Giúp tôi giải toán và làm văn


Nguyễn Ngọc Gia Bảo 27 tháng 3 lúc 8:23
Báo cáo sai phạm

Cho ABC vuông tại A; có AB 10cm; BC = 26cm.
a. Tính chu vi tam giác ABC.
b. Vẽ AH ⊥ BC (H  BC). Trên cạnh BC lấy điểm E sao cho BE = BA. Kẻ EK ⊥ AC
(K  AC). Chứng minh: EA là phân giác góc BEK ̂.
c. Chứng minh: AHK cân.
d. Gọi M là trung điểm HK. Chứng minh H; K; M thẳng hàng.

Đọc tiếp...
Trần Nguyễn Anh Khôi 23 tháng 2 lúc 8:24
Báo cáo sai phạm

A B C E K H M

Xét \(\Delta ABM\)và \(\Delta EBM\)có:

AB = EB(gt)

BM chung

AM = EM(gt)

\(\Rightarrow\Delta ABM=\Delta EBM\left(c.c.c\right)\)

\(\Rightarrow\widehat{ABM}=\widehat{EBM}\)(đpcm)

Bạn xem lại đề nhé!

Đọc tiếp...
MMS_Hồ Khánh Châu 23 tháng 2 2018 lúc 20:54
Báo cáo sai phạm

B C A E 1 2

a) Xét tam giác vuông ABC

Có \(AC=2AB\Rightarrow\widehat{BCA}=\frac{1}{2}\widehat{BAC}\)

Mà \(\widehat{A_1}=\widehat{A_2}=\frac{1}{2}\widehat{BAC}\) (AE là phân giác của góc A)

\(\Rightarrow\widehat{A_2}=\widehat{BCA}\)

\(\Rightarrow EA=EC\)

b) Ta có: \(\widehat{BAC}+\widehat{BCA}=90^0\) (vì \(\Delta ABC\) vuông tại B)

Mà \(\widehat{A_2}=\widehat{BCA}=\frac{1}{2}\widehat{BAC}\)

\(\Rightarrow\widehat{BCA}=\frac{1}{3}\left(\widehat{BAC}+\widehat{BCA}\right)=\frac{1}{3}.90^0=30^0\)

\(\Rightarrow\widehat{BAC}=90^0-30^0=60^0\)

Vậy ......

Đọc tiếp...
Boboiboybv 23 tháng 2 2018 lúc 21:03
Báo cáo sai phạm

Đây là bài làm của mình : ( ko có hình vì mk ko biết vẽ hình )

Gọi D là trung điểm của AC

=> AD = DC = AB

Xét tam giác ABE và tam giác ADE , có :

AB = AD

A1 = A2 

AE chung

=> tam giác ABE = tam giác ADE ( c.g.c )

=> BE = ED => góc ABF = góc ADE = 90o ( 2 góc tương ứng )

=> góc ADE = góc CDE

Xét tam giác ADE và tam giác CDE ta có : 

AD = DC

góc ADE = góc CDE 

DE chung

=> tam giác ADE = tam giác CDE 

=> AE = EC

b, Vì tam giác AED = tam giác CED 

=> A2 = C ( 2 góc tương ứng ) 

=> góc C = \(\frac{1}{2}\)góc A

=> A + C = 90o

Vì C = \(\frac{1}{2}\)A = > A = 60o

                              C = 30o

Đọc tiếp...
nguyen phuong mai 2 tháng 7 2017 lúc 15:50
Báo cáo sai phạm

tui bít rùi nè

a) tam giác AOB= tam giác FOE(c-g-c)\(\Rightarrow\)AB=EF và\(\widehat{A}=\widehat{F}\)

Xét tam giác FOE vuông tại O có\(\widehat{E}+\widehat{F}\)=900 \(\Rightarrow\widehat{E}+\widehat{A}=90^0\)\(\Rightarrow\widehat{H}=90^0\)\(\Rightarrow\)AB vuông góc vs EF

b) M là trung điểm của AB \(\Rightarrow\)BM=1/2 AB; N là trung điểm của EF\(\Rightarrow\)EN =1/2EF mà AB =EF(cmt) nên BM=EN\(\left(1\right)\).  Lại có

\(\widehat{E}=\widehat{B_1}\)\(\Rightarrow\)tam giác BOM =tam giác EON (c-g-c)\(\Rightarrow\)OM=ON và\(\widehat{O_1}=\widehat{O_2}.\)Ta có\(\widehat{O_2}+\widehat{O_3}=90^0\Rightarrow\widehat{O_1}+\widehat{O_3}=90^0\)

\(\widehat{MON=90^0\left(2\right)}\).Từ\(\left(1\right)\)\(\left(2\right)\Rightarrow\)Tam giác MON vuông cân

Đọc tiếp...
nguyenvankhoi196a 21 tháng 11 2017 lúc 17:39
Báo cáo sai phạm

a) tam giác AOB= tam giác FOE(c-g-c)⇒AB=EF và = Xét tam giác FOE vuông tại O có + =90 0 ⇒ + = 90 0 ⇒ = 90 0 ⇒AB vuông góc vs EF b) M là trung điểm của AB ⇒BM=1/2 AB; N là trung điểm của EF⇒EN =1/2EF mà AB =EF(cmt) nên BM=EN 1 . Lại có = ⇒tam giác BOM =tam giác EON (c-g-c)⇒OM=ON và = . Ta có + = 90 0 ⇒ + = 90 0 .Từ 1 và 2 ⇒Tam giác MON vuông cân ^A ^F ^E ^F ^E ^A ^H (2 ) ^E ^B 1 ^O 1 ^O 2 ^O 2 ^O 3 ^O 1 ^O 3 ^ MON = 90 0

Đọc tiếp...
I can fly in the sky 4 tháng 7 2019 lúc 11:24
Báo cáo sai phạm

Bạ nphuongnguyenmai ơi hình như góc độ \(90^0\) ý sai rồi 

Đọc tiếp...
ςTakigawa Miu_ 3 tháng 3 lúc 17:37
Báo cáo sai phạm

Aiya cho tui lm lại nhá

a) +) Xét \(\Delta\) AHK có AH = AK ( gt)

=> \(\Delta\) AHK cân tại A

=> \(\widehat{AHK}=\frac{180^o-\widehat{A}}{2}\)  (1)  ( tính chất tam giác cân )

+) Xét \(\Delta\)ABC cân tại A

=>   \(\widehat{ABC}=\widehat{ACB}=\frac{180^o-\widehat{A}}{2}\)(2) ( tính chất tam giác cân)

và AB = AC

Từ (1) và (2) => \(\widehat{AHK}=\widehat{ABC}\)

Mà 2 góc này ở vị trí đồng vị

=> HK // BC

b) Ta có \(\hept{\begin{cases}AB=AC\\AH=AK\end{cases}}\) ( gt + cmt)

\(\Rightarrow AB-AH=AC-AK\)

\(\Rightarrow HB=KC\)

+) Xét \(\Delta\)IBH và \(\Delta\)ICK có

IB = IC ( do I là trung điểm của AC )

\(\widehat{ABC}=\widehat{ACB}\) ( cmt)

BH = CK ( cmt)

=> \(\Delta\)IBH = \(\Delta\)ICK (c-g-c)

c) +) Xét \(\Delta\)AIB và \(\Delta\)AIC có

AI : cạnh chung

AB = AC ( cmt)
IB = IC ( do I là trung điểm của AC ) 

=> \(\Delta\)AIB = \(\Delta\)AIC (c-c-c )

=> \(\widehat{IAB}=\widehat{IAC}\) ( 2 góc tương ứng )

+) Xét \(\Delta\)AIH và \(\Delta\)AIK có

AI : cạnh chung

\(\widehat{IAB}=\widehat{IAC}\) ( cmt)
AH = AK ( gt)

=> \(\Delta\)AIH = \(\Delta\)AIK (c-g-c)

Đọc tiếp...
ςTakigawa Miu_ 3 tháng 3 lúc 17:34
Báo cáo sai phạm

B A C I H K Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa  

a) +) Xét \(\Delta\) AHK có AH = AK ( gt)

=> \(\Delta\) AHK cân tại A

=> \(\widehat{AHK}=\frac{180^o-\widehat{A}}{2}\)  (1)  ( tính chất tam giác cân )

+) Xét \(\Delta\)ABC cân tại A

=>   (2) ( tính chất tam giác cân)

và AB = AC

Từ (1) và (2) => \(\widehat{AHK}=\widehat{ABC}\)

Mà 2 góc này ở vị trí đồng vị

=> HK // BC

b) Ta có \(\hept{\begin{cases}AB=AC\\AH=AK\end{cases}}\) ( gt + cmt)

\(\Rightarrow AB-AH=AC-AK\)

\(\Rightarrow HB=KC\)

+) Xét \(\Delta\)IBH và \(\Delta\)ICK có

IB = IC ( do I là trung điểm của AC )

\(\widehat{ABC}=\widehat{ACB}\) ( cmt)

BH = CK ( cmt)

=> \(\Delta\)IBH = \(\Delta\)ICK (c-g-c)

c) +) Xét \(\Delta\)AIB và \(\Delta\)AIC có

AI : cạnh chung

AB = AC ( cmt)
IB = IC ( do I là trung điểm của AC ) 

=> \(\Delta\)AIB = \(\Delta\)AIC (c-c-c )

=> \(\widehat{IAB}=\widehat{IAC}\) ( 2 góc tương ứng )

+) Xét \(\Delta\)AIH và \(\Delta\)AIK có

AI : cạnh chung

\(\widehat{IAB}=\widehat{IAC}\) ( cmt)
AH = AK ( gt)

=> \(\Delta\)AIH = \(\Delta\)AIK (c-g-c)

~~~ Học tốt

Takiagawa Miu_

Đọc tiếp...
wattif 3 tháng 3 lúc 17:23
Báo cáo sai phạm

a) Xét tam giác AHK có AH=AK nên tam giác này là tam giác cân. Suy ra:

\(\widehat{H}=\widehat{K}=\frac{180^o-\widehat{A}}{2}\)(1)

Xét tam giác ABC cân tại A(gt). Suy ra:

\(\widehat{B}=\widehat{C}=\frac{180^o-\widehat{A}}{2}\)(2)

Từ (1) và (2), suy ra \(\widehat{B}=\widehat{C}=\widehat{H}=\widehat{K}\)Mà các góc này ở vị trí so le trong nên HK//BC

b) Xét tam giác IBH và tam giác ICH có:

\(\widehat{B}=\widehat{C}\)(tam giác ABC cân)

IB=IC(I là trung điểm của BC)

HB=KC(do tam giác ABC cân, AH=AK(gt))

Suy ra \(\Delta IBH=\Delta ICH\left(c.g.c\right)\)

c)Xét tam giác ABC cân. Vì Ai là đường trung tuyến nên cũng là đường phân giác của \(\widehat{A}\). Xét tam giác AIH và tam giác AIK có:

AI: chung

\(\widehat{HAI}=\widehat{KAI}\)(AI là đường phân giác)

HA=AK(gt)

Suy ra \(\Delta HAI=\Delta KAI\left(c.g.c\right)\)

Đọc tiếp...
Hoàng Thị Thu Huyền Quản lý 22 tháng 11 2017 lúc 16:33
Báo cáo sai phạm

A B C M N J G K I

a) Ta thấy \(\widehat{MAC}=\widehat{MAB}+\widehat{BAC}=90^o+\widehat{BAC}=\widehat{CAN}+\widehat{BAC}=\widehat{BAN}\)

Xét tam giác MAC và BAN có:

AM = AB

AC = AN

\(\widehat{MAC}=\widehat{BAN}\)

\(\Rightarrow\Delta MAC=\Delta BAN\left(c-g-c\right)\)

b) Do \(\Delta MAC=\Delta BAN\Rightarrow MC=BN\) (Hai cạnh tương ứng)

Ta cũng có \(\widehat{AMC}=\widehat{ABN}\)

Gọi giao điểm của AB và MC là J, của MC và BD là G.

Xét tam giác vuông MAJ ta có \(\widehat{AMJ}+\widehat{MJA}=90^o\)

Mà \(\widehat{AMJ}=\widehat{JBG};\widehat{MJA}=\widehat{BJG}\) (Hai góc đối đỉnh)

nên \(\widehat{JBG}+\widehat{BJG}=90^o\Rightarrow\widehat{JGB}=90^o\) hay \(MC\perp BN\)

c) Ta thấy ngay \(\Delta AMK=\Delta ABI\left(c-g-c\right)\Rightarrow AK=AI\) (Hai cạnh tương ứng)

Ta cũng có \(\Delta AIN=\Delta AKC\left(c-c-c\right)\Rightarrow\widehat{IAN}=\widehat{KAC}\)

Vậy thì \(\widehat{IAK}=\widehat{IAC}+\widehat{CAK}=\widehat{IAC}+\widehat{IAN}=\widehat{CAN}=90^o\)

Suy ra \(AI\perp AK\)

Đọc tiếp...
Đinh Phước Lợi 11 tháng 2 2018 lúc 14:49
Báo cáo sai phạm

Ta có     H1+ H2+H3=180

E1+E2=180

mà E1=H1

nên E2=H2+H3

Tong 3 goc trong tam giác: E2+H2+A1=180

(H2+H3)+H2+A1=180

2.H2+H3+A1=180

SUY RA: H2=(180-90-A1):2        ***    H3=90 hihi

=45-A1/2

mà A1=90-2A2

thay vào *** ta có H2=45-(90-2.A2)/2=A2

vậy H2=A2 hay EH//AD

Đọc tiếp...
Đinh Phước Lợi 11 tháng 2 2018 lúc 14:13
Báo cáo sai phạm

đề sai rồi bạn ơi

Đọc tiếp...
💖*•.¸♡ ₷ℴá¡↭ℳųộ¡↭2ƙ7 ♡¸.•* 15 tháng 2 lúc 14:32
Báo cáo sai phạm

a) Có AD // BM (gt), DM // AB (gt) => DA = BM; DM = AB ( tính chất đoạn chắn) (1)

AE // CM (gt); AC // EM (gt) => AE = CM; AC = EM ( tính chất đoạn chắn) (2)

Từ (1) và (2) => AD + AE = BM + CM

=> DE = BC

Xét ΔABCΔABC và ΔMDEΔMDE có:

AB = DM (cmt)

BC = DE (cmt)

AC = EM (cmt)

Do đó, ΔABC=ΔΔABC=ΔMDE (c.c.c)

Đọc tiếp...
Hoàng Thiện Nhân 18 tháng 12 2018 lúc 21:40
Báo cáo sai phạm

xem trên mạng nhé 

Đọc tiếp...
Mưaa 15 tháng 2 lúc 9:23
Báo cáo sai phạm

Trl

-Bạn kia làm đúng rồi nhé ~!

Chúc bạn học tốt

#Mưaa

Đọc tiếp...
doan thi thuan 6 tháng 12 2018 lúc 22:23
Báo cáo sai phạm

hình nè

Đọc tiếp...
doan thi thuan 6 tháng 12 2018 lúc 22:14
Báo cáo sai phạm

hình như trên

+)Ta có: ΔDMB=ΔENC ( g-c-g) ( Vì MBD^=NCE^ cùng bằng ACB^)

Nên MD = NE.

+)Xét ΔDMI và ΔENID^=E^=900,MD=NE(cmt)

MID^=NIE^( Hai góc đối đỉnh)

Nên ΔDMI=ΔENI( cgv - gn)

MI=NI
+)Từ B và C kẻ các đường thẳng lần lượt vuông

Góc với AB và AC cắt nhau tại J.

Ta có: ΔABJ=ΔACJ(gcg)JB=JC

Nên J thuộc AL đường trung trực ứng với BC

Mặt khác : Từ ΔDMB=ΔENC( Câu a)
Ta có : BM = CN
            BJ = CJ ( cm trên)

MBJ^=NCJ^=900

Nên ΔBMJ=ΔCNJ ( c-g-c)

 MJ=NJ hay đường trung trực của MN

Luôn đi qua điểm J cố định.

Đọc tiếp...
Phúc Nightcore 13 tháng 2 lúc 19:40
Báo cáo sai phạm

e, Trên tia đối của tia DH  lấy điểm F sao cho DF = DH = 1/2 FH

Xét tam giác ADF và BDH có : 

AD = BD ( cmt ) 

ADF = BDH ( 2 góc đối đỉnh )

DF = DH ( cách vẽ )
=> Tam giác ADF = tam giác BDH ( c.g.c )
=> FH = AB ( 2 cạnh tương ứng ) 
Mà DF = DH = 1/2 FH ( cách vẽ )
=> HD = 1/2 AB ( đpcm )

Đọc tiếp...
T.Anh 2K7(siêu quậy) 7 tháng 2 lúc 10:22
Báo cáo sai phạm

Hình tự vẽ nha

a)Vì tam giác có AB=AE và góc BAE bằng 90 đọ nên tam giác BAE vuông cân mà AM là tia phân giác của góc BAE nên AM cùng là đg cao và là đg trung tuyến của tam giác BAE(tự chúng minh)

Suy ra BM=AM=MC(tính chất đg trung tuyến của tam giác vuông) và góc BMA bằng 90 độ.Do đó tam giác ABM vuông cân(ĐPCM)

b)Xét 2 tam giác BHA và tam giác AIE lần lượt vuông tại H,I có:

BA=AE

góc BAH=góc AEI(vì cùng phụ với góc IAE)

Suy ra tam giác BHA =tam giác AIE(cạnh huyền-góc nhọn kề)

Suy ra IE=AH(đpcm)

c)từ E kẻ đg vuông góc với IE cắt BC tại D,nối M với D 

Ta có:IH vuông góc với IE mà ED vuông góc với IE nên IH song song với DE.Suy ra có 2 cặp song song với nhau và cắt nhau đó là HD với IE,IH với ED

Do đó áp dụng t/c đoạn chắn suy ra IE=HD mà IE=AH nên AH =HD

Ta lại có:IH song song vói ED mà IH vuông góc với BC nên ED vuông góc với BC

Suy ra tam giác BDE vuông góc tại D

Xét tam giác BDE có đg trung tuyến MD(vì M là trung điểm của BE(câu A)) nên BM=MD=ME(t/c đg trung tuyến của tam giác vuông)

Mà AM=BM=ME(câua)) nên MA=MD

Suy ra tam giác AHM=tam giác DHM(c.c.c)

Suy ra góc AHM=góc DHM,mà tổng 2 góc này bằng 90 độ nên góc AHM=góc DHM=45 độ(đpcm)

Đọc tiếp...
Uyên CTV 5 tháng 2 lúc 20:16
Báo cáo sai phạm

A B C H E F K x

a, Ax là phân giác của góc BAC (gt)

K thuộc Ax

KE _|_ AB (gt); KF _|_ AC (gt)

=> KE = KF (định lí)                           (1)

K thuộc đường trung trực  của BC (gt)

=> KB = KC (Định lí)  

xét tam giác EKB và tam giác FKC có : góc BEK = góc KFC = 90 

=> tam giác EKB = tam giác FKC (ch-cgv)

=> BE = CF (đn)

Đọc tiếp...
Anime Forever 5 tháng 2 lúc 20:24
Báo cáo sai phạm

a ) Ta có Ax là đường trung trực của tam giác ABC => Ax là đường trung trực của tam giác ABC

Xét tam giác BEK vuông tại E và tam giác CFK vuông tại F ta có :

BK = KC ( cmt )

BKE = CKF ( đối đỉnh )

=> Tam giác BEK = tam giác CFK 

=> BE = CF ( 2 cạnh tương ứng )

mik chỉ làm đc câu a thoi maf hình như đề bị sai á

Đọc tiếp...
Lê Khôi Mạnh 10 tháng 1 2018 lúc 20:12
Báo cáo sai phạm

BÀI 
A B M D C A' B' M' D' C'

Đọc tiếp...
Lê Khôi Mạnh 10 tháng 1 2018 lúc 20:27
Báo cáo sai phạm

BÀI 8

\(\Delta ABC\)VÀ  \(\Delta A'B'C'\)

\(AB=A'B';CA=C'A';AM=A'M'\)

TRÊN TIA AM LẤY D SAO CHO AM=MD

TRÊN TIA A'M' LẤY D' SAO CHO A'M'=M'D

TA CÓ \(\Delta ABM=\Delta DCM\left(c-g-c\right)\Rightarrow AB=DC\)

CMTT \(A'B'=C'D'\)

\(\Delta ACD=\Delta A'B'D'\left(c-c-c\right)\)

\(\Rightarrow\)GÓC   DAC= GÓC  D'A'C'

\(\Delta AMC=\Delta A'M'C'\left(c-g-c\right)\)

\(\Rightarrow MC=M'C';BC=B'C'\)

\(\Delta ABC=\Delta A'B'C'\left(c-c-c\right)\left(đpcm\right)\)

Đọc tiếp...
Anh Anh Anh 2 tháng 1 2018 lúc 21:54
Báo cáo sai phạm

bài 9:bạn tự vẽ hình nha!

xét tam giác ADC và tam giác ABE có:

AD=AB(gt)

\(\widehat{CAD}\)=\(\widehat{BAE}\) (bằng góc 90 độ + góc BAC)

AC=AE(gt)

=>tam giác ADC=ABE(cgc) =>BE=DC(hai cạnh tương ứng)và \(\widehat{ACD}\) = \(\widehat{AEB}\) (HAI GÓC TƯƠNG ỨNG)

Gọi giao điểm của DC và BE là I,AC và BE là H

Xét tam giác AHE và IHC có: góc HAE+AHE+AEH=góc CIH+CHI+HCI=180

mà AEH=ICH(CHỨNG MINH TRÊN),AHE=CHI(đối đỉnh) => EAI=HIC=90 độ => DC\(\perp\)BE

VẬY ĐƯỢC ĐIỀU PHẢI CHỨNG MINH

   

Đọc tiếp...
Nguyễn Thanh Vy 16 tháng 2 2018 lúc 9:01
Báo cáo sai phạm

a) Xét t/g AHB & t/g AHC :
* AB = AC ( gt ) 
* BH = CH ( H là trung điểm )
* AH chung 
=> t/g AHB = t/g AHC 
b )

*Ta có : 
Góc AHB = AHC ( t/g AHB = t/g AHC )
mà AHB + AHC = 180 ( kb )
=> AHB = AHC = 180 /2= 90 
=> BH vuông góc BC 
* Góc BAH = CAH ( t/g AHB = t/g AHC )
=> AH là p/g BAC 
c) 
Xét t/g AOE và t/g AOF :
* AE = AF ( gt )
* AO chung 
* Góc EAO = FAO ( t/g _=_)
=> T/g AOE = t/g AOF 
d) .... 
Buồn buồn làm chơi ..
 

Đọc tiếp...
Nguyễn Việt Hoàng 27 tháng 1 2018 lúc 20:29
Báo cáo sai phạm

b) Ta có: MD vuông góc với BE

              BE vuông góc với EN

=>MD//EN => góc DMI = góc INE(so le trong)

Xét tam giác MDI và tam giác IEN ta có:

MD=EN(vì tam giác MBD = tam giác CEN)

góc MDI = góc IEN(=90 độ)

góc DMI = góc INE(cmt)

=>tam giác MDI = tam giác IEN(CGV-GN)

=>IM=IN(ctư)

=>đường thẳng BC cắt MN tại trung điểm I của MN

Đọc tiếp...
Pham Hai Nam 8 tháng 8 2018 lúc 21:22
Báo cáo sai phạm

c)Từ B và C kẻ các đường thẳng lần lượt vuông góc với AB và AC cắt nhau tại K

H là chân đường vuông góc kẻ từ A xuống BC

Xét tam giác ABK và tam giác ACK có 

AK là cạnh chung

AB=AC(cmt)

GocsBAK=góc KAC

suy ra tam giác ABK = tam giác ACK (c-g-c)

suy ra KB=KC nên K thuộc AH đường trung trực của BC

Mặt khác :Từ tam giác DMB=tam giác ENC(câu a)

Ta có : BM=CN

            BK=CK(cmt)

            góc MBK=góc NCK=90 độ

Nên tam giác BMK = tam giác CNK(c-g-c)

suy ra MK=NK hay đường trung trực của MN luôn đi qua điểm K cố định (đpcm)

Đọc tiếp...
Cao Chí Dũng 1 tháng 3 lúc 20:17
Báo cáo sai phạm

mk cx định hỏi câu nek

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: