Giúp tôi giải toán


Lê Minh Vũ 23/07 lúc 08:47
Báo cáo sai phạm

the South intended tomorrow will go to Ho Chi Minh City in a week. He intends to bring a camera to take a picture. He would to visit many beautiful places here. He also intended to visit his grandparents 1 day because he doesn't have much time.

Huỳnh Hoàng Như Phương 24/07 lúc 18:34
Báo cáo sai phạm

Tomorrow Nam will go to Ho Chi Minh city for a week. He will bring a camera to take photos. He wants to visit many beautiful places here. He also will visit his grandparents for a day because he doesn't have much time.

vovunhatquynh 23/07 lúc 08:45
Báo cáo sai phạm

Translated the following into English

Nam Dee planned to go to Ho Chi Minh City for a week. He plans to bring a camera to take pictures. He wants to visit many beautiful places here. He also planned to visit his grandparents one day because he did not have much time.

Nhớ tk mình nha!!!

Nguyễn Việt Hoàng 21/07/2017 lúc 11:09
Báo cáo sai phạm

Dịch đề: Minh có một số cái kẹo. Minh cho bạn Minh 17 cái kẹo và cho bố Minh 29 cái kẹo. Bây giờ,  Minh còn lại 16 cái kẹo. Hỏi lúc đầu Minh có bao nhiêu cái kẹo?

The number of candies Minh have at first is: 

16 + 17 + 29 = 62 ( candies )

Answer: ... 

Dương tiễn màu tím 21/07 lúc 14:35
Báo cáo sai phạm

Minh có một ít kẹo. Anh ta tặng cho bạn của mình mười bảy kẹo và cho kẹo của hai người chín mươi tuổi. Bây giờ, anh ta có mười sáu kẹo. Bao nhiêu kẹo anh ấy có trước đây?

Nhok cuồng Juve 21/07/2017 lúc 11:16
Báo cáo sai phạm

Mk lm tiếng Việt luôn nhá.

Bây giờ Minh có số kẹo là:

           17+29+16=62(cái) 

                   Đáp số:...

lê dạ quỳnh 20/07/2017 lúc 22:24
Báo cáo sai phạm

because the ratio of the number of girls to the number of boys in my a classroom , was 5:4 => the ratio of the number of boys to the number of student in my classroom was 4 : 9

When 10 remained girls left the classroom ,the ratio of the number boys of  to the number of girls became 4:3 => the ratio of the number of boys to the number of student in my classroom ( after 10 remained girls left) was 4 : 7 

=> the number of student in my classroom at first were 10 : ( 9 - 7 ) x 9 = 45 ( students )

                  so the answer is 45 students

Huỳnh Hoàng Như Phương 24/07 lúc 18:48
Báo cáo sai phạm

1. Who cooked the meal?

2. How often does Nam play tennis?

3. What time does he get up every day?

4. Where does Lan live with her uncle?

Phương Lê 20/07/2017 lúc 10:14
Báo cáo sai phạm

1 cook the meal

2 nam play tennis

3does he get up

are lan lives

k me please

Phương Lê 20/07/2017 lúc 10:12
Báo cáo sai phạm

1 who cooked the meal

2 nam play tennis

3 what time does he get up

4 where are lan lives

k me ! please

Tran Thi Ngoc Lan 27/11/2016 lúc 12:04
Báo cáo sai phạm

M, D, S, E, K đang ngồi trên một băng ghế công viên. M không phải là ngồi trên bên phải và D không ngồi trên bên trái. S không phải là ngồi ở hai đầu. K không phải là ngồi bên cạnh S và S không phải là ngồi bên cạnh mất E là ngồi ở bên phải số D, nhưng không nhất thiết phải bên cạnh mình. Chứng minh rằng E là ngồi ở phía bên phải.

Dịch tiếng anh còn tự giải...

Vũ Đăng Dương 25/11/2016 lúc 20:12
Báo cáo sai phạm

mình ko biết (bạn tự dịch sang TA đi nha )

Songoku saiyan 4 Hôm qua lúc 18:40
Báo cáo sai phạm

tptptppt

Huỳnh Hoàng Như Phương 24/07 lúc 19:08
Báo cáo sai phạm

1. I spent less money than you.

2. This book is more expensive than I think.

3. Nobody is taller than him.

4. No film of all is more interesting than this film.

5. That exercise is more difficult than this one.

6. Jack drives more carelessly than he does.

7. He is the best player in the group.

Phạm Minh Hiển 15/07/2017 lúc 09:46
Báo cáo sai phạm

câu nào tớ biết thì tớ trả lời cho

3) no boy in the class is taller than he

4) no film of all ís more interesting than this

5) that exercise is more difficult than this one

Huỳnh Hoàng Như Phương 24/07 lúc 19:16
Báo cáo sai phạm

A square has a center of symmetry.

Có Huất 12/07/2017 lúc 07:00
Báo cáo sai phạm

= 1 nha bạn

Doraeiga CTV 11/07/2017 lúc 07:47
Báo cáo sai phạm

\(\frac{3}{1.2}+\frac{3}{2.3}+\frac{3}{3.4}+...+\frac{3}{56.57}\)

\(=3\left(1-\frac{1}{2}+\frac{1}{2}-\frac{1}{3}+\frac{1}{3}-\frac{1}{4}+...+\frac{1}{56}-\frac{1}{57}\right)\)

\(=3\left(1-\frac{1}{57}\right)\)

\(=3\cdot\frac{56}{57}\)

\(=\frac{56}{19}\)

Đinh Chí Công 11/07/2017 lúc 07:50
Báo cáo sai phạm

3/1.2 + 3/2.3 + 3/3.4 + ... + 3/56.57

= 3. ( 1/1 - 1/2 + 1/2 - 1/3 + 1/3 - 1/4 + ... + 1/56 - 1/57 )

= 3. ( 1/1 - 1/57 )

= 3. ( 57/57 - 1/57 )

= 3. 56/57

= 168/57

Nguyễn Tiến Dũng 11/07/2017 lúc 07:46
Báo cáo sai phạm

\(=3.\left(1-\frac{1}{2}+\frac{1}{2}-\frac{1}{3}+...+\frac{1}{56}-\frac{1}{57}\right)\)

\(=3.\left(1-\frac{1}{57}\right)\)

\(=3\cdot\frac{56}{57}\)

\(=\frac{168}{57}\)

Nguyễn Ngọc Hà My 04/07/2017 lúc 21:01
Báo cáo sai phạm

They are playing on the play ground

Nhớ k mình nha!

yurikaty Lê 08/07/2017 lúc 07:41
Báo cáo sai phạm

they are playing on the play ground

Nguyễn Huy 04/07/2017 lúc 21:21
Báo cáo sai phạm

Chia động từ trong ngoặc :

                                                                                          Đề bài

They (play) on the play ground.

*Giải bài:

They are playing on the play ground.

They played on the play ground.

They will play on the play gound.

                                 Mấy cài này đối với mình thì dễ ợt nếu bạn còn không biết câu nào thì cứ hỏi mình

Những nàng công chúa Winx 30/06/2017 lúc 19:20
Báo cáo sai phạm

thiếu đề bài

dịch thì dịch thế này

Trong hình này, có 8 con chim bồ câu nằm trên một trong mười sáu ô vuông. Ít nhất có bao nhiêu con chim bồ câu cần phải di chuyển từ nơi chúng đến những ô vuông mới (không nhất thiết phải cạnh những ô vuông ban đầu) sao cho chỉ có hai chim bồ câu Trên mỗi hàng, mỗi cột

Nguen Thang Hoang 30/06/2017 lúc 19:20
Báo cáo sai phạm

\?????????/

sson 1. Lan in the apartment number? Lan house is in an 8 storey house, each floor has 8 apartments. One day, the class asked Lan: "What is your house in the apartment?" "Ask me some questions, I will answer all your questions, but just say" yes "or" no. "Through these questions you try to figure out how many in the apartment" Huy said: "I will ask, are you in the apartment number 1, number 2, ..., No. 63. So with most 63 questions you will know which apartment you. You say, "I only need 14 questions, 7 sentences enough to know what floor you are on and 7 you can know exactly what you are in the apartment." Dear children, I have to ask several times to know. How are you Lan in the apartment?

Lesson 2. Game together across the bridge. Four people need to cross a bridge. Because of the weak demand, each time we go not more than two people, and because it is dark, we have to take the light. Four people walk differently, crossing the bridge with corresponding time of 10 minutes, 5 minutes, 2 minutes and 1 minute. Since there is only one lamp, each passage must be carried back to the next person. When two people go together, cross the bridge with a slower time. The following example is a way to go: - 10 minutes to go with people 5 minutes to bridge, 10 minutes to take. - 5 minutes to take the lamp back, take 5 minutes. - 5 minutes to go with people 2 minutes through the bridge, It takes 5 minutes. - 2 minutes to take the lamp back, take 2 minutes. - 2 minutes with people 1 minute over the bridge, take 2 minutes. Total time is 10 + 5 + 5 + 2 + 2 = 24 minutes. Let's try to get away with a little less time as possible, and if less than 19 minutes is great

Lesson 3. Cashmere. Mallard buys 27 apples that are identical in size and volume. However, the salesman said that of the apples on the right is a slightly lighter weight. You use a table scales on both sides to find the apple that light. The minimum number of weighs required. Let's help you find that little apple. If they find that fruit after less than 5 weightings, then it is good.

Câu hỏi tương tự Đọc thêm Báo cáo
inuyasha 30/06/2017 lúc 09:26
Báo cáo sai phạm

mình dịch cho:

Sson 1. Lan trong số căn hộ? Lan nhà ở trong một ngôi nhà 8 tầng, mỗi tầng có 8 căn hộ. Một ngày kia, lớp học hỏi Lan: "Ngôi nhà của bạn trong căn hộ là gì?" "Hỏi tôi một số câu hỏi, tôi sẽ trả lời tất cả các câu hỏi của bạn, nhưng chỉ nói" có "hoặc" không. Huy nói: "Tôi sẽ hỏi bạn ở trong căn hộ số 1, số 2, ..., số 63. Vậy với 63 câu hỏi bạn sẽ biết "Tôi chỉ cần 14 câu hỏi, 7 câu đủ để biết bạn đang ở tầng nào và 7 bạn có thể biết chính xác bạn đang ở trong căn hộ." Các bạn thân mến, tôi phải hỏi nhiều lần để biết. Bạn Lan như thế nào trong căn hộ?

Bài học 2. Trò chơi với nhau qua cây cầu. Bốn người cần băng qua cầu. Bởi vì nhu cầu yếu, mỗi lần chúng ta đi không quá hai người, và bởi vì trời tối, chúng ta phải lấy ánh sáng. Bốn người đi bộ khác nhau, vượt cầu với thời gian tương ứng là 10 phút, 5 phút, 2 phút và 1 phút. Vì chỉ có một đèn, mỗi đoạn văn phải được mang về cho người kế tiếp. Khi hai người đi cùng nhau, băng qua cầu với thời gian chậm hơn. Ví dụ sau đây là một cách để đi: - 10 phút để đi với người dân 5 phút để cầu, 10 phút để đi. - 5 phút để lấy đèn trở lại, mất 5 phút. - 5 phút để đi với người 2 phút qua cây cầu, mất 5 phút. - 2 phút để lấy đèn trở lại, mất 2 phút. - 2 phút với người 1 phút qua cây cầu, mất 2 phút. Tổng thời gian là 10 + 5 + 5 + 2 + 2 = 24 phút. Hãy cố gắng để có được đi với một ít thời gian càng tốt, và nếu ít hơn 19 phút là tuyệt vời

Bài học 3. Cashmere. Mallard mua 27 quả táo giống hệt nhau về kích cỡ và khối lượng. Tuy nhiên, nhân viên bán hàng nói rằng của táo bên phải là một trọng lượng nhẹ hơn. Bạn sử dụng một bảng vảy trên cả hai mặt để tìm táo mà ánh sáng. Số lượng yêu cầu tối thiểu. Hãy giúp bạn tìm thấy quả táo nhỏ. Nếu họ tìm thấy trái cây sau khi ít hơn 5 trọng số, thì nó là tốt.

Bastkoo CTV 29/06/2017 lúc 19:48
Báo cáo sai phạm

=> The x numbers are 5 \(\le\) x \(\le\) 102

So the numbers to look for x = { 5,6,7,8,...,102 }

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí

Có thể bạn quan tâmTài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: