Giúp tôi giải toán và làm văn


Nguyen ngoc dat 22/10/2016 lúc 09:52
Báo cáo sai phạm

tổng của 3 số :

150 x 3 = 450 

số thứ 3 là số lớn nhất , số thứ 1 là số lớn thứ 2 , còn lại là số thứ 2

muốn 3 số bằng nhau thì phải giảm :

( 15 x 2 ) + 12 = 42 ( đơn vị )

số thứ 2 :

( 450 - 42 ) : 3 = 136

số thứ 3 :

136 + 15 + 12 = 163 

đ/s : 163

nhé !

Đọc tiếp...
Trần Mỹ Uyên 27/11/2016 lúc 21:33
Báo cáo sai phạm
Trần Yến Vy 03/11/2016 lúc 12:33
Báo cáo sai phạm

uhm 163 cậu đúng là thiên tài KAITOKID

Đọc tiếp...
linh nhi nguyễn đặng 05/01/2018 lúc 10:49
Báo cáo sai phạm

Coi cạnh hình vuông ; diện tích hình vuông ban đầu là 100%

Sau khi tăng, cạnh hình vuông chiếm số % là : 

100% + 50% = 150%

Sau khi tăng, diện tích hình vuông chiếm số % là:

150% x 150% = 225%

Diện tích hình vuông tăng số % là: 

225% - 100% = 125%

Đọc tiếp...
doan thi khanh linh 30/12/2017 lúc 12:33
Báo cáo sai phạm

Khi tuổi anh bằng tuổi em hiện nay thì tuổi anh gấp 4 lần tuổi em nên:

- Tuổi anh: 4 phần

- Tuổi em: 1 phần

- Số phần tuổi anh nhiều hơn em là: 4-1= 3(phần)

Khi tuổi em gấp 4 lần tuổi em khi tuổi em bằng tuổi anh hiện nay, có nghĩa: (Đây là số tuổi hiện tại của 2 anh em)

- Tuổi em: 4 phần

- Tuổi anh: 4 +3 =7 (phần) 

Khi tuổi em bằng tuổi anh hiện nay thì tổng số tuổi của 2 anh em là 51, có nghĩa:

- Tuổi em: 7 phần

- Tuổi anh: 7+3=10(phần)

- tổng số phần bằng nhau là: 7+10 = 17(phần)

- Số tuổi của 1 phần là: 51:17= 3(tuổi)

Vậy, số tuổi hiện tại của em là: 4x3=12 (tuổi)

        số tuổi hiện tại của anh là: 7x3=21(tuổi)

      P/s : Học giỏi!

 
Đọc tiếp...
Diễm My 23/12/2016 lúc 21:26
Báo cáo sai phạm

12 là tuổi em 

21 là tuổi anh

mink nhanh nhất t mink nha

Đọc tiếp...
Trần Gia Đạo 17/12/2016 lúc 23:40
Báo cáo sai phạm

1) Hai lần tổng của 3 sô A; B; C :

432 x 2 + 368 x 2 + 421 x 2 = 2442

Trung bình cộng 3 số đó là :

2442 : 2 : 3 = 407

2) Mỗi người sẽ bắt tay 9 người còn lại :

Người thứ nhất bắt tay 9 người kia sô cái bắt tay là 9

Người thứ hai cũng bắt tay 9 người nhưng vì đã bắt với  thứ nhất rồi nên chỉ còn 8 cái 

Và cứ như thê, số cái bắt tay :

9 + 8 + 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1 = 45 cái

3)

  A B N H M C

Có 10 hình tam giác nhận AH làm đường cao : ACM; AMH; AHN; ANB; ACH; AMN; AHB; ACN; AMB; ABC

Đọc tiếp...
Nguyễn Trường Vũ 17/12/2016 lúc 19:23
Báo cáo sai phạm

Bài 1: Theo đề bài ta có:

\(\hept{\begin{cases}\frac{A+B}{2}=432\\\frac{A+C}{2}=368\\\frac{B+C}{2}=421\end{cases}}\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}A+B=864\\A+C=736\\B+C=842\end{cases}\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}B=864-A\\C=736-A\\\left(864-A\right)+\left(736-A\right)=842\end{cases}}}\)
\(\hept{\begin{cases}B=864-A\\C=736-A\\1600-2\times A=842\end{cases}}\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}B=864-A\\C=736-A\\758=2\times A\end{cases}}\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}B=485\\C=357\\A=379\end{cases}}\)\(\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}A=379\\B=458\\C=357\end{cases}}\)

Bài 2: Có 5 cái bắt tay...

Bài 3:

A B C H D E

Có tất cả là 8 hình

Đọc tiếp...
Phúc Trần Tấn 31/07/2017 lúc 07:31
Báo cáo sai phạm

So ngay cong de hoan thanh xong cong viec do la :20 x 15 = 300 ( ngay )

So ngay cong 15 cong nhan hoan thanh xong cong viec trong 8 ngay la: 15 x 8 = 120 ( ngay )

So cong nhan thuc la :15 + 5 = 20 ( cong nhan )

So ngay cong con lai la 300 - 120 = 180 ( ngay )

So ngay cong phai lam tiep la 180 : 20 = 9 ( ngay )

Đọc tiếp...
Nguyễn Khánh Huyền 02/08/2017 lúc 17:12
Báo cáo sai phạm

Là 9 ngày

Đọc tiếp...
Tuan 31/07/2017 lúc 10:35
Báo cáo sai phạm
 •  

  ính tổng của các số có 3 chữ số,các số đều chia 5 dư 3.
  Trả lời:Tổng các số đó là

   

   

 • Câu 2

   

  Tổng của hai số lẻ là 98.Tìm số lớn biết giữa chúng có 6 số chẵn.
  Trả lời: Số lớn là

   

   

 • Câu 3

   

  Có bao nhiêu số có 4 chữ số khác nhau viết bởi các chữ số 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6?
  Trả lời: Số các số có 4 chữ số khác nhau là

   

   

 • Câu 4

   

  Khi nhân một số với 374, một học sinh đã đặt các tích riêng thẳng cột như trong phép cộng nên tìm ra kết quả là 4172. Tìm tích đúng của phép nhân đó.
  Trả lời:Tích đúng của phép nhân đó là

   

   

 • Câu 5

   

  Tích của hai số là 15228. Nếu thêm 6 đơn vị vào số thứ nhất thì tích mới sẽ là 15510. Tìm số thứ nhất.
  Trả lời: Số thứ nhất là

   

   

 • Câu 6

   

  Một phép chia có số chia là số chẵn nhỏ nhất có 3 chữ số khác nhau, thương là số lẻ nhỏ nhất có hai chữ số khác nhau với số dư là số chẵn nhỏ nhất có hai chữ số giống nhau. Số bị chia của phép chia đó là

   

   

 • Câu 7

   

  Tìm số có năm chữ số \overline{3a39b}3 biết số đó chia hết cho cả 2;5 và 9.
  Trả lời: Số cần tìm là

   

   

 • Câu 8

   

  Giá trị biểu thức:34288∶16+257 \times 135 là

   

   

 • Câu 9

   

  Năm 2016, \dfrac{1}{7}71​ tuổi mẹ bằng \dfrac{1}{2}21​ tuổi con. Mẹ sinh con năm mẹ 30 tuổi. Hãy tính năm sinh của mẹ. Trả lời: Năm sinh của mẹ là

   

   

 • Câu 10

   

  Một hộp có 100 viên bi trong đó có 25 viên màu xanh, 25 viên màu đỏ, 25 viên màu vàng và 25 viên màu trắng. Không nhìn vào hộp, cần phải lấy ra ít nhất bao nhiêu viên bi để số bi lấy ra chắc chắn có không ít hơn 8 viên bi cùng màu?
  Trả lời: Phải lấy ra ít nhất

   

  viên bi.

   

Nộp bài

Đọc tiếp...

Câu hỏi tương tự Đọc thêm Báo cáo
Bách Nguyễn Việt 11 giờ trước (21:13)
Báo cáo sai phạm

Bài 1 :

Ta có dãy số : 103;108;...;998

Dãy trên có số số hạng là :

(998 - 103)  : 5 + 1=180 (số)

Tổng các số là:

(998+103)x180 :2=99090

                       Đ/S:99090

Bài 2

Đ/S :55

Bài 3

Đ/S :720 số

4.111452

5.324

6.1348

7.33390

8.36383

9.1974

10.51

Đọc tiếp...
Đặng Trung Hiếu 28/12/2017 lúc 12:47
Báo cáo sai phạm

Bài 1 : 

Ta có dãy số : 103 ; 108 ... 998

Dãy số trên có tất cả các số hạng là :

                 ( 998 - 103 ) : 5 + 1 = 180 ( số )

Tổng các số là :

                 ( 998 + 103 ) x 180 : 2 = 99090 

                                                      Đáp số : 99090 

Bài 2 :

Hiệu 2 số là :

              6 x 2 = 12 

Số lớn là : 

             ( 98 + 12 ) : 2 = 55

                                   Đáp số : 55

Đọc tiếp...
Trần Mỹ Anh 19/10/2016 lúc 18:53
Báo cáo sai phạm

Nếu đơn vị chỉ có 60 người thì số lương thực đó đủ ăn trong :

30 x 100 : 60 = 50 ( ngày )

             Đ/s : 50 ngày

Đọc tiếp...
Cô nàng Xử Nữ 28/12/2017 lúc 13:28
Báo cáo sai phạm

Nếu đơn vị đó chỉ có 60 người thì số lương thực đó đủ ăn trong số ngày là :

       30 x 100 : 60 = 50 ( ngày )

           Đáp số : 50 ngày 

^ - ^

Đọc tiếp...
Tôi tự tin là Top Teen 20/07/2017 lúc 18:51
Báo cáo sai phạm

Nếu đơn vị chỉ có 60 người thì số lương thực thực đó đủ ăn trong số ngày là :

100 x 30 : 60 = 50 ( ngày )

                    Đáp số : 50 ngày

Đọc tiếp...
Trương Thị Hương Giang 02/01/2017 lúc 18:10
Báo cáo sai phạm

số học sinh nam bằng 3/4 số học sinh nữ.

tổng số phần bằng nhau là:3+4=7(phần)

số học sinh nữ là:224:7.4=128 (học sinh)

số học sinh nam là:224-128=96(học sinh)

số học sinh nữ nhiều hơn số học sinh nam là:128-96=32(học sinh)

                  đáp số :32 học sinh

Đọc tiếp...
SKT_ Lạnh _ Lùng CTV 02/01/2017 lúc 17:27
Báo cáo sai phạm

75% = 3/4
số học sinh nữ là
224 : ( 3+4) x 4 = 128 học sinh
số học sinh nam là
224 - 128 = 96 học sinh
số học sinh nữ hơn số học sinh nam là
128 - 96 = 32 học sinh

Đọc tiếp...
le anh tu 02/01/2017 lúc 17:25
Báo cáo sai phạm

75%=3/4

số học sinh nữ là

224:(3+4)x4=128 học sinh

số học sinh nam là

224-128=96 học sinh

số học sinh nữ hơn số học sinh nam là

128-96=32 học sinh

đáp số : 32 học sinh

tk nha bạn

thank you bạn

(^_^)

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: