tiếp...
thiên thần ari anime 13 tháng 4 lúc 19:43
Báo cáo sai phạm

240 sản phẩn

Đọc tiếp...
Bùi Yến Nhi 13 tháng 4 lúc 18:25
Báo cáo sai phạm

\(\frac{2}{5}\) số lượng sản phẩm theo kế hoạch là:

600 x \(\frac{2}{5}\)= 240 (sản phẩm)

\(\frac{2}{5}\)số sản phẩm tổ 2 nhận làm là:

(240 - 20) : 2 =110(sản phẩm)

Vậy số sản phẩm tổ 2 nhận làm là:

110 : \(\frac{2}{5}\)= 275(sản phẩm)

Đọc tiếp...
nhok_trùm 19 tháng 4 2017 lúc 20:38
Báo cáo sai phạm

Ta thấy biểu thức trên cách nhau 1,1 đơn vị

Có số số hạng ở biểu thức là:

(22 - 1,1) : 1,1 + 1 =20 (số)

Giá trị của biểu thức là:

(22 + 1,1) x 20 : 2=231

Tk mình nha

Đọc tiếp...
Bye My Love 19 tháng 4 2017 lúc 20:36
Báo cáo sai phạm

khoảng cách giữa 2 số hạng liên tiếp (.) dãy là:1,1 đvị

Số số hạng của dãy là:     (22-1,1):1,1+1=20(số)

Ta có:1,1+22=23,1   ;   2,2+20,9=23,1   ;....

Tổng dãy là:     23,1x20:2=231

Vậy 1,1+2,2+3,3+...+22=231

Đọc tiếp...
Trần Thùy Linh 11 tháng 4 lúc 20:53
Báo cáo sai phạm

Kẻ thêm CH ⊥ PQ. Vẽ hình vuông BCEF. Trên BF lấy M sao cho PM = PQ (1)
Ta có : AP + PQ + QA = 2 = AP + PM + MF => MF = QA
=> BM = 1 - MF = 1 - QA = QD
=> Δvuông BCM = Δvuông DCQ ( vì BC = DC = 1; BM = QD) => CM = CQ (2)
Từ (1) và (2)
=> Δ CPM = ΔCPQ ( vì có CP chung; PM = PQ; CM = CQ)
=> ^CPH = ^CPB
=> Δ vuông CPH = Δ vuông CPB
=> ^PCH = ^PCB (3) và CH = CB = 1; PH = PB
=> QH = BM ( vì PQ = PM)
=> Δ vuông CQH = Δ vuông BMC = Δ vuông DCQ
=> ^DCQ = ^HCQ (4)
Từ (3) và (4) => ^PCQ = ^PCH + ^HCQ = ^PCB + ^DCQ = 90o - ^PCQ
=> 2^PCQ = 90o
=> ^PCQ = 45o

Đọc tiếp...
Đỗ Thanh Hải 5 tháng 2 2017 lúc 19:54
Báo cáo sai phạm

Một số được viết bằng 2006 chữ số 7 => số đó chia hết cho 7

Mà 7 và 9 là 2 số nguyên tố cùng nhau nên số nào chia hết cho 7 và cho 9 sẽ chia hết cho 63

Tổng các chữ số là 2006 . 7 = 14042 chia cho 9 dư 2

Vậy phải cộng vào số đó 9 - 2 = 7 đơn vị để chia hết cho 63

Đọc tiếp...
Thảo love Joyce Chu vs Karry 15 tháng 12 2016 lúc 18:57
Báo cáo sai phạm

7 là đúng đấy. Mik chờ xem xem bạn nào giải ra cho mik thì mik k choa(mik bt cách giải r cô giáo dạy mik r, mik đăng câu này để k những bạn nào làm đúng và hợp lý thoai nha chứ bn nào ns mỗi đáp án mik hk k đâu)

Đọc tiếp...
✖_♕๖ۣۜThiên❦ℬăɳg~ღ༻_✖ 11 tháng 4 lúc 20:38
Báo cáo sai phạm

1 số được viết bằng 2006 chữ số 7 => số đó chia hết cho 7

Mà 7 và 9 là hai số nguyên tố cùng nhau nên số chia hết cho 7 và 9 sẽ chia hết cho 63

Tổng các chữ số là: 2006 x 7 = 14042 chia 9 dư 2 => Cần thêm vào số đó 7 đơn vị để được số chia hết cho 7 và 9 <=> chia hết cho 63

P/s : Thích cái ava của bn ^^

#NPT

Đọc tiếp...
Vũ Thị Hải Yến 19 tháng 5 2015 lúc 10:43
Báo cáo sai phạm

Số tiền lãi tính theo  giá bán là

20 : 80 x 100 = 25 %

Đáp số 25 %

 

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Thùy Duyên 28 tháng 5 2015 lúc 17:15
Báo cáo sai phạm

25%

cho mình đúng nha

Đọc tiếp...
nguyen_huu_the 19 tháng 5 2015 lúc 10:42
Báo cáo sai phạm

25%

nhớ cho đúng nha !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Đọc tiếp...
Mori Ran 26 tháng 5 2017 lúc 15:01
Báo cáo sai phạm

Có 10 bạn đạt điểm 8 và 8 bạn đạt điểm 10 nha. Đúng thì kb với mk nhe

Đọc tiếp...
Nắng 10 tháng 4 lúc 5:28
Báo cáo sai phạm

8 hs đạt 10 và 10 hs đạt 8

Đọc tiếp...
Lê Duy Dũng 15 tháng 3 2018 lúc 20:13
Báo cáo sai phạm

thật không mấy cu

Đọc tiếp...
Đinh Đức Hùng 5 tháng 2 2017 lúc 11:34
Báo cáo sai phạm

\(M=\frac{b}{bc+b+1}+\frac{a}{ab+a+2}+\frac{2c}{ac+2c+2}\)

\(=\frac{b}{bc+b+1}+\frac{a}{ab+a+abc}+\frac{abc^2}{ac+abc^2+abc}\)

\(=\frac{b}{bc+b+1}+\frac{a}{a\left(bc+b+1\right)}+\frac{abc^2}{ac\left(bc+b+1\right)}\)

\(=\frac{b}{bc+b+1}+\frac{1}{bc+b+1}+\frac{bc}{bc+b+1}\)

\(=\frac{bc+b+1}{bc+b+1}=1\)

Vậy M = 1

Đọc tiếp...
tth 3 tháng 3 2017 lúc 9:43
Báo cáo sai phạm

M = 1 nha!

 Nhớ ủng hộ

Đọc tiếp...
Nguyễn Vũ Hoàng Trung 9 tháng 4 lúc 20:58
Báo cáo sai phạm

Online Math là nhất

em yêu Online Math

Đọc tiếp...
Tái Hiện Cổ Tích 28 tháng 4 2015 lúc 17:10
Báo cáo sai phạm

Tỉ số giữa 15 công nhân và 20 công nhân:

                         15:20=\(\frac{3}{4}\)

Tỉ số giữa 8 giờ và 10 giờ:

                        8:10=\(\frac{4}{5}\)

20 công nhân mỗi ngày làm việc 10 giờ thì sẽ xong công việc trong:

                       20\(\times\frac{3}{4}\times\frac{4}{5}\)=12(ngày)

                                                   Đáp số:12 ngày

Đọc tiếp...
Super Star 6a 26 tháng 8 2017 lúc 21:34
Báo cáo sai phạm

12 ngày 

Đọc tiếp...
Ruby Kurosawa 23 tháng 1 2017 lúc 20:46
Báo cáo sai phạm

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: