Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp Tia phân giác


10 cái kẹo bạn ơi 

Đọc tiếp...

Còn số cái kẹo là : 

100 - 90 = 10 ( cái kẹo )

Đ/S : 10 cái kẹo

Đọc tiếp...

:))

thấy gì đâu

Đọc tiếp...

x O y z u v

^xOy và ^yOz là hai góc kề bù 

=> ^xOy + ^yOz = 1800

Ou là phân giác của ^xOy

=> ^xOu = ^uOy = ^xOy/2

Ov là phân giác của ^yOz

=> ^zOv = ^vOy = ^yOz/2

Ta có ^uOv = ^uOy + ^yOv

                   = ^xOy/2 + ^yOz/2

                   = 1/2( ^xOy + ^yOz )

                   = 1/2 . 1800 = 900

=> ^uOv là góc vuông

Đọc tiếp...

Do Ou là tia phân giác của  \(\widehat{xOy}\) nên   \(\widehat{xOu}\)= \(\widehat{uOy}\)\(\frac{\widehat{xOy}}{2}\)

Do Ov là tia phân giác của \(\widehat{yOz}\)nên \(\widehat{yOv}\)\(\widehat{vOz}\)\(\frac{\widehat{yOz}}{2}\)

Ta có : \(\widehat{uOv}\)\(\widehat{uOy}\)\(\widehat{yOv}\)\(\widehat{\frac{xOy}{2}}\)\(\frac{\widehat{yOz}}{2}\)\(\frac{180^o}{2}\)(Hai góc kề bù)= \(90^o\)=> \(\widehat{uOv}\)là góc vuông

Mình không vẽ hình trên máy tính được mong bạn thông cảm nha<333

Đọc tiếp...

Ta có hai góc xOy và xOy' là hai góc kề bù ; Om,On lần lượt là hai tia phân giác của hai góc xOy;xOy'

Vì xOy và x'Oy' là hai góc kề bù

\(xOy+xOy'=180^0\)

Ta có : Om,On lần lượt là hai tia phân giác của hai góc xOy;xOy'

\(\Rightarrow mOx+nOx=\frac{xOy+xOy'}{2}=\frac{180^0}{2}=90^0\) 

Học tốt

Đọc tiếp...
0

a)

Tia phân giác của góc

b) Cho tia Oz là tia phân giác của góc xOy, ta có:

xOz = xOy = xOy/2 = 126 độ/2 = 63 độ

Tia phân giác của góc

Đọc tiếp...

Trả lời

a)Ta có tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Ot.

Nên: tOy+yOx=xOt

         tOy+  30 = 70

             =>tOy = 70-30 = 40o

vậy góc tOy=40 độ.

Tia Oy không phải là tia phân giác của góc xOt vì tOy không bằng yOx.

b)Ta có tia Ot nằm giữa hai tia Ox và Om.

Và góc mOx là góc bẹt nên góc mOx=180 độ

Nên: mOt+tOx=mOx

        mOt+  70 = 1800

             =>mOt= 180-70=110 độ.

Vậy góc mOt=1100

c)Để tính góc aOy ta cần tính góc aOt.

Mà ta có tia Oa là tia phân giác của góc mOt nên muốn tính góc aOt.

ta chỉ việc lấy 110:2=55 độ.

từ đây ta có thể tính góc aOy.

Vì tia Ot nằm giữa hai tia Oa và Oy 

Nên: aOt+tOy=aOy

          55+40  =950

Vậy góc aOy=95 độ nha !

Rất vui khi giúp được bn !

Đọc tiếp...

c) Theo câu b) ta có : MOt = 110 độ

Mà OA là phân giác MOt 

=> MOA = tOA = 110/2 = 55°

Mà yOt = 40 °( theo câu a)

=> AOt +  yOt = AOy

=> AOy = 55 + 40 = 95°

Đọc tiếp...

Vì OA là tia phân giác của \(\widehat{mOt}\)\(\Rightarrow\) \(\widehat{mOa}\)=\(\widehat{mOt}\)=\(\frac{\widehat{mOt}}{2}\)=\(\frac{110^o}{2}\)= 55o

Mà \(\widehat{aOt}\)+\(\widehat{tOy}\)=\(\widehat{aOy}\)

\(\Rightarrow\)55+ 40\(\widehat{aOy}\)

\(\Rightarrow\widehat{aOy=95^o}\)

Đọc tiếp...

Bài 1: Tìm các chữ số a, b sao cho : \(a-b=4\) và \(\overline{87ab}⋮9\)

Bài 2: Tìm 2 số biết tỉ số của chúng là \(\frac{3}{8}\) và hiệu các bình phương của chúng là \(-880\)

Bài 3: Hiệu của 2 số là 21. Biết \(37,5\%\) số lớn bằng \(0,6\) số nhỏ. Tìm 2 số đó

Bài 4: Hiện nay mẹ 40 tuổi, con 12 tuổi. Sau bao nhiêu năm nữa thì tuổi con bằng \(\frac{3}{7}\)tuổi mẹ?

Bài 5: Cho 2 điểm M, N nằm cùng phía đối với A. Hai điểm M, N cùng nằm cùng phía với B. Điểm M nằm giữa 2 điểm A và B. Biết AB = 5cm, AM = 3cm, BN = 1cm.

a) Chứng minh rằng 4 điểm A, B, M, N thẳng hàng

b) Chứng minh rằng điểm N là trung điểm của đoạn thẳng BM

Bài 6: Ba bạn An, Bình, Công giải được 100 bài toán, biết rằng mỗi bạn đã giải được 60 bài. Ta gọi bài toán là "khó" nếu chỉ có một bạn giải được, bài toán là "dễ" khi cả ba bạn giải được. Hỏi số bài toán khó nhiều hơn số bài toán dễ là bao nhiêu bài

Bài 7: Tìm cặp số nguyên \(\left(x;y\right)\) để \(3x+4y-xy=15\)

Bài 8: Cho góc \(\widehat{xOy}=150^o\). Vẽ tia Oz nằm giữa 2 tia Ox và Oy. Gọi On, Om lần lượt là tia phân giác của góc \(\widehat{xOz}\) và \(\widehat{zOy}\). Tính số đo góc \(\widehat{mOn}\)

Bài 9: Trên đường thẳng xy lấy lần lượt các điểm theo thứ tự A, B, C, D sao cho \(AC=BD\)

a) Chứng minh: \(AB=CD\)

b) Gọi P, Q lần lượt là trung điểm của AB và CD

Chứng minh: \(PQ=\frac{AC+BD}{2}\)

Bài 10: Mỗi tháng, lương của anh Việt nhiều hơn lương của anh Nam là 40 000 đồng. Sau khi anh Nam tiêu xài hết \(\frac{1}{4}\) lương và anh Việt tiêu xài hết \(\frac{2}{7}\) số lương thì số lương còn lại của mỗi người bằng nhau. Hỏi tiền lương hàng tháng của mỗi anh

Bài 11: Cho 3 điểm A, B, C nằm trên tia Ox. M là điểm nằm ngoài đường thẳng AB. Nối điểm M với các điểm O, A, B, C. Nếu biết AB=3cm;AC=5cm;BC=8cm thì hãy viết góc \(\widehat{OMA}\) dưới dạng tổng các góc khác. Kể ra tất cả các cách viết

Bài 12: Hình vẽ bên là hình 1 tấm bia sử dụng trong trò chơi bắn súng. Các vòng tròn có ghi điểm thưởng cho người xạ thủ nào bắn trúng vào vòng trong đó. Số điểm của mỗi vòng từ trong ra ngoài là: 38, 33, 28, 23 và 18. Hỏi nếu muốn đạt 100 điểm thì người xa thủ phải bắn ít nhất bao nhiêu phát đạn và phải bắn đúng vào những vòng tròn nào?

Bài 13: Tìm x:

a) x+(x+1)+...+2004+2005=2005

b) |x+4|+|x+6|+|x+2005|=4x

Bài 14: Chứng minh (2005n+1)(2005n+2)⋮3 với mọi số tự nhiên n

Bài 15: Một người mang 1 rổ cam đi bán. Sau khi bán \(\frac{3}{7}\) số cam và 5 quả cam thì còn lại 31 quả. Tính số cam mang đi bán

Bài 16: Cho góc \(\widehat{xOy}\) . Gọi Oz là tia phân giác của góc \(\widehat{xOy}\), Ot là tia phân giác của góc \(\widehat{xOz}\)

a) Tính tỉ số \(\widehat{xOt}:\widehat{xOy}\)

b) Tìm GTLN của số đo góc \(\widehat{xOt}\)

Bài 17: Tìm số tự nhiên n có 3 chữ số biết n chia cho 9 dư 3. Tổng các chữ số hàng trăm và hàng đơn vị của n là 16 và nếu viết các chữ số theo thứ tự ngược lại rồi cộng với 198 thì được đung số n

Bài 18: Lấy 6 điểm phân biệt A, B, C, D, E, F và kẻ tất cả các đường thẳng đi qua từng cặp điểm

a) Có nhiều nhất là bao nhiêu đường thẳng, kể tên? Lúc đó phải có điều kiện gì cho 6 điểm đã cho?

b) Có ít nhất là bao nhiêu đường thẳng? Lúc đó 6 điểm đã cho có đặc điểm gì?

c) Số đường thẳng có thể là 6 không?

Đọc tiếp...

0

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: