Giúp tôi giải toán


GV Quản lý 6 giờ trước (11:16)
Báo cáo sai phạm

Trước hết ta tính số tiền còn lại của Mai và Hổng. Tổng tiền còn lại của hai bạn là 20600đ, Mai hơn Hồng 1600đ nên đây là bài toán tìm hai số biết tổng và hiệu.

Số tiền còn lại của Hồng là: (20600 - 1600) : 2 = 9 500đ  (lấy tổng trừ đi hiệu rồi chia cho 2)

Số tiền còn lại của Mai là: 9500 + 1600 = 11 100đ.

Mai đã tiêu 4/5 số tiền mang đi, như vậy còn lại 1/5 số tiền mang đi và bằng 11 100đ. Vậy số tiền Mai mang đi là:

   11 100 x 5 = 55 500 (đ)

Hồng đã tiêu 2/3 số tiền mang đi, như vậy còn lại 1/3 số tiền mang đi và ứng với 9 500đ. Vậy số tiền Hồng mang đi là:

  9 500 x 3 = 28 500 (đ)

ĐS: 55 500đ và 28 500đ

Sakura kun sky fc11 6 giờ trước (11:01)
Báo cáo sai phạm

Số tiền còn lại của bạn Mai là 1/5 với số tiền 11 100đ ( 20 600 + 1 600 ) : 2 
Vậy số tiền Mai đã mang đi mua sách là : 55 500đ 
Số tiền còn lại của bạn Hồng là 1/3 với số tiền 9 500đ ( 20 600 - 1 600 ) : 2 
Vậy Số tiền của bạn Hồng đã mang đi mua sách là : 28 500 đ 

Kỳ Quang Đỗ 3 giờ trước (14:07)
Báo cáo sai phạm

Mai : 55 500

Hồng : 28 500

Tran Thi Hong Giang 13/09/2017 lúc 11:07
Báo cáo sai phạm

Gọi số gạo ban đầu ở kho 1 là a, ở kho 2 là b

Ta có: a + b = 216 => a= 216 -b

Khi chuyển gạo từ kho 1 sang kho 2, ta có

a - 15 = b + 15 - 6

a = b +24

216 - b = b + 24

2b = 192 => b = 96

a = 216 - 96 = 120

Số gạo ban đầu ở kho 1 là 120 tấn

Số gạo ban đầu ở kho 2 là 96 tấn

Lê Mi Na 20/08/2017 lúc 20:48
Báo cáo sai phạm

Gọi  số tiền của Huệ lúc đầu là x (đồng)

Thì số tiền của Hồng lúc đầu là x + 16000 (đồng)

Số tiền của Huệ lúc sau là x- 11000 ( đồng)

Số tiền của Hồng lúc sau là x + 16 000 - 5 000 = x + 11 000 (đồng)

Vì sau khi Hông và Huệ cho đi tiền thì tổng số tiền của hai bạn là 70 000

Nên theo bài ra ta có:

(x -11 000) + (x + 11 000) = 70 000

<=> 2x = 70000

<=> x = 35000

Tình bạn vĩnh cửu Phương Dung 01/08/2017 lúc 10:53
Báo cáo sai phạm

Coi hiệu là 1 phần bằng nhau thì tổng là 5 phần như thế và tích là 4056 phần

Số lớn là :

( 5 + 1 ) : 2 = 6

Số bé là :

5 - 3 = 2 = 2 x hiệu

Mà tích = 4056 x hiệu nên số lớn = 2x 4056

Số lớn là :

4056 : 2 = 2028

Số bé là :

2028 : 3 x 2 = 1352

Đáp số : ...

Nguyễn Thị Mai Anh 01/08/2017 lúc 10:44
Báo cáo sai phạm

Gọi 2 số cần tìm là a; b.

Có: a + b = 5x( a - b )

        a + b = 5a - 5b

      5b + b = 5a - a

             6b = 4a

               b = \(\frac{2}{3}\)a

     Lại có: a x b = 4056

                  a x \(\frac{2}{3}\)a = 4056

                  a x a = 4056 : \(\frac{2}{3}\)

                  a x a = 6084

                  a x a = 78 x 78

Suy ra: a = 78; b = 52

Hacker Mũ Trắng 20/07/2017 lúc 14:26
Báo cáo sai phạm

Số lớn là:

(98+40):2=69

Số bé là:

98+69=29

Đáp số:Số lớn:69

            Số bé:29

Itsuka Kotori 19/07/2017 lúc 14:30
Báo cáo sai phạm

Số bé là:

(98 - 40) : 2 = 49

Số lớn là:

98 - 29 = 69

Đ/S:...

0o0 khùng mà 0o0 19/07/2017 lúc 14:26
Báo cáo sai phạm

Số thứ nhất là 

(98-40):2=29

Số thứ hai là 

(98+40):2=69 

   Đáp số ...

Nguyễn Hồng Diễm 14/11/2014 lúc 12:24
Báo cáo sai phạm

Số thứ ba là: 8 - 4,7 = 3,3.

Số thứ nhất là: 8 - 5,5 = 2,5.

Số thứ hai là: 8 - ( 3,3 + 2,5 ) = 2,2.

                      Đáp số: Số thứ nhất: 2,5.

                                  Số thứ hai là: 2,2.

                                  Số thứ ba là: 3,3. 

NGUYENG THUY LINH 14/11/2014 lúc 12:38
Báo cáo sai phạm

                                                 Bài giải

                               Số thứ nhất là:

                                         8 - 5,5 =2,5

                               Số thứ hai là:

                                         4,7 - 2,5 =2,2

                                Số thứ ba là:

                                         8 - 4,7 =3,3

                                                    Đáp số: số thứ nhất 2,5

                                                                 số thứ hai 2,2

                                                                 số thứ ba 3,3

bùi thị lan phương 23/07/2017 lúc 21:06
Báo cáo sai phạm

số thứ ba

8-4.7=3.3

số thứ nhất

8-5.5=2.5

số thứ hai

8-3,3-2.5=2,2

likie nha

nghakieuoanh 28/10/2014 lúc 07:20
Báo cáo sai phạm

so lit dau luc dau moi thung co la :

    156 + 12 =168lit dau

                  dap so : 168 lit dau:

Nguyễn Minh Hằng 18/07/2017 lúc 08:59
Báo cáo sai phạm

Lúc đầu thùng thứ nhất hơn thùng thứ 2 số lít dầu là: 12-8=4 (l)

Số lít dầu ban đầu của thùng thứ nhất là: (156+4):2=80 (l)

Số lít dầu ban đầu của thùng thứ 2 là: (156-4):2=76 (l)

                                    Đ/s:..............

Lê Minh Vũ 18/07/2017 lúc 08:54
Báo cáo sai phạm

168 lít dầu nha bạn

trần như 28/04/2015 lúc 21:27
Báo cáo sai phạm

  Bài giải

                                                      Lúc đầu số táo hơn số cam là :

                                                                  126 + 60 = 186 (quả)

                                                          Số quả táo là :

                                                (412 + 186) : 2 = 299 (quả)

                                                           Số quả cam là :

                                                          412 – 299 = 113 (quả)

                                                                   Đáp số : Số táo : 299 quả.

                                         Số cam : 113 quả.       

Edogawa Conan 02/05/2017 lúc 20:27
Báo cáo sai phạm

Số tao lúc đầu hơn số cam :

126 + 60 = 186 ( qua )

Số quả táo có là :

( 412 + 186 ) : 2 = 299 ( qua )

Số quả cam có :

412 - 299 = 113 ( qua )

Đáp số : Tao :299 qua

             : Cam : 113 qua

chúc bn học giỏi !

Lại Trọng Hải Nam 28/04/2015 lúc 21:21
Báo cáo sai phạm

táo :299 quả,cam:113 quả                                                                            

Nguyễn Thị Hằng 13/10/2014 lúc 13:37
Báo cáo sai phạm

CB = 13-7: 2 = 3 cm

CA = 3+7 = 10 cm  

Phạm Trà Giang 16/07/2017 lúc 09:00
Báo cáo sai phạm

CB dài số cm là:

    13 - 7 : 2 = 3 ( cm )

CA dài số cm là:

     3 + 7 = 10 ( cm )

          Đáp số:....

Trần Phú Cường 16/07/2017 lúc 09:32
Báo cáo sai phạm

CA = (13 + 7) : 2 = 10(cm)

CB = 13 - 10 = 3(cm)

Phạm Hải Anh 21/04/2015 lúc 21:00
Báo cáo sai phạm

số bé :

267

số lớn :

304

Doan Quynh 10/02/2016 lúc 09:39
Báo cáo sai phạm
Số bé là 267 Số lớn là 304 nha vé đầu tiên
Mạnh Châu 03/06/2017 lúc 16:27
Báo cáo sai phạm

Hiệu của chúng là :

 18 x 2 + 1 = 37

Số bé là :

 ( 571 – 37 ) : 2 = 267

Số lớn là :

 571 – 267 = 304

                Đ/S : . . .

Nguyễn Việt Hoàng 15/07/2017 lúc 16:55
Báo cáo sai phạm

Ta có : ab + ba = 132

=> 10a + b + 10b + a = 132

=> 11a + 11b = 132

=> 11(a + b) = 132

=> a + b = 132 : 11

=> a + b = 12

=> a + b + a - b = 12 + 4

=> 2a = 16

=> a = 8

=> b = 4

Phạm Trà Giang 15/07/2017 lúc 16:58
Báo cáo sai phạm

Gọi số phải tìm là ab . Đổi vị trí 2 chữ số cho nhau ta có số ba . Theo đầu bài:

ab - ba = 36

Vì a + b = 10 nên:

ab + ba = 110

Vậy số cần tìm là:

     ( 110 + 36 ) : 2 = 73

           Đáp số: 73

Ludic 15/07/2017 lúc 17:01
Báo cáo sai phạm

ab+ba=132

a-b=4

(a*10+b)+(B*10+a)

a*10+b*10+a+b=132

(a+b)*10=132-a-b

Suy ra:

132-a-b là số chia hết cho 10.

Vậy số đó là:

 (132-2)*7=84

     

Hoàng Tử Lớp Học 04/11/2016 lúc 18:18
Báo cáo sai phạm

gọi phân số lớn là a

P/S nhỏ là b 

Ta có a+b=17/20 ; a-b = 7/20 => a+b+a-b = 17/20+7/20 => 2a=24/20 => a=12/20 = 3/5 

khi đó b = a-7/20 = 12/20 - 7/20 = 5/20 = 1/4 

Đ/S         PS1 : 3/5 

             PS2 :1/4

SKT_NXS 04/11/2016 lúc 18:21
Báo cáo sai phạm

Phân số lớn là: 
(17/20+7/20): 2= (24/20):2=3/5
Phân số bé là: 
3/5-7/20=1/4
Đáp số: .............

Phân số lớn là: 
(17/20+7/20): 2= (24/20):2=3/5
Phân số bé là: 
3/5-7/20=1/4
Đáp số: .............

doan thi khanh linh 15/07/2017 lúc 14:48
Báo cáo sai phạm

Phân số lớn là: 
(17/20+7/20): 2= (24/20):2=3/5
Phân số bé là: 
3/5-7/20=1/4
Đáp số: .............

Phân số lớn là: 
(17/20+7/20): 2= (24/20):2=3/5
Phân số bé là: 
3/5-7/20=1/4
Đáp số: .............

k nha   
Kang Yumy 07/09/2014 lúc 20:23
Báo cáo sai phạm

Phân số lớn là:

(5/6 + 1/6) : 2 = 1/2

Phân số bé là:

5/6 - 1/2 = 1/3

            Đ/S..............

phan hoang chi dung 29/10/2016 lúc 08:31
Báo cáo sai phạm

Phan so be

[5/6-1/6]:2=1/3

Phan so lon

[5/6+1/6]:2=1/2

dap so:1/3  1/2

Nguyễn Anh Tuấn 17/09/2016 lúc 15:18
Báo cáo sai phạm

1/2 va 1/3

Lê Quang Phúc 27/04/2015 lúc 06:49
Báo cáo sai phạm

Cách đây 5 năm tổng tuổi 2 ông cháu là:

68 - (5 +5) = 58 (tuổi)

Cách đây 5 năm , tuổi cháu là:

(58 - 52) : 2 = 3 ( tuổi )

Tuổi cháu hiện nay là:

3 + 5 = 8 (tuổi)

Tuổi ông hiện nay là:

68 - 8 = 60 (tuổi)

Đáp số:   cháu: 8 tuổi

                ông: 60 tuổi

Nhớ cho mình **** nha!

Phạm Trung Kiên 23/08/2017 lúc 21:23
Báo cáo sai phạm

Vi mỗi năm ông tăng một tuổi cháu cũng tăng một tuổi nên hiệu số tuổi của hai ông cháu ko đổi.

Tuổi cháu hiện nay là : (68-52):2=8 tuổi

Tuổi ông hiện nay là: 8+52= 60 tuổi

Đs : cháu 8 tuổi

 Ông: 60 Tuổi.

Đinh Nam Mạnh Đức 04/07/2017 lúc 23:22
Báo cáo sai phạm

cháu:8 tuổi

ông: 60 tuổi

trần như 22/06/2015 lúc 16:08
Báo cáo sai phạm

Hiệu của hai số đó là :

5 x 2 + 1 = 11

Số bé là:

(2009 - 11) : 2 = 999

Số lớn là:

999 + 11 = 1010

Dap so : SL : 1010 

             SB : 999

phan thi cam ly 22/06/2015 lúc 16:06
Báo cáo sai phạm

ai mak pik tu tra loi dii

Nguyễn Thanh Huyền 14/12/2016 lúc 17:50
Báo cáo sai phạm

1010

999

tk mk

mk tk lại

mk hứa

Võ Trung Thành 16/02/2015 lúc 21:08
Báo cáo sai phạm

Số lớn hơn số bé 2 đơn vị, ta áp dụng tổng-hiệu

Số lớn: (2000+2):2=1001

Số bé: (2000-2):2=999

phamletrongvinh 25/08/2017 lúc 18:44
Báo cáo sai phạm

số bé:999

số lớn:1001

Online Math 12/07/2017 lúc 15:04
Báo cáo sai phạm

Phuong Nhu Quynh

số bé 999

số lớn 1001

FA CHANNEL 12/07/2017 lúc 10:09
Báo cáo sai phạm

gọi 3 số cần tìm lần lượt là a; a+16; a+16+17 
Ta có: a+a+16+a+16+17=175 
=>3a + 49=175 
=>3a = 126 
=>a = 42

Trương Quang Đạt 29/03/2015 lúc 21:31
Báo cáo sai phạm

Tổng vận tốc của 2 bạn là:

               54 : 3 = 18 (km/giờ)

Vận tốc đi của bạn An là:

               (18 + 6) : 2 = 12 (km/giờ)

Vận tốc đi của bạn Bình là:

               18 - 12 = 6 (km/giờ)

                         Đáp số: An  : 12 km/giờ

                                     Bình: 6 km/giờ

 

kaitovskudo 29/03/2015 lúc 20:20
Báo cáo sai phạm

An:6km/h

Bình: 12km/h

Nguyễn Việt Hoàng 10/07/2017 lúc 10:36
Báo cáo sai phạm

Tổng vận tốc của 2 bạn là:

               54 : 3 = 18 (km/giờ)

Vận tốc đi của bạn An là:

               (18 + 6) : 2 = 12 (km/giờ)

Vận tốc đi của bạn Bình là:

               18 - 12 = 6 (km/giờ)

                         Đáp số: .............

phạm nguyên hưng 27/02/2015 lúc 20:47
Báo cáo sai phạm

Thể tích hộp thứ 2 là 

(345 - 25) : 2 = 160 cm3

Thể tích hộp thứ 1 là

160 + 25 = 185 cm3

          Đ/S : ST1 185 cm3

                   ST2 160 cm3

 

kẻ lạnh lùng 17/02/2017 lúc 12:14
Báo cáo sai phạm

the h hop 1 la:

(345+25):2=185(cm3)

the h hop la:

      185-25=160(cm3)

Kẻ Lạnh Lùng 17/02/2017 lúc 11:45
Báo cáo sai phạm

thể tích hộp 1 là :

( 345 + 25 ) : 2 = 185 ( cm3 )

thể tích hộp 2 là :

185 - 25 = 160 ( cm3 )

      Đáp số : 185 cm3

                   160 cm3

chúc bạn học tốt

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí

Có thể bạn quan tâmTài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: