Giúp tôi giải toán và làm văn


Dũng Lê Trí 1 giờ trước (10:45)
Báo cáo sai phạm

Số bài đạt điểm giỏi : 45 x 1/3 = 15(bài )

Số bài còn lại : 45 - 15 = 30 (bài )

Số bài đạt điểm khá : 30 x 9/10 = 27 (bài)

=> Số bài đạt điểm trung bình :

45 - 15 - 27 = 3 (bài)

Đọc tiếp...
Nguyễn Phạm Hồng Anh 23 phút trước (11:42)
Báo cáo sai phạm

Số bài kiểm tra đạt điểm giỏi là :

45 x \(\frac{1}{3}\) = 15 ( bài )

Số bài kiểm tra đạt điểm khá là :

( 45 - 15 ) x \(\frac{9}{10}\) = 27 ( bài )

Số bài kiểm tra đạt điểm trung bình là :

45 - 15 - 27 = 3 ( bài )

Đọc tiếp...
Namikaze Minato 1 giờ trước (10:50)
Báo cáo sai phạm

số bài kiểm tra đạt điểm giỏi là:

45 . 1/3 = 15 ( bài )

số bài kiểm tra đạt điểm khá và điểm trung bình là:

45 - 15 = 30 ( bài )

số bài kiểm tra đạt điểm khá là:

30 . 9/10 = 27 ( bài )

số bài kiểm tra đạt điểm trung bình là: 

45 - 15 - 27 = 3 ( bài )

đáp số: 3 bài

Đọc tiếp...
CÔNG CHÚA ÔRI 51 phút trước (11:15)
Báo cáo sai phạm

Phân số chỉ số bài tập còn lại sau ngày thứ 1 là:

1 -1/3 = 2/3

Phân số chỉ số bài tập làm được của ngày thứ 2 là:

2/3 x 3/7 = 2/7

Phân số chỉ số bài tập làm được của ngày thứ 3 là:

1 - 1/3 - 2/7 = 8/21

Trong 3 ngày bạn hoa làm được số bài là:

5: 8/21 = 13 và 1/8 ( bài)

Đ/S       : 13 và 1/8 bài

@_@

Đọc tiếp...
Song Tử Thông Minh 1 giờ trước (10:50)
Báo cáo sai phạm

Số tấn xi măng xe thứ nhất chở được từ nhà máy đến công trường là:

\(1400\) \(.\) \(\frac{2}{5}\) =  560 (tấn)

Số tấn xi măng còn lại là:

1400 - 560 = 840 (tấn)

Số tấn xi măng cái xe thứ hai chở được từ nhà máy đến công trường là:

840 . 60% = 504 (tấn)

Số xi măng cái xe thứ ba chở được từ nhà máy đến công trường là:

1400 - (560 + 504 ) = 336 (tấn)

Đáp số: Xe thứ nhất chở: 560 tấn

             Xe thứ hai chở: 504 tấn

            Xe thứ ba chở: 336 tấn

Chúc bạn học tốt ! 

Đọc tiếp...
Namikaze Minato 1 giờ trước (11:00)
Báo cáo sai phạm

xe thứ nhất chở số xi măng từ nhà máy đến công trường là:

1400 . 2/5 = 560 ( tấn )

số xi măng còn lại là:

1400 - 560 = 840 ( tấn )

xe thứ hai chở số xi măng từ nhà máy đến công trường là:

840 . 60% = 504 ( tấn )

xe thứ ba chở số xi măng từ nhà máy đến công trường là:

1400 - 560 - 504 = 336 ( tấn )

đáp số :

xe thứ nhất: 560 tấn

xe thứ hai : 504 tấn

xe thứ ba: 336 tấn

Đọc tiếp...
Namikaze Minato 1 giờ trước (10:44)
Báo cáo sai phạm

a) số học sinh giỏi là:

40 . 25% = 10 ( học sinh )

số học sinh trung bình là:

10 . 2/5 = 4 ( học sinh )

số học sinh khá là:

40 - 10 - 4 = 26 ( học sinh )

b) tỉ số phần trăm số học sinh khá so với số học sinh cả lớp đó là:

26 : 40 . 100% = 65%

Đọc tiếp...
Dũng Lê Trí 1 giờ trước (10:53)
Báo cáo sai phạm

Số học sinh giỏi của lớp :

40 x 25% = 10(học sinh)

Số học sinh trung bình :

10 x 2/5 = 4 (học sinh)

Số học sinh khá :

40 - 10 - 4 = 26(học sinh)

Tỉ số phần trăm học sinh khá so với cả lớp :

26 / 40 x 100 = 65%

Đọc tiếp...
Harry Potter 1 giờ trước (10:16)
Báo cáo sai phạm

Để 3p+5 là SNT

Mà 3p+5>=5

\(\Rightarrow\)3p+5 là snt lẻ

\(\Rightarrow\)3p chẵn

\(\Rightarrow\)p=2

Nếu p nguyên thì p còn =-1;0;2;4;6;8;12;....

Đọc tiếp...
Guiltykamikk 1 giờ trước (10:45)
Báo cáo sai phạm

Do 1/2017 < 1 ( vì tử số bé hơn mẫu số )

=) 1 - 1/2017 < 1 

Vậy 1-1/2017 < 1

Đọc tiếp...
Love Phương Forever 2 giờ trước (10:01)
Báo cáo sai phạm

Có nha bn

1/2017>0 nên

1-1/2017<1-0=1

Chuyển vế đổi dấu ý

Đọc tiếp...
Anh Huỳnh 2 giờ trước (09:55)
Báo cáo sai phạm

Đúng rồi bn

Đọc tiếp...
CÔNG CHÚA ÔRI 3 giờ trước (08:41)
Báo cáo sai phạm

a) \(\left(\frac{1}{x}-\frac{2}{3}\right)^2-\frac{1}{25}=0\)

\(\left(\frac{1}{x}-\frac{2}{3}\right)^2=\frac{1}{25}\)

\(\Rightarrow(\frac{1}{x}-\frac{2}{3})^2=(\frac{1}{5})^2=\left(\frac{-1}{5}\right)^2\)

TH1: \(\frac{1}{x}-\frac{2}{3}=\frac{1}{5}\)

\(\frac{1}{x}=\frac{1}{5}+\frac{2}{3}\)

\(\frac{1}{x}=\frac{13}{15}\)

\(x=1:\frac{13}{15}\)

\(x=\frac{15}{13}\)

b) \(\left(2x+1\right).\left(y-5\right)=12=12.1=\left(-12\right).\left(-1\right)=6.2=\left(-6\right).\left(-2\right)\)\(=3.4=\left(-3\right).\left(-4\right)\)

TH1:+) \(2x+1=12\Rightarrow2x=11\Rightarrow x=\frac{11}{2}\)

\(y-5=1\Rightarrow y=6\)

+) \(2x+1=1\Rightarrow2x=0\Rightarrow x=0\)

\(y-5=12\Rightarrow y=17\)

rùi bn cứ như z mà thay vào để tìm x,y nhé!

Đọc tiếp...
Trịnh Sảng và Dương Dương 12 giờ trước (23:42)
Báo cáo sai phạm

Ta có : S =\(\frac{1}{2^2}\)\(+\)\(\frac{1}{3^2}\)\(+\)...\(+\)\(\frac{1}{9^2}\)

              = \(\frac{1}{2.2}\)\(+\)\(\frac{1}{3.3}\)\(+\)...\(+\)\(\frac{1}{9^2}\)

\(\Rightarrow\)S > \(\frac{1}{2.3}\)\(+\)\(\frac{1}{3.4}\)\(+\)...\(+\)\(\frac{1}{9.10}\)

            = \(\frac{1}{2}\)\(-\)\(\frac{1}{3}\)\(+\)\(\frac{1}{3}\)\(-\)\(\frac{1}{4}\)\(+\)..\(+\)\(\frac{1}{9}\)\(-\)\(\frac{1}{10}\)

            = \(\frac{1}{2}\)\(-\)\(\frac{1}{10}\)

\(\Rightarrow\)S <  \(\frac{1}{1.2}\)\(+\)\(\frac{1}{2.3}\)\(+\)...\(+\)\(\frac{1}{8.9}\)

            =\(1\)\(-\)\(\frac{1}{2}\)\(+\)\(\frac{1}{2}\)\(-\)\(\frac{1}{3}\)\(+\)...\(+\)\(\frac{1}{8}\)\(-\)\(\frac{1}{9}\)

            = \(1\)\(-\)\(\frac{1}{9}\)\(\frac{8}{9}\)

Vậy \(\frac{2}{5}\)< S < \(\frac{8}{9}\)(đpcm)

Chúc bạn học tốt

Đọc tiếp...
nguyenvankhoi196a 13 giờ trước (22:47)
Báo cáo sai phạm

Một số chẵn có dạng: 2k
=> tích 2 số chắn liên tiếp là:2kx(2k+2)
=4xkxk+4xk
=4xk(k+1)chia hết cho 4
Mà kx(k+1) là tích 2 số tự nhiên liên tiếp
=>kx(k+1) chia hết cho 2
=>4xkx(k+1) chia hết cho 2x4
=>4xkx(k+1) chia hết cho 8
Vậy tích 2 số chẵn liên tiếp luôn chia hết cho 8

học tốt @@ lâu lâu online

Đọc tiếp...
nguyenvankhoi196a 13 giờ trước (22:44)
Báo cáo sai phạm

1/2+1/2.3/4=1/2+3/8=4/8+3/8=7/8

học tốt @@

:@

Đọc tiếp...
Blink 13 giờ trước (22:48)
Báo cáo sai phạm
nguyenvankhoi196a 13 giờ trước (22:49)
Báo cáo sai phạm
nguyenvankhoi196a 13 giờ trước (22:46)
Báo cáo sai phạm

Ta có : n^2+n=n.n+n=n(n+1) mà n(n+1) có tận cùng là các chữ số sau : 0;2;6

=> n^2+n+6 có tận cùng là các chữ số sau  : 2;6;8 nên không chia hết cho 5

dễ mà

học tốt @@

Đọc tiếp...
Võ Đoan Nhi 13 giờ trước (22:44)
Báo cáo sai phạm

Áp dụng đồng dư nhé!!

Đọc tiếp...
Trịnh Sảng và Dương Dương 13 giờ trước (22:21)
Báo cáo sai phạm

        2^x+1 . 3^y = 12^x

\(\Rightarrow\)2^x+1 . 3^y =( 2^2 . 3 )

\(\Rightarrow\)2^x+1 . 3^y =2^2x . 3^x

\(\Rightarrow\)\(\frac{2^{2x}}{2^{x+1}}\)\(\frac{3^y}{3^x}\)

\(\Rightarrow\)2^2x - (x+1) = 3^y - x

\(\Rightarrow\)2^x+1         = 3^y - x

Ta có : 3^y - x lẻ

\(\Rightarrow\)2^x - 1 lẻ

\(\Rightarrow\)x- 1 = 0 \(\Rightarrow\)x=1

3^y - 2 = 2^0 = 1

\(\Rightarrow\)y - x = 0

=> x = y = 1 

Lại gặp bn ha.Chúc bn hc tốt

Đọc tiếp...
kudo shinichi 5 giờ trước (06:19)
Báo cáo sai phạm

ta có  1+5+9+13+...+\(x\)=4950

\(\Rightarrow\) \(\frac{(x+1).x}{2}=4950\)

\(\Rightarrow\) \(x.(x+1)=9900\)

\(\Rightarrow\)\(x=99\)

Vậy x=99

chúc bạn học tốt

Đọc tiếp...
Nguyễn Thanh Hiền 14 giờ trước (21:46)
Báo cáo sai phạm

\(B=\left(1-\frac{1}{2}\right).\left(1-\frac{1}{3}\right).\left(1-\frac{1}{4}\right)...\left(1-\frac{1}{20}\right)\)

\(B=\frac{1}{2}.\frac{2}{3}.\frac{3}{4}...\frac{19}{20}\)

\(B=\frac{1.2.3...19}{2.3.4...20}\)

\(B=\frac{1}{20}\)

_Chúc bạn học tốt_

Đọc tiếp...
Hỏa Long Natsu 14 giờ trước (21:46)
Báo cáo sai phạm

Chỗ kia là \(\frac{4}{4}\)nhé ( \(\frac{4}{4}-\frac{1}{4}\)

. Vội quá đánh nhầm : 

Đọc tiếp...
Hỏa Long Natsu 14 giờ trước (21:45)
Báo cáo sai phạm

\(B=\left(1-\frac{1}{2}\right).\left(1-\frac{1}{3}\right).\left(1-\frac{1}{4}\right)...\left(1-\frac{1}{20}\right)\)

\(\Rightarrow B=\left(\frac{2}{2}-\frac{1}{2}\right).\left(\frac{3}{3}-\frac{1}{3}\right).\left(\frac{3}{4}-\frac{1}{4}\right)...\left(\frac{20}{20}-\frac{1}{20}\right)\)

\(\Rightarrow B=\frac{1}{2}.\frac{2}{3}.\frac{3}{4}...\frac{19}{20}\)

\(\Rightarrow B=\frac{1}{20}\)

Vậy  \(B=\frac{1}{20}\)

Chúc bạn học tốt !!! 

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: