Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp Thể tích


   Diện tích xung quanh bể là:

   (180+10)*2*55=20900(cm2)

   Diện tích đáy bể là:

   180*10=1800(cm2)

a)Diện tích kính dùng để làm bể là:

   20900+1800=22700(cm2)

b)Thể tích của mực nước trước khi cho hòn đá là:

   180*10*35=63000(cm3)

   Thể tích mực nước sau khi cho hòn đá là:

   63000+126=63126(cm3)

                     Đ/S:a)22700 cm2

                            b)63126 cm3.

Đọc tiếp...

tự làm toán má ghi ngữ văn

Đọc tiếp...

Diện tích Trần của căn phòng là:

 8,5 x 6,4 = 54,4 ( m2)

Diện tích xung quanh phòng là:

 ( 8,5 + 6,4 ) x 2 x 3,5 = 104,3 ( m2) 

Diện tích trong phòng là:

 54,4 + 104,3 = 158,7 ( m2)

 Diện tích phần cần quét vôi là:

  158,7 - 13,6 = 145,1 ( m2)

    Đ/S : ....

Đọc tiếp...

ê có chắc không đấy

Đọc tiếp...

Bài giải:

a) Diện tích một mặt của hình lập phương là:

    384 : 6 = 64 ( dm2 ) 

Diện tích xung quanh hình lập phương là:

   64 x 4 = 256 ( dm2 ) 

b) Vì diện tích một mặt bằng cạnh nhân cạnh mà: 64 = 8 x 8 nên cạnh của hình lập phương là 8 dm 

          Đáp số: a) 256 dm2 

                 b) 8 dm

Đọc tiếp...

Đổi: 1,2dm = 120cm 

Diện tích toàn phần của hình lập phương là:

                (120 + 120)x6 =1440 (cm^2)

Diện tích tôn cần dùng là:

               1440 + 80 =1520(cm^2 )

                                    Đ/S: 1520 cm^2

mà bài này là dạng cơ bản trong trong tính diện tích toàn phần và diện tích xung quanh của hình lập phương mà cậu ko biết làm à :(

Đọc tiếp...

cảm ơn cậu nhé Nguyền Ngọc Hà

Đọc tiếp...

 Tui hỏi cho chị gái chứ không phải tôi cậu hiểu hâm!!!! Hả !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Đọc tiếp...

Bài giải: 

Đổi 3 dm= 3000 cm3'

 Do đó mỗi xăng ti mét khối cân nặng: 

  23,4 : 3000 = 0,0078 ( kg ) 

Do đó một thỏi sắt thể tích 200 cm3 có số cân nặng là: 

     0,0078 x 200 = 1,56 ( kg) 

        Đáp số : 1,56 kg  

#hien#

Đọc tiếp...

Đổi 3dm^3 = 3000 cm^3

Ta có :

3000 cm^3 = 23,4 kg

200 cm^3 = ? kg

1 cm^3 nặng : 23,4 : 3000 = 0,0078 kg

-> 200 cm^3 nặng : 0,0078 x 200 = 1,56 kg

Vậy 200 cm^3 sắt nặng 1,56 kg

Đọc tiếp...

đổi:3dm3=3000cm3

3000cm3 gấp 200cm3 số lần là:

3000:200=15(lần)

Một thỏi sắt có thể tích 200cm3 cân nặng là:

23,4 (nhân) 15=351(kg)

Đ/S:351 kg

cm3 là cm khối nha

chúc bn học tốt

Đọc tiếp...

Đổi 1260 lít = 1260m= 1,26m3

Chiều cao của mực nước trong bể là :

 1,26 : (1,4 x 1) = 0,9m

Đ/s :...

Đọc tiếp...

1 lít nước bằng 1dm3 xong lấy thể tích nước chia cho chiều dài và chiều rộng đó để tính chiều cao của nước

Đọc tiếp...

1260 lít = 1260dm3 = 1, 26m3

Chiều cao mực nước trong bể : 1, 26 : ( 1, 4 . 1 ) = 0, 9m

Đáp số 0, 9m

Đọc tiếp...

                                Bài giải

    Đổi 0,5m = 5 dm

    Thể tích hình lập phương là : 

        5 x 5 x 5 = 125 ( dm3 )

    Đổi 125 dm3 = 125 l

    Khi bể chứa 75l thì mực nước trong bể là :

        75 : 5 : 5 = 3 ( dm )

      Đổi 3dm = 0,3 m 

                        Đáp số : a) 125l

                                      b ) 0,3m

  

Đọc tiếp...

tke còn mực nước bể ban đầu là bao nhiêu ??

sao câu hỏi kì v ???

Đọc tiếp...

cô giáo tớ ra đề

Đọc tiếp...

Lưu ý : Trên mạng

Thể tích, hay dung tích, của một vật là lượng không gian mà vật ấy chiếm. Thể tích có đơn vị đo là lập phương của khoảng cách. Trong Hệ đo lường quốc tế, do đơn vị đo của khoảng cách là mét, đơn vị đo của thể tích là mét khối, ký hiệu là m³

Học tốt

Đọc tiếp...

Thể tích, hay dung tích, của một vật là lượng không gian mà vật ấy chiếm. Thể tích có đơn vị đo là lập phương của khoảng cách (khoảng cách mũ 3). Trong Hệ đo lường quốc tế, do đơn vị đo của khoảng cách là mét, đơn vị đo của thể tích là mét khối, ký hiệu là 

Tham Khảo nha

Đọc tiếp...

Thể tích, hay dung tích, của một vật là lượng không gian mà vật ấy chiếm. Thể tích có đơn vị đo là lập phương của khoảng cách (khoảng cách mũ 3). Trong hệ đo lường quốc tế, do đơn vị đo của khoảng cách là mét, đơn vị đo của thể tích là mét khối, ký hiệu là m³ 

Đọc tiếp...

Hình lập phương:cạnh *cạnh*cạnh(a*a*a)

Hình hộp chữ nhật:chiều dài*chiều rộng*chiều cao(a*b*h)

Đọc tiếp...

- Muốn tính thể tích hình hộp chữ nhật ta lấy chiều dài nhân với chiều rộng rồi nhân với chiều cao (cùng đơn vị đo).

V = a x b x c

- Muốn tính thể tích hình lập phương ta lấy cạnh nhân với cạnh rồi nhân với cạnh.

V = a x a x a

Chúc bạn học tốt!

Đọc tiếp...

thể tích hình lập phương là : lấy cạnh x 3

hình hộp là : dài x rộng x cao {cùng đơn vị}

Đọc tiếp...

                   Bài giải

         Đổi 40 cm = 4 dm

    Thể tích hình hộp chữ nhật là :

        5 x 4 x 3 =60 ( dm3 )

     Đổi 60 dm3 = 60L

          Đáp số : 60L

Đọc tiếp...

Đổi \(5dm=50cm,3dm=30cm\)

Thể tích hình hộp chữ nhật là:

\(50\times40\times30=60000\left(cm^3\right)\)

Đáp số: \(60000cm^3\)

Đọc tiếp...

                                                         Bài giải

Đổi 40 cm = 4 dm

Thể tích hình hộp chữ nhật là :

            5 x 4 x 3 = 60 ( dm)

                            Đáp số : 60 dm3

Chúc các bạn học tốt nha !!!!!!!!

Đọc tiếp...

Tăng lên số lần là:

3×3=9 lần

Đ/s:...

Mk nghĩ z

Đọc tiếp...

   Gọi cạnh của nó là a

Theo bài ra ta có :

   a . a . a = V1

  3 ( a . a . a ) = V2

 3a . 3a . 3a = V2

27 . a . a . a = V2

27 . V= V2

    Vậy...

                    #Louis

Đọc tiếp...

Tăng lên số lần là 

3×3×3=27

Vậy.....

Mik nghĩ thế

Đọc tiếp...

V = \(40\times10\times20=8000\left(cm^3\right)\)

\(1cm^3=0,001l\Rightarrow V=0.001\times8000=8\left(l\right)\)

mực nước trong bể = \(\frac{4}{8}=\frac{1}{2}\)

chiều cao mực nước là :\(\frac{1}{2}\times10=5\left(cm\right)\)

Đọc tiếp...

Bài 1: 

7 giờ 10 phút = ........7,166666667........giờ              8 giờ 20 phút = ..........8,3333333......giờ         

9 phút 40 giây= ...9,66666667........... phút                                 3 phút 50  giây = .....3,83333333....... phút

Bài 2: 

14 giờ 6 phút - 8 phút 12 giây : 3

= 14 giờ 6 phút - 2 phút 44 phút

=14 giờ 3 phút 16 giây

Bài 3:                  Giải

Diện tích mặt đáy căn phòng đó là:

        5 . 7 = 35(m2)

Chiều cao cần xây là:

       115,5 : 35 = 3,3(m)

                  Đáp số: 3,3m

Đọc tiếp...

bn có thể đổi ra phân số ở b1 đc ko?làm ơn.

Đọc tiếp...

Bài 1: (Em nhìn căn phòng của em để tưởng tượng cho dễ nhé)

Chiều dài = 6,5m; chiều rộng = 6m; chiều cao kém chiều rộng 2,5m => chiều cao = 6 - 2,5 = 3,5m.

Trần lớp học được tạo bởi chiều dài và chiều rộng => diện tích trần lớp học là: 6,5 x 6 = 39 (m2).

Lớp học có 4 bức tường với chiều cao như nhau, 2 bức tường đối diện nhau sẽ có diện tích bằng nhau, trong đó: 

2 bức tường được tạo bởi chiều dài và chiều cao => 2 bức tường theo chiều dài có diện tích là: 6,5 x 3,5 x 2 = 45,5 (m2).

2 bức tường được tạo bởi chiều rộng x chiều cao => 2 bức tường theo chiều rộng có diện tích là: 6 x 3,5 x 2 = 42 (m2).

Diện tích toàn bộ phòng học là: 39 + 45,5 + 42 = 126,5 (m2).

Vì diện tích toàn bộ của là 7m2, nên diện tích được quét vôi là: 126,5 - 7 = 119,5 (m2).

ĐS: 119,5m2

Bài 2: Đề bài của e ra là 115,5m2 không khí hay 115,5m3 không khí?

Bài 3:

1 giờ = 60 phút, 1 phút = 60 giây.

14 giờ 6 phút = 13 giờ 66 phút = 13 giờ 65 phút 60 giây

13 giờ 65 phút 60 giây - 8 phút 12 giây = 13 giờ 57 phút 48 giây.

ĐS: 13 giờ 57 phút 48 giây

Đọc tiếp...

bài 2 đề bài là 115,5m3 không khí nha !!!

Đọc tiếp...

ơ mà bài 3 hình như bn làm sai ý tihs giá trị bỉu thức mà !!!! làm ơn tính lại hộ mình đi..!!

Đọc tiếp...

Thể tích cái bể là:

4 x 3 x 2,5=30(m3)

Thể tích bề để chứa nước là:

30 : 100 x 80=24(m3)

Đổi:  24m3 = 24000dm3 = 24000 lít

Mực nước chứa trong bể cao là:

2,5 : 100 x 80=2(m)

Đáp số: a) 24000 lít;

             b) 2m

Đọc tiếp...

Thể tích cái bể là:

4 x 3 x 2,5 = 30 (m³)

Thể tích bề để chứa nước là:

30 : 100 x 80 = 24 (m³)

Đổi  24m³ = 24000dm³ = 24000 lít

Mực nước chứa trong bể cao là:

2,5 : 100 x 80 = 2 (m)

Đ/s;.....

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: