Giúp tôi giải toán và làm văn


Nguyễn Anh Quân 2 giờ trước (21:42)
Báo cáo sai phạm

a, = \(\sqrt{a^2b^2.\left(1+\frac{1}{a^2b^2}\right)}\) = \(\sqrt{a^2b^2+1}\)

c, = \(\sqrt{\frac{a+ab}{b^4}}\) = \(\frac{\sqrt{a+ab}}{b^2}\)

k mk nha

Đọc tiếp...
Wrecking Ball 2 giờ trước (21:49)
Báo cáo sai phạm

a, \(ab\sqrt{1+\frac{1}{a^2b^2}}\)

 \(ab\sqrt{1+\frac{1}{a^2b^2}}=ab\sqrt{\frac{1+a^2b^2}{a^2b^2}}=\frac{ab}{\left|ab\right|}\sqrt{1+a^2b^2}\)

\(=\hept{\begin{cases}\sqrt{1+a^2b^2}ĐK:ab>0\\-\sqrt{1+a^2b^2}ĐKab< 0\end{cases}}\)

b, \(\sqrt{\frac{a}{b^3}+\frac{a}{b^4}}\)

\(\sqrt{\frac{a}{b^3}+\frac{a}{b^4}}=\sqrt{\frac{a+ab}{b^4}}=\frac{1}{b^2}\sqrt{a+ab}\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Hữu Hoàng Hải Anh 2 giờ trước (21:36)
Báo cáo sai phạm

đây

là toán 6

đâu 

phải toán

9

dễ lắm

mình

ko làm

đâu

bạn đi

mà 

làm

Đọc tiếp...
Nhok_baobinh 2 giờ trước (21:38)
Báo cáo sai phạm

\(x^3-\left(y^3+z^3\right)=3xyz\)

\(\Rightarrow x^3-\left[\left(y+z\right)^3-3yz\left(y+z\right)\right]=3xyz\)

\(\Rightarrow x^3-\left(y+z\right)^3+3yz\left(y+z\right)=3xyz\)

\(\Rightarrow x^3-\left(y+z\right)^3=3yz\left[x-\left(y+z\right)\right]\)

\(\Rightarrow\left[x-\left(y+z\right)\right]\left[x^2+x\left(y+z\right)+\left(y+z\right)^2-3yz\right]=0\)

\(\Rightarrow\left[x-\left(y+z\right)\right]\left[x^2+x\left(x+y\right)+y^2+z^2-yz\right]=0\)

Mà \(x^2+x\left(x+y\right)+y^2+z^2-yz>0\)

\(\Rightarrow x=y+z\)

\(\Rightarrow\left(y+z\right)^2=2\left(y+z\right)\)

\(\Rightarrow\left(y+z\right)^2-2\left(y+z\right)=0\)

\(\Rightarrow\left(y+z\right)\left(y+z-2\right)=0\)

\(\Rightarrow\hept{\begin{cases}y=z=1\\x=2\end{cases}}\)

Đọc tiếp...
Hòa Vũ 2 giờ trước (21:54)
Báo cáo sai phạm

có \(x^3-y^3-z^3=3xyz\Leftrightarrow x^3-y^3-z^3-3xyz=0\)                                                                                                                            Áp Dụng HĐT: \(x^3-y^3=\left(x-y\right)^3+3xy\left(x-y\right)\)                                                                                                                       ta có: \(x^3-y^3-z^3-3xyz=0\Leftrightarrow\left(x-y\right)^3+3xy\left(x-y\right)-z^3-3xyz\)                                                                                                                                    \(\Leftrightarrow\left(x-y-z\right)^3+3\left(x-y\right)z\left(x-y-z\right)+3xy\left(x-y-z\right)=0\)                                                                        \(\Leftrightarrow\left(x-y-z\right)\left[\left(x-y-z\right)^2+3\left(x-y\right)z+3xy\right]=0\)                                                                                            \(\Leftrightarrow\left(x-y-z\right)\left[x^2+y^2+z^2-2xy+2yz-2xz+3xz-3yz+3xy\right]=0\)                                                      \(\Leftrightarrow\left(x-y-z\right)\left[x^2+y^2+z^2+xy-yz+xz\right]=0\)                                                                                                        \(\Leftrightarrow\left(x-y-z\right)\left[2x^2+2y^2+2z^2+2xy-2yz+2xz\right]=0\)                                                                                    \(\Leftrightarrow\left(x-y-z\right)\left[\left(x+y\right)^2+\left(y-z\right)^2+\left(z+x\right)^2\right]=0\)                                                                                            \(\Rightarrow\orbr{\begin{cases}x-y-z=0\\\left(x+y\right)^2+\left(y-z\right)^2+\left(z+x\right)^2=0\end{cases}}\)                                                                                                                        TH1: \(x-y-z=0\Rightarrow x=y+z\)                                                                                                                                                     Mà\(x^2=2\left(y+z\right)\Rightarrow\left(y+z\right)^2=2\left(y+z\right)\)                                                                                                                               \(\Rightarrow\left(y+z\right)\left(y+z-2\right)=0\Rightarrow\orbr{\begin{cases}y+z=0\\y+z=2\end{cases}}\)                                                                                                                        *\(y+z=0\Rightarrow y=-z\) mà y; z>0 nên không có nghiệm thỏa mãn                                                                                                    *\(y+z=2\) mà y; z là số nguyên dương nên z=y=1 và x=2 (thỏa mãn)                                                                                                                           TH2:\(\left(x+y\right)^2+\left(y-z\right)^2+\left(z+x\right)^2=0\)         mà      \(\left(x+y\right)^2+\left(y-z\right)^2+\left(z+x\right)^2\ge0\forall x;y;z\)           Nên \(\hept{\begin{cases}x+y=0\\y-z=0\\z+x=0\end{cases}}\Rightarrow x=y=z=0\)   (không thỏa mãn)                                                                                                        Vậy phương trình có nghiệm (x;y;z) là (2;1;1)              

Đọc tiếp...
lyli 3 giờ trước (21:15)
Báo cáo sai phạm

điêu thế làm sao 3 dc

Đọc tiếp...
Nguyễn Anh Quân 3 giờ trước (20:44)
Báo cáo sai phạm

Gọi AC cắt BD ở E

Tứ giác ABCD là hcn , AC cắt BD ở E => EA=EB=EC=EC = AC/2 

=> A,B,C,D thuộc đường tròn tâm E bán kính = AC/2

Xét tam giác ABC vuông tại b => AC^2=AB^2+BC^2 = 12^2+5^2=169

=> AC = 13 cm

=> Bán kính của đường tròn đó là AC/2 = 13/2 = 6,5 cm

Đọc tiếp...
Wrecking Ball 3 giờ trước (20:49)
Báo cáo sai phạm

A B D C O 15 5

Gọi O là giao điểm của hai đường chéo AC và BD.

Ta có OA = OB = OC = OD (tính chất) nên bốn điểm A, B, C, D thuộc cùng một đường tròn (tâm O, bán kính OA)

Theo định lí Pitago trong tam giác vuông ABC có:

\(AC=\sqrt{AB^2+BC^2}=\sqrt{15^2+5^2}=\sqrt{169}=13\) cm

Nên bán kính đường tròn là OA = 13 : 2 = 6,5 cm

Đọc tiếp...
Huyền Anh 3 giờ trước (21:00)
Báo cáo sai phạm

mk m hok lp 6 thoy

tk mk nha

chúc các bn hok tốt !

Đọc tiếp...
Đỗ Đức Đạt 4 giờ trước (20:17)
Báo cáo sai phạm

1...Chia cả hai vế cho xyz ta được 
3xy/xyz + 3yz/xyz + 3zx/xyz = 4xyz/xyz 
<=>3/x + 3/y + 3/z = 4 
<=>1/x + 1/y + 1/z = 4/3 
Vì x,y,z bình đẳng nên giả sử 0<x<=y<=z 
+nếu x>=4=> y>=4;z>=4 
=> 1/x + 1/y + 1/z <= 1/4 + 1/4 + 1/4 =3/4 < 4/3 => pt vô nghiệm 
+nếu x=1 => 1+1/y+1/z=4/3 
<=> 1/y+1/z=1/3 
<=> 3(y+z)=yz 
<=> 3y+3z-yz=0 
<=> 3y-yz+3z-9=-9 
<=> y(3-z)-3(3-z)=-9 
<=> (3-z)(3-y)=9 
Vì y,z nguyên dương nên (3-y),(3-z) nguyên dương 
mà 9=3*3=1*9=9*1 
==>3-z=3 và 3-y=3 => z=0 và y=0 (loại vì y,z nguyên dương) 
+nếu x=2 => 1/2+1/y+1/z=4/3 
<=> 1/y+1/z=5/6 
<=> 6(y+z)=5yz 
<=> 6y+6z-5yz=0 
<=> 30y-25yz+30z-36=-36 
<=> 5y(6-5z)-6(6-5z)=-36 
<=> (5z-6)(5y-6)=36 
Vì y,z nguyên dương nên (5y-6),(5z-6) nguyên dương 
mà 36=6*6=2*18=18*2=3*12=12*3=4*9=9*4 
Giải tương tự phần trên ta được 
y=2,z=3 hoặc y=3,z=2 
+nếu x=3 => 1/3+1/y+1/z=4/3 
<=> 1/y+1/z=1 
Giải tương tự phần trên ta được y=z=2 
Vậy (x;y;z)=(2;2;3);(2;3;2);(3;2;2)

Đây là bài gần giống nhé

Đọc tiếp...
Nguyễn Anh Quân 4 giờ trước (20:14)
Báo cáo sai phạm

Sau 3 giờ xuất phát thì xe cách điểm A : 50.3+10 = 160 (km)

Sau 3 giờ xuất phát thì xe cách điểm B : 235 - 160 = 75 (km)

Có : 235 = 50t+10

<=> 50t = 235 - 10 = 225

Thời gian xe chạy hết quãng đường AB là : 225 : 50 = 4,5 (giờ)

k mk nha

Đọc tiếp...
Xua Tan Hận Thù 5 giờ trước (18:52)
Báo cáo sai phạm

Để lên lớp 9 rồi em giải cho 

Mà em thấy CTV đâu rồi nhỉ

Các bn CTV phải giúp đỡ tình trạng thế này nhé

Chúc bn hok giỏi , sớm có người giải cho bn bài này

Đọc tiếp...
Noo Phước Thịnh 7 giờ trước (17:24)
Báo cáo sai phạm

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHÙ NINH
ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 NĂM HỌC 2016 - 2017
MÔN: TOÁN
Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề)

Đề thi hsg môn Toán lớp 9

Đề thi hsg môn Toán lớp 9

Đề thi hsg môn Toán lớp 9

Đọc tiếp...
Đặng công quý 6 giờ trước (17:41)
Báo cáo sai phạm

x8+x4+1 = x8- x5+x5 – x2+ x4-x + x2+x + 1

     =  x5 (x3- 1)+ x2 (x3- 1)+ x (x3- 1)+( x2+x + 1)

= x5 (x -1)(x2+x + 1)+ x2 (x -1)(x2+x + 1)+x (x -1)(x2+x + 1)+ ( x2+x + 1)

Đọc tiếp...
Trịnh Quỳnh Nhi 6 giờ trước (17:32)
Báo cáo sai phạm

Ta có: x8+x4+1=x8+2x4+1-x4

= (x4+1)2-(x2)2=(x4+x2+1).(x4-x2+1)

Tiếp tục phân tích 

x4+x2+1= x4+2x2+1-x2=(x2+1)2-x2

(x2+x+1).(x2-x+1)

=> x8+x4+1= (x2+x+1).(x2-x+1).(x4-x2+1)

=> x8+x4+1 chia hết cho x2+x+1

Đọc tiếp...
Mafia 8 giờ trước (15:37)
Báo cáo sai phạm

\(\sqrt{49}+\sqrt{36}-\sqrt{25}+\sqrt{100}\)

\(=7+6-5+10\)

\(=18\)

có phải như vậy ko?

Đọc tiếp...
luuthianhhuyen 8 giờ trước (15:42)
Báo cáo sai phạm

\(\sqrt{49}+\sqrt{36}-\sqrt{25}+\sqrt{100}\)

\(=7+6-5+10\)

\(=13-5+10\)

\(=8+10\)

\(=18\)

Đọc tiếp...
Thắng Hoàng 8 giờ trước (15:41)
Báo cáo sai phạm

Chắc bạn làm đúng rồi^_^

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: