Giúp tôi giải toán và làm văn


Lê Minh Đức 24 tháng 5 2017 lúc 17:46
Báo cáo sai phạm

A C B M N I

Qua I vẽ đường thẳng vuông góc với CI cắt AC. BC lần lượt tại M, N. Khi đó CM=CN, IM=IN.

Ta chứng minh được \(\widehat{AIB}=180-\widehat{BAI}-\widehat{ABI}=180-\frac{BAC}{2}-\frac{ABC}{2}=\frac{360-\left(ABC+BÃC\right)}{2}\)

\(=\frac{360-180+ACB}{2}=90+\frac{ACB}{2}\)

\(AMI=180-CMN=180-\frac{180-ACB}{2}=\frac{360-180+ACB}{2}=90+\frac{ACB}{2}\)

Chứng minh tương tự ta cũng có: \(BNI=90+\frac{ACB}{2}\)

Từ đó suy ra: \(\Delta AIB\infty\Delta AMI\left(g.g\right)\Rightarrow\frac{AI}{AM}=\frac{AB}{AI}\Rightarrow AI^2=AB.AM\Rightarrow\frac{AI^2}{AB.AC}=\frac{AM}{AC}\) 

\(\Delta AIB\infty\Delta INB\left(g.g\right)\Rightarrow\frac{BI}{IN}=\frac{AB}{BN}\Rightarrow BI^2=AB.BN\Rightarrow\frac{BI^2}{AB.BC}=\frac{BN}{BC}\)

\(\Delta AMI\infty\Delta INB\Rightarrow\frac{AM}{IN}=\frac{IM}{BN}\Rightarrow AM.BN=IM.IN=IM^2\)

Áp dụng định lí Py- ta-go vào tam gác ICM ta có:

\(IM^2+CI^2=CM^2\Rightarrow BN.AM+CI^2=CM.CN\Rightarrow BN.AM+CN.AM+CI^2=CM.CN+CN.AM\)

\(\Rightarrow BC.AM+CI^2=CN.AC\Rightarrow BC.AM+CI^2+AC.BN=CN.AC+AC.BN\)

\(\Rightarrow BC.AM+BN.AC+CI^2=AC.BC\Rightarrow\frac{AM}{AC}+\frac{BN}{BC}+\frac{CI^2}{AC.BC}=1\)

\(\Rightarrow\frac{AI^2}{AB.AC}+\frac{BI^2}{BA.BC}+\frac{CI^2}{CA.CB}=1\)

Đọc tiếp...
Trần Thanh Dung 28 tháng 8 2015 lúc 9:02
Báo cáo sai phạm

B O C A N M

Cho góc AOB và góc BOC là hai góc kề bù , OM , ON lần lượt là các ia phân giác của góc ACB và góc BOC 

Chứng minh góc MON = 90 độ

Ta có : OM là tia phân giác của góc AOB nên tia OM nằm giữa hai tia OA và OB và góc MOB = 1/2 góc AOB

Tương tự : ON là tia pân giác của góc BOC nên ON nằm giữa hai tia OB và OC và góc BON = 1/2 góc BOC 

Lại có : góc AOB và góc BOC là hai góc kề bù nên tia OB nằm giữa hai tia OA va OC 

Suy ra : OB nằm giữa hai tia OM và ON nên :

góc MON = góc MOB + góc BON

               = 1/2 * ( góc AOB + góc BOC )

               = 1/2 * 180 độ = 90 độ

Đọc tiếp...
Lê Nhật Phương 31 tháng 3 2018 lúc 20:14
Báo cáo sai phạm

Gọi 2 góc kề bù là \(\widehat{xOy};\widehat{yOz}\)có 2 tia phân giác lần lượt là Om và On. 

CM: \(Om\perp On\)

Ta có hình vẽ: 

m O x z y n

Ta có:

Góc mOy = 1/2 góc xOy(gt)

Góc yOn = 1/2 góc yOz (gt)

Vì Oy nằm giữa 2 tia Om, On nên: 

Góc mOn = góc mOy + góc yOn

                = 1/2 góc xOy + 1/2 góc yOz = 1/2 (góc xOy + góc yOz)

                = 1/2 . 180o = 90o

=> \(Om\perp On\)

Đọc tiếp...
Hoàng Phú Huy 31 tháng 3 2018 lúc 19:56
Báo cáo sai phạm

Cho góc AOB và góc BOC là hai góc kề bù , OM , ON lần lượt là các ia phân giác của góc ACB và góc BOC  Chứng minh góc MON = 90 độ Ta có : OM là tia phân giác của góc AOB nên tia OM nằm giữa hai tia OA và OB và góc MOB = 1/2 góc AOB Tương tự : ON là tia pân giác của góc BOC nên ON nằm giữa hai tia OB và OC và góc BON = 1/2 góc BOC  Lại có : góc AOB và góc BOC là hai góc kề bù nên tia OB nằm giữa hai tia OA va OC  Suy ra : OB nằm giữa hai tia OM và ON nên : góc MON = góc MOB + góc BON                = 1/2 * ( góc AOB + góc BOC )                = 1/2 * 180 độ = 90 độ

Đọc tiếp...
Vũ Như Mai 25 tháng 4 2017 lúc 16:57
Báo cáo sai phạm

Đúng rồi nha bạn

Đọc tiếp...
tranngocbich 25 tháng 4 2017 lúc 16:58
Báo cáo sai phạm

hinh nhu la dung

Đọc tiếp...
Cô tiểu thư cá tính 17 tháng 8 2019 lúc 21:33
Báo cáo sai phạm

đúng rồi

Đọc tiếp...
Bexiu 22 tháng 8 2017 lúc 16:38
Báo cáo sai phạm

bÀI LÀM

a) x4+x3+2x2+x+1=(x4+x3+x2)+(x2+x+1)=x2(x2+x+1)+(x2+x+1)=(x2+x+1)(x2+1)

b)a3+b3+c3-3abc=a3+3ab(a+b)+b3+c3 -(3ab(a+b)+3abc)=(a+b)3+c3-3ab(a+b+c)

=(a+b+c)((a+b)2-(a+b)c+c2)-3ab(a+b+c)=(a+b+c)(a2+2ab+b2-ac-ab+c2-3ab)=(a+b+c)(a2+b2+c2-ab-ac-bc)

c)Đặt x-y=a;y-z=b;z-x=c

a+b+c=x-y-z+z-x=o

đưa về như bài b

d)nhóm 2 hạng tử đầu lại và 2hangj tử sau lại để 2 hạng tử sau ở trong ngoặc sau đó áp dụng hằng đẳng thức dề tính sau đó dặt nhân tử chung

e)x2(y-z)+y2(z-x)+z2(x-y)=x2(y-z)-y2((y-z)+(x-y))+z2(x-y)

=x2(y-z)-y2(y-z)-y2(x-y)+z2(x-y)=(y-z)(x2-y2)-(x-y)(y2-z2)=(y-z)(x2-2y2+xy+xz+yz)

Đọc tiếp...
dinh quoc anh 25 tháng 10 2016 lúc 16:34
Báo cáo sai phạm

Vì a//b 

=>2gocs có chứa tia phân giác bằng nhau ( 2 góc so le trong ) (1)

Vì tia này phân giác góc này 

=>goc nhỏ này = góc nhỏ kia = 1 nửa góc to (2)

Tia phân giác kia chứng minh tương tự (3)

Từ (1), (2) và (3) => hai góc nhỏ bằng nhau (VD : O^1 = B^1 )

Mà 2 góc này ở vị trí so le trong 

=> hai tia phân giác ấy song song với nhau

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngọc Đức 3 tháng 10 2019 lúc 23:00
Báo cáo sai phạm

Vì { x // y                                                                                                                                                                                                                  { <xAy và <zBy là hai góc đồng vị                                                                                                                                                                     =><xAy = <zBy ( ve hình đi!!!!!!!)

Vì { x // y                                                                                                                                                                                                                  { <A1 và <B1 là 2 góc đồng vị 

=> <A1 = <B1

Mà { Ac là tpg của <xAy                                                                                                                                                                                        { Bd là tpg của <yBz

=> <A1 = <A2 = <B1 = <B2   (còn gì tự làm bc i am lazy)                                                           

Đọc tiếp...
Edogawa Conan 28 tháng 3 2017 lúc 15:15
Báo cáo sai phạm

Hình tự vẽ nha bạn

Vì AD là đường phân giác của góc A

=> \(\widehat{BAD}=\widehat{DAE}\)

Vì AB//ED =>\(\widehat{BAD}=\widehat{EDA}\)(2 góc so le trong)

Mà góc BAD=góc DAE=> \(\widehat{DAE}=\widehat{EDA}\)

=> tam giác EAD cân tại E

=>EA=ED

Ta có: AB//ED cắt FE//BC => BF=ED(theo tính chất đoạn chắn)

Mà EA=ED=> AE=BF(=ED)

Đọc tiếp...
ichigo 8 tháng 12 2017 lúc 20:51
Báo cáo sai phạm

bài khó quá

Đọc tiếp...
thơ ngố 8 tháng 12 2017 lúc 19:07
Báo cáo sai phạm
dễ quá
Đọc tiếp...
Song tử .... Tn(siêu quậy) 11 tháng 7 2019 lúc 12:18
Báo cáo sai phạm

Trả lời

a)Ta có tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Ot.

Nên: tOy+yOx=xOt

         tOy+  30 = 70

             =>tOy = 70-30 = 40o

vậy góc tOy=40 độ.

Tia Oy không phải là tia phân giác của góc xOt vì tOy không bằng yOx.

b)Ta có tia Ot nằm giữa hai tia Ox và Om.

Và góc mOx là góc bẹt nên góc mOx=180 độ

Nên: mOt+tOx=mOx

        mOt+  70 = 1800

             =>mOt= 180-70=110 độ.

Vậy góc mOt=1100

c)Để tính góc aOy ta cần tính góc aOt.

Mà ta có tia Oa là tia phân giác của góc mOt nên muốn tính góc aOt.

ta chỉ việc lấy 110:2=55 độ.

từ đây ta có thể tính góc aOy.

Vì tia Ot nằm giữa hai tia Oa và Oy 

Nên: aOt+tOy=aOy

          55+40  =950

Vậy góc aOy=95 độ nha !

Rất vui khi giúp được bn !

Đọc tiếp...
Hoàng Thái Trân 11 tháng 7 2019 lúc 12:11
Báo cáo sai phạm

Vì OA là tia phân giác của \(\widehat{mOt}\)\(\Rightarrow\) \(\widehat{mOa}\)=\(\widehat{mOt}\)=\(\frac{\widehat{mOt}}{2}\)=\(\frac{110^o}{2}\)= 55o

Mà \(\widehat{aOt}\)+\(\widehat{tOy}\)=\(\widehat{aOy}\)

\(\Rightarrow\)55+ 40\(\widehat{aOy}\)

\(\Rightarrow\widehat{aOy=95^o}\)

Đọc tiếp...
Phạm Vũ Anh Tuấn 11 tháng 7 2019 lúc 12:05
Báo cáo sai phạm

c) Theo câu b) ta có : MOt = 110 độ

Mà OA là phân giác MOt 

=> MOA = tOA = 110/2 = 55°

Mà yOt = 40 °( theo câu a)

=> AOt +  yOt = AOy

=> AOy = 55 + 40 = 95°

Đọc tiếp...

Bài 1: Tìm các chữ số a, b sao cho : \(a-b=4\) và \(\overline{87ab}⋮9\)

Bài 2: Tìm 2 số biết tỉ số của chúng là \(\frac{3}{8}\) và hiệu các bình phương của chúng là \(-880\)

Bài 3: Hiệu của 2 số là 21. Biết \(37,5\%\) số lớn bằng \(0,6\) số nhỏ. Tìm 2 số đó

Bài 4: Hiện nay mẹ 40 tuổi, con 12 tuổi. Sau bao nhiêu năm nữa thì tuổi con bằng \(\frac{3}{7}\)tuổi mẹ?

Bài 5: Cho 2 điểm M, N nằm cùng phía đối với A. Hai điểm M, N cùng nằm cùng phía với B. Điểm M nằm giữa 2 điểm A và B. Biết AB = 5cm, AM = 3cm, BN = 1cm.

a) Chứng minh rằng 4 điểm A, B, M, N thẳng hàng

b) Chứng minh rằng điểm N là trung điểm của đoạn thẳng BM

Bài 6: Ba bạn An, Bình, Công giải được 100 bài toán, biết rằng mỗi bạn đã giải được 60 bài. Ta gọi bài toán là "khó" nếu chỉ có một bạn giải được, bài toán là "dễ" khi cả ba bạn giải được. Hỏi số bài toán khó nhiều hơn số bài toán dễ là bao nhiêu bài

Bài 7: Tìm cặp số nguyên \(\left(x;y\right)\) để \(3x+4y-xy=15\)

Bài 8: Cho góc \(\widehat{xOy}=150^o\). Vẽ tia Oz nằm giữa 2 tia Ox và Oy. Gọi On, Om lần lượt là tia phân giác của góc \(\widehat{xOz}\) và \(\widehat{zOy}\). Tính số đo góc \(\widehat{mOn}\)

Bài 9: Trên đường thẳng xy lấy lần lượt các điểm theo thứ tự A, B, C, D sao cho \(AC=BD\)

a) Chứng minh: \(AB=CD\)

b) Gọi P, Q lần lượt là trung điểm của AB và CD

Chứng minh: \(PQ=\frac{AC+BD}{2}\)

Bài 10: Mỗi tháng, lương của anh Việt nhiều hơn lương của anh Nam là 40 000 đồng. Sau khi anh Nam tiêu xài hết \(\frac{1}{4}\) lương và anh Việt tiêu xài hết \(\frac{2}{7}\) số lương thì số lương còn lại của mỗi người bằng nhau. Hỏi tiền lương hàng tháng của mỗi anh

Bài 11: Cho 3 điểm A, B, C nằm trên tia Ox. M là điểm nằm ngoài đường thẳng AB. Nối điểm M với các điểm O, A, B, C. Nếu biết AB=3cm;AC=5cm;BC=8cm thì hãy viết góc \(\widehat{OMA}\) dưới dạng tổng các góc khác. Kể ra tất cả các cách viết

Bài 12: Hình vẽ bên là hình 1 tấm bia sử dụng trong trò chơi bắn súng. Các vòng tròn có ghi điểm thưởng cho người xạ thủ nào bắn trúng vào vòng trong đó. Số điểm của mỗi vòng từ trong ra ngoài là: 38, 33, 28, 23 và 18. Hỏi nếu muốn đạt 100 điểm thì người xa thủ phải bắn ít nhất bao nhiêu phát đạn và phải bắn đúng vào những vòng tròn nào?

Bài 13: Tìm x:

a) x+(x+1)+...+2004+2005=2005

b) |x+4|+|x+6|+|x+2005|=4x

Bài 14: Chứng minh (2005n+1)(2005n+2)⋮3 với mọi số tự nhiên n

Bài 15: Một người mang 1 rổ cam đi bán. Sau khi bán \(\frac{3}{7}\) số cam và 5 quả cam thì còn lại 31 quả. Tính số cam mang đi bán

Bài 16: Cho góc \(\widehat{xOy}\) . Gọi Oz là tia phân giác của góc \(\widehat{xOy}\), Ot là tia phân giác của góc \(\widehat{xOz}\)

a) Tính tỉ số \(\widehat{xOt}:\widehat{xOy}\)

b) Tìm GTLN của số đo góc \(\widehat{xOt}\)

Bài 17: Tìm số tự nhiên n có 3 chữ số biết n chia cho 9 dư 3. Tổng các chữ số hàng trăm và hàng đơn vị của n là 16 và nếu viết các chữ số theo thứ tự ngược lại rồi cộng với 198 thì được đung số n

Bài 18: Lấy 6 điểm phân biệt A, B, C, D, E, F và kẻ tất cả các đường thẳng đi qua từng cặp điểm

a) Có nhiều nhất là bao nhiêu đường thẳng, kể tên? Lúc đó phải có điều kiện gì cho 6 điểm đã cho?

b) Có ít nhất là bao nhiêu đường thẳng? Lúc đó 6 điểm đã cho có đặc điểm gì?

c) Số đường thẳng có thể là 6 không?

Đọc tiếp...

Câu hỏi tương tự Đọc thêm Báo cáo
zZz Phạm Lê Kim Thủy zZz 22 tháng 7 2015 lúc 21:24
Báo cáo sai phạm

a) ta có

    BOC=BOA+AOC

              40 + 35 = 75

=> BOC= 75

B) ta có 

  BOD+AOB=AOD

   BOD+40 =180 ( vì kề bù )

            BOD= 180-40=140

     ta có

    COD+AOC=AOD

      COD+35 = 180 ( vì kề bù )

              COD=180-35=145

 DAP SO a) 75

              b) BOD 140

                  COD 145

Đọc tiếp...
phạm văn tuấn 11 tháng 4 2018 lúc 18:00
Báo cáo sai phạm

Vì o nằm trên đường thẳng xy=>Ox và Oy là hai tia đối nhau=>xOy=180

=>xOz và yOz là hai góc kề bù

=>xOz+yOz=180

=>xOz=180/(2+3).2=72

    yOz=180-72=108

Vậy xOz=72

       yOz=108

Đọc tiếp...
nguyen thi quynh huong 2 tháng 4 2015 lúc 12:04
Báo cáo sai phạm

vi  xoy la goc bet 

nen toy+ xot= 180(2goc ke bu)

ma toy=40

nen 40+xot=180

xot=180-400

xot=140

tren nua mat phang bo xy chua tia otco

xot=140

xom=100

xot>xom

nen om nam giua 2  tia ox va ot

do do  xot+ mot =xot

100+mot=140

mot=140-100

mot=40

ma yot=40

moy=40 

nen yot=moy

ma  ot nam giua 2 tia ox va oy 

om nam giua 2 tia ot va ox 

nen ot nam giua 2 tia oy va om

do do ot la tia phan giac cua goc yom

Đọc tiếp...
congchuashuka 29 tháng 3 2017 lúc 20:25
Báo cáo sai phạm

a,40

b,có

Đọc tiếp...
azz 20 tháng 3 2015 lúc 19:43
Báo cáo sai phạm

 

a,40

b,có

Đọc tiếp...
tth 5 tháng 4 2017 lúc 8:00
Báo cáo sai phạm

Mình không biết! Khó thật! Mà mình cũng chưa tới lớp 7 nên cũng không thể giải cho bạn được! thông cảm nha!

Nhớ tk mình

Đọc tiếp...
Hoàng Thừa 7A 21 tháng 4 2018 lúc 20:25
Báo cáo sai phạm

Khó quá mình không biết giải

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: