Giúp tôi giải toán và làm văn


NCTK ( HG - Toán học - Tiếng Anh ) 3 giờ trước (09:46)
Báo cáo sai phạm

b) \(3\left(x+2\right)=-4+\left(-2\right)^3\)

\(\Leftrightarrow3x+6=-4-8\)

\(\Leftrightarrow3x+6=-12\)

\(\Leftrightarrow3x=-12-6\)

\(\Leftrightarrow3x=-18\)

\(\Leftrightarrow x=-18\div3\)

\(\Leftrightarrow x=-6\)

Vậy x = - 6

c) \(\left|x-20\right|+\left(-4\right)^2=\left(-1\right)^{2017}+3^3\)

\(\Leftrightarrow\left|x-20\right|+16=-1+27\)

\(\Leftrightarrow\left|x-20\right|+16=26\)

\(\Leftrightarrow\left|x-20\right|=26-16\)

\(\Leftrightarrow\left|x-20\right|=10\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x-20=-10\\x-20=10\end{cases}}\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x=10\\x=30\end{cases}}\)

Vậy \(x\in\left\{10;30\right\}\)

Đọc tiếp...
NCTK ( HG - Toán học - Tiếng Anh ) 3 giờ trước (10:26)
Báo cáo sai phạm

a)\(\left(3x-1\right)⋮\left(x-1\right)\)

\(\Leftrightarrow\left(3x-3+2\right)⋮\left(x-1\right)\)

Vì \(\left(3x-3\right)⋮\left(x-1\right)\)nên \(2⋮\left(x-1\right)\)

\(\Rightarrow x-1\inƯ\left(2\right)=\left\{\pm1;\pm2\right\}\)

Lập bảng :

\(x-1\)\(-2\)\(-1\)\(1\)\(2\)
\(x\)\(-1\)\(0\)\(2\)\(3\)

Vậy \(x\in\left\{-1;0;2;3\right\}\)

b)\(\left(x-5\right)\left(y+1\right)=5\)

\(\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}x-5\\y+1\end{cases}}\inƯ\left(5\right)=\left\{\pm1;\pm5\right\}\)

Lập bảng :

\(x-5\)\(-5\)\(-1\)\(1\)\(5\)
\(y+1\)\(-1\)\(-5\)\(5\)\(1\)
\(y\)\(0\)\(4\)\(6\)\(10\)
\(x\)\(-2\)\(-6\)\(4\)\(0\)

Vậy \(x,y\in\left\{\left(0,-2\right);\left(4,-6\right);\left(6,4\right);\left(10,0\right)\right\}\)

Đọc tiếp...
NCTK ( HG - Toán học - Tiếng Anh ) 4 giờ trước (09:42)
Báo cáo sai phạm

c) \(23.18-23.26+\left(-23\right).2\)

\(=23\cdot\left(18-26-2\right)\)

\(=23.\left(-10\right)\)

\(=-230\)

a) \(3x-\left(-5\right)=20\)

\(\Leftrightarrow3x=20-5\)

\(\Leftrightarrow3x=15\)

\(\Leftrightarrow x=15\div3\)

\(\Leftrightarrow x=5\)

Vậy x = 5

Đọc tiếp...
NCTK ( HG - Toán học - Tiếng Anh ) 4 giờ trước (09:31)
Báo cáo sai phạm

                       Giải

\(\left(x+1\right)\left(y-1\right)=\left(-2\right)\)

\(\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}x+1\\y-1\end{cases}}\inƯ\left(-2\right)=\left\{\pm1;\pm2\right\}\)

Ta có bảng sau :

\(x+1\)\(-2\)\(-1\)\(1\)\(2\)
\(y-1\)\(-1\)\(-2\)\(2\)\(1\)
\(x\)\(-3\)\(-2\)\(0\)\(1\)
\(y\)\(0\)\(-1\)\(3\)\(2\)

Vậy \(x,y\in\left\{\left(-3,0\right);\left(-2,-1\right);\left(0,3\right);\left(1,2\right)\right\}\)

Đọc tiếp...
Hàn Bạch Tử 1 giờ trước (12:35)
Báo cáo sai phạm

\(\left(x+1\right)\left(y-1\right)=\left(-2\right)\)

\(\Rightarrow\left(x+1\right)\left(1-y\right)=2\)

\(\Rightarrow\left(x+1\right)\left(1-y\right)\inƯ\left(2\right)=\left\{\pm1;\pm2\right\}\)

\(TH1:\hept{\begin{cases}x+1=1\\1-y=2\end{cases}\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}x=0\\y=-1\end{cases}}}\)

\(TH2:\hept{\begin{cases}x+1=-1\\1-y=-2\end{cases}\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}x=-2\\y=3\end{cases}}}\)

\(TH3:\hept{\begin{cases}x+1=2\\1-y=1\end{cases}\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}x=1\\y=0\end{cases}}}\)

\(TH4:\hept{\begin{cases}x+1=-2\\1-y=-1\end{cases}\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}x=-3\\y=2\end{cases}}}\)

Vậy............................

Đọc tiếp...
Hoàng Ngọc Hải 4 giờ trước (09:00)
Báo cáo sai phạm

 (x+1).(y-1)=(-2)

 => (x+1) và (y-1) là ước của (-2)

 Ư(-2)={1;-1;2;-2}

 Bảng tìm x,y thuộc Z

 x+11-12-2
 y-1-22-11
 x0-21-3
 y-1302

 Vậy có 4 cặp (x,y) cần tìm

 (0;-1);(-2;3);(1;0);(-3;2)

Đọc tiếp...
Nguyen ngoc dat 25/10/2017 lúc 20:07
Báo cáo sai phạm

 a ) Vì 30 : 4 = 7 ( dư 2 ) nên sẽ có ít nhất 1 tổ có 8 học sinh

b ) 1 năm có 12 tháng và 30 : 12 = 2 ( dư 6 ) nên có ít nhất 3 bạn cùng tháng sinh

c ) Vì 30 : 8 = 3 ( dư 6 ) nên có ít nhất 1 nhóm có 4 bạn 

Đọc tiếp...
NCTK ( HG - Toán học - Tiếng Anh ) 3 giờ trước (09:49)
Báo cáo sai phạm

\(-25\times16\times4\times8\times125\)

\(=16\left(125\times8\right)\left(-25\times4\right)\)

\(=16\times1000\times\left(-100\right)\)

\(=16000\times\left(-100\right)\)

\(=-1600000\)

Đọc tiếp...
TL 5 giờ trước (08:16)
Báo cáo sai phạm

\((-25)\cdot16\cdot4\cdot8\cdot125\)

\(=\left[(-25)\cdot4\right]\cdot\left[(125\cdot8)\right]\cdot16\)

\(=\left[-(25\cdot4)\right]\cdot1000\cdot16\)

\(=-100\cdot1000\cdot16\)

\(=-1600000\)

Vậy phép tính đó sẽ bằng -1600000

Đọc tiếp...
°Ƭɦ¡êɳ tử ™ 5 giờ trước (07:50)
Báo cáo sai phạm

\(\text{( - 25 ) . 16 . 4 . 8 . 125}\)

\(=\left[\left(-25\right).4\right].\left(125.8\right).16\)

\(=-100.1000.16\)

\(=-100000.16=-1600000\)

Đọc tiếp...
ttpq_Trần Thanh Phương CTV 2 giờ trước (10:56)
Báo cáo sai phạm

Thay x = -3 và y = -2 vào tích trên ta được :

xy3 = (-3) . (-2)3 = -3 . (-8) = 24

Vậy.....

@TL làm kiểu lạ lùng vại :v

Đọc tiếp...
TL 5 giờ trước (08:18)
Báo cáo sai phạm

Với x = -3 , y = -2 thì ta có giá trị của nó là xy3 => \((-3)\cdot(-2)^3=6^3=216\)

Vậy giá trị của tích đó là : 216

Đọc tiếp...
Vũ Thị Minh Huyền 7 giờ trước (06:15)
Báo cáo sai phạm

thay vào tính thui p

Đọc tiếp...
Trần Văn Hùng 4 giờ trước (09:35)
Báo cáo sai phạm

Còn chị

_____

Hok tốt

Đọc tiếp...
Hằng 7 giờ trước (06:45)
Báo cáo sai phạm

Không được giử các câu hỏi linh tinh lên diên đàn.

Đọc tiếp...
Nguyễn Lương Phương Thảo 8 giờ trước (05:29)
Báo cáo sai phạm

I. Nội qui tham gia "Giúp tôi giải toán"

1. Không đưa câu hỏi linh tinh lên diễn đàn, chỉ đưa các bài mà mình không giải được hoặc các câu hỏi hay lên diễn đàn;

2. Không trả lời linh tinh, không phù hợp với nội dung câu hỏi trên diễn đàn.

3. Không "Đúng" vào các câu trả lời linh tinh nhằm gian lận điểm hỏi đáp.

Các bạn vi phạm 3 điều trên sẽ bị giáo viên của Online Math trừ hết điểm hỏi đáp, có thể bị khóa tài khoản hoặc bị cấm vĩnh viễn không đăng nhập vào trang web.

Đọc tiếp...
TL 4 giờ trước (09:21)
Báo cáo sai phạm

\(21\cdot35\cdot3\cdot25\cdot7\)

\(=21\cdot3\cdot7\cdot35\cdot25\)

\(=21(3\cdot7)\cdot35\cdot25\)

\(=21\cdot21\cdot35\cdot25\)

\(=21^2\cdot875=385875\)

Nghĩ sao không có số nào tròn để tính hợp lí -_-

Đọc tiếp...
#_Hoàng Thượng 14 giờ trước (22:52)
Báo cáo sai phạm

( - 15 ) . 25 + 15 . 16 + ( - 9 ) . 85

= 15 . ( - 25 ) + 15 . 16 + ( - 9 ) . 85

= 15 [ ( - 25 ) + 16 ] + ( - 9 ) . 85

= 15  . ( - 9 ) + ( - 9 ) . 85

= ( - 9 ) ( 15 + 85 )

= ( - 9 ) . 100

= - 900

Hok tốt

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: