Giúp tôi giải toán và làm văn


Phạm Nhật Quang 23 tháng 11 2015 lúc 18:57
Báo cáo sai phạm

Vận tốc của Nam so với bẮc là 2/3 nghĩa là Nam đi chậm hơn. Nam đi đựoc 2 phần đường thì Bắc đi đựoc 3 phần đường. 
Khi 2 người gặp nhau là đã trọn quãng đừong AB rồi. Lại thêm thời gian của Nam đi so với Bắc chỉ là 3/4 Nên quãng đừong đi của Nam so với BẮc là : 
2/3.3/4=1/2 (vì quãng đường= vận tốc.thời gian). Nên khi chia quãng đường ra làm 3 phần thì 
Nam đi được: 
31,5:(1+2)=10,5km 
Bắc đi được : 
31,5:(1+2).2=21 km

Đọc tiếp...
Lê Mạnh Tiến Đạt 2 tháng 4 2017 lúc 6:29
Báo cáo sai phạm

Nam đi được \(10,5km\)

Bắc đi được \(21km\)

Đọc tiếp...
Hoàng Tử Bóng Đêm 2 tháng 4 2017 lúc 6:52
Báo cáo sai phạm

Nam đi được 10,5km

Bắc đi được 21 km

Đọc tiếp...
hoang viet nhat Hôm qua lúc 15:26
Báo cáo sai phạm

\(\Rightarrow\frac{x}{15}=\frac{y}{20};\frac{y}{20}=\frac{z}{28}\)

\(\Rightarrow\frac{x}{15}=\frac{y}{20}=\frac{z}{28}\)

\(\Rightarrow\frac{2x}{30}=\frac{3y}{60}=\frac{z}{28}\)

+ Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có :

\(\frac{2x}{30}=\frac{3y}{60}=\frac{z}{28}=\frac{2x+3y-z}{30+60-28}=\frac{124}{62}=2\)

Suy ra \(\frac{2x}{30}=2\Rightarrow x=30\)

              \(\frac{3y}{60}=2\Rightarrow y=40\)

                 \(\frac{z}{28}=2\Rightarrow z=56\)

         Vậy \(x=30;y=40;z=56\)

       Chúc bạn học tốt !!!

Đọc tiếp...
Lê Thạch Hôm qua lúc 15:49
Báo cáo sai phạm

bạn cũng xem shin à ( mình đặcbiệt thích shin tập dài )

kb nhé (mình cùng xem )

Đọc tiếp...
Lê Thạch Hôm qua lúc 15:46
Báo cáo sai phạm

ta có: \(\frac{x}{15}=\frac{y}{20};\frac{y}{20}=\frac{z}{28}\)

  => \(\frac{x}{15}=\frac{y}{20}=\frac{z}{28}\)

  Dựa vào tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có:

   \(\frac{x}{15}=\frac{y}{20}=\frac{z}{28}=\frac{2x+3y-z}{30+60-28}=\frac{124}{62}=2\)

  + \(\frac{x}{15}=2=>\frac{x}{15}=\frac{30}{15}=>x=30\)

   + \(\frac{y}{20}=2=>\frac{y}{20}=\frac{40}{20}=>y=40\)

   + \(\frac{z}{28}=2=>\frac{z}{28}=\frac{56}{28}=>z=56\)

Đọc tiếp...
trieu dang 2 tháng 7 2015 lúc 21:56
Báo cáo sai phạm

x:y:z= 4:5:6

=>x/4=y/5=z/6

=>x2/16=2y2/50=z2/36

áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có:

x2/16=2y2/50=z2/36=x^2-  2y^2+ z^2/16-50+36=18/2=9

suy ra x2/16=9 =>x2=144 =>x=12 hoặc x=-12

2y2/50=9 =>y2=225 => y=15 hoặc y=-15

z2/36=9 =>z2=324 =>z=18 hoặc z=-18

Đọc tiếp...
I have a crazy idea 8 tháng 8 2017 lúc 15:13
Báo cáo sai phạm

\(x:y:z=4:5:6\Rightarrow\frac{x}{4}=\frac{y}{5}=\frac{z}{6}\)và x2 - 2y2 + z2 = 18 

\(\Rightarrow\frac{x}{4}=\frac{x^2}{4^2}=\frac{x^2}{16}\)

\(\Rightarrow\frac{y}{5}=\frac{2y^2}{2.5^2}=\frac{2y^2}{50}\)

\(\Rightarrow\frac{z}{6}=\frac{z^2}{6^2}=\frac{z^2}{36}\)

Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau, ta có: 

\(\frac{x^2}{16}=\frac{2y^2}{50}=\frac{z^2}{36}=\frac{x^2-2y^2+z^2}{16-50+36}=\frac{18}{2}=9\)

\(\frac{x^2}{16}=9\Rightarrow x^2=9.16=x^2=144\Rightarrow x=12\)

\(\frac{2y^2}{50}=9\Rightarrow2y^2=9.50=2y^2=450=y^2=450:2=y^2=225\Rightarrow y=15\)

\(\frac{z^2}{36}=9\Rightarrow z^2=9.36=z^2=324\Rightarrow z=18\)

Vậy......

Đọc tiếp...
ZoZ Kệ Tao OK ZoZ 2 tháng 9 2018 lúc 14:32
Báo cáo sai phạm

Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau

\(\frac{x}{5}=\frac{y}{7}=\frac{z}{9}=\frac{x-y+z}{5-7+9}=\frac{315}{7}=45\)

  suy ra:   x/5 = 45   =>  x  =  225

               y/7 = 45  =>  y  =  315

               z/9 = 45  =>  z  =  405

Đọc tiếp...
Nguyễn Trần Phương Quỳnh 17 tháng 6 2015 lúc 19:23
Báo cáo sai phạm

\(\frac{x}{2}=\frac{y}{3}\Rightarrow\frac{x}{8}=\frac{y}{12}\)

\(\frac{y}{4}=\frac{z}{5}\Rightarrow\frac{y}{12}=\frac{z}{15}\)
\(\Rightarrow\frac{x}{8}=\frac{y}{12}=\frac{z}{15}\)
\(Đặt\frac{x}{8}=\frac{y}{12}=\frac{z}{15}=k\Rightarrow x=8k;y=12k;z=15k\)

MÀ  \(x+y-z=10\)
\(\Rightarrow8k+12k-15k=10\)
\(\Rightarrow k\left(8+12-15\right)=10\)
\(\Rightarrow5k=10\)
\(\Rightarrow k=2\)
\(\Rightarrow x=8.2=16\)
\(\Rightarrow y=10.2=20\)
\(\Rightarrow z=15.2=30\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Quốc An 17 tháng 6 2015 lúc 19:16
Báo cáo sai phạm

x/2=y/3

=>x/8=y/12(1)

y/4=z/5

=>y/12=z/15(2)

từ 1 và 2=>x/8=y/12=z/15

áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có:

x/8=y/12=z/15=x+y+z/8+12-15=10/5=2

=>x/8=2<=>x=16

y/12=2<=>y=24

z/15=2<=>z=30

vậu x=16,y=24,z=30

Đọc tiếp...
vương gia kiệt 29 tháng 9 2017 lúc 19:42
Báo cáo sai phạm

PHẢI LÀ 2.12=24 CHỨ

Đọc tiếp...
Thần Đồng Bóng Đá 4 tháng 4 lúc 9:46
Báo cáo sai phạm

Ta có : \(\frac{x}{2}=\frac{y}{3}\)

\(\Leftrightarrow\frac{x^2}{4}=\frac{y^2}{9}\)

Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau , ta có :

\(\frac{x^2}{4}=\frac{y^2}{9}=\frac{x^2+y^2}{4+9}=\frac{52}{13}=4=2^2\)

\(\Rightarrow\hept{\begin{cases}x=\sqrt{2^2}.2=4\\y=\sqrt{2^2}.3=6\end{cases}}\)

Đọc tiếp...
trần như 15 tháng 6 2015 lúc 19:54
Báo cáo sai phạm

ta có: \(\frac{x}{2}=\frac{y}{3}\)\(\Rightarrow\)\(\frac{x^2}{2^2}=\frac{y^2}{3^2}\)

áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, ta có:

\(\frac{x^2}{2^2}=\frac{y^2}{3^2}=\frac{x^2+y^2}{2^2+3^2}=\frac{52}{13}=4\)

\(\frac{x^2}{2^2}=4\Rightarrow x=\sqrt{4\cdot2^2}=4\)

\(\frac{y^2}{3^2}=4\Rightarrow y=\sqrt{4\cdot3^2}=6\)

Vậy x = 4, y = 6

Đọc tiếp...
SAD 2 tháng 9 2018 lúc 1:33
Báo cáo sai phạm

\(\frac{x}{2}=\frac{3}{y}=k\)

=>   \(x=2k;\)\(y=3k\)

Thay vào:   \(x^2+y^2=52\)

Tính đc:   \(k=\pm2\)

Đọc tiếp...
Lam Vu Thien Phuc 19 tháng 7 2015 lúc 16:21
Báo cáo sai phạm

a) Do \(\frac{a}{c}=\frac{c}{b}\) nên ab = c2

Thế vào \(\frac{a^2+c^2}{b^2+c^2}\) , ta có \(\frac{a^2+ab}{b^2+ab}=\frac{a\left(a+b\right)}{b\left(a+b\right)}=\frac{a}{b}\) ( ĐPCM)

b) Thế vào \(\frac{b^2-a^2}{a^2+c^2}\) , ta có \(\frac{b^2-a^2}{a^2+ab}=\frac{\left(b+a\right)\left(b-a\right)}{a\left(a+b\right)}\)\(=\frac{b-a}{a}\) ( ĐPCM )

Đọc tiếp...
Thần Đồng Bóng Đá 5 tháng 4 lúc 21:31
Báo cáo sai phạm

 Vì \(\frac{a}{c}=\frac{c}{b}\Rightarrow ab=c^2\)

Thay vào ta có :

\(\frac{a^2+c^2}{b^2+c^2}=\frac{aa+ab}{bb+ab}=\frac{a\left(a+b\right)}{b\left(a+b\right)}=\frac{a}{b}\left(đpcm\right)\)

Đọc tiếp...
Phan Kim Oanh Hôm kia lúc 14:18
Báo cáo sai phạm

ỦA .cái này thì bn nào coppy bn nào

Đọc tiếp...
okazaki * Nightcore - Cứ Thế Mong Chờ * boy 2k7 18 tháng 8 lúc 20:34
Báo cáo sai phạm

trả lời 

10 tờ => 2 000 đồng

2 tờ => 10 000 đồng 

4 tờ => 5 000 đồng

hok tốt

Đọc tiếp...
okazaki * Nightcore - Nỗi đau từ một người đến sau * 18 tháng 8 lúc 20:31
Báo cáo sai phạm

đáp số

10 tờ = 2000 đồng

4 tờ = 5000 đồng 

2 tờ = 10000 đồng

Đọc tiếp...
tuan kiet pham Hôm kia lúc 19:49
Báo cáo sai phạm

10 tờ => 2.000đ

2 tờ => 10.000đ

4 tờ => 5000đ

#Học tốt#

Đọc tiếp...
Setsuko 21 tháng 2 lúc 20:23
Báo cáo sai phạm

Đặt a/b=c/d=k => a=bk, c=dk thay vào ta có

VT=a^2+ac/c^2-ac=(bk)^2+bkdk/(dk)^2-bkdk=bk^2(b+d)/dk^2(b-d)=b(b+d)/d(d-b)

VP=b^2+bd/d^2-bd=b(b+d)/d(d-b)=VT (dpcm)

K mk nha 

Đọc tiếp...
Đặng Quỳnh Ngân 3 tháng 10 2016 lúc 7:58
Báo cáo sai phạm

bn dào khánh linh có vẻ jioi, mk làm 1 câu rùi bn lam tip, nếu k lam dc nt cho mk

a) x/6 = y/10

bn bình phuong tlt trên va nhân 2 ty số đầu mhe: 

x/6 = x2/36 = 2x2/72

y/10 = y2/100

đến đây thì dễ rùi, nếu hiu dc thi cám ơn mk đi vi mk dăt tay bn 

cung nhau di tren con dg tuoi sang

Đọc tiếp...
Devil 2 tháng 10 2016 lúc 21:34
Báo cáo sai phạm

a)10x=6y=>\(5x=3y\Rightarrow\frac{x}{3}=\frac{y}{5}=\frac{2x^2-y^2}{18-25}=\frac{-28}{-7}=4\)

b) \(\frac{x^3}{8}=\frac{x}{2}\)

\(\frac{y^3}{64}=\frac{y}{4}\)

\(\frac{z^3}{216}=\frac{z}{6}\)

=>........ áp dụng t.chất dãy tỉ số = nhau

c)

\(\frac{2x+1}{5}=\frac{3y-2}{7}=\frac{2x+3y-1}{6x}=\frac{2x+1+3y-2}{5+7}=\frac{2x+3y-1}{12}\)

=>\(\frac{2x+3y-1}{6x}=\frac{2x+3y-1}{12}\)

=>6x=12( cùng  tử)

=>x=2

Đọc tiếp...
Tiêu Chiến CTV 18 tháng 8 lúc 9:14
Báo cáo sai phạm

Ta có : \(\frac{a+b}{a-b}=\frac{c+a}{c-a}=k\)

=> a + b = \(k(a-b)\); c + a = \(k(c-a)\)

=> \(a(1-k)=-b(1+k);c(1-k)=-a(1+k)\)

=> \(\frac{a(1-k)}{c(1-k)}=\frac{-b(1+k)}{-a(1+k)}=\frac{a}{c}=\frac{b}{a}\)=> a2 = bc

Đọc tiếp...
hoàng thành luân 20 tháng 9 2017 lúc 19:32
Báo cáo sai phạm

a 1,75 * 34= 2 * 29,75
   1,75/2 = 29,75/34    34/2 = 29,75/1,75   1,75/29,75 = 2/34    1,75/2 = 29,75/34
    chúc bạn học tốt

Đọc tiếp...
ღ_Giang Thần_ღ CTV 10 tháng 11 2018 lúc 0:14
Báo cáo sai phạm

\(\frac{3x-2y}{37}=\frac{5y-3z}{15}=\frac{2z-5x}{2}=\)

\(\frac{3xz-2yz}{37z}=\frac{5yx-3zx}{15x}=\frac{2zy-5xy}{2y}=\frac{3xz-2yz+5yx-3zx+2zy-5xy}{37z+15x+2y}=0\)(t/c dãy tỉ số bằng nhau)

\(\frac{3x-2y}{37}=0\Rightarrow3x=2y\Rightarrow\frac{x}{2}=\frac{y}{3}\left(1\right)\)

\(\frac{5y-3z}{15}=0\Rightarrow5y=3z\Rightarrow\frac{z}{5}=\frac{y}{3}\left(2\right)\)

\(\frac{2z-5x}{2}=0\Rightarrow2z=5x\Rightarrow\frac{x}{2}=\frac{z}{5}\left(3\right)\)

\(\Rightarrow\frac{x}{2}=\frac{y}{3}=\frac{z}{5}=\frac{10x}{20}=\frac{3y}{9}=\frac{2z}{10}=\frac{10x-3y-2z}{20-9-10}=\frac{-4}{1}=-4\)

\(x=-8,y=-12,z=-20\)

Đọc tiếp...
Trần Thị Loan Quản lý 6 tháng 6 2015 lúc 20:17
Báo cáo sai phạm

giả thiết => \(\frac{a_1}{a_2}=\frac{a_2}{a_3};\frac{a_2}{a_3}=\frac{a_3}{a_4}\) => \(\frac{a_1}{a_2}=\frac{a_2}{a_3}=\frac{a_3}{a_4}\)

=> \(\frac{a^3_1}{a^3_2}=\frac{a^3_2}{a^3_3}=\frac{a^3_3}{a^3_4}\)\(\frac{a^3_1+a^3_2+a^3_3}{a^3_2+a^3_3+a^3_4}\)

=> \(\frac{a^3_1+a^3_2+a^3_3}{a^3_2+a^3_3+a^3_4}=\left(\frac{a_1}{a_2}\right)^3=\frac{a_1}{a_2}.\frac{a_2}{a_3}.\frac{a_3}{a_4}=\frac{a_1}{a_4}\)

=> đpcm 

Đọc tiếp...
ĐÔ RÊ MON 12 tháng 7 2015 lúc 16:53
Báo cáo sai phạm

1) áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có:

\(\frac{3x+2}{5x+7}=\frac{3x-1}{5x+1}=\frac{\left(3x+2\right)-\left(3x-1\right)}{\left(5x+7\right)-\left(5x+1\right)}=\frac{3x+2-3x+1}{5x+7-5x-1}=\frac{3}{6}=\frac{1}{2}\)

suy ra :

\(\frac{3x-1}{5x+1}=\frac{1}{2}\Rightarrow\left(5x+1\right).1=\left(3x-1\right).2\)

=> 5x+1=6x-2

5x-6x=-2-1

-x=-3

x=3

2)áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có;

\(\frac{x+1}{2x+1}=\frac{0,5x+2}{x+3}=\frac{\left(x+1\right)-2.\left(0,5x+2\right)}{\left(2x+1\right)-2.\left(x+3\right)}=\frac{x+1-x-4}{2x+1-2x-6}=\frac{-3}{-5}=\frac{3}{5}\)

suy ra:

\(\frac{x+1}{2x+1}=\frac{3}{5}\Rightarrow\left(2x+1\right).3=\left(x+1\right).5\)

=>6x+3=5x+5

6x-5x=5-3

x=2

Đọc tiếp...
Vương Thị Diễm Quỳnh 28 tháng 9 2016 lúc 6:33
Báo cáo sai phạm

\(\frac{7}{x-1}=\frac{x+1}{9}\)

\(=>7.9=\left(x-1\right).\left(x+1\right)\)

\(=>63=x^2-1\)

\(=>x^2=64\)

\(=>x=\sqrt{64}=8\)

Đọc tiếp...
lê duy mạnh 15 tháng 8 lúc 8:08
Báo cáo sai phạm

thiếu đk x khác 1

Đọc tiếp...
Vũ Tiến Đạt [ RBL ] ❧KIA ☙ 4 tháng 6 lúc 21:40
Báo cáo sai phạm

Do số cần tìm chia hết cho18 nên nó chia hết cho 2 và 9
=> chữ số tận cùng của số đó là số chẵn và tổng các chữ số của số đó chia hết cho 9
Do các chữ số tỷ lệ theo 1:2:3 thì có các bộ là (1; 2; 3), (2; 4; 6), (3; 6; 9)
Tổng các chữ số chia hết cho 9 thì chỉ có bộ (3; 6; 9) thỏa mãn
Do chữ số cuối cùng là chẵn nên chữ số hàng đơn vị là 6
Số cần tìm là 936 hoặc 396

Đọc tiếp...
︵✿ ๖ۣۜNɠυүễη ๖ۣۜHυү ๖ۣۜTú‿✿ [ RBL ] ❧MMM☙ 4 tháng 6 lúc 21:38
Báo cáo sai phạm

Gọi x là số cần tìm và a,b,c là lần lượt các số của nó ( x thuộc N* )
x chia hết cho 18 suy ra x chia hết cho 2 vậy x chẵn
Ta có a,b,c tỉ lệ với 1:2:3 thì nhân theo hệ quả ta được các số : 123, 246, 369
Mà x chia hết cho 9 suy ra x chia hết cho 3
Thỏa mãn điều kiện trên ta được các số 396 và 936
Vì x chia hết cho 18 suy ra x = 936
==> x = 936

Đọc tiếp...
☘ Hoàng Long ༂☆[ RBL] ❧ JB ☙ 4 tháng 6 lúc 21:36
Báo cáo sai phạm

Gọi chữ số nhỏ nhất là x
=> Ba chữ số theo tỉ lệ là: x, 2x, 3x với 3x ≤ 9
=> x ≤ 3 (1)
Vì số cần tìm chia hết cho 18, nghĩa là chia hết cho 9
Nên (x + 2x + 3x) = 6x chia hết cho 9
=> x chia hết cho 3 (2)
Từ (1) & (2), suy ra: x = 3
=> Ba chữ số là 3, 6, 9 
Theo đề bài số cần tìm chia hết cho 18 (18 là số chẵn), nghĩa là chia hết cho 2, vậy chữ số cuối phải là 6 
=> Số cần tìm là 396 hoặc 936

P/S: Chúc bạn học tốt !!!

Đọc tiếp...
Lê Minh Anh 10 tháng 8 2016 lúc 10:42
Báo cáo sai phạm

\(\frac{x-1}{2}=\frac{y+3}{4}=\frac{z-5}{6}\Rightarrow\frac{3x-3}{6}=\frac{4y+12}{16}=\frac{5z-25}{30}\)

Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có:

\(\frac{3x-3}{6}=\frac{4y+12}{16}=\frac{5z-25}{30}=\frac{\left(5z-25\right)-\left(3x-3\right)-\left(4y+12\right)}{30-6-16}\)\(=\frac{5z-25-3x+3-4y-12}{30-6-16}=\frac{\left(5z-3x-4y\right)-\left(25-3+12\right)}{8}=\frac{50-34}{8}=\frac{16}{8}=2\)

Khi đó:\(\frac{3x-3}{6}=2\Rightarrow\frac{x-1}{2}=2\Rightarrow x=5;\frac{4y+12}{16}=2\Rightarrow\frac{y+3}{4}=2\Rightarrow y=5\)

\(\frac{5z-25}{30}=2\Rightarrow\frac{z-5}{6}=2\Rightarrow z=17\)

Đọc tiếp...
Đinh Tuấn Việt Hiệp sĩ 1 tháng 6 2015 lúc 11:24
Báo cáo sai phạm

Từ \(\frac{a}{b}=\frac{c}{d}\) => \(\frac{a}{c}=\frac{b}{d}\) => \(\frac{5a}{5c}=\frac{3b}{3d}\) (vì \(\frac{5a}{5c}=\frac{a}{c}\) ; \(\frac{3b}{3d}=\frac{b}{d}\))

Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có :

\(\frac{5a}{5c}=\frac{3b}{3d}=\frac{5a+3b}{5c+3d}=\frac{5a-3b}{5c-3d}\) (1)

Từ (1) , áp dụng tính chất của tỉ lệ thức ta được :

\(\frac{5a+3b}{5a-3b}=\frac{5c+3d}{5c-3d}\) => ĐPCM

 

Đọc tiếp...
tth CTV 20 tháng 3 2018 lúc 14:14
Báo cáo sai phạm

Sorry,Ghi sai chính tả một chút: 

"\(\frac{3b}{3d}\)rút gọn ta được \(\frac{b}{d}\)"

   Ghi lại như thế mới đúng nha man!

Chúc man học giỏi!

Đọc tiếp...
tth CTV 20 tháng 3 2018 lúc 14:11
Báo cáo sai phạm

Ta có: \(\frac{a}{b}=\frac{c}{d}\Leftrightarrow\frac{a}{c}=\frac{b}{d}\Leftrightarrow\frac{5a}{5c}=\frac{3b}{3b}\)(rút gọn \(\frac{5a}{5c}\)ta được \(\frac{a}{c}\),rút gọn \(\frac{3b}{3d}\)ta được \(\frac{b}{c}\))

Áp dụng tính chất tỉ dãy số bằng nhau. Ta có:

\(\frac{a}{c}=\frac{b}{d}=\frac{5a}{5c}=\frac{3b}{3d}=\frac{5a+3b}{5c+3d}=\frac{5a-3b}{5c-3d}\)(*)

Từ (*), áp dụng tính chất tỉ lệ thức, ta được:

\(\frac{5a+3b}{3a-3b}=\frac{5c+3d}{5c-3d}^{\left(đpcm\right)}\)

P/s: Mình hiểu sao thì mình làm vậy thôi nha! Sai thôi nha các bạn

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: