Giúp tôi giải toán và làm văn


✨♔♕ Saiko ♕♔✨ 23 phút trước
Báo cáo sai phạm

Mình không hiểu ý bạn lắm nhưng nếu như thế này thì không đếm được !!!

Đọc tiếp...
Nguyễn Đông Vy 8 phút trước
Báo cáo sai phạm

có số góc  lả: 10.(10-1):2=45

Đọc tiếp...
Vũ Ánh Nguyệt 36 phút trước
Báo cáo sai phạm

1) (2 4/5+3 1/2).x =18/17

(14/5 + 7/2).x       = 18/17

(28/10 + 35/10). x = 18/17

63/10.x                 = 18/17

           x                = 18/17 : 63/10

           x                =...(cái này bạn tự tính nhé :v )

2)  Làm tương tự như phần 1

Đọc tiếp...
✨♔♕ Saiko ♕♔✨ 58 phút trước
Báo cáo sai phạm

\(CMR\text{ : }\)

                   \(A=16^n-15n-1\)

\(??????????????????\)

\(\text{Rồi gì nữa vậy bạn ! Bạn ghi thiếu đề rồi ! }\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngọc Anh Minh 2 giờ trước (9:57)
Báo cáo sai phạm

\(A=\frac{1}{3^2}+\frac{1}{4^2}+\frac{1}{5^2}+\frac{1}{6^2}+...+\frac{1}{100^2}\)

\(A< \frac{1}{2.3}+\frac{1}{3.4}+\frac{1}{4.5}+\frac{1}{5.6}+...+\frac{1}{99.100}\)

\(A< \frac{3-2}{2.3}+\frac{4-3}{3.4}+\frac{5-4}{4.5}+\frac{6-5}{5.6}+...+\frac{100-99}{99.100}\)

\(A< \frac{1}{2}-\frac{1}{3}+\frac{1}{3}-\frac{1}{4}+\frac{1}{4}-\frac{1}{5}+...+\frac{1}{99}-\frac{1}{100}\)

\(A< \frac{1}{2}-\frac{1}{100}=\frac{49}{100}=\left(\frac{7}{10}\right)^2\)

Ta có \(\frac{25}{36}=\left(\frac{5}{6}\right)^2\)

Ta thấy \(\frac{5}{6}=\frac{25}{30}>\frac{7}{10}=\frac{21}{30}\Rightarrow\left(\frac{7}{10}\right)^2< \left(\frac{5}{6}\right)^2\Rightarrow A< \left(\frac{7}{10}\right)^2< \left(\frac{5}{6}\right)^2=\frac{25}{36}\)

Đọc tiếp...
le Phương linh 12 giờ trước (23:23)
Báo cáo sai phạm

Bạc Cận Ngôn đúng rồi!Mình cũng ra thế!

Đọc tiếp...
# Bạc _ Cận _ Ngôn _ . _ 12 giờ trước (23:16)
Báo cáo sai phạm

 Theo bài ra ta có :

    +) a : 3 dư 2

=> 2a : 3 dư 1 ( vì 2 . 2 = 4 : 3 dư 1 _ giải thích ko cần viết thêm )

=> 2a - 1 chia hết cho 3(1)

    +) a  : 5 dư 3 

=> 2a : 5 dư 1

=> 2a - 1 chia hết cho 5 (2)

    +) a : 7 dư 4

=> 2a : 7 dư 1

=> 2a - 1 chia hết cho 7 (3)

           Từ (1) (2) (3) :

  => 2a - 1 € BC( 3 , 5 , 7 )

 BCNN ( 3 ,5 , 7 ) = 3. 5 . 7 = 105

 BC ( 3 , 5 , 7 ) = B(105) = { 0 , 105 , 210 , 315 , ...}

=> 2a - 1 € { 0 , 105 , 210 , 315 , ... }

=> a € { 1 , 53 , 211/2 , 158 ,...}

      Mà a là nhỏ nhất

 => a = 53

       Vậy a = 53

             P/S : _" Hoq chắc ...

Đọc tiếp...
zZz Nguyễn Châu Tuấn Kiệt zZz CTV 5 giờ trước (6:49)
Báo cáo sai phạm

\(\Leftrightarrow\left[3\left(4+x\right)\right]^2=1a96\)

\(\Leftrightarrow3^2.\left(4+x\right)^2=1a96\)

\(\Leftrightarrow9.\left(4+x\right)^2=1a96\)

\(\Leftrightarrow1a96⋮9\)

\(\Leftrightarrow\left(1+a+9+6\right)⋮9\)

\(\Leftrightarrow\left(16+a\right)⋮9\)

\(\Leftrightarrow a=2\)

Từ đó suy ra x = 8

Đọc tiếp...
Bui Huyen 13 giờ trước (22:50)
Báo cáo sai phạm

Ta có \(\frac{-7}{6}=\frac{a-2}{18}\Rightarrow a-2=-21\Rightarrow a=-19\)

\(\frac{-7}{6}=\frac{-98}{3b+15}\Rightarrow3b+15=84\Rightarrow b=23\)

\(\frac{-7}{6}=\frac{14}{-5c+37}\Rightarrow-5c+37=-12\Rightarrow c=\frac{49}{5}\)

\(\frac{-7}{6}=\frac{d+1}{12}\Rightarrow d+1=-14\Rightarrow d=-15\)

Đọc tiếp...
zZz Nguyễn Châu Tuấn Kiệt zZz CTV 5 giờ trước (6:52)
Báo cáo sai phạm

                               Giải

Theo đề, ta có: \(\frac{a-3}{b-2}=\frac{3}{2}\)

\(\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}a-3=3k\\b-2=2k\end{cases}}\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}a=3k+3\\b=2k+2\end{cases}}\)

\(\Leftrightarrow a-b=\left(3k+3\right)-\left(2k+2\right)=4\)

\(\Leftrightarrow3k+3-2k-2=4\)

\(\Leftrightarrow\left(3k-2k\right)+\left(3-2\right)=4\)

\(\Leftrightarrow k+1=4\)

\(\Leftrightarrow k=4-1\)

\(\Leftrightarrow k=3\)

\(\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}a=3.3+3=12\\b=2.3+2=8\end{cases}}\)

Vậy a = 12 và b = 8

Đọc tiếp...
Cậu Bé Tiến Pro CTV 13 giờ trước (22:13)
Báo cáo sai phạm

\(\frac{a-3}{b-2}=\frac{3}{2}\)

\(\text{Ta có :}\)

\(a-b=4\)

\(\Leftrightarrow a=b+4\)

\(\text{Thay a = b + 4 vào đẳng thức }\frac{a-3}{b-2}=\frac{3}{2}\text{ ta có :}\)

\(\frac{b+4-3}{b-2}=\frac{3}{2}\)

\(\Leftrightarrow\frac{b+1}{b-2}=\frac{3}{2}\)

\(\Leftrightarrow\left(b+1\right).2=\left(b-2\right).3\)

\(\Leftrightarrow2b+2=3b-6\)

\(\Leftrightarrow2b-3b=-6-2\)

\(\Leftrightarrow-1b=-8\)

\(\Leftrightarrow b=8\)

\(\text{Thay b = 8 vào đẳng thức a = b + 4 ta có :}\)

\(\Leftrightarrow a=8+4\)

\(\Leftrightarrow a=12\)

Đọc tiếp...
Le Tai Bao Chau 13 giờ trước (22:01)
Báo cáo sai phạm

Ta có; \(\frac{a-3}{b-2}=\frac{3}{2}\)và a-b=4

\(\Rightarrow\frac{a-3}{3}=\frac{b-2}{2}\)

áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có: 

           \(\frac{a-3}{3}=\frac{b-2}{2}=\frac{\left(a-3\right)-\left(b-2\right)}{3-2}=\frac{a-3-b+2}{1}=\frac{4-1}{1}=3\)

\(\Rightarrow\hept{\begin{cases}a=3.3+3=12\\b=3.2+2=8\end{cases}}\)

Đọc tiếp...
Cậu Bé Tiến Pro CTV 13 giờ trước (22:20)
Báo cáo sai phạm

\(A=\frac{10^8+2}{10^8-1}\)

\(A=\frac{10^8-1+3}{10^8-1}\)

\(A=1+\frac{3}{10^8-1}\)

\(B=\frac{10^8}{10^8-3}\)

\(B=\frac{10^8-3+3}{10^8-3}\)

\(B=1+\frac{3}{10^8-3}\)

\(\text{Vì }\frac{3}{10^8-1}< \frac{3}{10^8-3}\)

\(\Rightarrow1+\frac{3}{10^8-1}< 1+\frac{3}{10^8-3}\)

\(\Rightarrow A< B\)

Đọc tiếp...
Hoàng Thiên 14 giờ trước (21:51)
Báo cáo sai phạm

\(A=\frac{10^8+2}{10^8-1}\)

\(A=\frac{(10^8-1)+3}{10^8-1}\)

\(A=\frac{10^8-1}{10^8-1}+\frac{3}{10^8-1}=1+\frac{3}{10^8-1}\)

\(B=\frac{10^8}{10^8-3}=\frac{\left(10^8-3\right)+3}{10^8-3}=\frac{10^8-3}{10^8-3}+\frac{3}{10^8-3}=1+\frac{3}{10^8-3}\)

Ta thấy:

\(10^8-1>10^8-3\)

\(\Rightarrow\frac{3}{10^8-1}< \frac{3}{10^8-3}\)

\(\Rightarrow1+\frac{3}{10^8-1}< 1+\frac{3}{10^8-3}\)

\(\Rightarrow A< B\)

P/s: Hoq chắc nên đừng :((

Đọc tiếp...
tieu yen tu 14 giờ trước (21:45)
Báo cáo sai phạm

a, \(\frac{-5}{9}+\frac{7}{15}+\frac{-2}{11}+\frac{4}{-9}+\frac{8}{15}=\)\(\left(\frac{-5}{9}+\frac{-4}{9}\right)+\left(\frac{7}{15}+\frac{8}{15}\right)+\frac{-2}{11}\)

                                                                  \(=\frac{-9}{9}+\frac{15}{15}+\frac{-2}{11}=-1+1+\frac{-2}{11}\)

                                                                  \(=0+\frac{-2}{11}=\frac{-2}{11}\)

còn ý b mk không biết làm . xin lỗi bạn nha

Đọc tiếp...
Hoàng Thiên 14 giờ trước (21:40)
Báo cáo sai phạm

\(A=\frac{9}{84}+\frac{9}{210}+\frac{9}{390}\)

\(A=\frac{3}{28}+\frac{3}{70}+\frac{3}{130}\)

\(A=\frac{3}{4.7}+\frac{3}{7.10}+\frac{3}{10.13}\)

\(A=\frac{1}{4}-\frac{1}{7}+\frac{1}{7}-\frac{1}{10}+\frac{1}{10}-\frac{1}{13}\)

\(A=\frac{1}{4}-\frac{1}{13}=\frac{9}{52}\)

Đọc tiếp...
Hoàng Thiên 14 giờ trước (21:38)
Báo cáo sai phạm

\(\frac{-5}{9}+\frac{7}{15}+\frac{-2}{11}+\frac{4}{-9}+\frac{8}{15}\)

\(=\left(\frac{-5}{9}+\frac{4}{-9}\right)+\left(\frac{7}{15}+\frac{8}{15}\right)+\frac{-2}{11}\)

\(=\left(\frac{-5}{9}+\frac{-4}{9}\right)+1+\frac{-2}{11}\)

\(=-1+1+\frac{-2}{11}=\frac{-2}{11}\)

Đọc tiếp...
Cậu Bé Tiến Pro CTV 14 giờ trước (21:45)
Báo cáo sai phạm

\(\frac{1}{1.3}+\frac{1}{3.5}+\frac{1}{5.7}+....+\frac{1}{n\left(n+2\right)}< \frac{2003}{2004}\)

\(=\frac{1}{2}\left(1-\frac{1}{3}+\frac{1}{3}-\frac{1}{5}+\frac{1}{5}-\frac{1}{7}+.....+\frac{1}{n}+\frac{1}{n+2}\right)\)

\(=\frac{1}{2}\left(1-\frac{1}{n+2}\right)\)

\(=\frac{1}{2}\left(\frac{n+2}{n+2}-\frac{1}{n+2}\right)\)

\(=\frac{1}{2}.\frac{n+1}{n+2}\)

\(=\frac{n+1}{2\left(n+2\right)}< \frac{2003}{2004}\)

\(\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}n+1< 2003\\2\left(n+2\right)< 2004\end{cases}}\)

\(\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}n< 2002\\\left(n+2\right)< 1002\end{cases}}\)

\(\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}n< 2002\\n< 1000\end{cases}}\)

\(\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}n+1=2002\\2\left(n+2\right)=1000\end{cases}}\)

\(\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}n=2001\\n=498\end{cases}}\)

Đọc tiếp...
◥ὦɧ◤ᗰIᑎᕼ™ᐯY™=ε/̵͇̿̿/'̿'̿ ̿ ̿̿ ̿̿ ̿̿ 14 giờ trước (21:02)
Báo cáo sai phạm

\(B=\frac{x+2}{x-1}=\frac{x+2-3}{x-1}=1-\frac{3}{x-1}\)

\(\Rightarrow x-1\inƯ\left(3\right)\)

\(Ư\left(3\right)=\left\{\pm1;\pm3\right\}\)

Ta có: x - 3 = -1 => x = 2

           x - 3 = 1 => x = 4

           x - 3 = -3 => x = 0

           x - 3 = 3 => x = 6 

Vậy:...

Đọc tiếp...
Kirito_kun 14 giờ trước (20:59)
Báo cáo sai phạm

\(B=\frac{x-1+3}{x-1}\)

\(Để:B\in Z\Leftrightarrow\left(x+2\right)⋮\left(x-1\right)\Leftrightarrow\left(x-1\right)+3⋮\left(x-1\right)\)

\(\Leftrightarrow3⋮\left(x-1\right)\Leftrightarrow\left(x-1\right)\inƯ\left(3\right)\Leftrightarrow\left(x-1\right)\in\left(1;-1;3;-3\right)\)

\(\Rightarrow x\in\left\{4;-2;2;0\right\}\)

Đọc tiếp...
Trần Trung Kiên 15 giờ trước (20:56)
Báo cáo sai phạm

x+2/x-1=x-1+2/x-1

Vì x-1 chia hết x-1

=>2 chia hết x-1

=>x-1 thuộc (1,-1,2,-2)

=>x thuôc (2,0,3,-1)

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: