Giúp tôi giải toán và làm văn


Phú Quý Lê Tăng Hôm qua lúc 21:40
Báo cáo sai phạm

Đặt \(D=\frac{n^2+3n+3}{2n+1}\).Vì \(D\inℤ\Rightarrow4D\inℤ\)

Ta có \(4D=\frac{4n^2+12n+12}{2n+1}=\frac{\left(2n+1\right)^2+4\left(2n+1\right)+7}{2n+1}=2n+5+\frac{7}{2n+1}\).

Với n nguyên, để 4D là số nguyên thì \(7⋮2n+1\Rightarrow n\in\left\{-4;-1;0;3\right\}\)

Thử lại ta thấy các giá trị nguyên âm của n thỏa mãn là \(n=-4;n=-1\)

Vậy \(n\in\left\{-4;-1\right\}\)

Đọc tiếp...
Đinh quang hiệp 20/05 lúc 09:44
Báo cáo sai phạm

\(a+b+c=13\Rightarrow\left(a+b+c\right)^2=a^2+b^2+c^2+2ab+2ac+2bc=13^2=169\)

\(\Rightarrow85+2ab+2ac+2bc=169\Rightarrow2ab+2ac+2bc=169-85=84\)

\(\Rightarrow ab+ac+bc=42\)

Đọc tiếp...
Hoàng Khánh Linh 20/05 lúc 09:47
Báo cáo sai phạm

a.b.c

18.6,8

Đọc tiếp...
nguyễn lê huy hoàng 17/05 lúc 20:33
Báo cáo sai phạm

x3 + y3 = 35

Đọc tiếp...
mi ni on s 17/05 lúc 20:39
Báo cáo sai phạm

       \(\left(x+y\right)^2=3^2\)

\(\Leftrightarrow\)\(x^2+y^2+2xy=9\)

\(\Leftrightarrow\)\(2xy=9-\left(x^2+y^2\right)\)

\(\Leftrightarrow\)\(2xy=9-13=-4\)

\(\Leftrightarrow\)\(xy=-2\)

     \(x^3+y^3=\left(x+y\right)\left(x^2-xy+y^2\right)=45\)  (thay các giá trị vào: x+y=3;  x2+y2=13;  xy=-2)

Đọc tiếp...
Phú Quý Lê Tăng 15/05/2018 lúc 17:46
Báo cáo sai phạm

\(50x^2+25x-3=50x^2+30x-5x-3=\left(10x-1\right)\left(5x+3\right)=\left(Cx+D\right)\left(Ax+B\right)\)

Vì \(D=-1\)nên ta có \(C=10;A=5;B=3\)

Do đó \(P=\left(\frac{C}{A}-B\right)\cdot D^{2017}=-1\cdot\left(\frac{10}{5}-3\right)=-1\cdot-1=1\)

Đọc tiếp...
nguyen dieu hoa 14/05/2018 lúc 14:31
Báo cáo sai phạm

Cách 1 : Ta "rút gọn" hai phân số trên :

\(\frac{7171}{3939}=\frac{717171}{393939}=\frac{71}{39}\).

Cách 2 : Ta "nhân chéo" hai phân số đó :

\(\frac{7171}{3939}=\frac{717171}{393939}\Rightarrow7171\times393939=717171\times3939(=2.824.936.569)\).

Đọc tiếp...
Hello Kitty 13/05/2018 lúc 21:56
Báo cáo sai phạm
Dũng Lương Trí 13/05/2018 lúc 20:08
Báo cáo sai phạm

\(\frac{7171}{3939}=\frac{71\times101}{39\times101}=\frac{71}{39}\)

\(\frac{717171}{393939}=\frac{71\times10101}{39\times10101}=\frac{71}{39}\)

Ta có:\(\frac{71}{39}=\frac{71}{39}\)

\(\rightarrow\frac{7171}{3939}=\frac{717171}{393939}\)

Đọc tiếp...
nguyen hong nhung 15/12/2016 lúc 18:20
Báo cáo sai phạm

Chiều rộng bể:4,8:6=0,8=8dm

Chiều dài bể: 48:2-8=16 dm

Chiều cao  : 1600:16:8=12,5=1,25 dm

         Đáp số:1,25 dm

Đọc tiếp...
Phúc Huy Đoàn 04/03/2017 lúc 15:43
Báo cáo sai phạm

1,25 dm nhé bạn

Chúc bạn học giỏi

Đọc tiếp...
nguyen hong nhung 15/12/2016 lúc 18:04
Báo cáo sai phạm

dễ quá zậy

Đọc tiếp...
Tái Hiện Cổ Tích 19/03/2015 lúc 10:31
Báo cáo sai phạm

Vâng,em bị hack nick ,được chưa?

Đọc tiếp...
không có tên 08/05/2018 lúc 20:26
Báo cáo sai phạm

Tái Hiện Cổ Tích  xàm

Đọc tiếp...
Trần Hà Quỳnh Như 29/04/2016 lúc 15:49
Báo cáo sai phạm

Xét tam giác ABD và BCD có chiều cao bằng nhau đáy AB = 1/2 CD => S_ABD = 1/2 S_BCD

Mặt khác 2 tam giác này có chung đáy BD => chiều cao đỉnh A = 1/2 chiều cao đỉnh C

Xét tam giác ABG và BCG chung đáy BG, chiều cao đỉnh A = 1/2 chiều cao đỉnh C => S_ABG = 1/2 S_BCG

Vậy diện tích tam giac BCG là : 34,5 x 2 = 69 (cm2)

Diện tích ABCD là : (34,5 + 69) + (34,5 + 69) x 2 = 310,5 (cm2)

Đọc tiếp...
Việt Anh 14/10/2016 lúc 19:10
Báo cáo sai phạm

Theo đề bài chu vi bằng 7/2 chiều dài.

Vậy nửa chu vi bằng 7/4 chiều dài.

Hiệu của CD và CR là : 5 + 5 = 10

Đọc tiếp...
Ngô Tùng Lâm 10/12/2016 lúc 10:09
Báo cáo sai phạm

ryghbdgbf

Đọc tiếp...
Nguyen Duong Gia Ngan 25/12/2016 lúc 08:35
Báo cáo sai phạm

các bn giải rất tốt cảm ơn nha

Đọc tiếp...
Ngo Tung Lam 03/10/2017 lúc 15:31
Báo cáo sai phạm

Theo bài ra nêu ta coi chiều dài là 2 phần thì chu vi là 7 phần, như vậy nửa chu vi hình chữ nhật là:

7 : 2 = 3, 5 (phần)

Chiều rộng có số phần là:

3,5 - 2 = 1,5 (Phần)

Vậy chiều rộng bằng \(\frac{3}{4}\) chiều dài

Hiệu chiều dài và chiều rộng là

5 + 5 = 10 (cm)

Vậy chiều rộng là:

10 x (4 - 3 ) = 30 (cm)

Chiều dài là:        

30 + 10 = 40 (cm)

Diện tích hình chữ nhật là:  

40 x 30 = 1200 (cm2)

                                 ĐS: 1200 cm2

Đọc tiếp...
le anh tu 18/12/2016 lúc 09:38
Báo cáo sai phạm

Theo bài ra nêu ta coi chiều dài là 2 phần thì chu vi là 7 phần, như vậy nửa chu vi hình chữ nhật là: 7 : 2 = 3, 5 (phần)

Chiều rộng có số phần là: 3,5 - 2 = 1,5 (Phần)

Vậy chiều rộng bằng 3/4 chiều dài

Hiệu chiều dài và chiều rộng là 5 + 5 = 10 (cm)

Vậy chiều rộng là: 10 x (4 - 3 ) = 30 (cm)

Chiều dài là:         30 + 10 = 40 (cm)

Diện tích hình chữ nhật là:  40 x 30 = 1200 (cm2)

                                 ĐS: 1200 cm2

Đọc tiếp...
Khong Vu Minh Chau 02/11/2017 lúc 20:21
Báo cáo sai phạm

  1200 cm2 bạn nhé!^-^

Đọc tiếp...
nguyen thi lan huong 01/01/2017 lúc 20:15
Báo cáo sai phạm

Mảnh vải còn lại dài số dm là :

97 - 7 = 90 ( dm )

Đáp số : 90 dm

Mk nhanh nhất đó 

Đọc tiếp...
Nguyen ngoc dat 01/01/2017 lúc 20:19
Báo cáo sai phạm

Mảnh vải còn lại dài :

  97 - 7 = 90 ( cm )

Đổi :

 90 cm = 9 dm

đ/s : 9 dm

Đọc tiếp...
nguyễn hải yến 01/01/2017 lúc 20:15
Báo cáo sai phạm

                                   Bài giải

Mảnh vải còn lại số đề-xi-mét là :

         97 - 7 = 90 ( cm )

 Đổi : 90 cm = 9 dm

             Đáp số : 9 dm vải

Đọc tiếp...
Trần Gia Đạo 22/12/2016 lúc 18:53
Báo cáo sai phạm

Só có dạng abc, với a; b; c là chữ số chẵn khác nhau

a có 4 chọn lựa (2; 4; 6; 8)

b có 4 chọn lựa (0; 2; 4; 6; 8 trừ 1 chọn lựa ở a)

c có 3 chọn lựa 

Số các số có 3 chữ số khác nhau mà tất cả các chữ số đều chẵn :

4 x 4 x 3 = 48 số

Đọc tiếp...
Phạm Thị Thiên Cầm 07/05/2018 lúc 14:18
Báo cáo sai phạm

246,206...

Đọc tiếp...
nguyen dieu hoa 06/05/2018 lúc 21:57
Báo cáo sai phạm

Giải

Tổng số phần bằng nhau là :

2 + 3 = 5 (phần)

Chiều rộng  mảnh đất là :

200 : 5 × 2 = 80 (m)

Chiều dài mảnh đất là :

200 – 80 = 120 (m)

Diện tích của mảnh đất là :

120 × 80 = 9600 (m2)

Đáp số : 9600 m2

Đọc tiếp...
Cô gái xử nữ 06/05/2018 lúc 22:01
Báo cáo sai phạm

Chiều dài mảnh đất là : 200 : ( 2 + 3 ) x 3 = 120 ( m )

Chiều rộng mảnh đất là : 200 - 120 = 80 ( m )

Diện tích mảnh đất là : 120 x 80 = 9600 ( m )

Đọc tiếp...
nguyenminhhieu 06/05/2018 lúc 23:30
Báo cáo sai phạm

Ta có sơ đồ ( tự vẽ}

Tổng số phần bằng nhau là: 2+3=5( phần)

Chiều rộng mảnh đất là: 200:5*2 =80 (m)

Chiều dài mảnh đất là: 200-80=120{m)

S mảnh đất là: 120*80= 9600(m2)

Đáp số : 9600m2

Đọc tiếp...
bùi thị ánh phương cute 06/05/2018 lúc 13:05
Báo cáo sai phạm

????

cậu 44 cậu hỏi là j bn

????

Đọc tiếp...
Keọ Ngọt 06/05/2018 lúc 12:53
Báo cáo sai phạm

câu số 44 gì vậy bn?

Đọc tiếp...
viceton 15/05/2018 lúc 09:30
Báo cáo sai phạm

câu hỏi là gì vậy???

Đọc tiếp...
viceton 15/05/2018 lúc 09:31
Báo cáo sai phạm

tự lấy máy tính mà tính nhé!!!

Đọc tiếp...
cao van duc 06/05/2018 lúc 21:04
Báo cáo sai phạm

lấy máy tính tinh thử đi

Đọc tiếp...
SKT_ Lạnh _ Lùng CTV 02/01/2017 lúc 17:23
Báo cáo sai phạm

Tổng của hai số là:

23,8x2=47,6

Sô thứ nhất là:

(47,6+4,5):2=26,05

Đáp số:26,05

Đọc tiếp...
Vũ Việt Anh 02/01/2017 lúc 17:20
Báo cáo sai phạm

Tổng của hai số là:

23,8x2=47,6

Sô thứ nhất là:

(47,6+4,5):2=26,05

Đáp số:26,05

Đọc tiếp...
le anh tu 02/01/2017 lúc 17:22
Báo cáo sai phạm

tổng của hai số là

23,8x2=47,6 

số thứ nhất là

(47,6+4,5):2=26,05 

đáp số : 26,05

tk nha bạn

thank you bạn

(^_^)

Đọc tiếp...
Người Âm Phủ 05/05/2018 lúc 13:33
Báo cáo sai phạm

\(\text{Ta có: }\frac{1515}{3636}=\frac{1515:303}{3636:303}=\frac{5}{12}\)

Đọc tiếp...
vo phi hung 05/05/2018 lúc 13:52
Báo cáo sai phạm

5/12 HOẶC  \(\frac{5}{12}\)

Đọc tiếp...
Công chúa cầu vòng 05/05/2018 lúc 13:39
Báo cáo sai phạm

Cảm ơn các bạn nha

Đọc tiếp...
Nguyễn Tuấn Việt 05/05/2018 lúc 09:32
Báo cáo sai phạm

Đáp án đúng là;D.2800g.

Đọc tiếp...
Hoàng Nguyễn Văn 05/05/2018 lúc 08:56
Báo cáo sai phạm
nguyen dieu hoa 05/05/2018 lúc 08:52
Báo cáo sai phạm

Đuôi cá nặng 350 gam. Đầu cá nặng bằng đuôi cá cộng với một nửa thân cá. Thân cá nặng bằng đầu cá cộng đuôi cá. Hỏi cả con cá nặng bao nhiêu?

A. 2900g                B. 3kg               C. 2kg 700g                  D. 2800g

Đáp án : D 2800g

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: