Giúp tôi giải toán và làm văn


SKT_NTT CTV Hôm qua lúc 09:57
Báo cáo sai phạm

\(\frac{1+3y}{12}=\frac{1+5y}{5x}=\frac{1+7y}{x}\)

Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, ta có :

\(\frac{1+3y}{12}=\frac{1+5y}{5x}=\frac{1+7y}{x}=\frac{\left(1+3y\right)+\left(1+7y\right)}{12+x}=\frac{2+10y}{12+x}=\frac{2.\left(1+5y\right)}{2.\frac{1}{2}.\left(12+x\right)}=\frac{1+5y}{\frac{1}{2}.\left(12+x\right)}\)

\(\Rightarrow5x=\frac{1}{2}.\left(12+x\right)=6+\frac{1}{2}x\)

\(\Rightarrow5x-\frac{1}{2}x=6\)

\(\Rightarrow\frac{9}{2}x=6\)

\(\Rightarrow x=\frac{4}{3}\)

Từ đó suy ra  y = \(\frac{-2}{15}\)

Đọc tiếp...
SKT_NTT CTV Hôm qua lúc 09:51
Báo cáo sai phạm

a) Đặt \(\frac{x}{3}=\frac{y}{7}=k\)

\(\Rightarrow\)x = 3k ; y = 7k

xy = 84 hay 3k . 7k = 84 

\(\Rightarrow\)21k2 = 84

\(\Rightarrow\)k2 = 4

\(\Rightarrow\)\(\orbr{\begin{cases}k=2\\k=-2\end{cases}}\)

\(\Rightarrow\)\(\orbr{\begin{cases}x=6;y=14\\x=-6;y=-14\end{cases}}\)

Đọc tiếp...
Trần Hương Giang 23/05 lúc 21:06
Báo cáo sai phạm

\(\left(3.5+5.7\right)x+\left(3.5+5.7\right)+\left(3.5+5.7\right)=0\)

\(\left(3.5+5.7\right)^3.x=0\)

\(125000.x=0\)

\(\Leftrightarrow x=0\)

Đọc tiếp...
Xinh Ngốc 23/05 lúc 20:23
Báo cáo sai phạm

                  (3.5+5.7)x+(3.5+5.7)+(3.5+5.7)=0

                       9.2x + 9.2 +9.2 = 0

                       9.2x +9.1 x 1 + 9.2 x 1 = 0

                      9.2( x + 1 + 1 ) = 0

                      9.2(x+2)=0

                           x + 2 = 0 : 9.2 

                           x + 2 = 0 

                           x = 0 - 2 

                           x = -2

                      

Đọc tiếp...
hoàng tử qụa 23/05 lúc 20:19
Báo cáo sai phạm

-2 nhé bạn

Đọc tiếp...
Huy Hoàng Hôm qua lúc 11:49
Báo cáo sai phạm

2/ Đặt \(f\left(x\right)=\left(2x^2-3x+5\right)+3x^2+3x-6\)

Ta có \(f\left(x\right)=\left(2x^2-3x+5\right)+3x^2+3x-6\)

=> \(f\left(x\right)=2x^2-3x+5+3x^2+3x-6\)

=> \(f\left(x\right)=5x^2-1\)

Khi \(f\left(x\right)=0\)

=> \(5x^2-1=0\)

=> \(5x^2=1\)

=> \(x^2=\frac{1}{5}\)

=> \(x=\sqrt{\frac{1}{5}}\)

Vậy f (x) có 1 nghiệm là \(x=\sqrt{\frac{1}{5}}\)

Đọc tiếp...
vo phi hung 23/05 lúc 21:01
Báo cáo sai phạm

a ) 

\(x^2-x+1=0\)

( a = 1 ; b= -1 ; c = 1 )

\(\Delta=b^2-4.ac\)

\(=\left(-1\right)^2-4.1.1\)

\(=1-4\)

\(=-3< 0\)

vì \(\Delta< 0\) nên phương trình vô nghiệm 

=> đa thức ko có nghiệm 

b ) đặc t = x (  \(t\ge0\) )

ta có : \(t^2+2t+1=0\)

( a = 1 ; b= 2 ; b' = 1 ; c =1 ) 

\(\Delta'=b'^2-ac\)

\(=1^2-1.1\)

\(=1-1=0\)

phương trình có nghiệp kép 

\(t_1=t_2=-\frac{b'}{a}=-\frac{1}{1}=-1\) ( loại )   

vì \(t_1=t_2=-1< 0\)

nên phương trình vô nghiệm 

Vay : đa thức ko có nghiệm 

Đọc tiếp...
Trần Hương Giang 23/05 lúc 17:35
Báo cáo sai phạm

Giả sử 51 số đó đều âm và tích 4 số đó âm .

=> Mâu thuẫn với đề bài

=> Tồn tại ít nhất 1 số dương

Lấy số dương  đó ra , còn lại 50 số  , chia thành 12 nhóm.

có 4 số bất kì có tổng đều âm

Vậy   51 số đó đều dương.

Đọc tiếp...
Trần Hương Giang 23/05 lúc 17:39
Báo cáo sai phạm

Giả sử 31 số đó đều âm và tích của 5 số bất kì đó đều âm

=> Mâu thuẫn với đề bài 

=> Tồn tại ít nhất 1 số dương.

Lấy  số dương đó ra , còn lại 30 số , chia thành 6 nhóm  ( Lấy 30 : 5 ) có 5 số bất kì có tích đều dương

.Vậy tích  của 31 số đó đều dương.

Đọc tiếp...
Namikaze Minato 23/05 lúc 17:07
Báo cáo sai phạm

tổng của 4 số là 1 số dương nên chắc chắn trong 4 số đó có 1 số dương 

bớt số dương đó đi ta còn 12 số . chia 12 số đó thành 3 nhóm, mỗi nhóm có 4 chữ số

\(\Rightarrow\)giá trị mỗi nhóm là số dương \(\Rightarrow\)tổng 12 số đó là dương

cộng với số dương đã bớt ra\(\Rightarrow\)tổng của 13 số đã cho dương

Đọc tiếp...
Trần Hương Giang 23/05 lúc 17:12
Báo cáo sai phạm

a) Ta có :

\(\frac{x}{3}\) và  \(\frac{y}{4}\)và \(x.y=192\)

Đặt \(x=y=k\)

\(\Rightarrow x=3k\)

     \(y=4k\)

Mà \(3k.4k=192\)

\(\Rightarrow12k^2=192\)

\(\Rightarrow k^2=16\)

\(\Rightarrow k=\hept{\begin{cases}4\\-4\end{cases}}\)

Thay \(k=4\) và \(k=-4\)vào biểu thức \(x\) ta có :

\(x=3.4=12\)

\(x=3.\left(-4\right)=-12\)

Thay \(k=4\)\(k=-4\)vào biểu thức \(y\)ta có :

\(y=4.4=16\)

\(y=4.\left(-4\right)=-16\)

Vậy \(x=\hept{\begin{cases}12\\-12\end{cases}}\)

và \(y=\hept{\begin{cases}16\\-16\end{cases}}\)

b)

 :\(\frac{x}{5}\)và \(\frac{y}{4}\)và \(x^2+y^2=1\)

Ta có :

\(\frac{x}{5}=\frac{y}{4}=\frac{x^2+y^2}{5^2+4^2}=\frac{1}{41}\)

\(\Leftrightarrow\frac{x}{5}=\frac{1}{41}\)

\(\Leftrightarrow x=\frac{5}{41}\)

và \(\frac{y}{4}=\frac{1}{41}\)

\(\Leftrightarrow y=\frac{4}{41}\)

Vậy \(\)\(x=\frac{5}{41}\)và \(y=\frac{4}{41}\)

Đọc tiếp...
nguyen thi thu hoai 23/05 lúc 16:33
Báo cáo sai phạm

Đề bài bạn sai đấy

Đọc tiếp...
nguyen thi thu hoai 23/05 lúc 16:37
Báo cáo sai phạm

a. \(\frac{x}{3}\) = \(\frac{y}{4}\) và x . y = 192

Đặt \(\frac{x}{3}\) = \(\frac{y}{4}\) = k ( k \(\ne\) 0 )

\(\Rightarrow\) x = 3k và y = 4k

Có x . y = 192 ( bài cho )

\(\Rightarrow\) 3k . 4k = 192 ( thay thế )

\(\Rightarrow\) 12k = 192

\(\Rightarrow\) k = 16

\(\Rightarrow\) k = 4 hoặc k = -4 

Bạn tự thay k vào để tìm x và y nhé 

Đọc tiếp...
Nguyễn Thanh Hiền 23/05 lúc 11:54
Báo cáo sai phạm

Gọi a là số bình phương lên bằng 2

Gọi b là số bình phương lên bằng 3

Ta có : \(a^2=2\)và \(b^2=3\)

\(\Rightarrow a=\sqrt{2}\)và \(b=\sqrt{3}\)

Mà \(\sqrt{2}\)và \(\sqrt{3}\)là số vô tỉ

Nên \(a;b\notin Z\)

Vậy không có số hữu tỉ nào bình phương bằng 2 và 3 

_Chúc bạn học tốt_

Đọc tiếp...
hung pham tien 23/05 lúc 10:38
Báo cáo sai phạm

vào câu hỏi tương tự bạn nhé

Đọc tiếp...
hung pham tien 23/05 lúc 10:39
Báo cáo sai phạm

thì một đoạn thẳng chỉ có 1 trung điểm và từ điểm đó chỉ vẽ được 1 đường cao => chỉ có 1 đường trung trực

Đọc tiếp...
Trắng_CV 23/05 lúc 10:37
Báo cáo sai phạm

Theo Trắng thì nó   là định lý rồi ,   mik nghĩ bạn nên xem lại đi 

Đọc tiếp...
CÔNG CHÚA ÔRI 23/05 lúc 10:26
Báo cáo sai phạm

a) \(P_{\left(x\right)}=3x^2+2x^3+2x+5-x^2-x-5\)

\(P_{\left(x\right)}=2x^3+2x^2+x\)

\(Q_{\left(x\right)}=x^3-2x-2+3x-x^2+1\)

\(Q_{\left(x\right)}=x^3-x^2+x-1\)

b) ta có: \(P_{\left(x\right)}+Q_{\left(x\right)}=\left(2x^3+2x^2+x\right)+\left(x^3-x^2+x-1\right)\)

                                     \(=\left(2x^3+x^3\right)+\left(2x^2-x^2\right)+\left(x+x\right)-1\)

                                      \(=3x^3+x^2+2x-1\)

ta có: \(P_{\left(x\right)}-Q_{\left(x\right)}=\left(2x^3+2x^2+x\right)-\left(x^3-x^2+x-1\right)\)

                                \(=\left(2x^3-x^3\right)+\left(2x^2+x^2\right)+\left(x-x\right)+1\)

                                 \(=x^3+3x^2+1\)

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: