Giúp tôi giải toán và làm văn


✰๖ۣۜTɦαηɦツ๖ۣۜNɠυүêη✰ 2 giờ trước (16:30)
Báo cáo sai phạm

Gọi số học sinh của trường đó là a ( học sinh )

Theo đề bài ta có :

a chia hết cho 18

a chia hết cho 24

a chia hết cho 30

=> a thuộc BC ( 18 ; 24 ; 30 )

     a thuộc N*

\(1000\le a\le1200\)

Ta có :

18 = 2 . 32 

24 = 23 . 3

30 = 2 . 3 . 5

=> BCNN ( 18 ; 24 ; 30 ) = 23 . 32 . 5 = 360

Vì a thuộc N*

=> BC ( 18 ; 24 ; 30 ) = B ( 360 ) = { 360 ; 720 ; 1080 ; 1440 ; .... }

Mà \(1000\le a\le1200\) 

=> a = 1080

Vậy trường đó có 1080 học sinh

Đọc tiếp...
Trần Khánh Vy 16 phút trước
Báo cáo sai phạm

b. Bài làm :

Ta có : ƯCLN(a,b)=5

            BCNN(a,b)=60

\(\Rightarrow\)ab=ƯCLN(a,b).BCNN(a,b)=5.60=300

Vì ƯCLN(a,b)=5 nên ta có : a=5m ; b=5n ; ƯCLN(m,n)=1 và m, n là các số tự nhiên

Mà ab=300

\(\Rightarrow\)5m.5n=300

\(\Rightarrow\)25m.n=300

\(\Rightarrow\)mn=12

Vì ƯCLN(m,n)=1 nên ta có bảng sau :

m     1          12          3          4

n      12        1            4         3

a       5         60         15        20

b      60        5           20       15

Vậy (a;b)\(\in\){(5;60);(60;5):(20;15):(15;20)}

Đọc tiếp...
Trần Khánh Vy 25 phút trước
Báo cáo sai phạm

a. Bài làm :

Ta có : \(\hept{\begin{cases}ab=2400\\BCNN\left(a,b\right)=120\end{cases}}\)

\(\Rightarrow\)ƯCLN(a,b)=ab:BCNN(a,b)=2400:120=20

Vì ƯCLN(a,b)=20 nên ta có : \(\hept{\begin{cases}a=20m\\b=20n\\ƯCLN\left(m,n\right)=1\end{cases}}\)

 Mà ab=2400

\(\Rightarrow\)20m.20n=2400

\(\Rightarrow\)400m.n=2400

\(\Rightarrow\)mn=6

Vì ƯCLN(m,n)=1 nên ta có bảng sau :

m     1          6          2          3

n      6         1          3           2

a      20       120      40         60

b     120       20       60         40

Vậy (a;b)\(\in\){(20;120);(120;20);(40;60);(60;40)}

Đọc tiếp...
Đông Phương Lạc 5 giờ trước (13:20)
Báo cáo sai phạm

\(a.\)\(7x-2x=6^{17}:6^{15}+44:11\)

\(\Leftrightarrow5x=6^2+4\)

\(\Leftrightarrow5x=36+4\)

\(\Leftrightarrow5x=40\)

\(\Leftrightarrow x=40:5\)

\(\Leftrightarrow x=8\)

\(b.\)\(9^{x-1}=9\)

\(\Leftrightarrow9^x:9=9\)

\(\Leftrightarrow9^x=81\)

\(\Leftrightarrow9^x=9^2\)

\(\Leftrightarrow x=2\)

\(c.\)\(\left|x-5\right|=7-\left(-3\right)\)

\(\Leftrightarrow\left|x-5\right|=7+3\)

\(\Leftrightarrow\left|x-5\right|=10\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x-5=10\\x-5=-10\end{cases}}\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x=15\\x=-5\end{cases}}\)

\(d.\)\(\left|x-5\right|=\left|-7\right|\)

\(\Leftrightarrow\left|x-5\right|=7\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x-5=7\\x-5=-7\end{cases}}\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x=12\\x=-2\end{cases}}\)

\(e.\)\(\left|x\right|-5=3\)

\(\Leftrightarrow\left|x\right|=8\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x=8\\x=-8\end{cases}}\)

\(g.\)\(15-2\left|x\right|=13\)

\(\Leftrightarrow2\left|x\right|=15-13=2\)

\(\Leftrightarrow\left|x\right|=2:2=1\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x=1\\x=-1\end{cases}}\)

\(h.\)\(\left|x-2\right|=0\)

\(\Leftrightarrow x-2=0\)

\(\Leftrightarrow x=0+2\)

\(\Leftrightarrow x=2\)

Đọc tiếp...
Trần Khánh Vy 6 giờ trước (12:28)
Báo cáo sai phạm

Câu 1 : 

a) 7x-8=713

    7x=713+8

    7x=721

    x=721:7

   x=103

Vậy x=103.

b)2448:[119-(x-6)]=24

   119-(x-6)=2448:24

   119-(x-6)=102

   x-6=119-102

   x-6=17

  x=17+6

 x=23

Vậy x=23.

c) 2016-100(x+11)=27:23

   2016-100(x+11)=24=16

  100(x+11)=2016-16

  100(x+11)=2000

  x+11=2000:100

 x+11=20

  x=20-11

  x=9

Vậy x=9.

Câu 2 :

879.2+879.996+3.879=879(2+996+3)

                                   =879.1001

                                   =879879

Đọc tiếp...
Trần Khánh Vy 6 giờ trước (12:38)
Báo cáo sai phạm

a) (x54)2=x

\(\Rightarrow\)x=1

Vậy x=1.

b) 2x+3+2x=144

   2x.23+2x=144

  2x.8+2x=144

 2x(8+1)=144

  2x.9=144

 2x=144:9

 2x=16

 2x=24

\(\Rightarrow\)x=4

Vậy x=4

Đọc tiếp...
Linh 5 giờ trước (13:41)
Báo cáo sai phạm

x+11 chia hết cho x-1

Ta có:

x+11=x-1+12

=>12 chia hết cho x-1

=>x-1 thuộc Ư(12)

=>Ư(12)={-1;1;-2;2;-3;3;-4;4;-6;6;-12;12}

=>Lập bảng xét gt

Đọc tiếp...
✰๖ۣۜTɦαηɦツ๖ۣۜNɠυүêη✰ 6 giờ trước (11:48)
Báo cáo sai phạm

Câu 1 :

Gọi số học sinh của khối 6 là a ( học sinh )

Theo đề bài ta có :

a : 12 ; 15 ; 18 đều thiếu 1

=> a + 1 thuộc BC ( 12 ; 15 ; 18 ) 

     a thuộc N*

\(200\le a+1\le400\)

Ta có :

12 = 22 . 3

15 = 3 . 5

18 = 2 . 32

=> BCNN ( 12 ; 15 ; 18 ) = 22 . 32 . 5 = 180

Vì a + 1 thuộc N*

=> BC ( 12 ; 15 ; 18 ) = B ( 180 ) = { 180 ; 360 ; 540 ; ... }

Mà \(200\le a+1\le400\)

=> a + 1 = 360

=> a = 360 - 1

=> a = 359

Câu 2 :

Vì ( 2x + 1 ) . ( y - 3 ) = 10

=> ( 2x + 1 ) ; ( y - 3 ) thuộc Ư ( 10 )

Ư ( 10 ) = { 1 ; 2 ; 5 ; 10 }

+) Nếu 2x + 1 = 1 ; y - 3 = 10 thì x = 0 và y = 13

+) Nếu 2x + 1 = 2 ; y - 3 = 5 thì x = \(\frac{1}{2}\) và y = 8 ( loại vì x không thuộc N )

+) Nếu 2x + 1 = 5 ; y - 3 = 2 thì x = thì x = 2 và y = 5 

+) Nếu 2x + 1 = 10 ; y - 3 = 10 thì x = \(\frac{9}{2}\)  và y = 13 ( loại vì x không thuộc N ) 

Vậy ( x ; y ) = ( 0 ; 13 ) ; ( 2 ; 5 )

Đọc tiếp...
Bùi Bảo Anh 7 giờ trước (11:41)
Báo cáo sai phạm

Hai số a và b là 9 và 1

Xin lỗi,mình ko giải đầy đủ được

Đọc tiếp...
✰๖ۣۜTɦαηɦツ๖ۣۜNɠυүêη✰ 7 giờ trước (11:22)
Báo cáo sai phạm

\(3^{x+1}+3^x=108\)

\(\Rightarrow3^x\left(1+3\right)=108\)

\(\Rightarrow3^x.4=108\)

\(\Rightarrow3^x=108:4\)

\(\Rightarrow3^x=27\)

\(27=3^3\)

\(3^x=3^3\)

\(\Rightarrow x=3\)

Vậy x = 3

Đọc tiếp...
Nguyễn Linh Chi Quản lý 7 giờ trước (11:21)
Báo cáo sai phạm

3\(^{x+1}\)+ 3\(^x\)=108

3\(^x\).3 + 3\(^x\)= 108

3\(^x\)( 3 + 1 ) = 108

3\(^x\). 4 = 108

3\(^x\)= 27 = 3\(^3\)

x = 3

Đọc tiếp...
Nguyễn Linh Chi Quản lý 9 giờ trước (9:35)
Báo cáo sai phạm

3n + 10 \(⋮\)n + 2

n + 2 \(⋮\)n + 2 => 3 ( n + 2 ) \(⋮\)n + 2 => 3n + 6 \(⋮\)n + 2

=> ( 3n + 10 ) - ( 3n + 6 ) \(⋮\)n + 2

=> 4 \(⋮\)n + 2

=> n + 2 \(\in\)Ư ( 4 ) = { -1; -2; -4; 1; 2; 4 }

Em tự làm tiếp nhé!

Đọc tiếp...
Nguyễn Hoàng Kim Yến 7 giờ trước (11:34)
Báo cáo sai phạm

-> a : 9 = 3 

             = 3 × 9

             = 27

-> a : 27 = 12

                = 12 × 27

                = 324

-> a : 41 = 27

                = 27 × 41

                = 1107

Mình cũng không biết mình đúng hem nha!!!

Mình biết gì thì chỉ đó à! Sẽ có bạn khác chỉ cho bạn đáp án đúng nhất!!

CHÚC BẠN HỌC TỐT!!!

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: