Giúp tôi giải toán và làm văn


Oo Bản tình ca ác quỷ oO 3 tháng 7 2017 lúc 22:18
Báo cáo sai phạm
a/ Gọi M là giao điểm của AB và EI, N là giao điểm của AD và FI.

Ta có BMI^=MEB^+MBE^=EIF^+MFI^ ( góc ngoài tam giác ) EIF^=MEB^+MBE^MFI^ (1)

Lại có DNI^=NFD^+NDF^=EIF^+NEI^ ( góc ngoài tam giác ) EIF^=NFD^+NDF^NEI^ (2)

Do EM là phân giác AEB^MEB^=NEI^

Do FN là phân giác 

BMI^=MEB^+MBE^=EIF^+MFI^ ( góc ngoài tam giác ) EIF^=MEB^+MBE^MFI^ (1)

Lại có DNI^=NFD^+NDF^=EIF^+NEI^ ( góc ngoài tam giác ) EIF^=NFD^+NDF^NEI^ (2)

Do EM là phân giác AEB^MEB^=NEI^

Do FN là phân giác