Giúp tôi giải toán


Dũng Lê Trí 26/04 lúc 11:30

Thể tích hình lập phương đó là : 

0,4 x 0,4 x 0,4 = 0,064 (cm3)

Đáp số : 0,064 cm3

Trần Nhật Quỳnh 26/04 lúc 11:28

Thể tích hình lập phương đó là:

0, 4 x 0, 4 x 0, 4 = 0, 064(cm3)

                           Đ/s: 0, 064cm3

Edogawa Conan 26/04 lúc 11:53

Thể tích lập phương có cạnh 0.4 cm là :

0.4 x 0.4 x 0.4 = 0,064 ( cm3 )

Đáp số : 0,064 cm3

chúc bn học gioi vào cuối năm

Nguyễn Trà My 23/04/2015 lúc 06:43

Thể tích nước lúc đầu :

8 x 8 x 6 = 384 ( dm3 )

Thể tích nước lúc sau :

8 x 8 x 7 = 448 ( dm3 )

Thể tích cây san hô là :

448 - 384 = 64 ( dm3 )

Đáp số : 64 dm3

Cho mình 1 like nha !

Nguyễn Thị Thùy Linh 24/04 lúc 19:41

                                                Bài giải:

                            Thể tích của bể lúc đầu là :

                                  8*8*6=384(dm3)

                            Thể tích của bể lúc sau là :

                                 8*8*7=448(dm3)

                            Cây san hô chiếm số thể tích của bể là:

                                448-384=64(dm3)

                                     ĐS: 64dm3

Phạm Khánh Huyền 24/04 lúc 18:26

Thể tích nước lúc đầu trước khi bỏ cây san hô là:

  8 x 8 x 6 = 384 ( dm3 )

Thể tích nước sau khi bỏ cây san hô là:

  8 x 8 x 7 = 448 ( dm3 )

Thể tích của cây san hô là:

  448 - 384 = 64 ( dm3 )

             Đáp số: 64 dm3

olympic 21/04/2015 lúc 12:55

Chiều cao cái bể là :

1,44 : 1,5 : 1,2 = 0,8 (m)

ĐS : 0,8m

Like nha !

Conan 21/04/2017 lúc 05:47

Cái bể cao số m là :

1,44 : 1,5 : 1,2 = 0,8 ( m)

   Đáp số : 0,8 m

Nếu thấy đúng hãy ủng hộ giùn

Hoàng Thị Thái Hòa 1 giờ trước (16:03)

bằng 0,8 m

ngô minh hoàng 10/04/2015 lúc 11:56

thể tích bể đó là:

2x1,5,1=3m3

thời gian chảy:

3:0,5=6 giờ

like nhé

nguen van an 21/04/2017 lúc 07:37

                             bang 6nha ba

Vày Thượng Gia Lajc 10/04/2015 lúc 16:28

Thể tích của hộp là:

2 * 1,5 * 1=3m3

Thời gian cần để bể đầy nước là:

3 : 0,5 = 6 giờ

Đáp số : 6 giờ

phan thị diệu my 08/04/2016 lúc 20:59

Thể tích của cái hộp đó là

     25*12*10=3000(cm2)

Diện tích xung quanh là  

(25+10)*2*12=740 (cm)

Cần số giấy là 

740+25*12*2=1340 (cm2)

Laular 19/04/2017 lúc 20:05

Cho mình sorry , bài làm như thế này :

A,Thể tích của cái hộp là :

   25 x 12 x 10 = 3000 (cm3)

B, Chu vi mặt đáy của cái hộp là :

   (25 + 12 ) x 2 = 74

Diện tích xung quanh là :

   74 x 10 = 740 (cm2)

Diện tích 1 mặt đáy là :

   25 x 12 = 300 (cm2)

Cần số mét vuông giấy màu là :

  740 + 300 x 2 = 1340 (cm2)

                       Đ/S : a, 3000cm3 ; b, 1340 cm2

   

Do Thi Mai 24/04 lúc 19:22

                          Bai giai:

a) The h cai hop la :

25 x 12 x 10 = 3000 ( cm3 )

b) Dien h xung quanh cua cai hop la : 

( 25 + 12 ) x2 x 10 = 370 ( cm2)

Can so giay la : 

370 + ( 25 x12 ) x2 = 970 ( cm2 )

D/s : a) 3000cm3 

        b) 970cm2

Nguyễn Trà My 20/04/2015 lúc 21:36

thể tích của bể là :

50 x 15 x 2,1 = 1575 ( m3 )

thể tích của bể đang chứa nước là :

1575 x 6/7 = 1350 ( m3 )

bể cạn nước sau :

1350 : 150 = 9 ( giờ )

đáp số : 9 giờ

Lục Minh Hoàng 20/04/2015 lúc 21:41

Giải

Thể tích của bể là :

50.15.2,1 = 1575 ( m3 )

Thể tích của bể đang chứa nước là :

1575.\(\frac{6}{7}\) = 1350 ( m3 )

Bể cạn nước sau :

1350:150 = 9 ( giờ )

Vậy sau 9 giờ thì bể cần nước

Dương Nhật Ánh 20/04/2017 lúc 21:34

thể tích của bể là :

50 * 15 *2,1 = 1575 ( m)

thể tích của bể đang chứa nước là : 

1575 * 6/7 = 1350 ( m

bể cạn nước sau : 

1350 : 150 = 9 ( giờ )

 đáp số 9 giờ

Nguyễn Phương Anh 21/04/2015 lúc 11:25

Ta có công thức tính thể tích hình lập phương trước khi cạnh bị gấp lên hai lần :

 3 x 3 x 3 = 27 cm3

Ta có công thức tính thể tích hình lập phương sau khi cạnh bị gấp lên hai lần :

 (3 x 2) x (3 x 2) x (3 x 2) = 216 cm3

Thể tích hình lập phương bị gấp lên :

 2 x 2 x 2 = 8 lần

Hoặc: Thể tích hình lập phương bị gấp lên :

 216 : 27 = 8 lần

   Đáp số: 8 lần

Cho mình xin một đúng nhé !!!!!!!! ^_^

mộ đom đóm 20/04/2015 lúc 16:12

thể tích bể nươc là:

    1.5*0.8*1=1.2[cm3]

phải đổ số gánh nươc thì mới đầy bể là:

    1.2:30=0.04[gánh]

             d/s:0.04 gánh

Sóc Lá Cây 20/04/2017 lúc 09:13

0,04 gánh

45rt 24/04 lúc 19:29

40 ganh

olympic 09/04/2015 lúc 20:03

a)Thể tích bể nước là:

               4 x 4 x 2,8 = 44,8 (m3)

số lít nước ở trong bể

              4,8 x 85 :100 = 38,08 m3 = 38080 dm3 = 38080 lít

b)mức nước trong bể cao

               38,08 : ( 4 x 4) = 2,38 ( m)

                   Đs :a)38080 lít

                        b) 2,38 m

Trần Vĩnh Tường 31/03/2015 lúc 21:16

                                                           Giải    

                                   (cách mình hơi dài bạn chịu khó nhé)             

a)                             4m=40dm ; 2,8m=28dm (vì 1 đề-xi-mét khối = 1 lít)       

                                                        Thể tích là:

                                          40x40x28=44800(đề-xi-mét khối)  

                                             44800dm khối = 44800 lít       

b)                                         44800dm khối = 44,8 m khối 

                                                     85% thể tích là: 

                                                 44,8 x 85% = 38,08(m khối) 

                                                   Chiều cao mực nước là: 

                                                   38,08 : (4 x 4) = 2,28 (m) 

                                                        ĐS: a) 44800 lít 

                                                              b) 2,28 m

Nguyễn Thùy Trang 31/03/2016 lúc 10:47

                                                               Giải 

                                                   Thể tích của bể nước là :

                                                          4 x 4 x 2,8 = 44,8 ( m khối )

                                      a)          Trong bể có số lít nước là :

                                                          44,8 : 100 x 85 = 38,08 ( lít )

                                       b)         Mực nước chứa trong bể cao số mét là :

                                                         38,08 : ( 4 x 4 ) = 2,38 ( m )

                                                                           Đáp số ; a) 38,08 lít

                                                                                          b) 2,38 mét

Lê Mạnh Tiến Đạt 30/03/2017 lúc 10:47

a )

Thể tích bể nước là :

      \(4x4x2,8=44,8\left(m^3\right)\)

    Đổi : \(44,8m^3=44800dm^3\)

Trong bể có số lít nước là : 

       \(44800:100x85=38080\left(l\right)\)

b )   Đổi : \(38080dm^3=38,08m^3\)

Chiều cao của bể nước là :

        \(38,08:\left(4x4\right)=2,38\left(m\right)\)

                        Đ/S : ... ...

Edogawa Conan 08/04/2015 lúc 16:25

a . 38080 lit

b . 2,38 m

Trần Hà Quỳnh Như 13/04/2016 lúc 19:24

a) Thể tích bể nước là :

4x4x2,8=44,8(m3)

Số l nước trong bể là :

44,8*85:100=38,08(m3)=38080l

b) Mực nước trong bể cao là :

38,08:(4x4)=2,38(m)

Đáp số : a) 38080l.

             b) 2,38m

Nguyễn Phương Anh 19/04/2015 lúc 19:51

Thể tích bể:

 1,5 x 0,8 x 1 = 1.2 m3 = 1200 lít

Số gánh nước người đó phải gánh :

 1200 : 30 = 40 lít

   Đ/S: 40 lít

Cho mình xin 1 đúng nhé !!!!!!! ^_^

Nguyễn Thị Phương Thúy 08/03/2017 lúc 20:54

Thể tích bể:

1,5x0,8x1=1,2m3=1200 lít

Số gánh nước người đó phải gánh là:

1200:30=40 lít

đáp số:40 lít

olympic 21/04/2015 lúc 13:00

Chiều cao cái bể là :

1,44 : 1,5 : 1,2 = 0,8 (m)

ĐS : 0,8m

Like nha !

trần như 21/04/2015 lúc 12:44

Chiều cao của bể là:

1,44 : 1,5 : 1,2 = 0,8 (m)   ( vì thể tích = chiều dài x chiều rộng x chiều cao)

ĐS : 0,8 m

1 đúng nhé

 

Trần Ngọc Thủy Tiên 06/05/2015 lúc 16:11

Độ cao của mực nước trong bể là:

               414,72 : (22,5 x 19,2) = 0,96 (m)

Chiều cao bể cá đó là:

               0,96 : 4/5 = 1,2 (m)

                         Đáp số: 1,2 m

Trần Hà Quỳnh Như 19/04/2016 lúc 19:08

Bài làm:
Thể tích của bể bơi hình hộp chữ nhật là:
V = 22,5. 19,2 . 4/5h = 345,6 h = 414,72 m3.
Chiều cao của bể bơi hình hộp chữ nhật là:
h = 414,72 : 345,6 = 1,2 m

trần văn luân 26/04 lúc 05:41

1,2 là đúng

olympic 19/04/2015 lúc 12:20

Thể tích của bể bơi đó là:

               50 x 15 x 2,1 = 1575 (m3)

Lượng nước bể bơi đang chứa là:

               1575 x 6/7 = 1350 (m3)

Bể cạn nước sau:

               1350 : 150 = 9 (giờ)

                         Đáp số: 9 giờ

olympic 19/04/2015 lúc 12:03

Từ 1 đến 100 giờ thể nào cũng có 1 số .

dang dai nghia 19/04/2015 lúc 11:59

hỏi sau bao lâu thì bể cạn nước

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí

Có thể bạn quan tâmTài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: