Giúp tôi giải toán và làm văn


Cô gái bí ẩn 29/12/2016 lúc 14:02
Báo cáo sai phạm

1. Many old people just sit and watch TV all evening.

2.They always return home at 9.30 in the evening.

3.sport

4. open

5. 0

6.Clara sometimes goes out with a friend for dinner .

7.Nicky has fewer holidays than her sister.

8. camping

9.lot

10. no

11.on

12. They 'll have to leave early in the morning to catch the train.

13.Her parents are going to the countryside for sightseeing.

14.into

15.table

16.fast

17. A

18. She thanks me for inviting her to the party.

19. Can I help you with your bag,Mrs Jones?

20. left

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngọc Linh 25/12/2016 lúc 20:55
Báo cáo sai phạm

1 many old people just sit and watch tv all evening

2 they always return home at 9:00 at the evening

3 sport

4 open

5 O

6 clara sometimes goes out with a friend for dinner

7 nicky has fewer holiday than her sister

8 camping

9 lot

10 no

11 on

12 they will have to leave early in the morning to catch the train

13 her parent are going to the countryside for sightseeing

14 to

15 minh ko hieu cau nay

16 fast

17 A

18 she thanks me for inviting to her party

19 can i help you with your bag, mrs jones

20 left

Đọc tiếp...
Yagami Kou 03/11/2018 lúc 17:20
Báo cáo sai phạm

@Juster : đây là dạng quá khứ đơn với hiện tại hoàn thành mà moi ra hiện tại đơn với hiện tại tiếp diễn vậy!

1) watched 

2) weren't

3) walked

4) wartch -> watch -> watched

5) wasn't go

6) played

Đọc tiếp...
Trần Thị Hà Giang 03/11/2018 lúc 17:14
Báo cáo sai phạm

1. watched  ( thì quá khứ đơn )

2. weren't   ( quá khứ đơn )

3. has walked ( thì hiện tại hoàn thành )

4. has watched ( thì hiện tại hoàn thành )

5. hasn't gone ( hiện tại hoàn thành )

6. has played ( hịên tại hoàn thành )

Đọc tiếp...
Nguyễn Công Tỉnh (Box Tiếng Anh) CTV 03/11/2018 lúc 19:19
Báo cáo sai phạm

Bài 1: Chia động ý trong ngoặc ( mới hôm hết các thì r nhá )

1. My father ( wwatch )  ______watched_______ TV last night.

2. They ( not be ) ____weren't________ at home yesterday.

3. Mary ( walk ) ______has walked______ to work on foot since yesterday.

4. My father ( warch ) ______has watched_____ TV for 3 days.

5. She ( not go ) _____hasn't gone______ to school since last Sunday.

6. He ( play ) ____has play_____ volleyball for 10 years.

P/s:các từ im đậm là dấu hiệu nhận biết nhé.Lưu ý chút!

Đọc tiếp...
Huỳnh Hoàng Như Phương 24/07/2017 lúc 19:08
Báo cáo sai phạm

1. I spent less money than you.

2. This book is more expensive than I think.

3. Nobody is taller than him.

4. No film of all is more interesting than this film.

5. That exercise is more difficult than this one.

6. Jack drives more carelessly than he does.

7. He is the best player in the group.

Đọc tiếp...
Phạm Minh Hiển 15/07/2017 lúc 09:46
Báo cáo sai phạm

câu nào tớ biết thì tớ trả lời cho

3) no boy in the class is taller than he

4) no film of all ís more interesting than this

5) that exercise is more difficult than this one

Đọc tiếp...
trần như 01/04/2015 lúc 13:32
Báo cáo sai phạm

Nhà Hùng cach trường 2 km.Hùng tan học lúc 16 giờ 30 phút và đi bộ về nhà với vận tốc 2,5 km/giờ , cùng lúc đó bố của Hùng đi xe máy từ nhà với vận tốc 37,5km/giờ để đón Hùng .Hỏi Hùng gặp bố lúc mấy giờ?

Đọc tiếp...
Edogawa Conan 01/04/2015 lúc 13:35
Báo cáo sai phạm

16 hours 33 miutes

Đọc tiếp...
luu van minh khang 01/11/2018 lúc 17:45
Báo cáo sai phạm

ooooooooooooooooooooooooooooooooo

Đọc tiếp...
Trương Việt Khôi 29/10/2018 lúc 20:40
Báo cáo sai phạm

John có 34 đô la Anh chi tiêu một nửa số tiền này cho việc vận chuyển và số tiền này trên áo sơ mi Anh ta chi tiêu bao nhiêu tiền?

Đọc tiếp...
Nguyen Gia Phu 29/10/2018 lúc 20:38
Báo cáo sai phạm

Dịch:

1. 4 John có 34 đô la. Anh chi tiêu một nửa số tiền này cho việc vận chuyển và số tiền này trên áo sơ mi. Anh ta chi tiêu bao nhiêu tiền? Trả lời Anh ta chi tiêu $ - hoàn toàn.

Cái này mình dịch trên google dịch.

Học tốt

Đọc tiếp...
Nguyệt Mạc Tử 29/10/2018 lúc 20:34
Báo cáo sai phạm

John có 34 đô la. Anh chi một nửa số tiền này cho việc vận chuyển và số tiền này với chiếc áo sơ mi. Anh ta chi tiêu bao nhiêu tiền? Trả lời. 

Đọc tiếp...
Nguyễn Đỗ Vân Anh 03/11/2018 lúc 10:22
Báo cáo sai phạm

một số số khác nhau được viết trên bảng. Chính xác là hai chúng có thể chia hết cho 3 và chính xác là 9 trong số chúng chia hết cho 13. Để M là con số lớn nhất trong số này. Giá trị nhỏ nhất có thể có của M là gì?

Đọc tiếp...
Nguyễn Đỗ Vân Anh 03/11/2018 lúc 10:22
Báo cáo sai phạm

một số số khác nhau được viết trên bảng. Chính xác là hai chúng có thể chia hết cho 3 và chính xác là 9 trong số chúng chia hết cho 13. Để M là con số lớn nhất trong số này. Giá trị nhỏ nhất có thể có của M là gì?

Đọc tiếp...
Lê Trần Bảo Ngọc 28/10/2018 lúc 07:21
Báo cáo sai phạm

Answer

1.My father ( jog ) jogs every morning . 

=> Thì hiện tại đơn 

2. We ( visit ) will visit  Huong pagoda next week.

=> Tương lai đơn

3. He ( have ) will have  a lot of friends soon.

=> Tương lai đơn 

4. I ( come )  will come back tomorrow.

=> Tương lai đơn 

Đọc tiếp...
Việt Dũng Murad 26/10/2018 lúc 13:08
Báo cáo sai phạm

1 : goes jogging

2 : are going to visit

3 : will have

4 : will come

k mình nhé !

Đọc tiếp...
Nguyễn Công Tỉnh CTV 26/10/2018 lúc 13:08
Báo cáo sai phạm

Bài 1: Chia động từ trong ngoặc ( mik học hết tất cả các loại thì r nhá )

1: My father ( jog ) ____jogs__ every morning . 

2: We ( visit ) ___will visit______ Huong pagoda next week.

3: He ( have ) __will have___ a lot of friends soon.

4: I ( come ) __will come__ back tomorrow.

Đọc tiếp...
Cố gắng hơn nữa 11/04/2017 lúc 20:55
Báo cáo sai phạm

Ta có:

f(x)=\(\frac{x^2}{2x-2x^2-1}=\frac{x^2}{-\left(x-1\right)^2-x^2}\)

tiếp tục giờ ta tìm f(1-x) mục đích của việc này là để ghép cặp vì bạn để ý ghép sao cho tổng của tử bằng mẫu. Vây f(1-x)=\(\frac{\left(x-1\right)^2}{-x^2-\left(x-1\right)^2}\)

từ đây suy ra f(x)+f(1-x)= -1( bạn cũng xem lại đề cho mình nha tử là x^2 chứ không phải là 1 )

Giờ ta ghép cặp như sau: ta loại trừ f(\(\frac{1008}{2016}\)) và f(1) ra 1 ở đây mình rút gọn 2016/2016. 2 số này sẽ dùng để thay vào tính: Còn các số còn lại sẽ được ghép làm 1007 cặp mà mỗi cặp bằng -1 do cmt. vậy mình gọi cái cần tính là A thì 

=> A=-1.1007-1-0,5=-1008,5

Đọc tiếp...
alibaba nguyễn 11/04/2017 lúc 22:44
Báo cáo sai phạm

Bạn xem lại hộ xem thử đề đúng không nhé b. Sao không thấy có cơ sở để tính tổng này??

Đọc tiếp...
tran lan anh 13/10/2018 lúc 21:30
Báo cáo sai phạm

1 . is writting

2.has written

3.writes

4. wrote

5. have eaten

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Vân Hà 13/10/2018 lúc 21:26
Báo cáo sai phạm

1 , will write

2 ,  writes

3 , writes

4, wrote

5 , eat 

E K BÍT ĐÚNG K NỮA 

Đọc tiếp...
việt hoàng 13/10/2018 lúc 21:25
Báo cáo sai phạm

Bài làm 

1 , He wrote the e-mail tonight.

2 , He has written the e-mail for 30 minnutes.

3 , He writes the e-mail every day .

4 , He wrote the email last night .

5 , They have eaten thí food many times.

Chúc bạn học giỏi

Đọc tiếp...
Đinh Xuân Ngọc An 13/10/2018 lúc 22:06
Báo cáo sai phạm

Các trạng từ chỉ tần xuất : sometime , never , usually , often 

VD : 

 1 . I sometime read books in my free time . 

2 .In the winter , he never swims . 

3 . She usually rides her bike in the park . 

4 . We often do volunteer work on Tuesday . 

Nhớ k nha !!!

Đọc tiếp...
Nguyễn Phạm Lan Anh 12/10/2018 lúc 13:15
Báo cáo sai phạm

1 comes/ is staying

2 drive

1This is our new classmate

2 her school has a lot of new student

1 much

2 lots of

3 a lot of

4many

5 many

Đọc tiếp...
Nguyễn Phạm Hồng Anh 12/10/2018 lúc 13:12
Báo cáo sai phạm

Bài 1 :

1: Hung comes from Vinh but he is staying with his relatives in Ho Chi Minh City at the moment.

2: We do not drive to work every day. We go by bus.

Bài 2 :

1: This is new our classmate.

2: Her school has a lot of new students.

Đọc tiếp...
lê kim phượng 12/10/2018 lúc 13:08
Báo cáo sai phạm

1. is comes; staies

2. drive ; go

bài 2

1. this is our new classmate

2. her school has a lot of new students

bài 3

1. lots of

2.much

3.a lot of

4. many

5.much

Đọc tiếp...
Missy Girl 02/10/2018 lúc 18:02
Báo cáo sai phạm

Ko đăng câu hỏi linh tinh

Hok tốt

# MissyGirl #

Đọc tiếp...
Phạm Vân Anh 02/10/2018 lúc 18:02
Báo cáo sai phạm

ko được đăng câu hỏi linh tinh nha bnb !!!

hok tốt nha

#vanh#

Đọc tiếp...
Nguyễn Phạm Hồng Anh 02/10/2018 lúc 18:02
Báo cáo sai phạm

I. Nội qui tham gia "Giúp tôi giải toán"

1. Không đưa câu hỏi linh tinh lên diễn đàn, chỉ đưa các bài mà mình không giải được hoặc các câu hỏi hay lên diễn đàn;

2. Không trả lời linh tinh, không phù hợp với nội dung câu hỏi trên diễn đàn.

3. Không "Đúng" vào các câu trả lời linh tinh nhằm gian lận điểm hỏi đáp.

Các bạn vi phạm 3 điều trên sẽ bị giáo viên của Online Math trừ hết điểm hỏi đáp, có thể bị khóa tài khoản hoặc bị cấm vĩnh viễn không đăng nhập vào trang web.

Đọc tiếp...
Nguyễn Tùng Dương Quản lý 26/09/2018 lúc 14:19
Báo cáo sai phạm

Câu hỏi toán tiếng Anh bạn có thể hỏi bên trang này nhé: https://mathu.com/

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: