Giúp tôi giải toán


Lê Minh Đức 24/05/2017 lúc 17:46

A C B M N I

Qua I vẽ đường thẳng vuông góc với CI cắt AC. BC lần lượt tại M, N. Khi đó CM=CN, IM=IN.

Ta chứng minh được \(\widehat{AIB}=180-\widehat{BAI}-\widehat{ABI}=180-\frac{BAC}{2}-\frac{ABC}{2}=\frac{360-\left(ABC+BÃC\right)}{2}\)

\(=\frac{360-180+ACB}{2}=90+\frac{ACB}{2}\)

\(AMI=180-CMN=180-\frac{180-ACB}{2}=\frac{360-180+ACB}{2}=90+\frac{ACB}{2}\)

Chứng minh tương tự ta cũng có: \(BNI=90+\frac{ACB}{2}\)

Từ đó suy ra: \(\Delta AIB\infty\Delta AMI\left(g.g\right)\Rightarrow\frac{AI}{AM}=\frac{AB}{AI}\Rightarrow AI^2=AB.AM\Rightarrow\frac{AI^2}{AB.AC}=\frac{AM}{AC}\) 

\(\Delta AIB\infty\Delta INB\left(g.g\right)\Rightarrow\frac{BI}{IN}=\frac{AB}{BN}\Rightarrow BI^2=AB.BN\Rightarrow\frac{BI^2}{AB.BC}=\frac{BN}{BC}\)

\(\Delta AMI\infty\Delta INB\Rightarrow\frac{AM}{IN}=\frac{IM}{BN}\Rightarrow AM.BN=IM.IN=IM^2\)

Áp dụng định lí Py- ta-go vào tam gác ICM ta có:

\(IM^2+CI^2=CM^2\Rightarrow BN.AM+CI^2=CM.CN\Rightarrow BN.AM+CN.AM+CI^2=CM.CN+CN.AM\)

\(\Rightarrow BC.AM+CI^2=CN.AC\Rightarrow BC.AM+CI^2+AC.BN=CN.AC+AC.BN\)

\(\Rightarrow BC.AM+BN.AC+CI^2=AC.BC\Rightarrow\frac{AM}{AC}+\frac{BN}{BC}+\frac{CI^2}{AC.BC}=1\)

\(\Rightarrow\frac{AI^2}{AB.AC}+\frac{BI^2}{BA.BC}+\frac{CI^2}{CA.CB}=1\)

SKT_NTT CTV 01/05/2017 lúc 08:16

theo bài ra ta có hình vẽ :

x O z y t m

Vì \(\widehat{xOy}\)và \(\widehat{yOz}\)là hai góc kề bù nên tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz ( 1 )

\(\Rightarrow\)\(\widehat{xOy}+\widehat{yOz}=\widehat{xOz}\)

hay \(\widehat{xOy}+\widehat{yOz}=180^o\)

Vì Ot là tia phân giác của \(\widehat{xOy}\)nên Ot nằm giữa hai tia Ox và Oy ( 2 )

\(\Rightarrow\widehat{xOt}=\widehat{tOy}=\frac{\widehat{xOy}}{2}\)

Vì Om là tia phân giác của \(\widehat{yOz}\)nên Om nằm giữa hai tia Oy và Oz

\(\Rightarrow\widehat{yOm}=\widehat{mOz}=\widehat{\frac{yOz}{2}}\)

Từ ( 1 ) , ( 2 ) và ( 3 ) \(\Rightarrow\)Oy nằm giữa hai tia Ot và Om

\(\Rightarrow\widehat{tOy}+\widehat{yOm}=\widehat{tOm}\)

\(\Leftrightarrow\frac{\widehat{xOy}}{2}+\frac{\widehat{yOz}}{2}=\frac{\widehat{xOy}+\widehat{yOz}}{2}=\frac{180^o}{2}=90^o=\widehat{tOm}\)

vậy \(\widehat{tOm}\)\(90^o\)

* đề bài là thế này : cho 2 góc XOY và YOZ là hai góc kề bù ...

Đinh Xuân Đức 01/05/2017 lúc 07:07

TOM 90 độ

Đào Trọng Luân 06/05/2017 lúc 16:30

A B C E 6cm 2.5cm 50 M

a, Nhìn vào hình vẽ, ta thấy: \(\widehat{ABE}=180^o=>\widehat{CBE}=180^o-\widehat{ABC}=130^o\)

b, Độ dài đoạn AE: 6cm + 2.5cm = 8.5cm

c, Vì tia BM là tia phân giác của \(\widehat{CBE}\)nên \(\widehat{CBM}=\frac{1}{2}\widehat{CBE}=\frac{130^o}{2}=65^o\)

vì \(50^o< 65^o\)nên tia BC nằm giữa hai tia BA và BM

=> \(\widehat{ABC}+\widehat{CBM}=\widehat{ABM}\)

=> \(50^o+65^o=\widehat{ABM}\)

=> \(\widehat{ABM}=115^o\)

k mik nha

dang thai son 22/04/2017 lúc 15:52

toi khong biet lam can phai suy nghi nhieu hon

Mika Natsumi 23/04/2017 lúc 17:51

Vì Oz nằm giữa 2 tia Ox,Oy(TĐB)

=>xOz+yOz=xOy(cộng góc)

TS:28 độ+yOz=110 độ

=>yOz=110 độ-28 độ=82 độ

Vì Ot là tia phân giác của góc yOz(TĐB)

\(\Rightarrow\)zOt=\(\frac{yOz}{2}\)(tính chất tia phân giác)

Mà yOz=82 độ(CMT)

(Ngoặc nhọn 2 yếu tố trên)\(\Rightarrow\)zOt=\(\frac{82}{2}\)=41 độ

\(\Rightarrow\)xOz+zOt=xOt

TS:28 độ+41 độ=xOt

\(\Rightarrow\)xOt=69 độ

le hoang tien 23/04/2017 lúc 16:35

mình biết cách làm và mình sẽ gửi nếu bạn nhăn lại mình nhé

Hoàng Tuấn Khải 14/04/2017 lúc 21:20

mk cần cách làm cơ

Bùi Đức Hùng 19/03/2015 lúc 20:27

gọi số đo 2 góc lần lượt là a;b =>a+b=180

=>góc tạo bởi 2 tia p/g đó = (1/2)a + (1/2)b=180:2=90

 

 

Trần Phương Lam 20/03/2015 lúc 20:48

góc kề bù là góc có tổng là 180 độ mà tia phân giác là tia ở giữa của góc => ta có : 180 : 2 = 90 độ

Nguyễn Thị Việt Hà 08/03/2015 lúc 19:13

90 độ. vì góc kề bù tạo thành góc bẹt và có số đo là 180 độ nên tia phân giác của nó bằng 90 độ

hoàng huyền trâm 24/04/2016 lúc 12:08

cho 2 tia ox ,oy đối nhau.trên cùng nử mp đối nhau có bờ chứa tia ox vẽ các tia om,on sao cho xôm=bảy mươi độ ,yôn=bảy mươi độ 0chuwsng tỏ  om và on là hai tia đối nhau

pham quynh trang 03/04/2017 lúc 11:42

Bạn ơi mk ko biết cho vẽ hình ở đâu nên mk ko về nha bạn

a) Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox có xOy < xOz ( 300 < 1050 )

\(\Rightarrow\)Tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz 

Vậy tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz

b) Vì tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz

\(\Rightarrow\)xOy + yOz = xOz

\(\Rightarrow\)30 + yOz = 1050

\(\Rightarrow\)yOz = 1050 - 300 = 750

Vay yOz = 750

c) Vì Oa là tia đối của tia Ox => aOx là góc bẹt

=> aOz và zOx là hai góc kề bù => Tia Oz nằm giữa hai tai Oa va Ox

=> aOz + zOx = 1800

=> aOz + 1050 = 1800

=> aOz = 1800 - 1050 = 750

Vì Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz => Tia Ox và Oy nằm trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ là tia Oz . Mà tia Oa và tia Ox nằm trên hai nửa mp đối nhau có bờ là tia Oz => Tia Oz nằm giữa hai tia Oy và Oa

va aOz = zOy = 750

=> Tia Oz là tia phân giác aOy 

Vậy tia Oz là tia phân giác aOy 

d) Vì Ob là tia phân giác góc xOy => bOy = bOx = \(\frac{xOy}{2}=\frac{30^0}{2}=15^0\)

Trên cùng một nửa mp có bờ chứa tia Ox có xOb < xOz ( 150 < 1050 ) => Tia Ob nằm giữa 2 tia Ox và Oz

=> xOb + bOz = xOz 

=> 150 + bOz = 1050

=> bOz = 1050 - 150 = 900

Vay bOz = 900

Bùi Thị Bảo Ngân 15/04/2017 lúc 16:21

Trên  nữa mp bớ chứa tia Ox .vẽ xOy=40 xOz=120

-tia nào nằm giữa hai tia còn lại ?

-tính yOz

-TIa Oy có là tia phân giác của xOz không .Vì sao?

Gọi Ot Là tia phân giác của yOz .Tính xOt

hải quân Nguyen 03/04/2017 lúc 20:32

a, Biết 2 tia Õz và Oy thuộc nửa mặt phẳng bờ Ox và góc xOy < góc xOz( 30<105)

Suy ra, tia Oy nằm giữa 2 tia Ox và Oz

b, biết tia Oy nằm gữa 2 tia Ax và Oz ( theo chứng minh phần a)

ta có: góc xOy + góc yOz = góc xOz 

suy ra, góc yOz = góc xOz - góc xOy   

Thay số yOz = 75 độ  Vậy ......

C, Biết tia Oa là tia đối của Ox( vì tia Oy và Oz nằm giữa 2 tia Oa và Ox)

ta có : xOz+zOa = xOa    suy ra,zOa = xOa - xOz

Thay số zOa = 75 độ 

Ta thấy : yoz = zOa = yOa: 2 = 75 độ

suy ra, tia Oz là tia phân giác của góc yOa hay aOy

d, làm tuơng tự phần c nha

CUTE vô đối 15/04/2017 lúc 14:33

O x y z a b

                                                               Giải

                                     a)  Tia Oy nằm giữa Oz và Oa vì :

                                       \(\widehat{aOy}\)\(+\)\(\widehat{yOz}\)\(=\)\(\widehat{aOz}\)

                                        \(\widehat{aOy}\)\(< \)\(\widehat{aOz}\)||  \(30^0\)\(< \)\(105^0\)

                                b)   \(Vì\)\(tia\)\(Oy\)nằm giữa \(Oa\)\(và\)\(Oz\)\(nên\)\(:\)

                                         \(\widehat{aOy}\)\(+\)\(\widehat{yOz}\)\(=\)\(\widehat{aOz}\)

                                          \(30^0\) \(+\)\(\widehat{yOz}\)\(=\)\(105^0\)

                                                             \(\widehat{yOz}\) \(=\)\(105^0\)\(-\)\(30^0\)

                                           \(\Rightarrow\)         \(\widehat{yOz}\)  \(=\)\(75^0\)

                                        c)  và d) tự làm nha

              Gửi các bn hình nữa nè! nhớ tk mk nha

công chúa xinh xắn 02/04/2017 lúc 17:38

O B E C D A

a, Tia OC là tia phân giác của \(\widehat{AOB}\)

\(\Rightarrow\widehat{AOC}=\widehat{COB}=100^0:2=50^0\)

Mà :\(\widehat{COE}=\widehat{COB}-\widehat{BOE}=50^0-20^0=30^0\)

\(\Rightarrow\widehat{AOE}=\widehat{AOC}+\widehat{COE}=50^0+30^0=80^0\)

\(\Rightarrow\widehat{COD}=\widehat{AOC}-\widehat{AOD}=50^0-20^0=30^0\)

b, Ta có : \(\widehat{DOE}=\widehat{DOC}+\widehat{COE}=30^0+30^0=60^0\)

c, Ta có : \(\widehat{DOC}=\widehat{COE}=30^0\)

=> Tia OC là tia phân giác của \(\widehat{EOD}\)

Beautiful girl 02/04/2017 lúc 17:23

Bạn tự vẽ hình nha 

Bài giải 

a, Tia OC là tia phân giác của \(\widehat{AOB}\)

 \(\Rightarrow\widehat{AOC}=\widehat{COB}=100^0:2=50^0\)

Mà : \(\widehat{COE}=\widehat{COB}-\widehat{BOE}=50^0-20^0=30^0\)

\(\Rightarrow\widehat{AOE}=\widehat{AOC}+\widehat{COE}=50^0+30^0=80^0\)

\(\Rightarrow\widehat{COD}=\widehat{AOC}-\widehat{AOD}=50^0-20^0=30^0\)

b, Ta có : \(\widehat{DOE}=\widehat{DOC}+\widehat{COE}=30^0+30^0=60^0\)

c, Ta có : \(\widehat{DOC}=\widehat{COE}=30^0\)

=> Tia OC là tia phân giác của góc \(\widehat{EOD}\)

Vũ Như Mai 31/03/2017 lúc 12:26

Mạng lag với load chậm như rùa nên tìm cực quá :((

m O y x t z

a/ Ta có: góc xOm + góc xOy = 180 độ (kề bù)

          => góc xOm + 100        = 180

          => góc xOm = 180 - 100 = 80 độ

b/ Ta có: góc xOt = góc xOy - góc tOy = 100 - 50 = 50 độ

   Ta có: góc mOt = góc mOx + góc tOx = 80 + 50 = 130 độ

=> tia Ot nằm giữa 2 tia Om;Oy

c/ Không. Vì Ot không nằm giữa Ox;Om (vậy thôi là được)

d/ Đã tính :P

Nguyễn Thu Thảo 09/10/2016 lúc 20:47

(mình 0 bt cách j đưa hình lên. sorry nha)

Vì xOz và zOy là 2 góc kề bù

=>xOy+zOy=180o

hayxOy+120o=180o

xOy=180o-60o=120o

b, Vì Om là tia phân giác của góc xOz=>mOz=xOz/2=120o/2=60o

    Vì On là tia phân giác của góc zOy=>zOn=zOy/2=60o/2=30o

Tia Oz nằm giữa hai tia Ox và Oy

Tia Om nằm giữa hai tia Ox và Oz

Tia On nằm giữa hai tia Oz và Oy

=>Oz nằm giữa hai tia Om và On 

Ta có:mOz+zOn=mOn

hay    60o+30o=mOn

Vậy mOn=90o

We are one_I Love you 23/05/2016 lúc 09:20

Cho tam giác ABC nhọn, đường cao AH. Vẽ điểm D và E sao cho các đường thẳng AB, Ac lad các đường trung trực của DH và EH. Lấy điểm M, N lần lượt là giao điểm của DE với AB và Ac

a) Chứng minh AB= Ae

b)Chứng minh góc DAE bằng 2 lần góc MHB

c)Chứng minh AH, BN, CM đồng quy tại 1 điểm

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí

Có thể bạn quan tâmTài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: