Giúp tôi giải toán và làm văn


Hà Minh Đăng 1 phút trước (14:58)
Báo cáo sai phạm

tính nhẩm đi dùng máy tính lớp 4 ko tốt đâu

Đọc tiếp...
Han Sara ft Tùng Maru 17 phút trước (14:43)
Báo cáo sai phạm

Bài 1 :

a) \(\left(\frac{6}{5}+7\right)\times9\)

\(=\frac{6}{5}\times9+7\times9\)

\(=\frac{54}{5}+63\)

\(=\frac{369}{5}\)

b) \(\frac{7}{4}\times8+\frac{7}{4}\times2\)

\(=\frac{7}{4}\times\left(8+2\right)\)

\(=\frac{7}{4}\times10\)

\(=\frac{35}{2}\)

Bài 2 :

a) \(x:\frac{1}{4}=6\)

\(x=6\times\frac{1}{4}\)

\(x=\frac{3}{2}\)

b) \(\frac{1}{4}:x=6\)

\(x=\frac{1}{4}:6\)

\(x=\frac{1}{24}\)

c) \(\frac{1\times2\times3\times4}{5\times6\times7\times8}\times x=1\)

\(\frac{1}{70}\times x=1\)

\(x=1:\frac{1}{70}\)

\(x=70\)

d) \(x\times\frac{3}{4}+2=3\)

\(x\times\frac{3}{4}=3-2\)

\(x\times\frac{3}{4}=1\)

\(x=1:\frac{3}{4}\)

\(x=\frac{4}{3}\)

e) \(x:\frac{7}{5}-1=6\)

\(x:\frac{7}{5}=6+1\)

\(x:\frac{7}{5}=7\)

\(x=7\times\frac{7}{5}\)

\(x=\frac{49}{5}\)

g) \(x:\frac{7}{5}\times8=8\)

\(x:\frac{7}{5}=8:8\)

\(x:\frac{7}{5}=1\)

\(x=1\times\frac{7}{5}\)

\(x=\frac{7}{5}\)

Bài 3 :

a) Phân số chỉ phần chưa đọc là :

\(1-\frac{1}{3}-\frac{2}{5}=\frac{4}{15}\)( quyển sách )

b) Số trang bạn Ngọc chưa đọc là :

\(450\times\frac{4}{15}=120\)( trang )

                          Đáp số : a) \(\frac{4}{15}\)quyển sách

                                       : b) 120 trang

Học tốt #

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Phương Uyên 58 phút trước (14:02)
Báo cáo sai phạm

\(\frac{1\times2\times3\times4}{5\times6\times7\times8}\times X=1\)\(1\)

\(\frac{1}{70}\)                   \(\times X\)\(=1\)

                                    \(X\)   \(=1:\frac{1}{70}\)

                                   \(X\)      \(=70\)

Đọc tiếp...
Lê Hồ Cẩm Tú 3 giờ trước (11:58)
Báo cáo sai phạm

 99 x X+ X- 64= 36

Xx(99+1)=36+64

Xx100=100

X=100:100

X=1

Đọc tiếp...
Võ Thị Khánh Ly 2 giờ trước (12:14)
Báo cáo sai phạm

\(99.x+x-64=36\)

\(99.x+x=36+64\)

\(99.x+x=100\)

\(\Rightarrow99.x+x.1=100\)

\(\Rightarrow x.\left(99+1\right)=100\)[ tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng]

\(\Rightarrow x.100=100\)

\(\Rightarrow x=1\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Thanh Hiền 2 giờ trước (12:09)
Báo cáo sai phạm

\(99\text{​​}\times x+x-64=36\)

\(\Rightarrow99\times x+x=36+64\)

\(\Rightarrow99\times x+x=100\)

\(\Rightarrow\left(99+1\right)\text{​​}\text{​​}\times x=100\)

\(\Rightarrow100\times x=100\)

\(\Rightarrow x=100:100\)

\(\Rightarrow x=1\)

Vậy x = 1

_Chúc bạn học tốt_

Đọc tiếp...
nguyen thi thuy linh 3 giờ trước (11:52)
Báo cáo sai phạm

x*7 - x + 66 : 6 = 192 + 17

=> x(7 - 1) + 11 = 209

=> 6x = 209 - 11

=> 6x = 198

=> x = 33

vậy_

Đọc tiếp...
Gokazaru 3 giờ trước (11:58)
Báo cáo sai phạm

\(x\cdot7-x+66\text{ : }6=192+17\)

\(x\cdot\left(7-1\right)+66\text{ : }6=209\)

\(x\cdot6+11=209\)

\(x\cdot6=209-11\)

\(x\cdot6=198\)

\(x=198\text{ : }6\)

\(x=33\)

\(\text{✔️✨✨✔️✨✨}\)

Đọc tiếp...
cool queen 3 giờ trước (11:54)
Báo cáo sai phạm

b1.X x 7 - X+66:6=192+17

=>X x(7-1)+11=209

Xx6+11=209

Xx6=209-11=198

x=198:6=33

vậy x=33

Đọc tiếp...
Ninh 4 giờ trước (10:34)
Báo cáo sai phạm

\(A=\frac{1}{1\cdot2}+\frac{1}{2\cdot3}+\frac{1}{3\cdot4}+...+\frac{1}{2004\cdot2005}+\frac{1}{2005\cdot2006}\)

\(A=\frac{1}{1}-\frac{1}{2}+\frac{1}{2}-\frac{1}{3}+\frac{1}{3}-\frac{1}{4}+...+\frac{1}{2004}-\frac{1}{2005}+\frac{1}{2005}-\frac{1}{2006}\)

\(A=1-\frac{1}{2006}=\frac{2005}{2006}\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Diệu Quỳnh 4 giờ trước (10:40)
Báo cáo sai phạm

\(A=\frac{1}{1.2}+\frac{1}{2.3}+\frac{1}{2.3}+\frac{1}{2005.2006}\)

\(A=1-\frac{1}{2}+\frac{1}{2}-\frac{1}{3}+\frac{1}{3}-\frac{1}{4}+...+\frac{1}{2005}-\frac{1}{2006}\)

\(A=1-\frac{1}{2006}\)

\(A=\frac{2005}{2006}\)

Vậy \(A=\frac{2005}{2006}\)

Đọc tiếp...
Min 4 giờ trước (10:37)
Báo cáo sai phạm

\(1)A=\frac{1}{1.2}+\frac{1}{2.3}+\frac{1}{3.4}+...+\frac{1}{2004.2005}+\frac{1}{2005.2006}\)

\(\implies A=1-\frac{1}{2}+\frac{1}{2}-\frac{1}{3}+\frac{1}{3}-\frac{1}{4}+...+\frac{1}{2004}-\frac{1}{2005}+\frac{1}{2005}-\frac{1}{2006}\)

\(\implies A=1-\frac{1}{2006}\)

\(\implies A=\frac{2005}{2006}\)

Đọc tiếp...
TAKASA 4 giờ trước (10:07)
Báo cáo sai phạm

a, 298+132+237+868+763

= 298+(132+868)+(237+763)

=298+1000+1000

=298+1000×2

=298+2000

=2298

b, 35×68+35×31+35

=35×68+35×31+35×1

=35×(68+31+1)

=35×100

=3 500

c, 35×34+35×66

=35×(34+66)

=35×100

=3 500

d, ( 563+745)-(463+545)

= 563 + 745 - 463 - 545

= (563-463) + (745-545)

= 100 + 200

= 300

e, 73+86+968+914+3032

= 73+(86+914)+(968+3032)

=73+1000 + 4000

=73+5000

=5073

f, 4×8×25×1,25×27

= (4×25)×(8×1,25)×27

=100×10×27

=1000×27

=27 000

Đọc tiếp...
Thanh Ngân 4 giờ trước (10:07)
Báo cáo sai phạm

\(289+132+237+868+\)\(763\)

\(=289+\left(132+868\right)+\left(237+763\right)\)

\(=289+1000+1000\)

\(=2289\)

\(35.68+35.31+35\)

\(=35.\left(68+31+1\right)\)

\(=35.100\)

\(=3500\)

\(35.34+35.66\)

\(=35.\left(34+66\right)\)

\(=35.100\)

\(=3500\)

\(\left(563+745\right)-\left(463+545\right)\)

\(=563+745-463-545\)

\(=\left(563-463\right)+\left(745-545\right)\)

\(=200+200\)

\(=400\)

\(73+68+968+914+3032\)

\(=\left(3032+968\right)+\left(914+73+68\right)\)

\(=4000+1055\)

\(=5055\)

\(4.8.25.1,25.27\)

\(=\left(4.25\right)\left(8.1,25\right).27\)

\(=100.10.27=27000\)

\(.\)là nhân nha

Đọc tiếp...
Lê Thu Trang 4 giờ trước (10:07)
Báo cáo sai phạm

a,289+(132+868)+(237+763)

=289+1000+1000=2289

b,35x(68+31+1)=35x100=350

c,35x(34+66)=35x100=350

d,563+745-463-545=(563-463)+(745-545)=100+200=300

e,73+(84+914)+(968+3032)=73+1000+4000=5073

f,(8x1,25)x(4x25)x27=10x100x27=27000

mình nha mình nhanh nhất

Đọc tiếp...
Cô nàng cá tính 5 giờ trước (09:36)
Báo cáo sai phạm

385 994 cây nhé

Đọc tiếp...
Gokazaru 5 giờ trước (09:44)
Báo cáo sai phạm

                                                             Bài giải

                                     Huyện đó trồng được tất cả số cây là :

                                          325164 + 60830 = 385994 ( cây )

                                                Đáp số : 385994 cây.

Đọc tiếp...
linh lồn 5 giờ trước (09:37)
Báo cáo sai phạm

huyện đó trồng được tất cả số cây là :

         325164 + 60830 = 385994 [ cây ]

                   Đáp số: 385994 cây

Đọc tiếp...
Wendy Marvell 6 giờ trước (08:59)
Báo cáo sai phạm

2, 5 x y - 1 = 4

  2,5 x y      = 4 + 1

 2,5 x y      = 5

          y      =  5 : 2,5 = 2

Đọc tiếp...
oh hae young 6 giờ trước (08:33)
Báo cáo sai phạm

2.5 x y - 1 = 4

2.5 x y = 4 + 1

2.5 x y = 5

y = 5 : 2,5

y = 2

Đọc tiếp...
Nguyễn Thanh Hiền 3 giờ trước (11:41)
Báo cáo sai phạm

\(2,5\times y-1=4\)

\(\Rightarrow2,5\times y=4+1\)

\(\Rightarrow2,5\times y=5\)

\(\Rightarrow y=5:2,5\)

\(\Rightarrow y=2\)

Vậy y = 2

_Chúc bạn học tốt_

Đọc tiếp...
Jin So Eyon 6 giờ trước (08:26)
Báo cáo sai phạm

\(\frac{12}{26}=\frac{12:2}{26:2}=\frac{6}{13}\)

Nhớ tk cho mk né !

Đọc tiếp...
nguyễn đăng vũ 6 giờ trước (08:28)
Báo cáo sai phạm

Trả lời:

\(\frac{12}{26}=\frac{6}{13}\)

Hok tốt

Đọc tiếp...
lương khánh linh 6 giờ trước (08:50)
Báo cáo sai phạm

Trả lời:

\(\frac{12}{26}=\frac{12:2}{26:2}=\frac{6}{13}\)

Hc tốt #

Đọc tiếp...
Akira Nishihiko 6 giờ trước (08:19)
Báo cáo sai phạm

2052 : 19 x 3 = 324

Học tốt!

Đọc tiếp...
Wendy Marvell 6 giờ trước (08:46)
Báo cáo sai phạm

2052 : 19 x3

= 108 x 3

=  324  **

Đọc tiếp...
Nguyễn Thanh Hiền 3 giờ trước (11:45)
Báo cáo sai phạm

\(2052:19\times3\)

\(=108\times3\)

\(=324\)

_Chúc bạn học tốt_

Đọc tiếp...
Đậu Vũ Công 6 giờ trước (08:11)
Báo cáo sai phạm

Ta có:\(\frac{5}{9}.\frac{3}{5}:\frac{2}{9}\)

\(\Rightarrow\frac{5}{9}.\frac{3}{5}.\frac{9}{2}\)

\(=\frac{3}{2}\)

Chúc bạn hok tốt

Đọc tiếp...
Nguyễn Thanh Hiền 3 giờ trước (11:59)
Báo cáo sai phạm

\(\frac{5}{9}\times\frac{3}{5}:\frac{2}{9}\)

\(=\frac{5}{9}\times\frac{3}{5}\times\frac{9}{2}\)

\(=\frac{5\times3\times9}{9\times5\times2}\)

\(=\frac{3}{2}\)

_Chúc bạn học tốt_

Đọc tiếp...
sunlightsummer 6 giờ trước (08:20)
Báo cáo sai phạm

5/9.3/5:2/9

=1/3:2/9

=3/2

#học tốt #

Đọc tiếp...
Tôn Thị Thanh Hoài 17 giờ trước (21:25)
Báo cáo sai phạm

3+6+5+5-9-8+6-4+522-785+354=95

Đọc tiếp...
A Blue Sky 17 giờ trước (21:33)
Báo cáo sai phạm

Trả lời :

= 95

Học tốt

Đọc tiếp...
Nguyễn Hà Anh 17 giờ trước (21:29)
Báo cáo sai phạm

Haha 95 mới đúng

Đọc tiếp...
Nguyễn Nhật Anh 17 giờ trước (21:30)
Báo cáo sai phạm

                      

                                       Giải : 

 Số gói kẹo trong 24 hộp là :

        120 x 24 = 2880 (gói)

 Nếu 1 hộp chứa 160 cái kẹo thì số hộp cần dùng là:

         2880 : 160 = 18 (hộp)

                            Đáp số :18 hộp kẹo

Đọc tiếp...
CÔNG CHÚA ÔRI 17 giờ trước (21:21)
Báo cáo sai phạm

18-(x:2+2) = 12

18 - x/2 - 2= 12

18 - 2 -x/2 = 12

16 - x/2 = 12

x/2 = 4

x = 8

Đọc tiếp...
Wendy Marvell 17 giờ trước (21:24)
Báo cáo sai phạm

18 - ( x : 2 + 2 ) = 12

         x : 2 + 2     = 18 - 12

          x : 2 + 2     = 6

                 x : 2    = 6 - 2

                 x : 2    = 4

                       x =  4 x 2 = 8

         

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Diệu Quỳnh 5 giờ trước (09:38)
Báo cáo sai phạm

18 - ( x : 2 + 2 ) = 12

x : 2 + 2 = 18 - 12

x : 2 + 2 = 6

x : 2 = 6 - 2

x : 2 =4

x = 4 : 2

x = 2

Vậy x= 2

Đọc tiếp...
Wendy Marvell 17 giờ trước (21:08)
Báo cáo sai phạm

S hình thoi là :

    ( \(\frac{5}{9}\)\(\frac{3}{5}\)) : 2 = \(\frac{1}{6}\)

                           đ/s:....

Đọc tiếp...
nhật minh 6 giờ trước (08:10)
Báo cáo sai phạm

đáp án:

1/6

tk mik nhé!!!!

hè vv

Đọc tiếp...
vũ khắc thịnh 17 giờ trước (21:10)
Báo cáo sai phạm
Người lạ ơi 18 giờ trước (20:44)
Báo cáo sai phạm

\(\frac{3}{5}\)

Đọc tiếp...
Đường Quỳnh Giang CTV 18 giờ trước (20:43)
Báo cáo sai phạm

\(\frac{108108}{180180}\)

\(=\frac{108\times1001}{180\times1001}\)

\(=\frac{108}{180}\)

\(=\frac{3}{5}\)

p/s: chúc bạn học tốt

Đọc tiếp...
Jin So Eyon 18 giờ trước (20:46)
Báo cáo sai phạm

\(\frac{108108}{180180}\)=\(\frac{108108:101}{180180}\)=\(\frac{180}{180180}\)18018 : 180 = 1001

Nhớ ủng hộ mk na

Đọc tiếp...
Nguyễn Nhật Anh 17 giờ trước (21:07)
Báo cáo sai phạm

 

                                            Giải:

    Số dầu đã rót ra là :

          48 - 23 =25 ( kg )

    1/9 số dầu trong thùng là:

         25 : 5 = 5 ( kg )

    Phân số chỉ số dầu còn lại trong thùng là: 

        1 - 5/9 = 4/9 (số dầu )

    Số dầu còn lại trong thùng là:

        5 x 4 = 20 ( kg )

     Lượng dầu có trong thùng là: 

        25 + 20 = 45 (kg)

      Chiếc thùng không nặng là:

         48 - 45 = 3 (kg)

                      Đáp số : 3 kg

            

Đọc tiếp...
Thiên Ân 17 giờ trước (21:01)
Báo cáo sai phạm

Khi người ta rót ra \(\frac{5}{9}\)số dầu thì thùng dầu nặng:

                       \(48-\left(48\times\frac{5}{9}\right)\approx21,4\left(kg\right)\)

Thùng không nặng:

                               \(23-21,4=1,6\left(kg\right)\)

Vậy thùng không nặng 1,6 kg

CHÚC EM HỌC TỐT!!!!!

Đọc tiếp...
Chi Pu 18 giờ trước (20:58)
Báo cáo sai phạm

Là 2 kg nhé bạn

Đọc tiếp...
Phan Vũ Như Quỳnh 18 giờ trước (20:19)
Báo cáo sai phạm

Tuổi Lan 3 năm nữa hơn tuổi Lan 3 năm trước đây là: 3+3=6(tuổi)

Tuổi Lan hiện nay là: 6:(3-1)×1+3=6 (tuổi)

Tuổi mẹ Lan là: 6+24=30

Tuổi mẹ gấp tuổi Lan số lần là: 30:6=5(lần)

Đ/s:...

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: