Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp Toán lớp 7


ミ★sad.-.★彡 ミ★sad.-.★彡 CTV Hôm qua lúc 9:10
Báo cáo sai phạm

A B C D E k 1 2 O

a) XÉT  \(\Delta ABD\)VÀ \(\Delta EBD\)

BD LÀ CẠNH CHUNG

\(\widehat{ABD}=\widehat{EBD}\left(gt\right)\)

AB = BE (GT)

=> \(\Delta ABD\)=\(\Delta EBD\)(C-G-C)

C)  VÌ  \(\Delta ABD\)=\(\Delta EBD\)(CMT)

=> \(\widehat{BAD}=\widehat{BED}=90^o\)

=> DE VUÔNG GÓC VỚI BC (ĐPCM )

D) vì \(\Delta ABD\)=\(\Delta EBD\)(CMT )

=> AD = ED ( HAI CẠNH TƯƠNG ỨNG )

XÉT \(\Delta ADK\)VÀ \(\Delta EDC\)CÓ 

\(\widehat{KAD}=\widehat{CED}=90^o\)

AD = ED (CMT)

\(\widehat{ADK}=\widehat{EDC}\left(Đ^2\right)\)

=> \(\Delta ADK\)=\(\Delta ADK\)(G-C-G)

=> DK = DC (ĐPCM) 

=> AK = EC (ĐPCM)

e ) vì \(\Delta ABD\)=\(\Delta EBD\)(CMT)

=>\(\widehat{ADB}=\widehat{EDB}\)

TA CÓ 

\(\widehat{ADB}=\widehat{D_1}\)(ĐỐI DỈNH)

\(\widehat{EDB}=\widehat{D_2}\)(ĐỐI ĐỈNH)

MÀ  \(\widehat{ADB}=\widehat{EDB}\)

=> \(\widehat{D_1}=\widehat{D_2}\)

GỌI O LÀ GIAO ĐIỂM CỦA BD LÀ KC

XÉT \(\Delta KDO\)VÀ \(\Delta CDO\)CÓ 

\(KD=CD\left(cmt\right)\)

\(\widehat{D_1}=\widehat{D_2}\)(CMT)

DO LÀ CẠNH CHUNG

=> \(\Delta KDO\)=\(\Delta CDO\)(C-G-C)

=> \(\widehat{KOD}=\widehat{COD}\)

MÀ HAI GÓC NÀY KỀ BÙ

\(\Rightarrow\widehat{KOD}=\widehat{COD}=\frac{180^o}{2}=90^o\)

\(\Rightarrow BD\perp CK\left(đpcm\right)\)

Đọc tiếp...
_Thành Đạt_ _Thành Đạt_ Hôm qua lúc 8:38
Báo cáo sai phạm

a)

Ta có: góc B + góc C = 90 độ 

Mà góc B = 50 độ

\(\Rightarrow\) góc C = 90 độ - 50 độ = 40 độ

b)

Xét Δ ABD và Δ EBD có:

AB = EB (gt)

góc ABD = góc EBD (gt)

chung BD

\(\Rightarrow\) Δ ABD = Δ EBD (c-g-c)

c)

Vì Δ ABD = Δ EBD (câu b)

\(\Rightarrow\) góc BAD = góc BED

Mà góc BAD = 90 độ nên góc BED = 90 độ

\(\Rightarrow\)DE \(\perp\) BC

d)

Vì Δ ABD = Δ EBD (câu b)

\(\Rightarrow\) AD = ED

Xét Δ ADK và Δ EDC có:

góc DAK = góc DEC = 90 độ

AD = ED (cmt)

góc ADK = góc EDC (đ²)

\(\Rightarrow\) Δ ADK = Δ EDC (cgv - gn)

\(\Rightarrow\) DK = DC và AK = EC ( 2 cạnh tương ứng )

e)

Ta có:

BA = BE (gt)

AK = EC (câu d)

\(\Rightarrow\) BA + AK = BE + EC \(\Rightarrow\) BK = BC \(\Leftrightarrow\) Δ BKC cân tại B (định nghĩa)

Mà BD là phân giác góc CBK

\(\Rightarrow\) BD vừa là phân giác vừa là đường cao của Δ BKC

\(\Rightarrow\) BD ⊥ CK

#Tiểu Cừu

Đọc tiếp...
ミ★sad.-.★彡 ミ★sad.-.★彡 CTV Hôm qua lúc 9:14
Báo cáo sai phạm

thiếu câu A hihi

xét \(\Delta ABC\)

\(\widehat{A}+\widehat{B}+\widehat{C}=180^o\)(đl)

thay \(90^o+50^o+\widehat{C}=180^o\)

\(\Rightarrow\widehat{C}=180^o-\left(90^o+50^o\right)=40^o\)

Đọc tiếp...
Trần Nhật Quỳnh Trần Nhật Quỳnh CTV Hôm qua lúc 8:28
Báo cáo sai phạm

2019 . 2021 = 2019( 2020 + 1 ) = 2019.2020 + 2019.1 = 2019.2020 + 2019

2019.2020 chia hết cho 2020 => 2019.2020 + 2019 chia 2020 dư 2019

hay 2019.2021 chia 2020 dư 2019

Đọc tiếp...
Xyz Xyz CTV Hôm qua lúc 8:11
Báo cáo sai phạm

Ta có : 2019.2021 = (2020 - 1).(2020 + 1)

                              =  2020.2020 + 2020 - 2020 - 1.1

                              = 2020.2020 - 1 = 2020.2019 + 2020 - 1 

                              = 2020.2019 + 2019

Vì 2020.2019 \(⋮\)2020

mà 2019 : 2020 = 0 dư 2019

=> 2020.2019 + 2019 : 2020 dư 2019

hay 2019.2021 : 2020 dư 2019

Đọc tiếp...
T.Anh 2K7(siêu quậy)(тoáɴ๖ۣۜнọc) T.Anh 2K7(siêu quậy)(тoáɴ๖ۣۜнọc) Hôm qua lúc 8:15
Báo cáo sai phạm

C1:Ta có:\(2019\equiv-1\left(mod2020\right)\)

          \(2021\equiv1\left(mod2020\right)\)

\(\Rightarrow2019.2021\equiv\left(-1\right).1\left(mod2020\right)\)

\(\Rightarrow2019.2021\equiv-1\left(mod2020\right)\)hay 2019.2021 chia 2020 dư 2019

C2:Ta có:\(2019.2021=2019.\left(2020+1\right)=2019.2020+2019\)

Vì 2019.2020 chia hết cho 2020 và 2019 chia 2020 dư 2019 nên 2019.2020+2019 chia 2020 dư 2019 hay 2019.2021 chia 2020 dư 2019

Đọc tiếp...
Xyz Xyz CTV Hôm qua lúc 22:03
Báo cáo sai phạm

a) \(\frac{\left(17\frac{2}{9}-15\frac{2}{15}\right):5\frac{2}{9}}{\left(18+3,75\right):0,25}.25\%=\frac{\left(17+\frac{2}{9}-15-\frac{2}{15}\right):\frac{47}{9}}{\left(18+3,75\right).4}.\frac{1}{4}\)

\(=\frac{\left(2+\frac{4}{45}\right).\frac{9}{47}}{\left(18+3,75\right).16}=\frac{\frac{94}{45}.\frac{9}{47}}{288+60}=\frac{\frac{2}{5}}{348}=\frac{2}{5}.\frac{1}{348}=\frac{174}{5}=34,8\)

b) \(\frac{\frac{5}{3}-\frac{5}{7}+\frac{5}{9}}{\frac{10}{3}-\frac{10}{7}+\frac{10}{9}}=\frac{5\left(\frac{1}{3}-\frac{1}{7}+\frac{1}{9}\right)}{10\left(\frac{1}{3}-\frac{1}{7}+\frac{1}{9}\right)}=\frac{1}{2}\)

Đọc tiếp...
Hoàng Thanh Huyền Hoàng Thanh Huyền Hôm qua lúc 22:06
Báo cáo sai phạm

b) \(\frac{\frac{5}{3}-\frac{5}{7}+\frac{5}{9}}{\frac{10}{3}-\frac{10}{7}+\frac{10}{9}}=\frac{5.\left(\frac{1}{3}-\frac{1}{7}+\frac{1}{9}\right)}{10.\left(\frac{1}{3}-\frac{1}{7}+\frac{1}{9}\right)}=\frac{5}{10}=\frac{1}{2}\)

Đọc tiếp...
Xyz Xyz CTV Hôm qua lúc 21:54
Báo cáo sai phạm

4) Ta có :\(\frac{a+1}{2}=\frac{b-1}{3}=\frac{c+2}{4}=\frac{a+b+c+2}{2a+5}=\frac{a+b+c+1-1+2}{2+3+4}=\frac{a+b+c+2}{9}\)(1)

=> 2a + 5 = 9

=> 2a = 4

=> a = 2

Thay a vào (1) ta có : 

\(\frac{b-1}{3}=\frac{c+2}{4}=\frac{3}{2}\)

=> \(\hept{\begin{cases}\frac{b-1}{3}=\frac{3}{2}\\\frac{c+2}{4}=\frac{3}{2}\end{cases}}\Rightarrow\hept{\begin{cases}2\left(b-1\right)=9\\2\left(c+2\right)=12\end{cases}}\Rightarrow\hept{\begin{cases}2b-2=9\\2c+4=12\end{cases}}\Rightarrow\hept{\begin{cases}2b=11\\2c=8\end{cases}\Rightarrow\hept{\begin{cases}b=5,5\\c=4\end{cases}}}\)

Vậy a = 2 ; b = 5,5 ; c = 4

5) Đặt \(\frac{a}{2002}=\frac{b}{2003}=\frac{c}{2004}=k\)

=> \(\hept{\begin{cases}a=2002k\\b=2003k\\c=2004k\end{cases}}\)

4(a - b)(b - c) = (c - a)2

=> 4(2002k - 2003k)(2003k - 2004k) = (2002k - 2004k)2

=> 4(-k)(-k) = (-2k)2

=> (-2)2(-k)2 = (-2k)2

=> 22k2 = (2k)2

=> (2k)2 = (2k)2

=> 4(a - b)(b - c) = (c - a)2 (đpcm)

Đọc tiếp...
Hoàng Thanh Huyền Hoàng Thanh Huyền Hôm qua lúc 22:00
Báo cáo sai phạm

Bài 4:

\(\frac{a+1}{2}=\frac{b-1}{3}=\frac{c+2}{4}=\frac{a+b+c+2}{2a+5}\)

Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, ta có:

\(\frac{a+1}{2}=\frac{b-1}{3}=\frac{c+2}{4}=\frac{a+1+b-1+c+2}{2+3+4}=\frac{a+b+c+2}{9}\)

\(\Rightarrow2a+5=9\Rightarrow a=2\)

Lại có: \(\frac{a+1}{2}=\frac{3}{2}\)\(\Rightarrow\frac{b-1}{3}=\frac{3}{2}\Leftrightarrow2\left(b-1\right)=9\Leftrightarrow b=\frac{11}{2}\)

\(\frac{c+2}{4}=\frac{3}{2}\Leftrightarrow2\left(c+2\right)=12\Leftrightarrow c=4\)

Vậy ...

Đọc tiếp...
Dunggᴰᵃʳˡᶤᵑᶢ Dunggᴰᵃʳˡᶤᵑᶢ CTV Hôm qua lúc 21:45
Báo cáo sai phạm

Đặt \(\frac{a}{2002}=\frac{b}{2003}=\frac{c}{2004}=k\)

\(\Rightarrow\hept{\begin{cases}a=2002k\\b=2003k\\c=2004k\end{cases}}\)

\(VT=4\left(a-b\right)\left(b-c\right)=4\left(2002k-2003k\right)\left(2003k-2004k\right)=4\left(-1k\right)\left(-1k\right)=4k^2\)

\(VP=\left(c-a\right)^2=\left(2004k-2002k\right)^2=\left(2k\right)^2=4k^2\)

\(\Rightarrow VT=VP\)

\(\Rightarrow4\left(a-b\right)\left(b-c\right)=\left(c-a\right)^2\left(đpcm\right)\)
 

Đọc tiếp...
ĐănG ĐănG Hôm qua lúc 21:29
Báo cáo sai phạm

Bài làm:

Ta có: \(10,\left(3\right)+0,\left(4\right)-8,\left(6\right)\)

\(=\frac{31}{3}+\frac{4}{9}-\frac{26}{3}\)

\(=\frac{93+4-78}{9}\)

\(=\frac{19}{9}\)

Đọc tiếp...
ミ★sad.-.★彡 ミ★sad.-.★彡 CTV Hôm qua lúc 21:06
Báo cáo sai phạm

\(\frac{2}{x+7}=\frac{x+7}{32}\)

\(\Leftrightarrow\left(x+7\right)\left(x+7\right)=64\)

\(\Leftrightarrow\left(x+7\right)^2=8^2\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x+7=8\\x+7=-8\end{cases}}\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x=1\\x=-15\end{cases}}\)

vậy x=1 hoặc x=-15

b)\(\frac{x-2}{x+5}=\frac{x-5}{x+8}\)ĐKXĐ : \(x\ne-5\) và \(x\ne8\)

\(\Leftrightarrow\left(x+5\right)\left(x-5\right)=\left(x-2\right)\left(x+8\right)\)

\(\Leftrightarrow x^2-25=x^2+6x-16\)

\(\Leftrightarrow6x+9=0\)

\(\Leftrightarrow6x=-9\)

\(\Leftrightarrow x=-\frac{9}{6}=-\frac{3}{2}\)

Đọc tiếp...
Death Note Death Note Hôm qua lúc 21:07
Báo cáo sai phạm

a. \(\frac{2}{x+7}=\frac{x+7}{32}\)

\(\Leftrightarrow\left(x+7\right)^2=64\)

\(\Leftrightarrow\left(x+7\right)^2=8^2\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x+7=8\\x+7=-8\end{cases}}\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x=1\\x=-15\end{cases}}\)

b. \(\frac{x-2}{x+5}=\frac{x-5}{x+8}\)

\(\Leftrightarrow\left(x-2\right)\left(x+8\right)=\left(x-5\right)\left(x+5\right)\)

\(\Leftrightarrow x^2+8x-2x-16=x^2+5x-5x-25\)

\(\Leftrightarrow x^2+6x-16=x^2-25\)

\(\Leftrightarrow6x-16+25=0\)

\(\Leftrightarrow6x+9=0\)

\(\Leftrightarrow6x=-9\)

\(\Leftrightarrow x=-\frac{3}{2}\)

Đọc tiếp...
dcv_new dcv_new CTV Hôm qua lúc 8:29
Báo cáo sai phạm

\(\frac{x-2}{x+5}=\frac{x-5}{x+8}\left(ĐK:x\ne-5;-8\right)\)

\(< =>\left(x-2\right)\left(x+8\right)=\left(x+5\right)\left(x-5\right)\)

\(< =>x^2+8x-2x-16=x^2-25\)

\(< =>x^2+6x-16-x^2+25=0\)

\(< =>6x+9=0< =>6x=-9< =>x=-\frac{3}{2}\left(tmđk\right)\)

Đọc tiếp...
ĐănG ĐănG Hôm kia lúc 20:41
Báo cáo sai phạm

Bài làm:

a) \(3a=5b=6c\)

\(\Leftrightarrow\frac{a}{10}=\frac{b}{6}=\frac{c}{5}\)

Áp dụng t/c của dãy tỉ số bằng nhau:

\(\frac{a}{10}=\frac{b}{6}=\frac{c}{5}=\frac{3c-2a}{15-20}=\frac{10}{-5}=-2\)

\(\Rightarrow\hept{\begin{cases}a=-20\\b=-12\\c=-10\end{cases}}\)

b) Ta có: \(3a=4b\Leftrightarrow\frac{a}{4}=\frac{b}{3}\Leftrightarrow\frac{a}{20}=\frac{b}{15}\left(1\right)\)

và \(6b=5c\Leftrightarrow\frac{b}{5}=\frac{c}{6}\Leftrightarrow\frac{b}{15}=\frac{c}{18}\left(2\right)\)

Từ (1) và (2) => \(\frac{a}{20}=\frac{b}{15}=\frac{c}{18}\)

Áp dụng t/c của dãy tỉ số bằng nhau:

\(\frac{a}{20}=\frac{b}{15}=\frac{c}{18}=\frac{2c-3b+a}{36-45+20}=\frac{-22}{11}=-2\)

\(\Rightarrow\hept{\begin{cases}a=-40\\b=-30\\c=-36\end{cases}}\)

Đọc tiếp...
thien ty tfboys thien ty tfboys Hôm kia lúc 20:38
Báo cáo sai phạm

\(a=\frac{5}{3}b\)\(c=\frac{5}{6}b\)

\(\Rightarrow3.\frac{5}{6}b-2.\frac{5}{3}b=10\)

\(\Leftrightarrow\frac{-5}{6}b=10\)

\(\Leftrightarrow b=-12\)

b, Tương tự

Đọc tiếp...
dcv_new dcv_new CTV 53 phút trước
Báo cáo sai phạm

\(a,3a=5b=6c< =>\frac{a}{10}=\frac{b}{6}=\frac{c}{5}\)

Theo tính chất của dãy tỉ số bằng nhau :

\(\frac{3c}{15}=\frac{2a}{20}=\frac{3c-2a}{15-20}=\frac{10}{-5}=-2\)

\(< =>\hept{\begin{cases}a=-20\\b=-12\\c=-10\end{cases}}\)

Đọc tiếp...
thien ty tfboys thien ty tfboys Hôm kia lúc 20:50
Báo cáo sai phạm

Gọi số vở của Tổ 1, Tổ 2, Tổ 3 lần lượt là x,y,z:

9 lần số vở của tổ 1 bằng 10 lần số vở của tổ 2: 9x= 10y \(\Rightarrow\) x=\(\frac{10}{9}\)y                (1)

5 lần số vở của tổ 3 bằng 4 lần số vở của tổ 2: 5z= 4y \(\Rightarrow\)z=\(\frac{4}{5}\)y                         (2)

Tổng 2 lần số vở tổ 1 à số vở tổ 3 nhiều hơn 3 lần số vở của tổ 2 là 10 quyển: 2(x+z)-3y=10     (3)

Thay (1)(2) vào (3) ta được: \(2.\left(\frac{10}{9}y+\frac{4}{5}y\right)-3y=10\)

Sao thay vào ra số không đẹp nên bạn xem lại đề nhé.

Đọc tiếp...
galaxyLâm galaxyLâm Hôm kia lúc 20:47
Báo cáo sai phạm

cảm ơn everyone

Đọc tiếp...
Dinh Thu Giang Dinh Thu Giang Hôm kia lúc 20:43
Báo cáo sai phạm

Gọi số vở mà tổ 1, tổ 2, tổ 3 quyên góp được lần lượt là a,b,c (a,b,c \(\in N\cdot\) )

Theo bài ra ta có: 2(a+c) -3b=10

9a=10b => a/10= b/9

5c=4b   => b/5=c/4

=>a/50 = b/45 = c/36

Áp dụng tính chất DTSBN ta có :

a/50 = b/45 = c/36 = 2(a+c) -3b / 2(50+36)-3.36 = ..

Từ đó bạn tìm ra... Nhưng mà tui thấy số cứ lẻ lẻ sao sao í

Học tốt

Đọc tiếp...
zZz Cool Kid_new zZz zZz Cool Kid_new zZz CTV Hôm kia lúc 18:28
Báo cáo sai phạm

a)

Ta có bất đẳng thức cơ bản :\(\left|x-y\right|\ge0;\left(2-x\right)^2\ge0\Rightarrow\left|x-y\right|+\left(2-x\right)^2\ge0\)

\(\Rightarrow M\le13-0=13\)

Đẳng thức xảy ra tại x=y=2

b)

Bất đẳng thức cơ bản: \(\left(4-x^2\right)^4\ge0\Rightarrow\left(4-x^2\right)^4+7\ge7\Rightarrow N\le\frac{2}{7}\)

Đẳng thức xảy ra tại \(x=2;x=-2\)

c)

\(P=\frac{2x-1}{x-1}=\frac{2\left(x-1\right)+1}{x-1}=2+\frac{1}{x-1}\)

Đến đây bạn sử dụng \(x-1\ge1\Rightarrow x\ge2\)

Tự tính tiếp

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: