Giúp tôi giải toán


ffffffffg 19/12/2014 lúc 19:42

Gỉa sử không có a điểm nào thẳng hàng thì vẽ được : 20.19 : 2 = 190 (đường thẳng)

Số đường thẳng dôi ra là : 190 - 170 = 20 (đường thẳng)

Ta có :

              \(\frac{a\times\left(a-1\right)}{2}-1\)= 20

            \(\frac{a\times\left(a-1\right)}{2}\)= 20 + 1

          \(\frac{a\times\left(a-1\right)}{2}\) = 21

                a x (a - 1) = 21 x 2 = 42 = 7 x 6 

Vậy a = 7

 

 

Đỗ Thị Hằng 04/02/2016 lúc 21:33

; Giả sử trong 20 điểm, không có 3 điểm nào thẳng hàng. Khi đó, số đường thẳng vẽ được là;  19 . 20:2 = 190

Trong a điểm, giả sử không có 3 điểm nào thẳng hàng.Số đường thẳng vẽ được là ;   (a – 1 ) a : 2 . Thực tế, trong a điểm này ta chi vẽ được 1 đường thẳng. Vậy ta có ;    190 – ( a- 1)a : 2 + 1 = 170    =>    a = 7

Nguyễn Mạnh Hoàng 22/03/2016 lúc 20:25

7 là 100%, tôi thử rồi

Hoàng Tử Lớp Học 13/10/2016 lúc 22:10

ta có công thức tính số đoạn thẳng n(n-1)/2 = 105 <=> n(n-1) = 210 <=> n = 15  ( do 210 = 14*15)

Vậy n=15

Magic Super Power 09/02/2017 lúc 10:25

Công thức :
\(n\left(n-1\right):2\)

\(\Rightarrow\)Số đoạn thẳng vẽ được là :
\(n\left(n+1\right):2=105\)

\(\Leftrightarrow\)\(n\left(n-1\right)=210\)

Do 210 = 14 x 15

\(\Rightarrow\)n = 15.

Tran Pham Hoang Quan 09/02/2017 lúc 10:37

ta co:n(n+1)/2=105

       n(n+1)=210

210 phan h ra thua so nguyen to =2*3*5*7=2*7*3*5=14*15

suy ra n=14

Trần Việt Anh 18/01/2017 lúc 21:11

96

k nhé

o0o_xinh_o0o hihi 12/02/2017 lúc 17:13

Lập dc số số thập phân có đủ 4 chữ số trên là :          3x3x2x1 = 18 ( số )

Đ/S : 18 số làm theo cách lập số này ta ko cần phải viết hết ra !!

Phùng Hương Quỳnh 05/02/2017 lúc 06:19

Cho phép chia hai số có thương là 6 và số dư là 33. Tìm hai số đó biết rằng tổng của số bị chia, số chia, thương và số dư bằng 695

Ngoc An Pham 03/02/2017 lúc 21:42

Có 225 số có 3 chữ số chỉ có 1 chữ số 5 ! Là fan Barca hả?

Kẻ Lạnh Lùng 15/02/2017 lúc 14:30

kết quả là 225 k nhé

luu Quynh Chi 15/02/2017 lúc 14:28

cách làm thế nào zậy

Đinh Thảo Linh 25/01/2016 lúc 16:35

gọi số có 3 chữ số là abc

- nếu số 0 có mặt ở chữ số hàng chục thì số đó có dạng là a0c. ta có:

+9 cách chọn chữ số hàng trăm

+1 cách chọn chữ số hàng chục

+10 cách chọn chữ số hàng đơn0 vị

vậy có:9x1x10=90 (số có mặt chữ số 0)

- nếu số 0 có mặt ở chữ số hàng đơn vị,thì số đó có dạng ab0.ta có:

+9 cách chọn chữ số hàng trăm

+9 cách chọn chữ số hàng chục

+1 cách chọn chữ số hàng đơn vị

vậy ta có:9x9x1=81 (số có mặt chữ số 0)

vậy có tất cả:90+81=171 (số có 3 chữ số có mặt chữ số 0)

Lê Duy Khang 18/02/2015 lúc 19:43

Bài giải

Nếu chữ số 0 ở hàng đơn vị thì sẽ ở hàng trăm và hàng chục tạo thành 81 số không có chữ số 0 (ab0). Nếu hàng chục là chữ số 0 thì ở hàng trăm và hàng đơn vịtạo thành 81 số không có chữ số 0 (a0c).  Ngoài ra còn có 9 số có hai chữ số 0 là 100. 200.,,,. 800, 900. Vậy có 81+81+9= 171 số.

Trả lời: Có tất cả 171 số.

Nguyễn Văn Huy 01/03/2016 lúc 10:32

171 chac chan luon

Tomori Nao 12/02/2017 lúc 12:02

Những chữ số nhỏ hơn 5 là: 0; 1; 2; 3; 4

Có 4 cách chọn hàng trăm, 4 cách chọn hàng chục và 3 cách chọn hàng đơn vị

Vậy có tất cả số có 3 chữ số khác nhau mà các chữ số của những số đó đề nhỏ hơn 5

4 . 4 . 3 = 48 (số)

Có 4 số có 3 chữ số có các chữ số giống nhau: 111; 222; 333; 444

Có 3 . 4 = 12 số có 3 chữ số có 2 chữ số hàng chục và hàng đơn vị viết giống nhau (ở dạng 122; 133; 144)

Có 3 . 4 = 12 số có 3 chữ số có 2 chữ số hàng trăm và hàng đơn vị viết giống nhau: (ở dạng 221; 223; 224)

Vậy có tất cả: 48 + 4 + 12 + 12 = 76 (số) 

Nguyễn thu an 08/03/2016 lúc 19:58

mình cũng nghĩ là 100 số

SsS anime_Linh 14/02/2017 lúc 20:10

Những số nhỏ hơn 5 là : 0,1,2,3,4

Ta sẽ làm bài này theo cách lập số 

Có số các số  mà chữ số của nó nhỏ hơn 5 là :

Trăm                   Chục                                 Đơn vị

4             x            4                  x                  3               =    48  ( số )

Lẽ ra hàng trăm ta có cách chọn nhưng vì 0 không thể đứng hàng nghìn được nên ta chỉ có 4 cách chọn thôi

Đ/S : 48 số nha mấy bài này mk làm nhiều trên Violympic rồi !!

Mai Linh 20/03/2016 lúc 15:33

Cách 1 :

Coi mỗi lần bắt tay = 2 lần giơ tay ra . Ta có :

Để bắt tay 19 đội bạn [ ko bắt tay đội mình ] thì mỗi bạn phải giơ tay ra : 6 x 19 = 114 lần

Tổng số bạn là : 6 x 20 = 120 bạn

Số cái bắt tay là : 120 x 114 : 2 = 6840 cái bắt tay

Cách 2 :

Số cái giơ tay ra là : [ 6 x 20 ] x [ 19 x 6 ] = 13680

Số cái bắt tay là : 13680 : 2 = 6840

nhìu nhìu nha bn ! hj hj

Dương Đức Hiệp 30/07/2016 lúc 15:10

các số tự nhiên được lập là : 

   2350 ; 2305 ; 2035 ; 2053 ;2530; 3250 ; 3205 ; 3025 ; 3052;3520; 5230 ; 5203 ; 5023 ; 5032 ;5320

tổng các số đó là : 

  2350 + 2035 + 2305 + 2053 + 3250 + 3205 + 3025 + 3052 + 5230 + 5203 + 5023 + 5302 + 2530 + 3520 + 5320 + 5032 =

Nguyễn Thanh Tùng 25/07/2016 lúc 08:19

các số tự nhiên được lập là : 

   2350 ; 2305 ; 2035 ; 2053 ;2530; 3250 ; 3205 ; 3025 ; 3052;3520; 5230 ; 5203 ; 5023 ; 5032 ;5320

tổng các số đó là : 

  2350 + 2035 + 2305 + 2053 + 3250 + 3205 + 3025 + 3052 + 5230 + 5203 + 5023 + 5302 + 2530 + 3520 + 5320 + 5032 =

đỗ ngọc ánh 25/07/2016 lúc 08:22

số nhỏ nhất là: 2035

số lớn nhất là: 5320

số các số hạng: 5320-2035+1=3286

tổng là: (5320+2035)x3286:2=12084265

Lê Thụy Anh Quyên 12/03/2015 lúc 11:59

Bài này giải như sau:

Ta thấy tất cả các số có 4 chữ số có tích bằng 30 đều được lập từ 4 số 1,2,5,3.Vậy áp dụng theo bài toán có bao nhiêu số có bốn chữ số khác nhau được lập từ các số 1,2,3,5 thì ;Hàng nghìn có 4 cách chọn ;Hàng trăm có 3 cách chọn; Hàng chục có 2 cách chọn ; Hang đơn vị có 1 cách chọn.Vậy có tất cả số có 4 chữ số mà có tích bằng 30 là: 4.3.2.1=24 số

                                                                                                 Đáp số 24 số

Cảm ơn bạn vì câu hỏi này!

Nguyễn Đình Dũng 13/11/2014 lúc 14:28

Chữ số hàng chục nhận một trong 9 giá trị trong khoảng từ 1 đến 9.

Nếu chữ số hàng chục bằng 1 thì ta được 1 số là: 10. Nếu chữ số hàng chục bằng 2 thì ta được 2 số là: 20, 21... Cứ tiếp tục như vậy đến khi chữ số hàng trăm bằng 9 thì ta được 9 số là: 90, 91, ..., 98.

Vậy tổng số có 1 + 2 +... + 9 = 45 số có ba chữ số thỏa mãn. 

Trần Thùy Dung 02/08/2015 lúc 21:49

Số trận bóng phải tổ chức là:

\(\frac{12.11}{2}.2=132\)(trận)

Nguyễn Ngọc Quý 02/08/2015 lúc 21:50

Số trận bóng là: 12 . (12-1) = 132 (trận ) vì có 2 lượt đi và về             

Vũ Việt Anh 05/01/2017 lúc 12:03

132 trận nha bạn

Cả lượt đi lẫn lượt về

Chúc các bạn học giỏi

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: