Giúp tôi giải toán và làm văn


Bùi Thế Hào 16 tháng 12 2016 lúc 15:22
Báo cáo sai phạm

A B C M D E H K

Đọc tiếp...
LÊ THẢO QUYÊN 11 tháng 11 2017 lúc 17:30
Báo cáo sai phạm

mình kết bạn với nhau được không?

Đọc tiếp...
Tùng Nguyễn 9 tháng 3 2017 lúc 21:05
Báo cáo sai phạm

a, Xét tg ADME có góc A= góc ADM = góc AEM = 90 độ (gt)

=>ADEM là hcn

b, 

Có DM vuông góc AB, AB vuông góc AC (gt) =>DM // AC 

Xét tam giác ABC có DM // AC và D là trung điểm AB => M là trung điểm BC

=> DM là đg TB của tam giác ABC =>DM // =1/2AC =>CMDE là hbh

c, Cmtt b, có BDEM là hbh => góc B = góc DEM

Có DE // BC=> góc EDH= góc BHD 

Xét tam giác AHB vuông tại H có trung tuyến HD => HD = 1/2AB=BD=AD (1)  => góc B = góc BHD

Do đó có góc EDH = góc DEM (2)

Lại có HM // DE nên MHDE là hthang

Vậy MHDE là htc

d, Có DH//AK=> góc HDK = góc AKD 

Từ (1) => tam giác ADH cân tại D

Mà DE vuông vs AH (  vì DE // BC, AH vuông vs BC) nên  DE là đường trung trực của AH => góc AKD = góc DKH

kết hợp vs (2) có góc DKH = góc DEM => HK // ME

Mặt khác: ME vuông vs AC (gt)

Vậy HK vuông vs AC

Đọc tiếp...
Nguyễn Linh Chi Quản lý 24 tháng 6 lúc 15:52
Báo cáo sai phạm

P B C A D M N I E F 1 2 1 1 2 O 1 1 '

+) Gọi O là trung điểm AC

I là giao điểm phân giác góc B và DC

Giao của MN và BC, AD lần lượt là E, F

+) Xét tam giác ABC có: M, O lần lượt là trung điểm của AB, AC 

=> MO là đường trung bình tam giác ABC

=> MO//=\(\frac{1}{2}BC\)(1)

=> \(\widehat{M_1}=\widehat{E_2}\) (đồng vị)

Mà \(\widehat{E_1}=\widehat{E_2}\) ( đối đỉnh)

=> \(\widehat{M_1}=\widehat{E_1}\)  (2)

+) Xét tam giác ACD có: N, O lần lượt là trung điểm của CD, AC 

=> NO là đường trung bình tam giác ACD

=> NO//=\(\frac{1}{2}AD\)(3)

=> \(\widehat{N_1}=\widehat{F_1}\) (sole trong) (4)

+) Ta lại có: AD=BC  (5)

Từ (1), (3), (5)

=> NO=MO

=> Tam giác MON cân 

=> \(\widehat{N_1}=\widehat{M_1}\)(6)

Từ (2), (4), (6)  => \(\widehat{E_1}=\widehat{F_1}\)

+) Xét tam giác PEF có \(\widehat{DPC}\) là góc ngoài tại đỉnh P

=> \(\widehat{DPC}=\widehat{E_1}+\widehat{F_1}=2\widehat{F_1}\)( vì \(\widehat{E_1}=\widehat{F_1}\)) (7)

+) Xét tam DPC có: PI là đường phân giác

=> \(\widehat{DPC}=\widehat{P_1}+\widehat{P_2}=2\widehat{P_1}\) (8)

Từ (7), (8)

=> \(\widehat{F_1}=\widehat{P_1}\)

=> PI//FE

=> PI//MN

hay MN// đường phân giác góc P

Đọc tiếp...
Đoàn Phương Liên 23 tháng 6 lúc 15:06
Báo cáo sai phạm

Bạn cóp nhầm ở đâu vậy? Không liên quan với câu hỏi của mình

Đọc tiếp...
suqer gogeto -_-[ MCU ] ❧ Human ☙ 23 tháng 6 lúc 15:05
Báo cáo sai phạm

Ta có:

MN=AB+CD2

=> MN là đường trung bình

=> MN//CD;MN//AB

=> AB//CD

=> tứ giác ABCD là hình thang

học tốt

Đọc tiếp...
Đoàn Phương Liên 23 tháng 6 lúc 15:34
Báo cáo sai phạm

Ban giải thích kĩ hơn được không vậy

Đọc tiếp...
Lê Quang Phúc 23 tháng 6 lúc 16:05
Báo cáo sai phạm

Cho điểm P bất kì => Tạo thành 2 tam giác PAC và PBD. 

Mà trong bđt tam giác thì: PA + PC >= AC

PB + PD >= BD.

=> PA + PB + PC + PD >= AC + BD

Dấu ''='' xảy ra <=> P,A,C thẳng hàng và P,B,D thẳng hàng => P thuộc giao điểm của AC và BD.

Đọc tiếp...
Lê Quang Phúc 23 tháng 6 lúc 15:30
Báo cáo sai phạm

Có PA + PC >= AC (BĐT tam giác)

PB + PD >= BD 

=>PA + PC + PB + PD >= BD + AC

Dấu ''='' xảy ra <=> P là giao điểm của AC và BD. 

Vậy...

Đọc tiếp...
•๖ۣۜAƙαĭ ๖ۣۜHαɾυмα•™ [ MCU ] ★ Stan Lee ★ 24 tháng 6 lúc 14:21
Báo cáo sai phạm

A B C D I

a) Vì góc B + góc C = 2000

góc B + góc D = 180 0

góc C + góc D = 120 0

=> góc B + góc C + góc B + góc D + góc C + góc D = 500 0

=> 2B + 2C + 2D = 500 0

= 2( B + C + D ) = 500 0

=> B + C + D = 500 : 2 = 250 độ

Ta có:

góc B + góc C + góc D = 250 0

=> góc D = 250 - ( B + C)

= 2500 - 2000

= 50 0

=> góc B = 2500 - ( C + D)

= 2500 - 1200

= 130 0

=> góc C = 2500 - ( B + D)

= 250 - 180

= 70 độ

Vì góc A + góc B + góc C + góc D = 360 độ

=> góc A = 3600 - ( B + C + D)

= 3600 - ( 1300 + 700 + 500)

= 110 0

Vậy góc A = 110 0

góc B= 130 0

góc C = 70 0

góc D = 500

Đọc tiếp...
Phạm Vũ Anh Tuấn 22 tháng 6 lúc 13:44
Báo cáo sai phạm

Vì AI là pg BAD 

=> BAI = IAD 

Vì BI là pg ABC

=> ABI = IBC

Xét tam giác AIB ta có 

AIB = 180 - (BAI + ABI)

=> AIB = 180 -( 1/2BAI +1/2ABI)

Mà BAI + ABI = 360 - (ABC+ BCD)

=> AIB = 180- [360-(1/2ABC+1/2BCD)]

=> AIB = ABC + BCD /2

Đọc tiếp...
Phùng Minh Quân CTV 6 tháng 6 lúc 15:16
Báo cáo sai phạm

A B C D O 1 2 3 4

Có : \(AB< OA+OB;BC< OB+OC;CD< OC+OD;DA< OD+OA\)

\(P_{ABCD}=2p=AB+BC+CD+DA< 2\left(OA+OB+OC+OD\right)\)

\(\Leftrightarrow\)\(p< OA+OB+OC+OD\)

Lại có : \(OA< AB-OB;OB< BC-OC;OC< CD-OD;OD< DA-OA\)

Cộng vế theo vế từng bđt trên ta được : 

\(OA+OB+OC+OD< AB+BC+CD+DA-\left(OA+OB+OC+OD\right)\)

\(\Leftrightarrow\)\(2\left(OA+OB+OC+OD\right)< AB+BC+CD+DA\) (*) 

Có tiếp -,- : 

\(OA< AB+OB;OA< DA+OD\)\(\Rightarrow\)\(2OA< AB+DA+OB+OD\)

\(OB< AB+OA;OB< BC+OC\)\(\Rightarrow\)\(2OB< AB+BC+OA+OC\)

\(OC< BC+OB;OC< CD+OD\)\(\Rightarrow\)\(2OC< BC+CD+OB+OD\)

\(OD< CD+OC;OD< DA+OA\)\(\Rightarrow\)\(2OD< CD+DA+OC+OA\)

\(\Rightarrow\)\(2\left(OA+OB+OC+OD\right)< 2\left(AB+BC+CD+DA\right)+2\left(OA+OB+OC+OD\right)\)

\(< 2\left(AB+BC+CD+DA\right)+\left(AB+BC+CD+DA\right)\) ( kết hợp với (*) ) 

\(\Rightarrow\)\(2\left(OA+OB+OC+OD\right)< 3\left(AB+BC+CD+DA\right)\)

\(\Leftrightarrow\)\(OA+OB+OC+OD< 3.\frac{AB+BC+CD+DA}{2}=3.\frac{2p}{2}=3p\)

Vậy \(p< OA+OB+OC+OD< 3p\)

Đọc tiếp...
Hà Nguyệt Dương 5 tháng 6 lúc 21:08
Báo cáo sai phạm

xóa dòng gọi giao điểm nha, lần đầu mình định dùng nhưng sau thấy không cần đến mà quên xóa 

Đọc tiếp...
Hà Nguyệt Dương 5 tháng 6 lúc 21:04
Báo cáo sai phạm

A B D C

Gọi tứ giác đó là ABCD, gọi gia điểm hai đường chéo của tứ giác là O, ta có:

Áp dụng BĐT tam giác ta có:

AB+BC>AC (1)

AD+DC>AC(2)

AD+AB>BD(3)

BC+DC>BD(4)

Từ (1),(2),(3),(4) => 2(AB+BC+CD+AD)>2(AC+BD)

=> AB+BC+CD+AD>AC+BD

Vậy trong 1 tứ giác thì tổng của 2 đường chéo luôn bé hơn tổng 4 cạnh

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: