Giúp tôi giải toán


Nguyễn Thu Hiền 06/03/2016 lúc 19:39
Báo cáo sai phạm

Xét hai tam giác DBC và ADC có chung đáy DC và có chiều cao là chiều cao của hình tứ giác ABCD suy ra diện tích tam giác ADC = diện tích tam giác DBC                                                                                                     Xét hai tam giác DBC và ADC có diện tích bằng nhau lại có chung phần diện tích COD suy ra phần còn lại của hai hình bằng nhau vậy OAD = BOC                                                                                                                 Diện tích tứ giác ABCD là 4+3,5*2 +5,25= 16,25 

Nguyễn Thu Hiền 06/03/2016 lúc 19:44
Báo cáo sai phạm

mình quên chưa vẽ hình , xin lỗi nhé

Chun Song Duy 17/03/2016 lúc 23:37
Báo cáo sai phạm

mk cũng ra 16,25

Lê Vi 17/08/2016 lúc 21:02
Báo cáo sai phạm

Gọi O là giao điểm hai đường chéo AC và BD.

Trong tam giác BOC, ta có: BC< OB+ OC(1)

Trong tam giác AOD, ta có: AD<OA+OD(2)

Từ (1) và (2) => BC+AD<OA+OB+OC+OD

                    =>BC+AD<AC+BD(3)

 Mà AC=AD (4)

Từ (3) và (4)=> BC< BD(đpcm)

Nguyễn Quang Trung CTV 30/06/2017 lúc 11:19
Báo cáo sai phạm

A B C D

Gọi góc ngoài của bốn góc A,B,C,D lần lượt là ; A1 , B1 , C1 . D1 

Khi đó : A + A1 = 180o (hai góc kề bù)

            B + B1 = 180o (hai góc kề bù)

            C + C1 = 180o (hai góc kề bù)

            D + D1 = 180o (hai góc kề bù)

Nên : A + B + C + D + A1 + B1 + C1 + D1 = 180o x 4 = 720o

Mà : A + B + C + D = 360

Suy ra : A1 + B1 + C1 + D= 720o - 360o

=> A1 + B1 + C1 + D= 360o

Mà : A= 35o ; B1 = 55o ; C1 = 40o

Nên : D= 360- 35- 55o - 40o = 130o

Oo Bản tình ca ác quỷ oO 03/07/2017 lúc 22:18
Báo cáo sai phạm
a/ Gọi M là giao điểm của AB và EI, N là giao điểm của AD và FI.

Ta có BMI^=MEB^+MBE^=EIF^+MFI^ ( góc ngoài tam giác ) EIF^=MEB^+MBE^MFI^ (1)

Lại có DNI^=NFD^+NDF^=EIF^+NEI^ ( góc ngoài tam giác ) EIF^=NFD^+NDF^NEI^ (2)

Do EM là phân giác AEB^MEB^=NEI^

Do FN là phân giác 

BMI^=MEB^+MBE^=EIF^+MFI^ ( góc ngoài tam giác ) EIF^=MEB^+MBE^MFI^ (1)

Lại có DNI^=NFD^+NDF^=EIF^+NEI^ ( góc ngoài tam giác ) EIF^=NFD^+NDF^NEI^ (2)

Do EM là phân giác AEB^MEB^=NEI^

Do FN là phân giác