Giúp tôi giải toán và làm văn


Huỳnh Bá Nhật Minh 6 giờ trước (16:00)
Báo cáo sai phạm

12345 x 4322 + 543333

= 53335090 + 543333

= 5389823

Đọc tiếp...
Vũ Kim Ngân 5 giờ trước (16:14)
Báo cáo sai phạm

12345.4322+543333=53868423

Đọc tiếp...
Nguyễn Hữu Vinh 6 giờ trước (16:03)
Báo cáo sai phạm

cảm ơn các bạn đã trả lời câu hỏi của mình

Đọc tiếp...
Đinh quang hiệp 6 giờ trước (15:42)
Báo cáo sai phạm

gọi \(S=1+2+2^2+2^3+...+2^{2015}\Rightarrow2S=2+2^2+2^3+2^4+...+2^{2016}\)

\(\Rightarrow2S-S=S=2+2^2+2^3+2^4+...+2^{2016}-1-2-2^2-2^3-...-2^{2015}\)

\(=\left(2-2\right)+\left(2^2-2^2\right)+\left(2^3-2^3\right)+\left(2^4-2^4\right)+...+2^{2016}-1=2^{2016}-1\)

\(2^{2016}-1⋮2^{2016}-1\Rightarrow2^{2016}-1+1=2^{2016}:2^{2016}-1\)dư 1

\(\Rightarrow2^{2016}+2^{2016}+2^{2016}+2^{2016}\)dư 1+1+1+1=4\(\Rightarrow4\cdot2^{2016}=2^2\cdot2^{2016}=2^{2018}:2^{2016}-1\)dư 4

\(\Rightarrow2^{2018}:S\)dư 4

Đọc tiếp...
Vũ Kim Ngân 5 giờ trước (16:26)
Báo cáo sai phạm

Ta có \(2A=2\left(1+2+2^2+.....+2^{2015}\right)\)\(\)

\(=2+2^2+2^3+2^4+....+2^{2016}\)

=> 2A-A=\(\left(2+2^2+2^3+.....+2^{2016}\right)-\left(1+2++2^2+2^3+....+2^{2015}\right)\)

=> A=\(2^{2016}-1\)

=>\(2^{2018}\)chia \(2^{2016}-1\)dư1

Đọc tiếp...
Đinh quang hiệp 6 giờ trước (15:45)
Báo cáo sai phạm

cái dòng 5 là \(2^{2016}+2^{2016}+2^{2016}+2^{2016}:2^{2016}-1\)dư 1+1+1+1=4 nhé tui viết thiếu

Đọc tiếp...
nguyen duc thang 6 giờ trước (15:18)
Báo cáo sai phạm

Để 84a8b chia hết cho hai => có tận cùng là : 0;2;4;6;8 hay b thuộc { 0 ; 2 ; 4 ; 6 ; 8 } mà để 84a8b lớn nhất => b lớn nhất => b = 8

Thay b = 8 vào được : 84a88

Để 84a88 chia hết cho 9 => 8 + 4 + a + 8 + 8 \(⋮\)9

                                     => a + 28 \(⋮\)9 mà a là chữ số => a chỉ có thể bằng 8

Thay a = 8 , b = 8 vào ab được ab = 88

Vậy số ab cần tìm là 88

Đọc tiếp...
Trần Thị Lan 6 giờ trước (15:12)
Báo cáo sai phạm
Nguyễn Thành Long 7 giờ trước (15:10)
Báo cáo sai phạm
KiềuThiHoa 6 giờ trước (15:35)
Báo cáo sai phạm

\(\frac{1}{-7}-x=\frac{1}{7}\)

\(x=\frac{1}{-7}-\frac{1}{7}\)

\(x=-\frac{1}{7}+-\frac{1}{7}\)

\(x=\frac{-2}{7}\)

@.@

Đọc tiếp...
kudo shinichi 7 giờ trước (15:02)
Báo cáo sai phạm

\(\frac{1}{-7}-x=\frac{1}{7}\)

\(\frac{-1}{7}-\frac{1}{7}=x\)

\(x=\frac{-2}{7}\)

Vậy  \(x=\frac{-2}{7}\)

chúc bạn học tốt

Đọc tiếp...
Trắng_CV 7 giờ trước (14:59)
Báo cáo sai phạm

\(\frac{1}{-7}-x=\frac{1}{7}\)

\(\Rightarrow x=\frac{1}{-7}-\frac{1}{7}\)

\(\Rightarrow x=-\frac{1}{7}-\frac{1}{7}\)

\(\Rightarrow x=-\frac{2}{7}\)

Vậy  \(x=-\frac{2}{7}\)

Đọc tiếp...
nguyen duc thang 6 giờ trước (15:12)
Báo cáo sai phạm

Bạn sửa lại ở dòng số 5 là :

...

= ( 3.4.3 - 3.4.5 ) + 149.150.151

=  - 24 + 3 374 850

= 3 374 826

=> A = 3 374 826 : 3

A = 1 124 942

Đọc tiếp...
Nguyễn Thành Long 6 giờ trước (15:19)
Báo cáo sai phạm

\(A=3\times4+4\times5+...+149\times150\)

\(\Rightarrow3A=3\times4\times3+4\times5\times3+...+149\times150\times3\)

\(\Rightarrow\)\(3A=3.4.\left(5-2\right)+4.5.\left(6-3\right)+...+149.150.\left(151-148\right)\)

\(\Rightarrow3A=\left(3.4.5+4.5.6+...+149.150.151\right)\)\(-\left(2.3.4+3.4.5+...+148.149.150\right)\)

\(\Rightarrow3A=149.150.151-2.3.4\)

\(\Rightarrow3A=3374826\)

\(\Rightarrow A=1124942\)

Vậy ...

Đọc tiếp...
nguyen duc thang 7 giờ trước (15:07)
Báo cáo sai phạm

Đặt A = 3.4 + 4.5 + 5.6 + ... + 149.150

=> 3A = 3.4.3 + 4.5.3 + 5.6.3 + ... + 148.149.3 + 149.150.3

= 3.4.3 + 4.5. ( 6 - 3 ) + 5.6 . ( 7 - 4 ) + ... + 148.149. ( 150 - 147 ) + 149.150 . ( 151 - 148 )

= 3.4.3 + 4.5.6 - 3.4.5 + 5.6.7 - 4.5.6 + ... + 148.149.150 - 147.148.149 + 149.150.141 - 148.149.150

= ( 3.4.3 - 3.4.5 ) + 149.150.141

= ( - 24 ) + 3 151 350

= 3 151 326

Đọc tiếp...
Nguyễn Hương Giang 7 giờ trước (14:49)
Báo cáo sai phạm

rút gọn 21/24=7/8. Quy đông 7/8 =14/16 nên cần điền 14

Đọc tiếp...
Bonking 7 giờ trước (14:53)
Báo cáo sai phạm

\(\frac{21}{24}=\frac{7}{8}=\frac{7\times\left(-2\right)}{8\times\left(-2\right)}=\frac{-14}{-16}\)

Vậy, số cần tìm là -14

Haizz

Đọc tiếp...
Vũ Kim Ngân 6 giờ trước (15:55)
Báo cáo sai phạm

\(\frac{21}{24}=\frac{14}{16}\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Hương Giang 7 giờ trước (14:58)
Báo cáo sai phạm

TH1: Tồn tại 1 số hoặc 1 tổng các số chia hết cho 10 thì bài toán giải quyết xong

TH2:Không tồn tại 1 số hoặc 1 tổng các số chia hết cho 10

Xét 10 tổng:

S1=a

S2=a+a1

....

S10=a+a1+...+a9

10 tổng trên chia 10 dc 10 số dư

1 tổng khi chia cho 10 đc 9 khả năng dư từ 1 đến 9

Mà 10 chia 9 =1 dư1

Theo nguyên lý Dirichlet thì tồn tại ít nhất 1+1=2 tổng có cùng số dư khi chia 10

Tức là hiệu 2 tổng chia hết cho 10

Giả sử 2 hiệu đó là Sm và Sn (m,n thuộc N*; m,n _<10; m>n)

Ta có Sm-Sn chia hết cho 10

=> a+a1+..+am-a-a1-..-an chia hết cho 10

=> a(n+1) +a(n+2) +... am chia hết cho 10

Vậy đpcm

Đọc tiếp...
Huỳnh Bá Nhật Minh 7 giờ trước (14:38)
Báo cáo sai phạm

- 85 . ( -66 ) - 66 . 35

= 85 . 66 - 66 . 35

= 66 . ( 85 - 35 )

= 66 . 50

= 3300

Đọc tiếp...
kudo shinichi 7 giờ trước (14:36)
Báo cáo sai phạm

-85.(-66)-66.35

=85.66-66.35

=66.(85-35)

=66.50

=3300

chúc bạn học tốt

Đọc tiếp...
Vũ Kim Ngân 6 giờ trước (15:56)
Báo cáo sai phạm

\(=85.66-66.35=66\left(85-35\right)=66.50=3300\)

Đọc tiếp...
Hoàng Trung Kiên 7 giờ trước (14:27)
Báo cáo sai phạm

\(\left(X-68\right)57=0\)

\(\Rightarrow x-68=0\)

\(\Rightarrow x=0+68\)

\(\Rightarrow x=68\)

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Đọc tiếp...
Huỳnh Bá Nhật Minh 7 giờ trước (14:33)
Báo cáo sai phạm

( x - 68 ) . 57 = 0

( x - 68 ) = 0 : 57

 x - 68  = 0

x = 0 + 68

x = 68

Đọc tiếp...
Diệp anh tú 7 giờ trước (14:32)
Báo cáo sai phạm

\(\left(x-68\right)\cdot57=0\)

\(\Rightarrow x-68=0\)

\(\Rightarrow x=68\)

 k mk nha

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: