Giúp tôi giải toán và làm văn


Huỳnh Thị Minh Huyền 21/07/2015 lúc 17:51
Báo cáo sai phạm

Giải:

Đổi: 1 giờ 12 phút = 72 phút 2 giờ = 120 phút

             Biểu thị lượng nước đầy bể là 360 phần bằng nhau thì sau một phút cả hai vòi cùng chảy được số phần là:

              360: 72 = 5 (phần)

              Mỗi phút vòi thứ nhất chảy được số phần là:

                360: 120 = 3 (phần)

             Do đó mỗi phút vòi thứ hai chảy được số phần là:

            5 – 3 = 2 (phần)

              Thời gian để vòi thứ hai chảy được đầy bể là:

                360: 2 = 180 (phút) = 3 giờ

**** nhé

Đọc tiếp...
Hatsune Miku Hôm qua lúc 21:25
Báo cáo sai phạm

Trả lời :

Đổi : 1 giờ 12 phút = 72 phút 2 giờ => 120 phút

Biểu thị lượng nước đầy bể là 360 phần bằng nhau thì sau 1 phút cả hai vòi cùng chảy số phần là :

360 : 72 = 5 ( phần )

Mỗi phút vòi thứ nhất chảy được số phần là :

360 : 120 =3 ( phần )

Mỗi phút vòi thứ 2 chảy được số phần là :

5 - 3 = 2 ( phần )

Thời gian để vòi thứ 2 chảy đầy bể là :

360 : 2 = 180 ( giờ )

=> 180 giờ = 3 giờ 

Đáp số : 3 giờ 

Nếu đúng thì tk mình nha!

Đọc tiếp...
Nghĩa Nam Lê 19/01/2017 lúc 05:43
Báo cáo sai phạm

   Bán kính hình tròn lớn là :
                                         40,82 : 3,14 : 2 = 6,5 ﴾m﴿
             Bán kính của hình tròn lớn dài hơn bán kính của hình tròn bé là :
                                            6,5 ‐ 5 = 1,5 ﴾m﴿
                                              Đáp số : 1,5 m

Đọc tiếp...
Trần Gia Đạo 23/12/2016 lúc 17:09
Báo cáo sai phạm

Đường kính hình tròn lớn :

40,82 : 3,14 = 13 m

Bán kính hình tròn lớn :

13 : 2 = 6,5 m

Bán kính hình tron lớn hơn bán kính hình tròn nhỏ :

6,5 - 5 = 1,5 m

Đọc tiếp...
Nguyễn Lệ Thùy 19/01/2017 lúc 20:40
Báo cáo sai phạm

          Bán kính của  hình tròn lớn là 

             40.82   :    3.14   :  2   =   6.5 [ m ]         

     Bán kính của hình tròn lớn dài hơn bán kính của hình tròn bé là 

           6.5     -      5          =     1.5     [ m ]

                                         Đáp số :  1.5 m

Đọc tiếp...
Sakura Kinomoto 12/01/2018 lúc 18:20
Báo cáo sai phạm

Ta có : 

Nếu mua nhà bác Nam thì khi mua 30 gói thì sẽ được tặng 3 gói nữa và số tiền phải trả là:

                     30 x 5000 = 150 000 ( đồng )

Khi đó , Lan có 33 gói kẹo . Lan phải mua thêm 7 gói nữa để được 40 gói và khi đó tổng số tiền phải trả là :

                  150 000 + ( 5000 x 7 ) = 185 000 ( đồng )

Còn nếu Lan mua nhà bác Hoa khi không giảm giá thì số tiền phải trả là :

             5000 x 40 = 200 000 ( đồng )

Khi mua 40 gói kẹo nhà bác Hoa được giảm giá 8% thì số tiền phải trả là :

              200 000 - ( 200 000 : 100 x 8 ) = 184 000 ( đồng )

Vậy khi Lan mua nhà bác Hoa thì số tiền phải trả ít hơn .

                  

Đọc tiếp...
Wrecking Ball Hôm qua lúc 17:29
Báo cáo sai phạm

Ta có : 
Nếu mua nhà bác Nam thì khi mua 30 gói thì sẽ được tặng 3 gói nữa và số tiền phải trả là:
                     30 x 5000 = 150 000 ( đồng )
Khi đó , Lan có 33 gói kẹo . Lan phải mua thêm 7 gói nữa để được 40 gói và khi đó tổng số tiền phải trả là :
                  150 000 + ( 5000 x 7 ) = 185 000 ( đồng )
Còn nếu Lan mua nhà bác Hoa khi không giảm giá thì số tiền phải trả là :
             5000 x 40 = 200 000 ( đồng )
Khi mua 40 gói kẹo nhà bác Hoa được giảm giá 8% thì số tiền phải trả là :
              200 000 - ( 200 000 : 100 x 8 ) = 184 000 ( đồng )
Vậy khi Lan mua nhà bác Hoa thì số tiền phải trả ít hơn 

:D

Đọc tiếp...
nguyenvankhoi196a 12/01/2018 lúc 19:55
Báo cáo sai phạm

Nếu mua nhà bác Nam thì khi mua 30 gói thì sẽ được tặng 3 gói nữa và số tiền phải trả là:
                     30 x 5000 = 150 000 ( đồng )
Khi đó , Lan có 33 gói kẹo . Lan phải mua thêm 7 gói nữa để được 40 gói và khi đó tổng số tiền phải trả là :
                  150 000 + ( 5000 x 7 ) = 185 000 ( đồng )
Còn nếu Lan mua nhà bác Hoa khi không giảm giá thì số tiền phải trả là :
             5000 x 40 = 200 000 ( đồng )
Khi mua 40 gói kẹo nhà bác Hoa được giảm giá 8% thì số tiền phải trả là :
              200 000 - ( 200 000 : 100 x 8 ) = 184 000 ( đồng )
Vậy khi Lan mua nhà bác Hoa thì số tiền phải trả ít hơn .

chuc sbn hok tốt @_@

Đọc tiếp...
Phạm Thị Thu Hảo 01/08/2017 lúc 09:09
Báo cáo sai phạm

50 % = \(\frac{1}{2}\); 40 % = \(\frac{2}{5}\)

= > Tỉ số là : \(\frac{1}{2}:\frac{2}{5}=\frac{5}{4}\)

= > Số thứ hai là : 826,2 : ( 5 + 4 ) x 5 = 459

Đọc tiếp...
Do Not Ask Why CTV 01/08/2017 lúc 10:30
Báo cáo sai phạm

Đổi  : \(\frac{50}{100}=\frac{50\div25}{100\div25}=\frac{2}{4}\) ; \(\frac{40}{100}=\frac{40\div20}{100\div20}=\frac{2}{5}\)

\(\Leftrightarrow\)\(\frac{2}{4}\)số thứ nhất bằng \(\frac{2}{5}\)số thứ hai \(\Rightarrow\)Tỉ số giữa số thứ nhất và số thứ hai là: \(\frac{4}{5}\)

Tống số phần bằng nhau là: \(4+5=9\)(phần)

Số thứ nhất là : \(826,2\div9.4=367,2\)

Số thứ hai là: \(826,2-367,2=459\)

ĐS: Số thứ nhất : 367,2 

       Số thứ hai : 459 

Đọc tiếp...
yamamoto 17/01 lúc 12:07
Báo cáo sai phạm

50% số thứ nhất = 40% số thứ hai 

Hay \(\frac{1}{2}\)số thứ nhất = \(\frac{2}{5}\)số thứ hai

\(\Leftrightarrow\frac{5}{10}\)số thứ nhất = \(\frac{4}{10}\)số thứ hai

=> Số thứ nhất ứng với 4 phần bằng nhau thì số thứ hai ứng với 5 phần như thế

Số thứ nhất là :

826,2 : ( 5 + 4 ) x 4 = 367,2 

Số thứ hai là :

826,2 - 367,2 = 459

đ/s.......

Đọc tiếp...
Lộc hoàng 15/01 lúc 20:13
Báo cáo sai phạm

6 ô tô

[4250 * 2] + [4200 * 3] = 21100 [kg]

1 ô tô

21100 : 5 = 4220 [kg]

Đ/S            4220 kg

Đọc tiếp...
bui thi hue 15/01 lúc 20:08
Báo cáo sai phạm

trung bình mỗi ô tô chở 4220 ki - lô - gam

Đọc tiếp...
Nguyễn Anh Quan 15/01 lúc 20:06
Báo cáo sai phạm

Đổi 4 tấn 250 kg = 4250 kg ; 4 tấn 200 kg = 4200 kg

Trung bình mỗi xe ô tô chở được số ki - lô - gam gạo là :

            4250 x 2 + 4200 x 3 : ( 2 + 3 ) = 4220 ( kg )

                                 Đáp số : 4220 kg

Tk mk nha

Đọc tiếp...
Bùi bạch dương 15/01 lúc 19:43
Báo cáo sai phạm

Bài 1:

Chiều cao là

81×1/3=27 (dm)

Diện tích hình bình hành là

81×27=2187 (dm2)

Đ/s:2187dm2

Bài 2:

Chiều cao của khu đất là

45×1/5=9 (m)

Diện tích khu đất là

45×9=405 (m2)

405m2 gấp 5m2 số lần là

405÷5=81 (lần)

Số cây bắp cải trồng được là

81×8=648 (cây)

Đ/s:648 cây

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Thu Thủy CTV 15/01 lúc 19:43
Báo cáo sai phạm

Bài 1 :

Chiều cao hình bình hành :

\(81\cdot\frac{2}{3}=54\left(dm\right)\)

Diện tích hình bình hành :

\(81\cdot54=4375\left(dm^2\right)\)

Bài 2 :

Chiều cao của khu đất :

\(45\cdot\frac{1}{5}=9\left(m\right)\)

Diện tích khu đất :

\(45\cdot9=405\left(m^2\right)\)

Số cây bắp cải trồng được :

\(\frac{405}{5}\cdot8=648\) ( cây ) 

Đọc tiếp...
Nguyễn Như Quỳnh 15/01 lúc 19:42
Báo cáo sai phạm

Diện tích tờ giấy màu đỏ hình chữ nhật : 

                 60x40 = 1400 ( m2

Diện tích mỗi lá có hình tam giác là: 

              10x5 =50 (cm2)

Bạn đó cắt được nhiều nhất số lá cờ là

                  2400: 50 = 48 ( lá cờ )

                                 Đáp số : 48 lá cờ

Đọc tiếp...
thúy 16/01 lúc 17:32
Báo cáo sai phạm

dễ thế mà ko biết làm

Đọc tiếp...
Nguyễn Như Quỳnh 15/01 lúc 19:56
Báo cáo sai phạm

Tính diện tích hình tam giác vuông mà ,sao lại chia cho 2

Đọc tiếp...
Nguyễn Phạm Hồng Anh 07/01/2018 lúc 20:39
Báo cáo sai phạm

Chiều cao mảnh vườn là :

( 12 + 8,4 ) : 2 = 10,2 ( m )

Diện tích mảnh vườn là :

( 12 + 8,4 ) x 10,2 : 2 = 104,04 ( m2 )

Đáp số : 104,04 m2

Đọc tiếp...
SKT_NTT CTV 07/01/2018 lúc 20:31
Báo cáo sai phạm

chiều cao mảnh vườn đó là :

( 12 + 8,4 ) : 2 = 10,2 ( m )

diện tích mảnh vườn đó là :

( 12 + 8,4 ) x 10,2 : 2 = 104,04 ( m2 )

đáp số : ...

Đọc tiếp...
Đinh Yến Nhi 15/01 lúc 20:52
Báo cáo sai phạm

                                                                                               Bài giải :

Chiều cao của mảnh vườn đó là :

(12+8,4):2=10,2 (m)

Diện tích mảnh vườn đó là :

(12+8,4)*10,2:2=104,04 (m)

Đáp số : 104 , 04 (m )

Đọc tiếp...
Nguyễn Minh Tuấn 14/01 lúc 18:47
Báo cáo sai phạm

Ta có nếu xóa chữ số 0 ở hàng đơn vị của số lớn thì được số bé.

=>Số lớn gấp số bé 10 lần.

Ta có hình vẽ (đến đây bạn tự vẽ)

Số bé là : 674 : (10 + 1) x 1 = 61.2727.....(bạn ơi ở đây ko chia hết)

Số lớn là : 674 : (10 + 1) x 10 = 612.7272....(ở đây cũng ko chia hết)

Đáp số : 61.2727..... và 612.7272....

Đọc tiếp...
tuoi hong 14/01 lúc 18:07
Báo cáo sai phạm

ban ly phuong chuc tra loi dung ko cac ban

Đọc tiếp...
Ly Phuong Chuc 14/01 lúc 18:03
Báo cáo sai phạm

0.3 = 30%

12 = 1200% 

BAN HOI Y KIEN MAY BAN KHAC NUA NHA !

MK K CHAC CHAN

Đọc tiếp...
Vickey 15/01/2017 lúc 17:08
Báo cáo sai phạm

Chu vi là 20,41 . Cách làm thì mình giống các bạn ấy nên trình bày ra cũng chẳng để làm gì !

Đọc tiếp...
yamamoto 15/01 lúc 18:55
Báo cáo sai phạm

Chu vi bánh xe là :

3,25 x 2 x 3,14 = 20,41 ( dm ) hay 2,041 m 

Khi bánh lăn trên mặt đất 10 vòng thì bánh xe đó đi được :

2,041 x 10 = 20,41 ( m )

đ/s...

Đọc tiếp...
PHÚC 15/01/2017 lúc 16:54
Báo cáo sai phạm

chu vi 3,25x2x3,14=20,41dm

đi được 20,41x10=204,1dm

204,1dm=20,41m

đáp số 20,41m

Đọc tiếp...
Nguyen Huynh Truc Anh 01/05/2015 lúc 11:02
Báo cáo sai phạm

Trong 1 giờ vòi I, II và III chảy được số phần bể là :

1 : 12 = 1/12 (bể)   (1)
Trong 1 giờ vòi II, III và IV chảy số phần bể là :

1 : 15 = 1/15 (bể)   (2)
Trong 1 giờ vòi I và IV chảy được số phần bể nước là :

1 : 20 = 1/20 (bể)   (3)
Từ (1); (2) và (3) các vòi I ; II ; III và IV đều xuất hiện 2 lần.
Vậy trong 1 giờ cả 4 vòi chảy được là :

(1/12 + 1/15 + 1/20) : 2 =1/10 (bể)
Số giờ cả 4 vòi chảy đầy bể là :

1 : 1/10 = 10 (giờ)
 

Đọc tiếp...
Wrecking Ball 14/01 lúc 12:46
Báo cáo sai phạm

Trong 1 giờ vòi I, II và III chảy được số phần bể là :
1 : 12 = 1/12 (bể)   (1)
Trong 1 giờ vòi II, III và IV chảy số phần bể là :
1 : 15 = 1/15 (bể)   (2)
Trong 1 giờ vòi I và IV chảy được số phần bể nước là :
1 : 20 = 1/20 (bể)   (3)
Từ (1); (2) và (3) các vòi I ; II ; III và IV đều xuất hiện 2 lần.
Vậy trong 1 giờ cả 4 vòi chảy được là :
(1/12 + 1/15 + 1/20) : 2 =1/10 (bể)
Số giờ cả 4 vòi chảy đầy bể là :
1 : 1/10 = 10 (giờ)

Đ/S:..............

tk cho mk nha$_$

Đọc tiếp...
truong huy hoang 14/01 lúc 14:55
Báo cáo sai phạm

Đổi: 8m 15cm = 815cm

        2m 6dm = 260cm

Mảnh vải xanh dài là: 

815 x 2 = 1630 (cm)

Mảnh vải trắng dài:

815 - 260 = 555 (cm)

Tổng độ dài của cả 3 mảnh vải là:

815 + 1630 + 555 = 3000 (cm)

Đổi: 3000cm = 30m

Đáp số: 30m vải.

Đọc tiếp...
Ng Thuy Linh 13/01 lúc 19:19
Báo cáo sai phạm

32 m 34 cm

Đọc tiếp...
NGUYEN NGOC DAT 13/01 lúc 19:18
Báo cáo sai phạm

Đổi 8 m 15 cm = 8,15 m

       2m 6 dm = 2,6 m 

Mảnh vải xanh dài :

  8,15 x 2 = 16,3 ( m )

Mảnh vải trắng dài :

  8,15 - 2,6 = 5,55 ( m )

 Cả 3 tấm vải dài :

  16,3 + 5,55 + 8,15 = 30 ( m )

 đ/s : ...

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: