Giúp tôi giải toán và làm văn


dam quang tuan anh 23/11/2016 lúc 23:21
Báo cáo sai phạm

Gọi chiều dài cuộn vải thứ nhất, thứ hai, thứ ba lần lượt là x, y, z (m)

ĐK: 0< x, y, z < 186

+) Tổng chiều dài ba cuộn vải đó là 186m => x + y + z = 186

+ Sau khi bán được một ngày cửa hàng còn lại 2/3cuộn thứ nhất,1/3   cuộn thứ hai,3/5   cuộn thứ ba

=> Trong ngày đó cửa hàng đã bán được số mét vải ở cuộn thứ nhất, thứ hai, thứ ba lần lượt là x/3 ,2y/3 z/5   (mét) 

+) Số tiền bán được của ba cuộn thứ nhất, thứ hai, thứ ba lần lượt tỉ lệ với 2; 3; 2 và giá tiền mỗi mét vải của ba cuộn như nhau.

=> Số mét vài bán được của ba cuộn thứ nhất, thứ hai, thứ ba lần lượt tỉ lệ với 2; 3; 2 

phần còn lại bạn tự giải tiếp nhé

Đọc tiếp...
Hellevator 06/07/2018 lúc 20:44
Báo cáo sai phạm

Gọi số m vải mỗi cuộn lần lượt là : a,b,c

Theo đề bài , ta có :

a + b + c = 186 <=> 2( a + b + c ) = 372

Số vải bán đc của mỗi cuộn vải là :

\(\left(1-\frac{2}{3}\right)a=\frac{a}{3}=\frac{2a}{6}\);\(\left(1-\frac{1}{3}\right)b=\frac{2b}{3}\)\(;\left(1-\frac{3}{5}\right)c=\frac{2c}{5}\)

Vì giá tiền mỗi m vải ở mỗi cuộn là như nhau nên ta có tỉ lệ thức :

\(\frac{\frac{2a}{6}}{2}=\frac{\frac{2b}{3}}{3}=\frac{\frac{2c}{5}}{2}\)<=>\(\frac{a}{6}=\frac{2b}{9}=\frac{c}{5}\)<=>\(\frac{2a}{12}=\frac{2b}{9}=\frac{2c}{10}\)

Áp dụng t/c của DTSBN, ta có :

\(\frac{2a}{12}=\frac{2b}{9}=\frac{2c}{10}=\frac{2a+2b+2c}{12+9+10}\)\(=\frac{2\left(a+b+c\right)}{21}=\frac{372}{31}=12\)

<=>\(\hept{\begin{cases}\frac{2a}{12}=12\\\frac{2b}{9}=12\\\frac{2c}{10}=12\end{cases}}\)<=>\(\hept{\begin{cases}2a=144\\2b=108\\2c=120\end{cases}}\)<=>\(\hept{\begin{cases}a=72\\b=54\\c=60\end{cases}}\)

Trong ngày đó số vải bán đc của mỗi cuộn là :

\(\frac{a}{3}=\frac{72}{3}=24\left(m\right)\)

\(\frac{2b}{3}=\frac{2.54}{3}=36\left(m\right)\)

\(\frac{2c}{5}=\frac{2.60}{5}=24\left(m\right)\)

Vậy trong ngày đó số vải bán đc của mỗi quận là : 24m, 36m, 24m

Đọc tiếp...
Ngô Thị Tuyến 13 giờ trước (23:55)
Báo cáo sai phạm

Giúp thì giúp lun ik lại còn vòng vèo

Đọc tiếp...
Phạm Minh Đức 13 giờ trước (23:53)
Báo cáo sai phạm

Học hằng đẳng thức chưa

Đọc tiếp...
Ngô Thị Tuyến 13 giờ trước (23:49)
Báo cáo sai phạm

Dạ phiền anh hoặc j đó giải giùm e ạ

Đọc tiếp...
Bùi Thị Vân Quản lý 02/11/2017 lúc 10:20
Báo cáo sai phạm

- Nếu y = 0, khi đó ta có:
\(\frac{1}{12}=\frac{1}{5x}=\frac{1}{4x}\) (vô lý).
- Nếu \(y\ne0\), khi đó ta có:
\(\frac{1+5y}{5x}=\frac{1+7y}{4x}\)
\(\Leftrightarrow\frac{y+5y^2}{5xy}=\frac{y+7y^2}{4xy}\)
\(\Leftrightarrow\frac{y+5y^2}{5}=\frac{y+7y^2}{4}\) (do \(xy\ne0\)).
\(\Leftrightarrow4\left(y+5y^2\right)=5\left(y+7y^2\right)\)
\(\Leftrightarrow4y+20y^2=5y+35y^2\)
\(\Leftrightarrow15y^2+y=0\)
\(\Leftrightarrow y\left(15y+1\right)=0\)
\(\Leftrightarrow15y+1=0\) ( do y khác 0).
\(\Leftrightarrow y=-\frac{1}{15}\).
Từ đó ta có:
\(\frac{1+3.\frac{-1}{15}}{12}=\frac{1+5.\frac{-1}{15}}{5x}=\frac{1+7.\frac{-1}{15}}{4x}\)
suy ra \(\frac{1}{15}=\frac{\frac{2}{3}}{5x}\)\(\Leftrightarrow5x=15.\frac{2}{3}=10\).\(\Leftrightarrow x=2\).
vậy \(x=2,y=-\frac{1}{15}\).

 

Đọc tiếp...
trần như 13/06/2015 lúc 09:42
Báo cáo sai phạm

\(\frac{1+3y}{12}=\frac{1+5y}{5x}=\frac{1+7y}{4x}=\frac{1+3y+1+5y+1+7y}{12+5x+4x}=\frac{15y+3}{9x+12}=\frac{3\left(5y+1\right)}{3\left(3x+4\right)}=\frac{5y+1}{3x+4}\)

......

Đọc tiếp...
Kousaka Honoka 02/04/2018 lúc 13:23
Báo cáo sai phạm

Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có:

\(\frac{1+3y}{12}=\frac{1+5y}{5x}=\frac{1+7y}{4x}=\frac{3+15y}{12+9x}\) 

\(=\frac{1+5y}{4+3x}\)

=> 4+3x = 5x

=> 4 = 2x

=> x=2

Thay x =2 vào trên ta có:

\(\frac{1+5y}{10}=\frac{1+7y}{8}\) 

=> 8(1+5y) = 10(1+7y)

=> 8 + 40y = 10 + 70y

=> 8-10=70y-40y

=> -2 = 30y

=> y = \(\frac{-2}{30}=\frac{-1}{15}\)

Vậy cặp số (x;y) thỏa mãn là \(\left(2;\frac{-1}{15}\right)\)

Đọc tiếp...
OoO Ledegill2 OoO 22/10/2017 lúc 22:38
Báo cáo sai phạm

Bài 2: 

Câu hỏi của tran thanh tam - Toán lớp 7 - Học toán với OnlineMath

Đọc tiếp...
OoO Ledegill2 OoO 22/10/2017 lúc 22:39
Báo cáo sai phạm

Bài 3:

Câu hỏi của lê phương chi - Toán lớp 7 - Học toán với OnlineMath

P/s: 3 bài tôi gửi bn bấ, vô dòng chữ màu xanh nhé. Có j thì kb nha

Đọc tiếp...
Vũ Ngọc Diệp 22/10/2017 lúc 22:46
Báo cáo sai phạm

Cảm ơn bạn OoO Legegill2 OoO rất nhiều! ^-^

Đọc tiếp...
Minh Triều 30/08/2015 lúc 10:43
Báo cáo sai phạm

áp dung tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có:

\(\frac{2x+1}{5}=\frac{3y-2}{7}=\frac{2x+3y-1}{6x}=\frac{\left(2x+1\right)+\left(3y-2\right)}{5+7}\)

\(=\frac{2x+1+3y-2}{12}=\frac{2x+3y-1}{12}\)

\(\text{Suy ra: }\frac{2x+3y-1}{6x}=\frac{2x+3y-1}{12}\Rightarrow6x=12\Rightarrow x=2\)

=>\(\frac{2.2+1}{5}=\frac{3y-2}{7}\Rightarrow1=\frac{3y-2}{7}\Rightarrow3y-2=7\Rightarrow3y=9\Rightarrow y=3\)

Vậy x=2;y=3

Đọc tiếp...
Kinomoto Sakura 30/08/2015 lúc 10:50
Báo cáo sai phạm

\(\frac{2x+1}{5}=\frac{3y-2}{7}=\frac{2x+3y-1}{6x}\left(1\right)\)

Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có:

\(\frac{2x+1}{5}=\frac{3y-2}{7}=\frac{2x+1+3y-2}{5+7}=\frac{2x+3y-1}{12}\left(2\right)\)

Từ (1) và (2) => 6x = 12 => x = 2

Thay x = 2 => \(\frac{2x+1}{5}=\frac{2.2+1}{5}=4+15=1\)

\(\frac{3y-2}{7}=1\Rightarrow3y-2=7\Rightarrow3y=9\Rightarrow y=3\)

Vậy x = 2 ; y = 3

Đọc tiếp...
Vũ Việt Anh 01/01/2017 lúc 06:43
Báo cáo sai phạm

x=2 và y =3 nha bạn

Chúc các bạn học giỏi

nha

Đọc tiếp...
hong pham 01/08/2015 lúc 14:58
Báo cáo sai phạm

Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau, ta có:

\(\frac{1+2y}{18}=\frac{1+6y}{6x}=\frac{1+2y+1+6y}{18+6x}=\frac{2+8y}{18+6x}=\frac{2\left(1+4y\right)}{2\left(9+3x\right)}=\frac{1+4y}{9+3x}\)

suy ra: \(\frac{1+4y}{9+3x}=\frac{1+4y}{24}\Rightarrow9+3x=24\Rightarrow3x=15\Rightarrow x=5\)

Đọc tiếp...
viet ho nguyen 16/10/2016 lúc 08:51
Báo cáo sai phạm

\(\frac{1+4y}{24}=\frac{1+6y}{6x}\)=>\(\frac{1+4y+2y}{24+2y}=\frac{1+6y}{2x}\)=>\(2y+24=6x\)=>\(y+12=3x\)=>\(y=3x-12\)

=>\(\frac{1+6x-24}{18}=\frac{1+6y}{6x}\)=>\(\frac{6x-23}{18}=\frac{6y+1}{6x}\)=>\(6x\left(6x-23\right)=18\left(6y+1\right)\)

=>\(36x^2-\)

Đọc tiếp...
Hoàng Trung Kiên CTV 27/09/2018 lúc 14:45
Báo cáo sai phạm

Nhầm:D

\(\frac{1+6y}{6x}=\frac{1}{12}\Rightarrow\frac{1+6y}{6}=\frac{x}{12}\)

\(=>\frac{1}{6}+y=\frac{x}{12}\)

\(\Rightarrow\frac{1}{6}+\frac{1}{4}=\frac{x}{12}\Rightarrow\frac{x}{12}=\frac{5}{12}\Rightarrow x=5\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị BÍch Hậu 06/07/2015 lúc 19:36
Báo cáo sai phạm

áp dụng t/c của dãy tỉ số bằng nhau ta có:

\(\frac{y+z+1}{x}=\frac{z+x+2}{y}=\frac{x+y-3}{z}=\frac{2\left(x+y+z\right)+1+2-3}{x+y+z}=2\)

lại có: \(2=\frac{1}{x+y+z}\Rightarrow x+y+z=\frac{1}{2}\)

\(\frac{y+z+1}{x}=2\Rightarrow2x=y+z+1\Leftrightarrow x=\frac{y+z+1}{2}\)

\(\frac{z+x+2}{y}=2\Rightarrow2y=x+z+2\Leftrightarrow2y=\frac{y+z+1}{2}+z+2\Leftrightarrow4y=y+z+1+2z+4\Leftrightarrow3y=3z+5\Leftrightarrow y=z+\frac{5}{3}\)

\(\Rightarrow x=\left(z+\frac{5}{3}+z+1\right):2=\left(2z+\frac{8}{3}\right):2=z+\frac{4}{3}\)

\(x+y+z=\frac{1}{2}\Leftrightarrow z+\frac{4}{3}+z+\frac{5}{3}+z=\frac{1}{2}\Leftrightarrow3z=-\frac{5}{2}\Leftrightarrow z=-\frac{5}{6}\Rightarrow x=\frac{1}{2};y=\frac{5}{6}\)

 

Đọc tiếp...
Vũ Thị Như Quỳnh 08/10/2016 lúc 20:22
Báo cáo sai phạm

số đó là

5/6

nhe sbn

đúng ko

vậy bn

Đọc tiếp...
Trần Duy Hưng 02/12/2017 lúc 21:12
Báo cáo sai phạm

Cảm ơn bạn nghe

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: