Giúp tôi giải toán và làm văn


Thần Băng 29 tháng 8 2016 lúc 21:30
Báo cáo sai phạm
Gọi tổng số gói tăm 3 lớp cùng mua là x ( x là số tự nhiên khác 0) Số gói tăm dự định chia chia cho 3 lớp 7A, 7B, 7C lúc đầu lần lượt là: a, b, c Ta có: (1) Số gói tăm sau đó chia cho 3 lớp lần lượt là a’, b’, c’, ta có: (2) So sánh (1) và (2) ta có: a > a’; b=b’; c < c’ nên lớp 7C nhận nhiều hơn lúc đầu Vây: c’ – c = 4 hay Vậy số gói tăm 3 lớp đã mua là 360 gói
Đọc tiếp...
Rem 21 tháng 4 2018 lúc 5:40
Báo cáo sai phạm

la

360 goi

hok tot

Đọc tiếp...
tuan va manh 26 tháng 3 2017 lúc 19:43
Báo cáo sai phạm

= 360 goi

Đọc tiếp...
giang ho dai ca Hiệp sĩ 20 tháng 5 2015 lúc 19:21
Báo cáo sai phạm

xem ở đây nè   :          http://olm.vn/hoi-dap/question/80837.html

nhớ đúng nhé

Đọc tiếp...
HỒ DIỆU LINH 15 tháng 1 lúc 20:59
Báo cáo sai phạm

trong sgk có mà

hok tốt

Đọc tiếp...
titanic 12 tháng 12 2016 lúc 18:16
Báo cáo sai phạm

Là 7 và 20 nhé bạn

k mình nha

bạn @@@@@@@@

Đọc tiếp...
Khánh 24 tháng 9 2018 lúc 12:37
Báo cáo sai phạm

7 và 20

Đọc tiếp...
Pham Van Hai 14 tháng 10 2017 lúc 21:49
Báo cáo sai phạm

7 và 20

Đọc tiếp...
Sorou_ 21 tháng 12 2019 lúc 9:37
Báo cáo sai phạm

Có: \(\frac{3a+b+2c}{2a+c}=\frac{a+3b+c}{2b}=\frac{a+2b+2c}{b+c}\)

\(\Rightarrow\frac{a+b+c+2a+c}{2a+c}=\frac{a+b+c+2b}{2b}=\frac{a+b+c+b+c}{b+c}\)

\(\Rightarrow\frac{a+b+c}{2a+c}+1=\frac{a+b+c}{2b}+1=\frac{a+b+c}{b+c}+1\)

\(\Rightarrow\frac{a+b+c}{2a+c}=\frac{a+b+c}{2b}=\frac{a+b+c}{b+c}\)

\(\Rightarrow2a+c=2b=b+c\)

\(\Rightarrow\hept{\begin{cases}c=b\\a=\frac{1}{2}b\end{cases}}\)

Thay vào biểu thức trên , ta được:

\(P=\)\(\frac{\left(\frac{1}{2}b+b\right)\left(b+b\right)\left(b+\frac{1}{2}b\right)}{\frac{1}{2}b.b.b}=9\)

Vậy \(P=9\)

Đọc tiếp...
Trần thị Loan 21 tháng 1 2015 lúc 23:38
Báo cáo sai phạm

2x3 - 1 = 15 =>2x3 =16 => x3 =8 => x= 2

Vì \(\frac{x+16}{9}=\frac{y-25}{16}=\frac{z+9}{25}=\frac{x+16+y-25+z+9}{9+16+25}=\frac{x+y+z}{50}\)nên \(\frac{x+y+z}{50}=\frac{x+16}{9}=\frac{2+16}{9}=2\)

=> x+y+z=2.50 = 100

Đọc tiếp...
giang ngoc linh 13 tháng 10 2018 lúc 20:57
Báo cáo sai phạm

bằng 100 nhé bạn

Đọc tiếp...
Le Manh Hung 17 tháng 4 2019 lúc 20:46
Báo cáo sai phạm

ta co ax=by=cz 

suy ra x/(1/a)=y/(1/b)=z/(1/c)=k

suy ra x=k/a ; y=k/b ; z=k/c

ma xyz=8/abc suy ra k/a*k/b*k/c=k^3=8

suy ra k=2

suy ra x=2/a;y=2/b;z=2/c

Đọc tiếp...
Huỳnh Thị Minh Huyền 9 tháng 8 2015 lúc 21:09
Báo cáo sai phạm

gọi 3 cạnh tam giác lần lượt là a;b;c

theo đề bài ta có

\(\frac{a}{2}=\frac{b}{4}=\frac{c}{5}\) và a+b+c=22

theo tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có

\(\frac{a}{2}=\frac{b}{4}=\frac{c}{5}=\frac{a+b+c}{2+4+5}=\frac{ 22}{11}=2\)

ta được

a/2=2                b/4=2                 c/5=2

a=2x2                b=2x4                c=2x5

a=4                    b=8                    c=10

vậy độ dài các cạnh tam giác lần lượt là 4cm,8cm,10cm

Đọc tiếp...
Nguyễn Lương Bảo Tiên 9 tháng 8 2015 lúc 21:05
Báo cáo sai phạm

Gọi độ dài các cạnh là a;b;c (a;b;c > 0)

Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có

\(\frac{a}{2}=\frac{b}{4}=\frac{c}{5}=\frac{a+b+c}{2+4+5}=\frac{22}{11}=2\)

\(\Rightarrow a=4;b=8;c=10\)

Vậy độ dài các cạnh của tam giác là 4;8;10 cm

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Vân Anh 7 tháng 12 2017 lúc 19:06
Báo cáo sai phạm

Các cạnh của một tam giác có số đo tỉ lệ với các số 3;5;7.Tính số đo mỗi cajnhcura tam giác đó, biết chu vi của nó là 40cm

Đọc tiếp...
T.Ps 27 tháng 7 2019 lúc 10:28
Báo cáo sai phạm

#)Góp ý :

Thì đó ý a) lỗi rùi bn ak, không thể > 11 nhé

Để mk c/m cho xem :

Đặt \(A=\frac{a}{a+b}+\frac{b}{b+c}+\frac{c}{c+a}\)

Ta có :

\(\frac{a}{a+b}+\frac{b}{b+C}+\frac{c}{c+a}>\frac{a}{a+b+c}+\frac{b}{a+b+c}+\frac{c}{a+b+c}=1\left(1\right)\)

\(\frac{a}{a+b}+\frac{b}{b+c}+\frac{c}{c+a}< \frac{a+c}{a+b+c}+\frac{b+a}{a+b+c}+\frac{c+b}{a+b+c}=2\left(2\right)\)

Từ (1) và (2) \(\Rightarrow1< A< 2\)

\(\Rightarrow\) A không thể lớn hơn 11

Đọc tiếp...
dao xuan tung 27 tháng 7 2019 lúc 10:55
Báo cáo sai phạm

Lon hon 1

Đọc tiếp...
dao xuan tung 27 tháng 7 2019 lúc 10:17
Báo cáo sai phạm

Ko phải đâu hai đề khác nhau nha

Đọc tiếp...
trần như 24 tháng 7 2015 lúc 20:22
Báo cáo sai phạm

sửa lại:

Gọi diện tích 3 hình vuông đó lần lượt là: a2, b2, c2

Cạnh hình vuông thứ nhất là: a

Cạnh hình vuông thứ hai là:   b

Cạnh hình vuông thứ ba là:    c

                Theo bài ra, ta có:

 \(\frac{a}{\frac{1}{5}}=\frac{b}{\frac{1}{6}}=\frac{c}{\frac{1}{10}}\)  và  a2 + b2 + c2 = 70

     Ta có:    \(\frac{a}{\frac{1}{5}}=\frac{b}{\frac{1}{6}}=\frac{c}{\frac{1}{10}}\Rightarrow\)\(\frac{a}{\frac{1}{5}}=\frac{b}{\frac{1}{6}}=\frac{c}{\frac{1}{10}}=\frac{a^2}{\left(\frac{1}{5}\right)^2}=\frac{b^2}{\left(\frac{1}{6}\right)^2}=\frac{c^2}{\left(\frac{1}{10}\right)^2}\)

            Áp dụng tính chất day tỉ số bằng nhau, có

       \(\frac{a^2}{\left(\frac{1}{5}\right)^2}=\frac{b^2}{\left(\frac{1}{6}\right)^2}=\frac{c^2}{\left(\frac{1}{10}\right)^2}\)\(=\frac{a^2+b^2+c^2}{\left(\frac{1}{5}\right)^2+\left(\frac{1}{6}\right)^2+\left(\frac{1}{10}\right)^2}=\frac{70}{\frac{7}{90}}=900\)

Suy ra:  \(\frac{a^2}{\left(\frac{1}{5}\right)^2}=900\Rightarrow a=\sqrt{900\cdot\left(\frac{1}{5}\right)^2}=6\)

\(\frac{b^2}{\left(\frac{1}{6}\right)^2}=900\Rightarrow b=\sqrt{900\cdot\left(\frac{1}{6}\right)^2}=5\)

\(\frac{c^2}{\left(\frac{1}{10}\right)^2}=900\Rightarrow c=\sqrt{900\cdot\left(\frac{1}{10}\right)^2}=3\)

Vậy ........

Đọc tiếp...
Trần Thị Loan Quản lý 24 tháng 7 2015 lúc 20:12
Báo cáo sai phạm

Gọi 3 cạnh hình vuông là a; b; c.

Tổng diện tích 3 hình vuông là: a+ b+ c= 70 

Theo bài cho ta có: 5a = 6b = 10c => \(\frac{5a}{30}=\frac{6b}{30}=\frac{10c}{30}\) => \(\frac{a}{6}=\frac{b}{5}=\frac{c}{3}\)=> \(\frac{a^2}{36}=\frac{b^2}{25}=\frac{c^2}{9}=\frac{a^2+b^2+c^2}{36+25+9}=\frac{70}{70}=1\)

a2/ 36 = 1 => a= 36 => a = 6 (do a là độ dài đoạn thẳng)

b= 25 => b = 5

c2 = 9 => c = 3

Vậy..

Đọc tiếp...
Chiến Trình 11 tháng 3 2015 lúc 22:36
Báo cáo sai phạm

Eriko  mày thiểu năng à cái này là toán NÂNG CAO violympic lớp 7 ngăn

Đọc tiếp...
Eriko 11 tháng 3 2015 lúc 21:19
Báo cáo sai phạm

Là số chia hết cho số đó thù là bội chưa hoch lớp 6 à

Đọc tiếp...
Vanthingocanh 24 tháng 12 2019 lúc 17:38
Báo cáo sai phạm

tổng số phần bằng nhau là:

1+2+3=6(phần)

chữ số hàng trăm là:

18:6*1=3

chữ số hàng chục là

18:6*2=6

chữ số hàng đơn vị là

18-(3+6)=9

vậy số đó là 369

Đọc tiếp...
Mr Lazy 11 tháng 7 2015 lúc 19:45
Báo cáo sai phạm

Do \(x:y:z=a:b:c\)

Nên nếu \(x=ka\) thì \(y=kb;\text{ }z=kc\)

Khi đó: 

\(\left(x+y+z\right)^2=\left[k\left(a+b+c\right)\right]^2=k^2\)

\(x^2+y^2+z^2=k^2\left(a^2+b^2+c^2\right)=k^2\)

\(\Rightarrow\left(x+y+z\right)^2=x^2+y^2+z^2\)

Đọc tiếp...
Toan Le 15 tháng 3 2015 lúc 15:39
Báo cáo sai phạm

Trường hợp a+b+c+d khác 0: \(\frac{2a+b+c+d}{a}=\frac{a+2b+c+d}{b}=\frac{a+b+2c+d}{c}=\frac{a+b+c+2d}{d}=\frac{5\left(a+b+c+d\right)}{a+b+c+d}\)

=> a=b=c=d

=> M =4

Trường hợp a+b+c+d=0:

a+b+c+d:

=> a+b=-c+d; b+c=-d+a; c+d=-a+b; d+a==b+c

=> M=-1+(-1)+(-1)+(-1)=-4   (hai số đối chia nhau bằng -1 nha)

Đọc tiếp...
Siêu Trí Tuệ 21 tháng 9 2016 lúc 18:44
Báo cáo sai phạm

\(\frac{2a+b+c+d}{a-1}=\frac{a+2b+c+d}{b-1}=\frac{a+b+2c+d}{c-1}=\frac{a+b+c+2d}{d-1}\)

Mỗi mẫu giảm đi 1 đơn vị bằng nhau ( là 1 ) nên a = b = c = d

Đọc tiếp...
Nguyễn Phan Mỹ Linh 25 tháng 3 2017 lúc 21:15
Báo cáo sai phạm

Bớt 2 vào mỗi biểu thức , ta có :

2a+b+c+d/a = a+2b+c+d/b= a+b+2c+d/c=a+b+c+2d/d

= a+b+c+d/a=a+b+c+d/b=a+b+c+d/c=a+b+c+d/d

=4(a+b+c+d)/a+b+c+d = 4

Nếu a,b,c,d khác 0 => a+b+c+d=4

                          => a=b=c=d = 1

Thay a vào b,c,d, ta có: 

a+a/a+a=a+a/a+a=a+a/a+a=a+a/a+a=4

vậy biểu thức M = 4

Đọc tiếp...
Phạm Ngọc Thạch 5 tháng 7 2015 lúc 9:53
Báo cáo sai phạm

Ta có: \(\frac{a^2+b^2}{c^2+d^2}=\frac{ab}{cd}\Rightarrow\frac{a^2+b^2}{ab}=\frac{c^2+d^2}{cd}\)

=> \(\frac{a^2}{ab}+\frac{b^2}{ab}=\frac{c^2}{cd}+\frac{d^2}{cd}\)

=> \(\frac{a}{b}+\frac{b}{a}=\frac{c}{d}+\frac{d}{c}\)

 Mình chỉ làm được tới khúc này

Đọc tiếp...
Phạm Quang Vũ 11 tháng 5 2019 lúc 10:48
Báo cáo sai phạm

Ta có: \(\frac{a^2+b^2}{c^2+d^2}=\frac{ab}{cd}=\frac{2ab}{2cd}=\frac{a^2+b^2+2ab}{c^2+d^2+2cd}=\frac{\left(a+b\right)^2}{\left(c+d\right)^2}=\left(\frac{a+b}{c+d}\right)^2\left(1\right)\)\(\frac{a^2+b^2}{c^2+d^2}=\frac{2ab}{2cd}=\frac{a^2+b^2-2ab}{c^2+d^2-2cd}=\frac{\left(a-b\right)^2}{\left(c-d\right)^2}=\left(\frac{a-b}{c-d}\right)^2\left(2\right)\)

Từ (1) và (2) suy ra:

\(\left(\frac{a+b}{c+d}\right)^2=\left(\frac{a-b}{c-d}\right)^2\)

Trường hợp 1: \(\frac{a+b}{c+d}=\frac{a-b}{c-d}=\frac{\left(a+b\right)+\left(a-b\right)}{\left(c+d\right)+\left(c-d\right)}=\frac{2a}{2c}=\frac{a}{c}\left(3\right)\)

                         \(\frac{a+b}{c+d}=\frac{a-b}{c-d}=\frac{\left(a+b\right)-\left(a-b\right)}{\left(c+d\right)-\left(c-d\right)}=\frac{2b}{2d}=\frac{b}{d}\left(4\right)\)

Từ (3) và (4) suy ra \(\frac{a}{c}=\frac{b}{d}\Rightarrow\frac{a}{b}=\frac{c}{d}\)

Trường hợp 2: \(\frac{a+b}{c+d}=\frac{-\left(a-b\right)}{c-d}=\frac{b-a}{c-d}=\frac{\left(a+b\right)+\left(b-a\right)}{\left(c+d\right)+\left(c-d\right)}=\frac{2b}{2c}=\frac{b}{c}\left(5\right)\)

                          \(\frac{a+b}{c+d}=\frac{b-a}{c-d}=\frac{\left(a+b\right)-\left(b-a\right)}{\left(c+d\right)-\left(c-d\right)}=\frac{2a}{2d}=\frac{a}{d}\left(6\right)\)

Từ (5) và (6) suy ra \(\frac{b}{c}=\frac{a}{d}\Rightarrow\frac{a}{b}=\frac{d}{c}\)

Đọc tiếp...
hong pham 1 tháng 8 2015 lúc 14:58
Báo cáo sai phạm

Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau, ta có:

\(\frac{1+2y}{18}=\frac{1+6y}{6x}=\frac{1+2y+1+6y}{18+6x}=\frac{2+8y}{18+6x}=\frac{2\left(1+4y\right)}{2\left(9+3x\right)}=\frac{1+4y}{9+3x}\)

suy ra: \(\frac{1+4y}{9+3x}=\frac{1+4y}{24}\Rightarrow9+3x=24\Rightarrow3x=15\Rightarrow x=5\)

Đọc tiếp...
viet ho nguyen 16 tháng 10 2016 lúc 8:51
Báo cáo sai phạm

\(\frac{1+4y}{24}=\frac{1+6y}{6x}\)=>\(\frac{1+4y+2y}{24+2y}=\frac{1+6y}{2x}\)=>\(2y+24=6x\)=>\(y+12=3x\)=>\(y=3x-12\)

=>\(\frac{1+6x-24}{18}=\frac{1+6y}{6x}\)=>\(\frac{6x-23}{18}=\frac{6y+1}{6x}\)=>\(6x\left(6x-23\right)=18\left(6y+1\right)\)

=>\(36x^2-\)

Đọc tiếp...
Hoàng Trung Kiên CTV 27 tháng 9 2018 lúc 14:45
Báo cáo sai phạm

Nhầm:D

\(\frac{1+6y}{6x}=\frac{1}{12}\Rightarrow\frac{1+6y}{6}=\frac{x}{12}\)

\(=>\frac{1}{6}+y=\frac{x}{12}\)

\(\Rightarrow\frac{1}{6}+\frac{1}{4}=\frac{x}{12}\Rightarrow\frac{x}{12}=\frac{5}{12}\Rightarrow x=5\)

Đọc tiếp...
Maths is My Life 29 tháng 7 2017 lúc 17:06
Báo cáo sai phạm

\(\frac{a}{b}=\frac{b}{c}\Rightarrow\frac{a}{b}.\frac{b}{c}=\frac{a}{b}.\frac{a}{b}=\frac{b}{c}.\frac{b}{c}\Rightarrow\frac{a}{c}=\frac{a^2}{b^2}=\frac{b^2}{c^2}=\frac{a^2+b^2}{b^2+c^2}\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Thiều Công Thành 29 tháng 7 2017 lúc 17:04
Báo cáo sai phạm

\(\Leftrightarrow\frac{a^2}{b^2}=\frac{b^2}{c^2}=\frac{a}{b}.\frac{b}{c}=\frac{a}{c}=\frac{a^2+b^2}{b^2+c^2}\)

Đọc tiếp...
Duong Thanh Minh 26 tháng 12 2018 lúc 21:50
Báo cáo sai phạm

đề sai bạn ơi

Đọc tiếp...
trieu dang 15 tháng 7 2015 lúc 9:17
Báo cáo sai phạm

áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có:

\(\frac{2x+3}{5x+2}=\frac{4x+5}{10x+2}=\frac{2.\left(2x+3\right)-\left(4x+5\right)}{2.\left(5x+2\right)-\left(10x+2\right)}=\frac{4x+6-4x-5}{10x+4-10x-2}=\frac{1}{2}\)

suy ra:

\(\frac{2x+3}{5x+2}=\frac{1}{2}\Rightarrow\left(2x+3\right).2=\left(5x+2\right).1\)

\(4x+6=5x+2\)

\(4x-5x=2-6\)

\(-x=-4\)

\(x=4\)

Đọc tiếp...
Đinh Nam Mạnh Đức 24 tháng 6 2017 lúc 10:36
Báo cáo sai phạm

x=4 bạn nhé

Đọc tiếp...
Phương Uyên CTV 4 tháng 2 2019 lúc 8:44
Báo cáo sai phạm

3a = 2b = > 6a = 4b ; 4b = 5c

=> 6a = 4b = 5c

=> 6a/60 = 4b/60 = 5c/60

=> a/10 = b/15 = c/12

=> -a/-10 = b/15 = c/12 

=> (-a - b + c)/(-10 - 15 + 12) = a/10 = b/15 = c/12

=> -52/-13 = a/10 = b/15 = c/12

=> 4 = a/10 = b/15 = c/12

=> x = 40; b = 60; c = 48

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: