Giúp tôi giải toán và làm văn


Do Not Ask Why 20 tháng 5 2017 lúc 5:41
Báo cáo sai phạm

Cạnh hình vuông ban đầu so với cạnh hình vuông lúc giảm là:

100% - 10% = 90%

Diện tích hình vuông ban đầu so với diện tích hình vuông sau khi giảm cạnh là:

90% x 90% = 81%

Diện tích giảm đi :

100% - 81% = 19%

Diện tích của hình vuông đó là:

76 : 19 x 100 = 400 (cm2)

Đáp số: 400 cm2

Đọc tiếp...
Ngo Tung Lam 20 tháng 5 2017 lúc 4:51
Báo cáo sai phạm

Gọi cạnh hình vuông đã cho là a.

Giảm cạnh hình vuông đó đi 10% ta được độ dài cạnh hình vuông mới là:

a – 10% a = 90% a = 0,9 × a

Diện tích hình vuông đã cho là : a × a

Diện tích hình vuông mới là :

0,9 × a × 0,9 × a = 0,81 × a × a

Ta thấy tỉ số % giữa diện tích hình vuông mới và hình vuông đã cho là:

( 0,81 × a × a) : ( a× a) = 0,81 = 81%

Suy ra nếu giảm cạnh hình vuông đi 10% thì diện tích hình vuông đó giảm đi:  

100% – 81% = 19%

Vậy diện tích hình vuông đã cho là:    

76 : 19 × 100 = 400 ( cm)

              Đáp số : 400 cm2

Nếu mình đúng thì các bạn k mình nhé

Đọc tiếp...
Lê Mạnh Tiến Đạt 20 tháng 5 2017 lúc 6:23
Báo cáo sai phạm

Cạnh hình vuông sau khi giảm 10% là : 100% - 10% = 90%

Diện tích hình vuông sau khi giảm 10% là : 90% x 90% = 81%

Vậy diện tích đã giảm đi : 100% - 81% = 19%

Diện tích hình vuông ban đầu là : 76 : 19 x 100 = 400 ( cm2 )

ĐS : . . .

Đọc tiếp...
Lê Chí Cường 19 tháng 8 2015 lúc 11:03
Báo cáo sai phạm

Ta có dãy số viết lên số A là:

1,2,3,4,…,99,100

Ta tính tổng các chữ số từ 1->99 rồi cộng thêm 1+0+0=1 thì được tổng các chữ số của A, ta có dãy số:

1,2,3,4,…,99

Vì số 00 có giá tị bằng 0 nên có thêm số 00 vào đầu dãy số trên thì tổng của các chữ số trong số A vẫn không thay đổi, ta có dãy số:

00,1,2,3,4,…,99

Vì số 0 có giá tị bằng 0 nên có thêm 1 chữ số 0 vào trước các số có một chữ số thì tổng của các chữ số trong số A vẫn không thay đổi, ta có dãy số:

00,01,02,03,04,…,99

Dãy trên có số số là:

                   (99-00):1+1=100(số có 2 chữ số)

=>Có số chữ số là:

                    100.2=200(chữ số)

Vì các số 0,1,2,3,4,…,9 có giá trị như nhau để viết nên dãy số trên.

=>Mỗi số xuất hiện trong dãy số trên số lần như nhau.

=>Mỗi số xuất hiện số lần là:

                    200:10=20(lần)

Tổng các chữ số từ 00 đến 99 là:

   0.20+1.20+2.20+…+9.20=(0+1+2+…+9).20=45.20=900

=>Tổng các chữ số từ 1 đến 99 là 900

=>Tổng các chữ số trong A là: 900+1=901

Ta thấy: 901:9=100(dư 1)

=>A:9(dư 1)

Vậy a chia 9 dư 1.

Đọc tiếp...
Phạm Ngọc Thạch 19 tháng 8 2015 lúc 10:53
Báo cáo sai phạm

Khi viết liền nhau các số tự nhiên liên tiếp từ 1 đến 100 ta được số tự nhiên A = 1234.....99100. Hỏi A chia cho 9 dư mấy

tính tổng từ 1 đến 100 :

( 1+100) x (100:2) = 5050

5050 : 5+0+5+0 = 10 ; vậy 10 : 9 = 1 (  dư 1)

Đọc tiếp...
Huỳnh Văn Hiếu 19 tháng 8 2015 lúc 10:56
Báo cáo sai phạm

Phạm Ngọc Thạch copy thua Nguyễn Đình Dũng kia

Đọc tiếp...
Nguyễn Diệu Thảo 25 tháng 7 2018 lúc 16:42
Báo cáo sai phạm

A = ab + bc + ca . Ta có :

ab + bc + ca = a x 10 + b + b x 10 + c + c x 10 + a 

= ( a x 10 + a ) + ( b x 10 + b ) + ( c x 10 + c ) 

= a x ( 10 + 1 ) + b x ( 10 + 1 ) + c x ( 10 + 1 ) 

= a x 11 + b x 11 + c x 11  

= ( a + b + c ) x 11 

Vì 11 chia hết cho 11 nên ( a + b + c ) x 11 chia hết cho 11 . Suy ra ab + bc + ca bằng số chia hết cho 11 . 

Do đó A chia hết cho 11 .

Đọc tiếp...
Black_sky 4 tháng 1 lúc 20:59
Báo cáo sai phạm

Ta có:

ab+bc+ca=10a+b+10b+c+10c+a=(10a+10b+10c)+(a+b+c)=10(a+b+c)+(a+b+c)=11(a+b+c) (ĐPCM)

Đọc tiếp...
Trần Minh Phong 19 tháng 8 2017 lúc 19:23
Báo cáo sai phạm

xin lỗi nha,gửi lời giải nhầm người

Đọc tiếp...
Trần Minh Phong 19 tháng 8 2017 lúc 18:49
Báo cáo sai phạm

Gọi tổng trên là A
A=1/1.2.3+1/2.3.4+1/3.4.5+...1/98.99.100
Ta xét :
1/1.2 ‐ 1/2.3 = 2/1.2.3; 1/2.3 ‐ 1/3.4 = 2/2.3.4;...; 1/98.99 ‐ 1/99.100 = 2/98.99.100
tổng quát: 1/n﴾n+1﴿ ‐ 1/﴾n+1﴿﴾n+2﴿ = 2/n﴾n+1﴿﴾n+2﴿.
Do đó: 2A = 2/1.2.3 + 2/2.3.4 + 2/3.4.5 +...+ 2/98.99.100
= ﴾1/1.2 ‐ 1/2.3﴿ + ﴾1/2.3 ‐ 1/3.4﴿ +...+ ﴾1/98.99 ‐ 1/99.100﴿
= 1/1.2 ‐ 1/2.3 + 1/2.3 ‐ 1/3.4 + ... + 1/98.99 ‐ 1/99.100
= 1/1.2 ‐ 1/99.100
= 1/2 ‐ 1/9900
= 4950/9900 ‐ 1/9900
= 4949/9900.
Vậy A = 4949 / 9900

Đọc tiếp...
dong anh duy 3 tháng 1 lúc 20:10
Báo cáo sai phạm

ko biet

ưtfw

Đọc tiếp...
Murad đồ thần đao 3 tháng 1 lúc 17:59
Báo cáo sai phạm

Ta có: một trăm linh hai \(\Rightarrow\)102

102 -  1 = 99

             Đ/s:99

Đọc tiếp...
Murad đồ thần đao 3 tháng 1 lúc 17:55
Báo cáo sai phạm

Dễ thì nói đi

Đọc tiếp...
Nguyễn Chánh Thuận 3 tháng 1 lúc 18:19
Báo cáo sai phạm

Bằng 99

Đọc tiếp...
Siêu sao bóng đá 14 tháng 9 2017 lúc 13:25
Báo cáo sai phạm

Các số đó cộng với 431 có các kết quả là: 555;666;777;888;999

Các số đó là:

555 - 431 = 124

666 - 431 = 235

777 - 431 = 346

888 - 431 = 457

999 - 431 = 568

Bài này tính dễ mà

Đọc tiếp...
GreyBoyW 14 tháng 9 2017 lúc 13:22
Báo cáo sai phạm

số có 3 chữ số giống nhau lớn hơn 431 là 555 , 666 , 777 , 888 , 999

các số đó là :

555 - 431 = 124 

666 - 431 = 235 

777 - 431 = 346 

888 - 431 = 457 

999 - 431 = 568 

Đọc tiếp...
Nguyen Tung Lam 6 tháng 11 2018 lúc 18:13
Báo cáo sai phạm

Số có 3 chữ số giống nhau là:111;222;333;444;555;666;777;888;999

Các số đó là:

111-431=-320

222-431=-209

333-431=-98

444-431=13

555-431=124

666-431=235

777-431=346

888-431=457

999-431=568

Vậy có 8 số có 3 chữ số mà khi cộng với 431 ta được số có 3 chữ số giống nhau

Đọc tiếp...
Chu Công Đức 2 tháng 1 lúc 16:54
Báo cáo sai phạm

\(N=\left(x-1\right)\left(x-3\right)+11=x^2-4x+3+11=x^2-4x+4+10=\left(x-2\right)^2+10\)

Vì \(\left(x-2\right)^2\ge0\forall x\)\(\Rightarrow N\ge10\)

Dấu bằng xảy ra \(\Leftrightarrow x-2=0\)\(\Leftrightarrow x=2\)

Vậy \(minN=10\Leftrightarrow x=2\)

Đọc tiếp...
Hoàng Thị Thu Hà 1 tháng 1 lúc 21:38
Báo cáo sai phạm

\(N=\left(x-1\right)\left(x-3\right)+11\)

\(=x^2-3x-x+3+11\)

\(=x^2-4x+14\)

\(=x^2-2x-2x+4+10\)

    = \(x\left(x-2\right)-2\left(x-2\right)+10\)

\(\left(x-2\right)\left(x-2\right)+10\)

\(\left(x-2\right)^2+10\ge10\)

Vậy \(Min_A=10\)

Đọc tiếp...
♑ _ Nɠυүêη _♑ 1 tháng 1 lúc 19:02
Báo cáo sai phạm

Có thể cho t biết là t sai chỗ nào ko ạ ?

Đọc tiếp...
♑ _ Nɠυүêη _♑ 1 tháng 1 lúc 18:54
Báo cáo sai phạm

Gọi số bến đỗ cần tìm là n

Theo đề bài, cứ mỗi bến đỗ thì có 1 người lên tàu, cứ mỗi bến thì số người lại tăng thêm 1 ( người )

Ta có dãy số :

1 + 2 + 3 + ..... + n = 45

Số số hạng của dãy số trên :

     ( n - 1 ) : 1 + 1 = n ( số hạng )

=> ( 1 + n ) . n : 2 = 45

=> ( 1 + n ) . n      = 45 . 2

=> ( 1 + n ) . n      = 90

90 = 9 . 10

Thay lần lượt 9 và 10 vào n ta được :

( 1 + 9 ) . 9 = 90 ( chọn )

( 1 + 10 ) . 10 = 110 ( loại )

=> n = 9

Vậy sau 9 bến đỗ thì có đủ 45 hành khách lên tàu mà không có hành khách nào rời tàu

Đọc tiếp...
Murad đồ thần đao 1 tháng 1 lúc 18:30
Báo cáo sai phạm

Bến 2 có 2 hành khách lên tàu nha

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: