Giúp tôi giải toán và làm văn


Vũ Văn Huy 05/03/2018 lúc 07:43
Báo cáo sai phạm

gọi số có ba chữ số đó là abc (a khác 0) 

khi viết thêm số 5 vào bên trái số đó ta được số có dạng 5abc 

theo bài ra ta có :

            abc + 5abc =5472

\(\Leftrightarrow\) abc + 5000 + abc = 5472 

\(\Leftrightarrow\) 2( abc ) = 5472 - 5000

\(\Leftrightarrow\)abc        = 236 

vậy số cần tìm là 236

Đọc tiếp...
Huỳnh Phước Lộc 05/03/2018 lúc 07:50
Báo cáo sai phạm

Gọi số có 3 chữ số cần tìm là: abc

Khi viết thêm chữ số 5 vào bên trái số đó ta được số mới là 5abc

Mà 5abc + abc = 5472

hay 5000 + abc + abc = 5472

hay 2 x abc = 472

Vậy abc = 236

ĐS: số cần tìm là 236

Đọc tiếp...
Maria Himasato 05/03/2018 lúc 07:46
Báo cáo sai phạm

Thêm chữ số 5 vào bên trái thì số đó tăng lên 5000 đơn vị.Số đó là :

                5472-5000=472

                                Đáp số : 472

Ai thấy đúng thì cho mình 1 k nhé

Đọc tiếp...
Hoàng Thị Thu Huyền Quản lý 05/03/2018 lúc 10:50
Báo cáo sai phạm

Gọi số cần tìm là abc (a, b, c là các chữ số, a khác 0)

Khi xóa chữ số hàng trăm thì ta được số bc.

Vậy ta có abc = 6 x bc

               a x 100 + bc = 6 x bc

               a x 100         = 5 x bc

               a x 100         = 50 x b + 5 x c

               20 x a           = 10 x b + c

            20 x a - 10 x b = c

Ta thấy 20 x a chia hết 10, 10 x b cũng chia hết 10 nên 20 x a - 10 x b chia hết 10

Vậy thì c chia hết 10. Do c là chữ số nên c = 0.

Ta có 20 x a - 10 x b = 0 hay 2 x a = b 

Do b luôn nhỏ hơn hoặc bằng 9 và 2 x a là số chắn nên b = 0, b = 2, b = 4, b = 6 hoặc b = 8.

Với b = 0, ta có có a = 0 (Loại)

Với b = 2, ta có có a = 1 (Loại). Số cần tìm là 120.

Với b = 4, ta có có a = 2 (Loại). Số cần tìm là 240.

Với b = 6, ta có có a = 3 (Loại). Số cần tìm là 360.

Với b = 8, ta có có a = 4 (Loại). Số cần tìm là 480.

Vậy ta tìm được 4 số thỏa mãn là: 120, 240, 360, 480.

Đọc tiếp...
Siêu sao bóng đá CTV 05/03/2018 lúc 19:56
Báo cáo sai phạm

Cách của cô Huyền là chia trường hợp ra nha bạn Nguyễn Lê Cát Tường 10

Nên cách đó hơi dài

Nhưng đúng đó

Đọc tiếp...
Ngo Tung Lam CTV 15/03/2018 lúc 20:36
Báo cáo sai phạm

Gọi số cần tìm là : \(\overline{abc}\)( a , b , c là các chữ số khác 0 )

Khi xóa chữ số hàng trăm ta được số : \(\overline{bc}\)

Ta có :

\(6.\overline{bc}=\overline{abc}\)

\(\Rightarrow6.\overline{bc}=a.100+\overline{bc}\)

\(\Rightarrow5.\overline{bc}=a.100\)

\(\Rightarrow a.100=50.b+5.c\)

\(\Rightarrow20.a=10.b+c\)

\(\Rightarrow20.a-10.b=c\)

\(\Rightarrow2.10.a-10.b=c\)

\(\Rightarrow10.\left(2a-b\right)=c\)

\(\Rightarrow c⋮10\)

Vì \(c\)có 1 chữ số nên \(c=0\)

Vì : \(2a⋮2\) nên \(2a\)là số chẵn

\(\Rightarrow2a\in\left\{....0;....2;....4;....6;....8\right\}\)

Với thứ tự trên của \(2a\), ta lại có thứ tự của \(b\)để \(2a-b=0\)

\(b\in\left\{0;2;4;6;8\right\}\)

Vì \(b=0\Rightarrow a=0\)nên loại
Với \(b=2\Rightarrow a=\left(0+20\right):20=1\)( chọn )

Với \(b=4\Rightarrow a=\left(0+40\right):20=2\)( chọn )

Với \(b=6\Rightarrow a=\left(0+60\right):20=3\)( chọn )

Với \(b=8\Rightarrow a=\left(0+80\right):20=4\)( chọn )

Vậy các số cần tìm là : \(120\)\(240\);\(360\);\(480\)

Đọc tiếp...
Phùng Minh Quân 04/03/2018 lúc 15:43
Báo cáo sai phạm

Bạn tham khảo nhé 

Ta có : 

\(\left|x+5\right|\ge0\)\(;\)\(\left|x+9\right|\ge0\)

\(\Rightarrow\)\(\left|x+5\right|+\left|x+9\right|\ge0\)

Mà \(\left|x+5\right|+\left|x+9\right|=6x\)

\(\Rightarrow\)\(6x\ge0\)

\(\Rightarrow\)\(x\ge0\) ( chia hai vế cho 6 ) 

Do đó : 

\(\left|x+5\right|+\left|x+9\right|=6x\)

\(\Leftrightarrow\)\(x+5+x+9=6x\)

\(\Leftrightarrow\)\(6x-x-x=5+9\)

\(\Leftrightarrow\)\(4x=14\)

\(\Leftrightarrow\)\(x=\frac{14}{4}\)

\(\Leftrightarrow\)\(x=\frac{7}{2}\)

Vậy \(x=\frac{7}{2}\)

Chúc bạn học tốt ~

Đọc tiếp...
Lê Hà 04/03/2018 lúc 15:53
Báo cáo sai phạm

Ta có:|x+5|>=0,|x+9|>=0x+
=>|x+5|+|x+9|>=0 =>6x>=0=>x>=0
=>x+5+x+9=6x
=>2x+14=6x
=>4x=14
=>x=14/4=3,5

Đọc tiếp...
Trương Ngọc Thùy Linh 04/03/2018 lúc 16:29
Báo cáo sai phạm

THAM KHẢO

Diện tích hình vuông là:

486 : ( 3 x 2) = 81 (cm2)

cạnh hình vuông là: 9 cm, vì 81 = 9x 9

chiều dài hình chữ nhật là:

9 x 3 = 27 (cm)

chiều rộng hình chữ nhật là:

9 x 2 = 18 (cm2)

chu vi hình chữ nhật là:

(27 + 18) x 2 = 90 (cm)

ĐS: 90 cm 

Đọc tiếp...
Thiên bình có 102 04/03/2018 lúc 11:03
Báo cáo sai phạm

Bài 1: Đập dế

Câu 1: 
Biết đồ thị hàm số   đi qua điểm  (a là hằng số). Vậy a = ?

 • 2
 • 16
 • 9
 • 4

Câu 2:

Tổng các giá trị của x thỏa mãn (x + 15) (x - 2) = 0 bằng bao nhiêu?

 • 13
 • 15
 • -13
 • -15

Câu 3:

Tính tỉ số y/x biết  với x # 0, y # 25.

 • -5
 • 25
 • -25
 • 5

Câu 4:

Thời gian (tính theo phút) thi giải toán nhanh của 20 học sinh lớp 7A được ghi lại ở bảng sau:

Mốt của dấu hiệu là bao nhiêu?
 

 • 5
 • 3
 • 6
 • 4

Câu 5:

Cho tam giác ABC có góc A tù, AB =25cm, AC = 26cm, và đường cao AH = 24cm. Độ dài cạnh BC là?

 • 7cm
 • 17cm
 • 3cm
 • 13cm

Câu 6:

Cho tam giác ABC cân tại A có AB = 10cm, M là trung điểm của BC, AM = 6cm. Phát biểu nào trong các phát biểu sau là sai?

Câu 7:

Tính giá trị của biểu thức: A = 3x + 2y + z biết (x-3y)2 + (y-1)2  + (x + z)2 = 0

 • 6
 • -6
 • 8
 • -8

Câu 8:

Cho biểu thức: Q(x) = ax2 + bx + c thỏa mãn Q(0) = 1;Q(1) = 6 và Q(2) = 5. Vậy b = ?

 • 6
 • 8
 • 9
 • 7

Câu 9:

Số các giá trị của x thỏa mãn  là?

 • 3
 • 0
 • 1
 • 4

Câu 10:

Số các chữ số  của số a = 512. 46 là?

 • 13
 • 11
 • 12
 • 10

Bài 2: Điền kết quả thích hợp vào chỗ chấm

Câu 1: 
Cho góc xOy bằng 110 độ. Lấy hai điểm A và B thuộc tia Ox (OA < OB). Lấy các điểm C, D thuộc tia Oy sao cho OC = OA, OD = OB. Gọi G là giao điểm của AC và BC. Số đo góc GOx = ... độ?
Trả lời: ......

Câu 2:

Độ dài cạnh góc vuông của một tam giác vuông cân có cạnh huyền bằng  là bao nhiêu m?
Trả lời: ......

Câu 3:

Biết rằng y tỷ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ -1/2; z tỉ lệ thuận với y theo hệ số tỉ lệ là -3/5. Vậy z tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ là bao nhiêu? 
Trả lời: ......

Nhập kết quả dưới dạng số thập phân gọn nhất

Câu 4:

Cho hàm số: f(x) = 5x2 - 6. Tập hợp các giá trị của x để f(x) = 14 là?
Trả lời: ......

Nhập các phần tử theo giá trị tăng dần, ngăn cách nhau bởi dấu ",")

Câu 5:

Số đo cân nặng của các bạn học sinh (đơn vị: kg) trong một lớp được ghi lại ở bảng sau:

Số trung bình cộng của dấu hiệu bằng?
Trả lời: ......

Làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ nhất

Câu 6:

Cho tam giác ABC, I là giao hai đường phân giác trong góc B và góc C, J là giao hai đường phân giác ngoài góc B và góc C. Biết góc BIC bằng 125 độ. Vậy số đo góc BJC là bao nhiêu?
Trả lời: ......

Câu 7:

Chia số 640 thành 3 phần sao cho phần thứ nhất và phần thứ hai tỉ lệ nghịch với 5 và 2, phần thứ hai và phần thứ ba tỉ lệ nghịch với 3 và 7. Giá trị 3 phần lần lượt là?
Trả lời: ......

Nhập kết quả lầ lượt tương ứng, ngăn cách nhau bởi dấu ";"

Câu 8:

Tính tổng x + y biết x và y thỏa mãn 
Trả lời: ......

Câu 9:

Cho tam giác ABC vuông ở A (AB < AC), D là điểm trên cạnh AC sao cho góc DBC bằng 45 độ. Vẽ DE vuông góc với BC tại E. Tính số đo góc BAE bằng bao nhiêu độ?
Trả lời: ......

Câu 10:

Cho tam giác ABC vuông tại A. Kẻ AH vuông góc với BC (H thuộc BC). Biết HB = 9cm, HC =16cm. Tính độ dài AH bằng bao nhiêu cm?
Trả lời: ......

Bài 3: 12 con giáp

Câu 1:
Độ dài 3 cạnh của một tam giác tỉ lệ với 4, 5, 6. Ba chiều cao tương ứng với ba cạnh đó tỉ lệ với ba số nào?

 • 12; 15; 18
 • 8; 10; 12
 • 15; 12; 10
 • 10; 12; 15

Câu 2:

Cho hàm số: y = -1,5x. Biết điểm B(x0;y0) (x0 #2) là một điểm thuộc đồ thị hàm số. Khi đó giá trị của biểu thức K=  bằng bao nhiêu?
Trả lời: ......

Nhập kêt quả dưới dạng phân số tối giản

Câu 3:

Cho x và y thỏa mãn x - y = 9,6x + y # 0 và 8x - y # 0. Khi đó giá trị của biểu thức  bằng bao nhiêu?
Trả lời: ......

Câu 4:

Một tam giác cân có góc ở đỉnh bằng 54 độ thì số đo góc ở đây là bao nhiêu độ?
Trả lời: ......

Câu 5:

Cho tam giác ABC có góc B bằng 45 độ và tia phân giác ngoài góc A song song với BC. Vậy góc A bằng bao nhiêu độ? 
Trả lời: ......

Câu 6:

Giá trị của x thỏa mãn  là x = ?
Trả lời: ......
 

Câu 7:

Tìm tất cả các giá trị x thỏa mãn . Giá trị đó là 
Trả lời: ......

Nhập các phần tử theo giá trị tăng dần, ngăn cách bởi dấu ";"

Câu 8:

Tìm các số nguyên n sao cho biểu thức  nhận giá trị nguyên. Các số nguyên đó là: 
Trả lời: ......

Nhập các phần tử theo giá trị tăng dần, ngăn cách nhau bởi dấu ";"

Câu 9:

Tìm các số nguyên n thỏa mãn . Các số đó là 
Trả lời: ......

Nhập các phần tử theo giá trị tăng dần, ngăn cách bởi dấu";"

Câu 10:

Cho x và y thỏa mãn  và y - x = 4. Khi đó giá trị của x + y bằng bao nhiêu?
Trả lời: ......

Đọc tiếp...
Đinh Thế Vũ 04/03/2018 lúc 06:46
Báo cáo sai phạm

Triệu Thị Thu Thủy sai ở chổ:

Khi một số trong tổng thay đổi thì tổng của chúng thay đổi

Số bé gấp lên 10 lần thì tổng sẽ thay đổi!

Đọc tiếp...
Triệu Thị Thu Thủy 04/03/2018 lúc 06:45
Báo cáo sai phạm

Quyên mk làm nhầm đó ĐINH THẾ VŨ làm đúng đó

Đọc tiếp...
Triệu Thị Thu Thủy 04/03/2018 lúc 06:43
Báo cáo sai phạm

Ta có khi dịch chuyển dấu phẩy của số nhỏ sang phải 1 c/s thì số nhỏ đã tăng lên 10 lần.Vậy tổng lúc đó cx phải tăng lên 10 .Tổng lúc sau là: 60,1×10=601

Bt tổng và hiệu rồi ta tìm số lớn và số bé lúc sau

Số lớn là ( 601-219,52) :2=190,74 ( lúc sau tăng số bé lên 10 lần thì số bé lại lớn hơn số lớn nha)

Số bé lúc sau là (601+219,52):2=410,26

Số béban đầu là 410,26:10=41,026

 Vậy hai số đó là 190,74 và 41,026

Đọc tiếp...
hieu
Trả lời
2
Đánh dấu

03/03/2018 lúc 21:46

 • Câu 1

   

  Khi nhân một số với 374, một học sinh đã đặt các tích riêng thẳng cột như trong phép cộng nên tìm ra kết quả là 4172. Tìm tích đúng của phép nhân đó.
  Trả lời:Tích đúng của phép nhân đó là

   

   

 • Câu 2

   

  Tìm một số biết số đó chia 8 dư 5,chia 12 dư 1, hai thương hơn kém nhau 13 đơn vị.
  Trả lời: Số phải tìm là

   

   

 • Câu 3

   

  Có bao nhiêu số có 4 chữ số khác nhau viết bởi các chữ số 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6?
  Trả lời: Số các số có 4 chữ số khác nhau là

   

   

 • Câu 4

   

  Tổng của hai số lẻ là 98.Tìm số lớn biết giữa chúng có 6 số chẵn.
  Trả lời: Số lớn là

   

   

 • Câu 5

   

  Tìm số có năm chữ số \overline{3a39b}3 biết số đó chia hết cho cả 2;5 và 9.
  Trả lời: Số cần tìm là

   

   

 • Câu 6

   

  Tích của hai số là 15228. Nếu thêm 6 đơn vị vào số thứ nhất thì tích mới sẽ là 15510. Tìm số thứ nhất.
  Trả lời: Số thứ nhất là

   

   

 • Câu 7

   

  Tìm số bị chia trong phép chia cho 25 biết thương là 23 và số dư là số dư lớn nhất của phép chia đó.
  Trả lời: Số bị chia là

   

   

 • Câu 8

   

  Khi chia một số tự nhiên có 4 chữ số cho tổng các chữ số của số đó thì được thương lớn nhất là bao nhiêu?
  Trả lời: Thương lớn nhất là

   

   

 • Câu 9

   

  Trong vườn có chưa đến 50 cây ăn quả, trong đó có \dfrac{1}{12}121​ số cây chanh, \dfrac{1}{6}61​ số cây xoài, \dfrac{1}{16}161​ số cây táo, còn lại là cây na. Hỏi trong vườn có bao nhiêu cây na?
  Trả lời: Trong vườn có

   

  cây na.

   

 • Câu 10

   

  Một hộp có 100 viên bi trong đó có 25 viên màu xanh, 25 viên màu đỏ, 25 viên màu vàng và 25 viên màu trắng. Không nhìn vào hộp, cần phải lấy ra ít nhất bao nhiêu viên bi để số bi lấy ra chắc chắn có không ít hơn 8 viên bi cùng màu?
  Trả lời: Phải lấy ra ít nhất

   

  viên bi.

   

 •  
Đọc tiếp...

Câu hỏi tương tự Đọc thêm Báo cáo
Nguyemminhanh 03/03/2018 lúc 21:57
Báo cáo sai phạm

Câu 1: 111452

Câu 2:325

Câu 3:720

Câu 4:55

Câu 5:33390

Câu 6:324

Câu 7:599

Câu 8:1000

Câu 9:33

Câu 10:29

Đọc tiếp...
Huỳnh Quang Sang 03/03/2018 lúc 21:49
Báo cáo sai phạm

1. = 111452

2. = 325

Mình làm mấy câu đây thôi lười biếng quá

Đọc tiếp...
Đường Quỳnh Giang 03/03/2018 lúc 21:38
Báo cáo sai phạm

Gọi số lớn là   a

thì số bé là    a - 253

Theo bài ra ta có:

           \(a-3\left(a-253\right)=25\)

\(\Leftrightarrow\)\(a-3a+759=25\)

\(\Leftrightarrow\)\(2a=734\)

\(\Leftrightarrow\)\(a=367\)

Vậy...

Đọc tiếp...
Nguyễn Anh Quân 03/03/2018 lúc 21:37
Báo cáo sai phạm

Số bé là : (253-25) : (3-1) = 114

Số lớn là : 114 + 253 = 367

Vậy số lớn là 367

Tk mk nha

Đọc tiếp...
online 03/03/2018 lúc 21:54
Báo cáo sai phạm

3 lần số bé là :        253 - 25 = 228

Số bé là :                228 : 3 = 76

Số lớn là :                76 +228 = 329

           Đáp số : SB: 76

                          SL:329  

Đọc tiếp...
Nguyễn Anh Quân 02/03/2018 lúc 21:38
Báo cáo sai phạm

x^2 - 2y^2 = 1

=> x^2 = 2y^2+1

Nếu y = 3 => ko tồn tại x

Nếu y khác 3

=> y ko chia hết cho 3

=> y^2 chia 3 dư 1

=> 2y^2 chia 3 dư 1

=> 2y^2+1 chia hết cho 3

=> x^2 chia hết cho 3

=> x chia hết cho 3 ( vì 3 là số nguyên tố )

=> x = 3

=> y = 2

Vậy x=3 và y=2

Tk mk nha

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: