Giúp tôi giải toán và làm văn


Nguyễn Hữu Hoàng Hải Anh 2 giờ trước (16:14)
Báo cáo sai phạm

A. Trắc nghiệm khách quan: (3 điểm)

Khoanh vào chữ cái đứng trước phương án trả lời đúng

Câu 1: (0,5đ) Nếu điểm M nằm giữa hai điểm K và L thì:

A. MK + ML = KL                        B. MK + KL = ML

C. ML + KL = MK                       D. Một kết quả khác

Câu 2: (0,5đ) Cho đoạn thẳng PQ = 8 cm.

Điểm M là trung điểm của PQ thì đoạn thẳng PM bằng:

A. 8 cm              B. 4 cm              C. 6 cm               D. 2 cm

Câu 3 : (0,5đ) Cho đoạn thẳng AB = 6 cm .

Điểm K nằm giữa AB, biết KA = 4 cm thì đoạn thẳng KB bằng:

A. 10 cm            B. 6 cm              C. 4 cm               D. 2 cm

Câu 4 : (0,5đ) Cho hình vẽ

Trong hình vẽ có:

A. 1 đoạn thẳng                       B. 2 đoạn thẳng

C. 3 đoạn thẳng                       D. vô số đoạn thẳng

Câu 5 : (0,5đ) Cho hai tia Ax và Ay đối nhau. Lấy điểm M trên tia Ax, điểm N trên tia Ay. Ta có:

A. Điểm M nằm giữa A và N

B. Điểm A nằm giữa M và N

C. Điểm N nằm giữa A và M

D. Không có điểm nào nằm giữa 2 điểm còn lại.

Câu 6: (0,5đ) Điểm I là trung điểm của đoạn thẳng MN khi:

A. IM = IN

B. IM + IN = MN

C. IM = 2IN;

D. IM = IN = MN/2

B. Tự luận: (7 điểm)

Câu 7: (2 đ )Vẽ hai tia đối nhau Ox và Oy

a) Lấy A Ox; B Viết tên các tia trùng với tia Ay.

b) Hai tia AB và Oy có trùng nhau không? Vì sao?

c) Hai tia Ax và Ay có đối nhau không? Vì sao?

Câu 8: (4đ) Vẽ tia Ax.Lấy BAx sao cho AB = 8 cm, điểm M nằm trên đoạn thẳng AB sao cho AM= 4 cm.

a) Điểm M có nằm giữa A và B không? Vì sao?

b) So sánh MA và MB.

c) M có là trung điểm của AB không? Vì sao?

d) Lấy NAx sao cho AN= 12 cm. So sánh BM và BN

Câu 9: (1đ)

Gọi M1 là trung điểm của đoạn thẳng AB, M2 là trung điểm của đoạn thẳng M1B,

M3 là trung điểm đoạn thẳng M2B,…,M2016 là trung điểm của đoạn thẳng M2015B.

Biết M2016B = 1 (cm). Tính độ dài đoạn thẳng AM2016

Đọc tiếp...
My Nguyễn Thị Trà 2 giờ trước (16:21)
Báo cáo sai phạm

Gọi hai số tự nhiên cần tìm lần lượt là a và b ( ĐK a,b thuộc N )

Vì tổng của chúng là 162 nên a + b = 162

Vì ƯCLN(a,b) = 18 nên a = x.18 ; b = y.18 ( ĐK x,y thuộc N sao )

Thay a =x.18 ; b = y.18 vào a + b = 162 ta được:

x.18 + y.18 = 162

18.( x + y ) = 162

x + y = 162 : 18 = 9

x12345678 
y87654321 
a1836547290108126144 
b1441261089072543618 

Vậy: .........

Nhớ k cho mình nhé! Thank you!!!

Đọc tiếp...
Trần Hoàng Việt 2 giờ trước (16:15)
Báo cáo sai phạm

Bài  giải:

ta gọi 2 số đó là a,b 

a= 27k

b= 27y

theo đề bài ta có  :a x b = 8748 thay vào ta có 27k x 27y = 8748

=729 .k.y = 8748

k.y = 8748 : 729 

k.y=12

ta có bảng sau 

k1123462
y1214326
a = 27k

27

3248110816254
b= 27y324271088154162

=> có 4 cặp gồm : a= 1và b=12;a= 12 và  b=1 ; a = 3 và b=4 ; a=4 và b =3 ( 6,2 và 2,6 loại  vì có ƯCLN là 54)

P/s tham khảo nhé

Đọc tiếp...
Phạm Tuấn Đạt 2 giờ trước (16:19)
Báo cáo sai phạm

Bài  giải:

ta gọi 2 số đó là a,b 

a= 27k

b= 27y

theo đề bài ta có  :a x b = 8748 thay vào ta có 27k x 27y = 8748

=729 .k.y = 8748

k.y = 8748 : 729 

k.y=12

ta có bảng sau 

k1123462
y1214326
a = 27k

27

3248110816254
b= 27y324271088154162

=> có 4 cặp gồm : a= 1và b=12;a= 12 và  b=1 ; a = 3 và b=4 ; a=4 và b =3 ( 6,2 và 2,6 loại  vì có ƯCLN là 54)


 

Đọc tiếp...
Lưu Thị Hồng 2 giờ trước (16:11)
Báo cáo sai phạm
Trần Hoàng Việt 2 giờ trước (16:10)
Báo cáo sai phạm

Đề hình như còn

thiếu bạn

Nguyễn Đình Hiển

Ghi đề đầy đủ mình giải cho

Đọc tiếp...
Nguyễn Đình Hiển 2 giờ trước (16:19)
Báo cáo sai phạm

mình ghi đầy đủ lắm rùi mà đây là bài thầy mình cho ở lớp đó

Đọc tiếp...
vuong quynh giang 2 giờ trước (16:12)
Báo cáo sai phạm

1&78;2&39;

3&26;6&13

Đọc tiếp...
Nguyễn Hữu Hoàng Hải Anh 2 giờ trước (16:03)
Báo cáo sai phạm

M = - ( 2 + 5 +8 +....+ 182)

dãy tên là các số tự nhiên liên tiếp cách nhau 3 đơn vị có số số hạng là :( 182-2 ) : 3 +1 = 61( số hạng )

Tổng là : (182 + 2).61:2=5612

=> M = - ( 5612) = -5612

Vậy M = -5612

Đọc tiếp...
My Nguyễn Thị Trà 2 giờ trước (16:00)
Báo cáo sai phạm

M = (-2) + (-5) + (-8) + .... + (-182)

M có số số hạng là:

( 182 - 2 ) : 3 + 1 = 61

\(M=\frac{\left(\left(-2\right)+\left(-182\right)\right)\times61}{2}\)

\(M=\frac{-184\times61}{2}\)

\(M=\frac{-11224}{2}=-5612\)

Vậy M = -5612

Nhớ k cho mình nhé! Thank you!!!

Đọc tiếp...
Hà Gia Linh 1 giờ trước (16:47)
Báo cáo sai phạm

Ah, xin lỗi My nhiều nha

Làm sao để cảm ơn lại My bh? 

🤤🤤🤤🤤🤤

Đọc tiếp...
My Nguyễn Thị Trà 2 giờ trước (15:57)
Báo cáo sai phạm

Vì n = \(\overline{7a5}+\overline{8b4}\)chia hết cho 9 nên suy ra: tổng

7 + a + 5 + 8 + b + 4 phải chia hết cho 9

= 24 + a + b chia hết cho 9

Mà a + b là các chữ số nên suy ra a + b \(\le18\)

Để a + b \(\le18\)thì \(\orbr{\begin{cases}a+b=3\\a+b=12\end{cases}}\)

mà a - b = 6 nên:

\(\orbr{\begin{cases}a+b=3;a-b=6\\a+b=12;a-b=6\end{cases}}\)

\(\Rightarrow\orbr{\begin{cases}a=4,5;b=-1,5\\a=9;b=3\end{cases}}\)

vậy: ........

Nhớ k cho mình nhé! Thank you!!!

Đọc tiếp...
nguyễn minh ngọc 2 giờ trước (15:58)
Báo cáo sai phạm

Theo đề bài ta có : a - b = 6 nên có các tổ hợp a,b tương ứng :

a = { 6;7;8;9 }

b = { 0;1;2;3 } 

Thay các cặp a,b tương ứng ở trên vào n = 7a5   + 8b4 , tìm được tổ hợp n tương ứng :

n = { 1569;1589;1609;1629 }

=> Vì n chia hết cho 9 nên chỉ có n = 1629

=> a = 9

=> b = 3

Đọc tiếp...
Hà Gia Linh 1 giờ trước (17:04)
Báo cáo sai phạm

👏👏👏👏

Đọc tiếp...
vũ thành tín 2 giờ trước (16:24)
Báo cáo sai phạm

mình đã biết đâu

Đọc tiếp...
Hà Gia Linh 2 giờ trước (16:02)
Báo cáo sai phạm

Ai giúp mk đi😂😂😂😂

Đọc tiếp...
MMS_Hồ Khánh Châu 2 giờ trước (15:40)
Báo cáo sai phạm

\(-2+6-12+16-22+26-....-92+96\)

\(=4+4+....+4\)

\(=4.10\)

\(=40\)

Đọc tiếp...
Hà Gia Linh 2 giờ trước (16:00)
Báo cáo sai phạm

Cảm ơn 😚😚😚😙

Đọc tiếp...
Queen Angela 2 giờ trước (15:45)
Báo cáo sai phạm

vì 3 số là nguyên tố cùng nhau nên : 5.7.8=280

Đọc tiếp...
Mai Thanh Xuân CTV 2 giờ trước (15:40)
Báo cáo sai phạm

Hình như là bội chung nhở nhất bạn ạ 

BCNN(5;7;8)=280

P/s tham khảo nha

Còn nếu BCLN thì vô số

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: