Giúp tôi giải toán


Toan Le 15/03/2015 lúc 15:39

Trường hợp a+b+c+d khác 0: \(\frac{2a+b+c+d}{a}=\frac{a+2b+c+d}{b}=\frac{a+b+2c+d}{c}=\frac{a+b+c+2d}{d}=\frac{5\left(a+b+c+d\right)}{a+b+c+d}\)

=> a=b=c=d

=> M =4

Trường hợp a+b+c+d=0:

a+b+c+d:

=> a+b=-c+d; b+c=-d+a; c+d=-a+b; d+a==b+c

=> M=-1+(-1)+(-1)+(-1)=-4   (hai số đối chia nhau bằng -1 nha)

Siêu Trí Tuệ 21/09/2016 lúc 18:44

\(\frac{2a+b+c+d}{a-1}=\frac{a+2b+c+d}{b-1}=\frac{a+b+2c+d}{c-1}=\frac{a+b+c+2d}{d-1}\)

Mỗi mẫu giảm đi 1 đơn vị bằng nhau ( là 1 ) nên a = b = c = d

Nguyễn Phan Mỹ Linh 25/03/2017 lúc 21:15

Bớt 2 vào mỗi biểu thức , ta có :

2a+b+c+d/a = a+2b+c+d/b= a+b+2c+d/c=a+b+c+2d/d

= a+b+c+d/a=a+b+c+d/b=a+b+c+d/c=a+b+c+d/d

=4(a+b+c+d)/a+b+c+d = 4

Nếu a,b,c,d khác 0 => a+b+c+d=4

                          => a=b=c=d = 1

Thay a vào b,c,d, ta có: 

a+a/a+a=a+a/a+a=a+a/a+a=a+a/a+a=4

vậy biểu thức M = 4

a@olm.vn Quản lý 27/10/2016 lúc 21:00

Nếu gọi tổ một trồng được x cây thì tổ hai là \(\frac{11}{6}x\)cây và tổ ba là \(\frac{10}{7}x\) cây.

Theo đề bài ta có:: \(x+\frac{11}{6}x+\frac{10}{7}x=179\)

\(\Rightarrow x\left(1+\frac{11}{6}+\frac{10}{7}\right)=179\)

\(\Rightarrow x.\frac{42+77+60}{42}=179\)

\(\Rightarrow x.\frac{179}{42}=179\)

\(\Rightarrow x=42\)

Vậy tổ một trồng được 42 cây

  Tổ hai trồng là: 11/6 . 42 = 77 cây

  Tổ ba trồng là:  10/7 , 42 = 60 cây

Trần Thị Loan Quản lý 06/06/2015 lúc 06:46

=> \(\frac{a\left(bz-cy\right)}{a^2}=\frac{b\left(cx-az\right)}{b^2}=\frac{c\left(ay-bx\right)}{c^2}\) => \(\frac{abz-acy}{a^2}=\frac{bcx-abz}{b^2}=\frac{acy-bcx}{c^2}\)

Theo tính chất của dãy tỉ số bằng nhau 

=> \(\frac{abz-acy}{a^2}=\frac{bcx-abz}{b^2}=\frac{acy-bcx}{c^2}=\frac{abz-acy+bcx-abz+acy-bcx}{a^2+b^2+c^2}=0\)

=> \(bz-cy=0;cx-az=0\)

\(bz-cy=0\Rightarrow bz=cy\Rightarrow\frac{y}{b}=\frac{z}{c}\)

\(cx-az=0\Rightarrow cx=az\Rightarrow\frac{z}{c}=\frac{x}{a}\)

Vậy \(\frac{x}{a}=\frac{y}{b}=\frac{z}{c}\)

nguyen truong giang 06/06/2015 lúc 06:27

hatsune miku noi dung day hom qua mk buon ngu xin vay co trang luon

HUYNH NHAT TUONG VY 11/03/2017 lúc 21:28

bài này dễ mà

Minh Triều 18/08/2015 lúc 09:51

áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có:

\(\frac{x-1}{2}=\frac{y-2}{3}=\frac{z-3}{4}=\frac{2.\left(x-1\right)+3.\left(y-2\right)-\left(z-3\right)}{2.2+3.3-4}\)

\(=\frac{2x-2+3y-6-z+3}{4+9-4}=\frac{\left(2x+3y-z\right)+\left(-2-6+3\right)}{9}=\frac{95-5}{9}=10\)

suy ra: \(\frac{x-1}{2}=10\Rightarrow x-1=20\Rightarrow x=21\)

\(\frac{x-2}{3}=10\Rightarrow x-2=30\Rightarrow x=32\)

\(\frac{x-3}{4}=10\Rightarrow x-3=40\Rightarrow x=43\)

Nguyễn Ngọc Quý 18/08/2015 lúc 09:53

Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có:

\(\frac{x-1}{2}=\frac{y-2}{3}=\frac{z-3}{4}=\frac{\left(2x-2\right)+\left(3y-6\right)-\left(z-3\right)}{4+9-4}=\frac{95-5}{9}=10\)

+\(\frac{x-1}{2}=10;x-1=21;x=19\)

+\(\frac{y-2}{3}=10;y-2=30;y=32\)

\(\frac{z-3}{4}=10;z-3=40;z=43\)

Vậy x = 19 ; y = 32 ; z = 43

Kunzy Nguyễn 24/07/2015 lúc 07:56

Gọi độ dài 3 cạnh là a,b ,c ; 3 chiều cao tương ứng là x , y , z ; diện tích là S 

a= \(\frac{2S}{X}\)

b=\(\frac{2S}{y}\)

c = \(\frac{2S}{z}\)

=> a/2 = b/3 =c/4

=> 2S/2x = 2S/3y / 2S/4z

=> 2x = 3y=4z

=>x/6 = y/4 = z/3

Vậy x ; y ;z tỉ lệ với 6 , 4 ,3 hay 3 chiều cao tương ứng của 3 cạnh đó tỉ lệ với 6;4;3

 

Diệu Vy 02/01/2017 lúc 15:29

phần trên giống của bạn Kunzy Nguyễn nhưng ở dưới cùng phải là x/12=y/8=z/9 mới đúng bạn

k mik nhé

tks bạn

Tomori Nao 28/10/2016 lúc 21:59

Bài làm:

Gọi độ dài ba cạnh của tam giác đó là x, y, z (x, y, z > 0; x : y : z = 2 : 3 : 4) : ba chiều cao tương ứng là a, b, c .

Đặt x = 2*t, y = 3*t, z = a*t

Gọi S là diện tích tam giác đó

2S = x*a = y*b = z*c

=> a*2*t = b*3*t = c*4*t

=> 2*a = 3*b = 4*c

=> a/6 = b/4 = c/3

Vậy ba chiều cao tương ứng tỉ lệ với 6; 4; 3

Lam Vu Thien Phuc 19/07/2015 lúc 16:21

a) Do \(\frac{a}{c}=\frac{c}{b}\) nên ab = c2

Thế vào \(\frac{a^2+c^2}{b^2+c^2}\) , ta có \(\frac{a^2+ab}{b^2+ab}=\frac{a\left(a+b\right)}{b\left(a+b\right)}=\frac{a}{b}\) ( ĐPCM)

b) Thế vào \(\frac{b^2-a^2}{a^2+c^2}\) , ta có \(\frac{b^2-a^2}{a^2+ab}=\frac{\left(b+a\right)\left(b-a\right)}{a\left(a+b\right)}\)\(=\frac{b-a}{a}\) ( ĐPCM )

Lê Mạnh Tiến Đạt 01/04/2017 lúc 16:28

Bài gì khó thế !??? ‹(•¿•)›

Lê Đắc Đạt 02/04/2017 lúc 10:16

kho the

phạm kiều trinh 02/04/2017 lúc 10:08

khó quá

Đinh Đức Hùng 04/02/2017 lúc 15:01

\(\frac{a}{b}=\frac{14}{22}=\frac{7}{11}\Rightarrow\frac{a}{7}=\frac{b}{11}=\frac{a+b}{7+11}=\frac{M}{18}\)

\(\frac{c}{d}=\frac{11}{13}\Rightarrow\frac{c}{11}=\frac{d}{13}=\frac{c+d}{11+13}=\frac{M}{24}\)

\(\frac{e}{f}=\frac{13}{17}\Rightarrow\frac{e}{13}=\frac{f}{17}=\frac{e+f}{13+17}=\frac{M}{30}\)

Mà M là số tự nhiên => M là bội chung nhỏ nhất của 18; 24; 30

18 = 32.2 ; 24 = 3.23 ; 30 = 2.3.5

=> BCNN (18;24;30 ) = 32.23.5 = 360

Hay M = 360

pham thi ha linh 04/10/2015 lúc 09:04

Ta có : \(\frac{a}{2b}\) = \(\frac{b}{2c}\) = \(\frac{c}{2d}\) =\(\frac{d}{2a}\) =\(\frac{a+b+c+d}{2\left(a+b+c+d\right)}\) =\(\frac{1}{2}\) ( a,b,c,d>0)

\(\Rightarrow\) \(\frac{a}{2b}\) =\(\frac{1}{2}\) \(\Rightarrow\) a=b (1)                          \(\frac{c}{2d}\) =\(\frac{1}{2}\)\(\Rightarrow\)c=d (3)

       \(\frac{b}{2c}\) = \(\frac{1}{2}\) \(\Rightarrow\) b=c (2)                          \(\frac{d}{2a}\)=\(\frac{1}{2}\) \(\Rightarrow\) d=a(4) 

Từ (1) ,(2) ,(3) và (4) \(\Rightarrow\)a=b=c=d (5) 

Từ (5) ta thấy :a=b ,a=c ,a=d 

\(\Rightarrow\)\(\frac{2011a-200b}{c+d}\) + \(\frac{2011b-2010c}{a+d}\) +\(\frac{2011c-2010d}{a+b}\) + \(\frac{2011d-2010a}{b+c}\) 

\(\frac{2011a-2010b}{a+a}\) + \(\frac{2011a-2010a}{a+a}\) + \(\frac{2011a-2010a}{a+a}\) + \(\frac{2011a-2010a}{a+a}\)

 = \(\frac{2011a-2010a+2011a-2010a+2011a-2010a+2011a-2010a}{2a}\)

\(\frac{a+a+a+a}{2a}\)\(\frac{4a}{2a}\)=2 

KL : \(\frac{a}{2b}\) = \(\frac{b}{2c}\) = \(\frac{c}{2d}\) = \(\frac{d}{2a}\)(a,b,c,d>0) thì A =2

   

Thần Băng 29/08/2016 lúc 21:30
Gọi tổng số gói tăm 3 lớp cùng mua là x ( x là số tự nhiên khác 0) Số gói tăm dự định chia chia cho 3 lớp 7A, 7B, 7C lúc đầu lần lượt là: a, b, c Ta có: (1) Số gói tăm sau đó chia cho 3 lớp lần lượt là a’, b’, c’, ta có: (2) So sánh (1) và (2) ta có: a > a’; b=b’; c < c’ nên lớp 7C nhận nhiều hơn lúc đầu Vây: c’ – c = 4 hay Vậy số gói tăm 3 lớp đã mua là 360 gói
tuan va manh 26/03/2017 lúc 19:43

= 360 goi

Nguyen minh hieu 20/02/2017 lúc 20:15

360 gói

Trần Thị Loan Quản lý 25/05/2015 lúc 20:55

Số đó chia hết cho 18 => chia hết cho 2 và 9

=> số đó có tận cùng là chữ số chẵn và có tổng các chữ số chia hết cho 9

Chữ số tận cùng chẵn nên chỉ có  thể lớn nhất bằng 8; mỗi chữ số còn lại lớn nhất = 9

=> Tổng các 3 chữ số lớn nhất = 9+ 9 + 8 = 26

Tổng các chữ số chia hết cho 9 => chỉ có thể = 9 hoặc 18

Gọi 3 chữ số đó là a; b ; c và \(\frac{a}{1}=\frac{b}{2}=\frac{c}{3}\)

+) Nếu a+ b + c = 9.

ta có:   \(\frac{a}{1}=\frac{b}{2}=\frac{c}{3}=\frac{a+b+c}{1+2+3}=\frac{9}{6}=\frac{3}{2}\)=> a = 3/2 loại 

+) Vậy a + b + c = 18

=> \(\frac{a}{1}=\frac{b}{2}=\frac{c}{3}=\frac{a+b+c}{1+2+3}=\frac{18}{6}=3\)

=> a = 3.1 =3

b = 2.3 =6; c = 3.3 = 9

Vì chữ số tận cùng chẵn nên số cần tìm là 396 hoặc 936 

thien ty tfboys 25/05/2015 lúc 20:48

 Gọi chữ số nhỏ nhất là a => số có 3 chữ số là a, 2a, 3a với 3a ≤ 9 => a ≤ 3. Do số cần tìm chia hết cho 18, tức chia hết cho 9 nên (a + 2a + 3a) = 6a chia hết cho 9 => a chia hết cho 3, vậy a = 3 => 3 chữ số là 3, 6, 9 
Số cần tìm là số chẵn do chia hết cho 2 vậy chữ số cuối là 6 
=> số cần tìm là 396 hoặc 936

Adella Ngọc 12/11/2016 lúc 20:36

396 hoặc 936 bạn ak

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí

Có thể bạn quan tâmTài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: