Giúp tôi giải toán và làm văn


Incursion_03 10 phút trước
Báo cáo sai phạm

a, Pt có nghiệm \(x=\sqrt{2}\) tức là

\(2\left(m-4\right)-2m\sqrt{2}+m-2=0\)

\(\Leftrightarrow2m-8-2m\sqrt{2}+m-2=0\)

\(\Leftrightarrow m\left(3-2\sqrt{2}\right)=10\)

\(\Leftrightarrow m=\frac{10}{3-2\sqrt{2}}\)

b, *Với m = 4 thì pt trở thành

\(\left(4-4\right)x^2-2.4.x+4-2=0\)

\(\Leftrightarrow-8x+2=0\)

\(\Leftrightarrow x=\frac{1}{4}\)

Pt này ko có nghiệm kép

*Với \(m\ne4\)thì pt đã cho là pt bậc 2

Có \(\Delta'=m^2-\left(m-4\right)\left(m-2\right)=m^2-m^2-6m+8=-6m+8\)

Pt có nghiệm kép \(\Leftrightarrow\Delta'=0\)

                     

                           \(\Leftrightarrow m=\frac{4}{3}\)

Với \(m=\frac{4}{3}\) thì \(\Delta'=0\)

Pt có nghiệm kép \(x=\frac{-b'}{a}=\frac{m}{m-4}=\frac{\frac{4}{3}}{\frac{4}{3}-4}=-\frac{1}{2}\)

c, Pt có 2 nghiệm phân biệt \(\Leftrightarrow\Delta'>0\)

                                             \(\Leftrightarrow-6m+8>0\)

                                             \(\Leftrightarrow m< \frac{4}{3}\)

Đọc tiếp...
Girl 10 giờ trước (13:08)
Báo cáo sai phạm

Vì a;b;c dương nên tồn tại \(\sqrt{a};\sqrt{b};\sqrt{c}\)

Đặt:\(\sqrt{a};\sqrt{b};\sqrt{c}\rightarrow x;y;z\)

Ta viết lại bđt cần chứng minh: \(\left(x^2+y^2+z^2\right)^2\ge3\left(x^2yz+y^2xz+z^2xy\right)\)

Ta có: \(\left(x^2+y^2+z^2\right)^2\ge3\left(x^2y^2+y^2z^2+x^2z^2\right)\)

Áp dụng bđt Cauchy: \(x^2y^2+y^2z^2\ge2\sqrt{x^2y^4z^2}=2xy^2z\)

\(y^2z^2+z^2x^2\ge2\sqrt{x^2y^2z^4}=2xyz^2\)

\(x^2z^2+x^2y^2\ge2\sqrt{x^4y^2z^2}=2x^2yz\)

Cộng theo vế và rg:

\(x^2y^2+y^2z^2+x^2z^2\ge xyz^2+x^2yz+xy^2z\)

-> đpcm. Bằng khi x=y=z hay a=b=c

Đọc tiếp...
Ngọc Vĩ 25 tháng 7 2015 lúc 19:53
Báo cáo sai phạm

câu 1:

Áp dụng hệ thức Vi-ét ta đc: \(x_1+x_2=2m+1;x_1x_2=m^2-3\)

có : \(x_1^2+x_2^2-\left(x_1+x_2\right)=8\Rightarrow\left(x_1+x_2\right)^2-2x_1x_2-\left(x_1+x_2\right)=8\Rightarrow\left(2m+1\right)^2-2.\left(m^2-3\right)-\left(2m+1\right)=8\)

\(\Rightarrow2m^2+4m+1-2m^2+6-2m-1=8\Rightarrow2m=2\Rightarrow m=1\)

câu 2 mk k bik lm nha 

 

Đọc tiếp...
Pain Thiên Đạo 25 tháng 5 2018 lúc 21:43
Báo cáo sai phạm

\(x^4y+x^2y-x^2y=x^2y\left(x^2+1\right)-x^2y.\)

\(\hept{\begin{cases}\frac{x^2y\left(x^2+1\right)-x^2y}{\left(x^2+1\right)}=x^2y-\frac{x^2y}{\left(x^2+1\right)}\\\frac{y^2z\left(y^2+1\right)-y^2z}{\left(y^2+1\right)}=y^2z-\frac{y^2z}{\left(y^2+1\right)}\\\frac{z^2x\left(z^2+1\right)-z^2x}{\left(z^2+1\right)}=z^2x-\frac{z^2x}{\left(z^2+1\right)}\end{cases}}Vt\ge x^2y+y^2z+z^2x-\left(\frac{x^2y}{x^2+1}+\frac{y^2z}{y^2+1}+\frac{z^2x}{z^2+1}\right)\)

\(\hept{\begin{cases}x^2+1\ge2x\\y^2+1\ge2y\\z^2+1\ge2z\end{cases}\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}-\frac{x^2y}{x^2+1}\ge\frac{x^2y}{2x}=\frac{xy}{2}\\\frac{y^2z}{2y}=\frac{yz}{2}\\\frac{z^2x}{2z}=\frac{xz}{2}\end{cases}\Leftrightarrow}VT\ge x^2y+y^2z+z^2x-\left(\frac{xy+yz+zx}{2}\right)}\)

\(x^2y+y^2z+z^2x\ge3\sqrt[3]{x^3y^3z^3}=3\)

\(VT\ge3-\frac{\left(xy+yz+zx\right)}{2}\)

t chỉ làm dc đến đây thôi :))

Đọc tiếp...
Trần Lâm Thiên Hương 27 tháng 5 2018 lúc 11:05
Báo cáo sai phạm

Chân thành cảm ơn bạn Pain Thiên Đạo rất nhiều

Đọc tiếp...
Trần Lâm Thiên Hương 27 tháng 5 2018 lúc 11:02
Báo cáo sai phạm

Từ \(VT\ge x^2y+y^2z+z^2x-\left(\frac{xy+yz+zx}{2}\right)\)ta có:

\(x^2y+x^2y+y^2z=x^2y+x^2y+\frac{y}{x}\ge3xy\)(áp dụng BĐT Cauchy)

Tương tự : \(y^2z+y^2z+z^2x\ge3yz\);   \(z^2x+z^2x+x^2y\ge3zx\)

Cộng vế theo vế suy ra : \(3\left(x^2y+y^2z+z^2x\right)\ge3\left(xy+yz+zx\right)\)

\(\Leftrightarrow x^2y+y^2z+z^2x\ge xy+yz+zx\)

\(\Leftrightarrow VT\ge\frac{xy+yz+zx}{2}\ge\frac{3\sqrt[3]{x^2y^2z^2}}{2}=\frac{3}{2}\)

Dấu '=' xảy ra khi x = y = z = 1

Đọc tiếp...
Despacito 10 tháng 5 2018 lúc 21:40
Báo cáo sai phạm

\(3x^2-\left(3m-2\right)x-\left(3m+1\right)=0\)

có \(\Delta=\left[-\left(3m-2\right)\right]^2-4.3.\left[-\left(3m+1\right)\right]\)

\(\Delta=9m^2-12m+4+36m+12\)

\(\Delta=9m^2+24m+16\)

\(\Delta=\left(3m+4\right)^2\ge0\forall m\)

vì theo đề bài để pt có 2 nghiệm nên thỏa mãn đk \(\forall m\)

ta có vi - ét \(\hept{\begin{cases}x_1+x_2=\frac{3m-2}{3}\left(1\right)\\x_1.x_2=-\frac{\left(3m+1\right)}{3}\left(2\right)\end{cases}}\)

theo bài ra \(3x_1-5x_2=6\)  \(\left(3\right)\)

từ \(\left(1\right),\left(3\right)\)  ta có hệ phương trình \(\hept{\begin{cases}x_1+x_2=\frac{3m-2}{3}\\3x_1-5x_2=6\end{cases}}\)

\(\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}x_1+x_2=m+\frac{2}{3}\\x_1-\frac{5}{3}x_2=2\end{cases}}\)

\(\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}\frac{8}{3}x_2=m+\frac{2}{3}-2\\x_1+x_2=m+\frac{2}{3}\end{cases}}\)

\(\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}x_2=\frac{3}{8}m-\frac{1}{2}\\x_1+\frac{3}{8}m-\frac{1}{2}=m+\frac{2}{3}\end{cases}}\)

\(\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}x_2=\frac{3}{8}m-\frac{1}{2}\\x_1=m-\frac{3}{8}m+\frac{2}{3}+\frac{1}{2}\end{cases}}\)

\(\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}x_2=\frac{3}{8}m-\frac{1}{2}\\x_1=\frac{5}{8}m+\frac{7}{6}\end{cases}}\)  \(\left(4\right)\)

thay (4) vào (2) ta được

\(\left(\frac{3}{8}m-\frac{1}{2}\right)\left(\frac{5}{8}m+\frac{7}{6}\right)=\frac{-3m-1}{3}\)

\(\Leftrightarrow\frac{15}{64}m+\frac{7}{16}-\frac{5}{16}m-\frac{7}{12}=-m-\frac{1}{3}\)

\(\Leftrightarrow\frac{-5}{64}m-\frac{7}{48}+m+\frac{1}{3}=0\)

\(\Leftrightarrow\frac{59}{64}m+\frac{3}{16}=0\)

\(\Leftrightarrow\frac{59}{64}m=\frac{-3}{16}\)

\(\Leftrightarrow m=\frac{-12}{59}\)  ( TM \(\forall m\))

vậy \(m=\frac{-12}{59}\)  là giá trị cần tìm 

Đọc tiếp...
o0o Nguyễn Việt Hiếu o0o CTV 10 tháng 5 2018 lúc 19:46
Báo cáo sai phạm

\(3x^2-\left(3m-2\right)x-\left(3m+1\right)=0\left(1\right)\)\(\left(ĐK:a\ne0\right)\)

Theo phương trình ( 1 ) ta có:

\(\Delta=\left(3m-2\right)^2+4.3.\left(3m+1\right)\)

\(\Delta=9m^2-12m+4+36m+12\)

\(\Delta=9m^2+24m+16\)

\(\Delta=\left(3m\right)^2+2.3.4m+4^2=\left(3m+4\right)^2\)

Phương trình ( 1 ) có 2 nghiệm \(x_1;x_2\Leftrightarrow\Delta=\left(3m+4\right)^2>0\)

Mà \(\left(3m+4\right)^2\ge0\Rightarrow\left(3m+4\right)^2\ne0\)\(\Rightarrow3m\ne-4\Rightarrow m\ne-\frac{4}{3}\)

Ta có:  \(x_1+x_2=\frac{3m-2}{3}\left(2\right)\)

\(x_1-x_2=\frac{-3m-1}{3}\left(3\right)\)

\(3x_1-5x_2=6\left(2\right)\)

Từ ( 2 ) và ( 3 ) suy ra \(6x_2=\frac{3m-2}{3}-6\)\(\Rightarrow x_2=\frac{3m-2}{18}-1\)

Rồi làm tương tự với \(x_2\) tiếp tục thay \(x_1,x_2\)và phương trình ( 1 ) 

Đọc tiếp...
alibaba nguyễn 6 giờ trước (16:45)
Báo cáo sai phạm

b/ \(\left(x-y\right)^3+\left(y-x\right)^3+3|2-x|=27\)

\(\Leftrightarrow|2-x|=9\)

Đọc tiếp...
alibaba nguyễn 6 giờ trước (16:40)
Báo cáo sai phạm

Gọi d là ước chung lớn nhất của x, y thì ta có

\(\hept{\begin{cases}x=da\\y=db\end{cases}}\)với a, b nguyên tố cùng nhau

Thế vào bài toán ta được

\(d^3a^3-d^3b^3=95\left(d^2a^2+d^2b^2\right)\)

\(\Leftrightarrow d\left(a-b\right)\left(a^2+ab+b^2\right)=95\left(a^2+b^2\right)\)

Dễ thấy \(a^2+ab+b^2;a^2+b^2\)nguyên tố cùng nhau

\(\Rightarrow95⋮a^2+ab+b^2\)

Tới đây làm nốt

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: