Giúp tôi giải toán và làm văn


Bonking 22 giờ trước (17:13)
Báo cáo sai phạm

Gọi 2 số lần lượt là a và b ( a, b thuộc N* )

=> a + b = 321 (*)

=> a : b = 3 dư 5

=> a = 3b + 5

Thay a vào (*) ta có :

3b + 5 + b = 321

4b = 321 - 5

4b = 316

b = 79

=> a = 321 - 79 = 242

Vậy,.....

Đọc tiếp...
Nguyễn Quỳnh Chi 22 giờ trước (17:19)
Báo cáo sai phạm

Gọi số bị chia là a

      số chia là b

Theo bài ra ta có: a = b .  3 + 5   (1)

                            a + b = 321      (2)

 Từ (1) và (2) ta có: b . 3 + 5 + b = 321

                                b.4+5=321

                                b.4    =321-5

                                b.4    = 316          b=316:4=79

\(\Rightarrow\)a= 79.3+5 = 237 + 5 = 242

Vậy a=242 ; b=79                     

Đọc tiếp...
kudo shinichi 22 giờ trước (17:16)
Báo cáo sai phạm

Bài giải : Số lớn chia số bé được thương là 3 dư 5 => Số lớn gấp số bé 3 lần và hơn 5 đơn vị.

Ta có sơ đồ :

Số bé : |-------|                                 

Số lớn : |-------|-------|-------|-5 đvị-|              (tổng = 321)

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là :

              1 + 3 = 4 ( phần)

Số bé là : (321 - 5) : 4 x 1 = 79

Số lớn là : 321 - 79 = 242

Đọc tiếp...
Nguyễn Minh Anh 16/09 lúc 16:13
Báo cáo sai phạm

\(\left|x-y\right|+\left|y+\frac{9}{25}\right|=0\)

\(\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}x-y=0\\y+\frac{9}{25}=0\end{cases}\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}x=y\\y=-\frac{9}{25}\end{cases}}}\)

=> x= y = -9/25

Đọc tiếp...
sssongokusss 16/09 lúc 16:12
Báo cáo sai phạm

( 99 - 1 ) : 2 + 1 = 50 ( số )

làm bừa thui,ai tích mình mình tích lại

Số số hạng là : 

Có số cặp là :

50 : 2 = 25 ( cặp )

Mỗi cặp có giá trị là :

99 - 97 = 2 

Tổng dãy trên là :

25 x 2 = 50

Đáp số : 50

Đọc tiếp...
Phạm Bích Ngọc 27/08/2018 lúc 10:22
Báo cáo sai phạm

                    Giải 

Ta có : a x 3 + 7593 = 8241

          => a x 3 = 8241 - 7593 

               a x 3 = 648

               a       = 648 : 3 

               a       = 216  

Đọc tiếp...
Trần Hoàng Việt CTV 10/09/2018 lúc 16:46
Báo cáo sai phạm

Ta có : a x 3 + 7593 = 8241

 a x 3 = 8241 - 7593 

 a x 3 = 648

 a       = 216  

Vậy ...............

hok tốt

Đọc tiếp...
duy anh 27/08/2018 lúc 10:20
Báo cáo sai phạm

3789:3-365*2=1263-365*2=1263-730=533

Đọc tiếp...
Công chúa bạch kim 15/09 lúc 20:43
Báo cáo sai phạm

Nếu n = 2 thì 3789 : 3 - 365 x n = 3789 : 3 - 365 x 2 = 1263 - 730 = 533

Đọc tiếp...
Nquyễn Phươnq Thảo Cool 23/08/2018 lúc 07:59
Báo cáo sai phạm

V1 là động từ thương

V2 là động từ ở cột thứ 2 trong bảng đt bất qt

V3 là động thừ ở cột thứ 3 trong bảng đt bất qt

Đọc tiếp...
Trần Thị Hồng 23/08/2018 lúc 07:34
Báo cáo sai phạm

V1 động từ bất quy tắc cột 1

V2 động từ bất quy tắc cột 2

V3 động từ bất quy tắc cột 3

Đọc tiếp...
Hoàng Lê Khanh 23/08/2018 lúc 07:43
Báo cáo sai phạm

ko đúng sai cmnr

V1 là động từ của hiện tại đơn

V2 là động từ của quá khứ đơn

Còn V3 là....

Đọc tiếp...

Question 1: Choose the calculation that has the greatest result.

a. 125,7 : 3 + 14,3

b. 365,5 : 5 - 17,8

c. 59,8 : 2 + 26,13

d. 196,4 : 4 - 7,07

Question 2: Which fraction is equal to 17,5%?

a. 35/20                                     b. 7/40                                      c. 35/50                          d. 175/100

Question 3: Mia wants to buy apple. Which is the best buy?

a. 7kg of apples for $30,38

b. 5kg of apples for $21,5

c. 6kg of apples for $26,1

d. 4kg of apples for $17,32

Question 4: Peter counts his heart rate. He counts 8 beats per 6 seconds on average. How many beats per minute does Peter count?

a. 75                                        b. 140                                      c. 60                                 d. 80

Question 5: Which shape is colored more than 50% in green?


Question 6: The product: 20 x 21 x 22 x ..... x 40 has ....... digit 0.

a. 4                                   b. 6                           c. 5                                       d. 3

Question 7: If number A is increased by 60% then it will equal number B. How much percentage will B be decreased by to equal A?

a. 40%                        b. 62,5%                            c. 37,5%                         d. 60%

Question 8: Find the smallest number that is 7 times the sum of its digits?

a. 28                          b. 21                                     c. 14                              d. 35

Question 9: Calculate:Choose the correct answer:

a. 767/768                 b. 711/768                              c. 255/256                        d. 85/256

Question 10: How many fractions equal 1/5 and have denominators of 2 - digit numbers?

a. 16                         b. 18                                     c. 22                                d. 20

Giúp mình nhé.

 

Đọc tiếp...

Câu hỏi tương tự Đọc thêm Báo cáo
Vũ Võ Châu Nương 22/08/2018 lúc 10:50
Báo cáo sai phạm

HỎI J LẮM THẾ SAO TRẢ LỜI

Đọc tiếp...
Thơ Lê 16/08/2018 lúc 10:48
Báo cáo sai phạm

Bài 5:

a) Tìm các số nguyên a, b thỏa mãn: \(\frac{2}{a+b\sqrt{5}}-\frac{3}{a-b\sqrt{5}}=-9-20\sqrt{5}.\)

b) Chứng minh bất đẳng thức: \(\frac{1}{\sqrt{1}+\sqrt{2}}+\frac{1}{\sqrt{3}+\sqrt{4}}+\frac{1}{\sqrt{5}+\sqrt{6}}+...+\frac{1}{\sqrt{79}+\sqrt{80}}>4\)

Đọc tiếp...
MMS_Hồ Khánh Châu 13/08/2018 lúc 10:16
Báo cáo sai phạm

Ta có: \(200=2^3\times5^2\)

Vậy số 200 có tất cả số ước là:

   \(\left(3+1\right)\times\left(2+1\right)=4\times3=12\) (ước)

               Đáp số: 12 ước 

Đọc tiếp...
apollo 19/08/2018 lúc 15:38
Báo cáo sai phạm

có 12 ước số

Đọc tiếp...
Phạm Kim Cương 13/08/2018 lúc 10:18
Báo cáo sai phạm

200= 2^3 . 5^2

suy ra ước của 200 là = (3+1)(2+1)=12 ước

Các ước của 200 là : 1;2;4;58;10;20;25;40;50;100;200

Đọc tiếp...
hoang thi kim 10/08/2018 lúc 21:19
Báo cáo sai phạm

số đường thẳng đi qua hai điểm trong 6 điểm đã cho là:

6x(6-1):2=6x5:2=30:2=15( đường thẳng)

chúc bạn hok tốt

Đọc tiếp...
apollo 19/08/2018 lúc 15:40
Báo cáo sai phạm

15 đoạn thẳng nha

Đọc tiếp...
kudo shinichi CTV 04/08/2018 lúc 13:36
Báo cáo sai phạm

\(\frac{1}{1.2}+\frac{1}{2.3}+\frac{1}{3.4}+...+\frac{1}{999.1000}+1\)

\(=1-\frac{1}{2}+\frac{1}{2}-\frac{1}{3}+\frac{1}{3}-\frac{1}{4}+...+\frac{1}{999}-\frac{1}{1000}+1\)

\(=1-\frac{1}{1000}+1\)

\(=\frac{1000}{1000}-\frac{1}{1000}+\frac{1000}{1000}\)

\(=\frac{1999}{1000}\)

Tham khảo nhé~

Đọc tiếp...
Võ Thị Khánh Ly 04/08/2018 lúc 13:50
Báo cáo sai phạm

\(\frac{1}{1.2}+\frac{1}{2.3}+\frac{1}{3.4}+...+\frac{1}{999.1000}+1\)

\(=\left(\frac{1}{1.2}+\frac{1}{2.3}+\frac{1}{3.4}+...+\frac{1}{999.1000}\right)+1\)

\(=\left(\frac{1}{1}-\frac{1}{2}+\frac{1}{2}-\frac{1}{3}+\frac{1}{3}-\frac{1}{4}+....+\frac{1}{999}-\frac{1}{1000}\right)+1\)

\(=\left(1-\frac{1}{1000}\right)+1\)

\(=\frac{999}{1000}+1\)

\(=\frac{1999}{1000}\)

Đọc tiếp...
dong dai loc 04/08/2018 lúc 15:03
Báo cáo sai phạm

xin lỗi mik viết nhầm số 1 ở đoạn cuối dòng đầu

Đọc tiếp...
lữBố 26/07/2018 lúc 15:53
Báo cáo sai phạm

trung bình mỗi xe trở được số tạ hàng là :

(35x2+45x3):5=41 (tạ)

Đ/S : 41 tạ

Đọc tiếp...
Ngô Thị Lệ Quyên 26/07/2018 lúc 16:03
Báo cáo sai phạm

Công chúa bình minh bình chọn câu đúng là lữBố nhưng làm bài mình lại chọn cách của bạn

Đọc tiếp...
Công Chúa Bình Minh 26/07/2018 lúc 15:56
Báo cáo sai phạm

em ấy học lớp 4 chưa đc làm gộp

Đọc tiếp...
Nguyễn Diệu Thảo 25/07/2018 lúc 16:42
Báo cáo sai phạm

A = ab + bc + ca . Ta có :

ab + bc + ca = a x 10 + b + b x 10 + c + c x 10 + a 

= ( a x 10 + a ) + ( b x 10 + b ) + ( c x 10 + c ) 

= a x ( 10 + 1 ) + b x ( 10 + 1 ) + c x ( 10 + 1 ) 

= a x 11 + b x 11 + c x 11  

= ( a + b + c ) x 11 

Vì 11 chia hết cho 11 nên ( a + b + c ) x 11 chia hết cho 11 . Suy ra ab + bc + ca bằng số chia hết cho 11 . 

Do đó A chia hết cho 11 .

Đọc tiếp...
Nguyễn Diệu Thảo 24/07/2018 lúc 16:03
Báo cáo sai phạm

A = 2008 x 2008 

A = ( 2007 + 1 ) x 2008

A = 2007 x 2008 + 2008 

B = 2007 x 2009 

B = 2007 x ( 2008 + 1 )

B = 2007 x 2008 + 2007 

Vì 2008 > 2007 nên A > B .

Chúc bạn học giỏi !

Đọc tiếp...
Ninh 24/07/2018 lúc 16:06
Báo cáo sai phạm

B = 2007 x 2009

B = ( 2008 - 1 ) x ( 2008 + 1 )

B = ( 2008 ) 2 - 12

Ta thấy 2008 x 2008 = 20082

=> A = 2008 x 2008 > B = 2007 x 2009

Đọc tiếp...
Ngô Tuấn Huy 24/07/2018 lúc 16:03
Báo cáo sai phạm

B= 2007 X 2009

  = 2007 X (2008+ 1)

  = 2007 X 2008+ 2007

A= 2008 X 2008

  = 2008 X (2007+ 1)

  = 2008 X 2007+ 2008

Vì 2007 < 2008 nên 2008 X 2007+ 2007 < 2008 X 2007+ 2008

Đọc tiếp...
Bảo Bình CTV 19/07/2018 lúc 21:49
Báo cáo sai phạm

\(\left(2x^2+x\right)^2-4\left(2x^2+x\right)+3=0\)

\(\Leftrightarrow\left(2x^2+x\right)^2-\left(2x^2+x\right)-3\left(2x^2+x\right)+3=0\)

\(\Leftrightarrow\left(2x^2+x\right)\left(2x^2+x-1\right)-3\left(2x^2+x-1\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\left(2x^2+x-3\right)\left(2x^2+x-1\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\left(2x^2-2x+3x-3\right)\left(2x^2-x+2x-1\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\left(2x+3\right)\left(x-1\right)\left(2x-1\right)\left(x+1\right)=0\)

\(\Rightarrow\)\(x=-\frac{3}{2}\) hoặc \(x=1\) hoặc \(x=\frac{1}{2}\) hoặc \(x=-1\)

Đọc tiếp...
MMS_Hồ Khánh Châu 19/07/2018 lúc 22:02
Báo cáo sai phạm

Vì x > 0 (x nguyên dương) nên chỉ có hai nghiệm duy nhất là \(x=\frac{1}{2}\) và \(x=1\)

Đọc tiếp...
Quân Đỗ 19/07/2018 lúc 22:01
Báo cáo sai phạm

Đặt 2x2=a.Ta có:

a2-4a+3=0

<=>a2-a-3a+3=0

<=>a(a-1)-3(a-1)=0

<=>(a-1)(a-3)=0

<=>a-1=0 hoặc a-3=0

<=>a=1 hoặc a=3

<=>2x2+x=1 hoặc 2x2+x=3

<=>2x2+x-1=0 hoặc 2x2+x-3=0

<=>2x2+2x-x-1=0 hoặc 2x2-2x+3x-3=0

<=>2x(x+1)-(x+1)=0 hoặc 2x(x-1)+3(x-1)=0

<=>(x+1)(2x-1)=0 hoặc (x-1)(2x+3)=0

<=>x+1=0 hoặc 2x-1=0 hoặc x-1=0 hoặc 2x+3=0

<=>x=-1 hoặc x=1/2 hoặc x=1 hoặc x=-3/2

Vì x>0=>Phương trình có 2 nghiệm x=1 hoặc x=1/2

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: