Giúp tôi giải toán và làm văn


Trần thị Loan 21/01/2015 lúc 23:38
Báo cáo sai phạm

2x3 - 1 = 15 =>2x3 =16 => x3 =8 => x= 2

Vì \(\frac{x+16}{9}=\frac{y-25}{16}=\frac{z+9}{25}=\frac{x+16+y-25+z+9}{9+16+25}=\frac{x+y+z}{50}\)nên \(\frac{x+y+z}{50}=\frac{x+16}{9}=\frac{2+16}{9}=2\)

=> x+y+z=2.50 = 100

Đọc tiếp...
nguyen thieu cong thanh 31/05/2015 lúc 16:03
Báo cáo sai phạm

gọi 2 số cần tìm là a và b.theo bài ra ta có :

\(\frac{a+b}{5}=\frac{a-b}{1}=\frac{ab}{10}=\frac{3ab}{10}=\frac{a+b+a-b}{5+1}=\frac{2a}{6}=\frac{a}{3}=\frac{10a}{30}\)

\(\Rightarrow3ab=10a\Rightarrow b=\frac{10}{3}\)

\(a-b=\frac{a}{3}\Rightarrow b=\frac{2}{3}a\Rightarrow a=\frac{10}{3}.\frac{3}{2}=5\)

vậy \(\left(a;b\right)=\left(5;\frac{10}{3}\right)\)

 

Đọc tiếp...
GV Quản lý 25/09/2017 lúc 14:43
Báo cáo sai phạm

Có \(2x=3y;5y=7z\) Suy ra \(5.2x=5.3y;3.5y=3.7z\)

\(\Rightarrow2.5.x=3.5.y=3.7.z\)

Chia các vế cho 2.3.5.7 ta được: \(\frac{x}{3.7}=\frac{y}{2.7}=\frac{z}{2.5}\)

\(\Rightarrow\frac{x}{21}=\frac{y}{14}=\frac{z}{10}\)

\(\Rightarrow\frac{x}{21}=\frac{5x}{5.21}=\frac{y}{14}=\frac{7y}{7.14}=\frac{z}{10}=\frac{5z}{5.10}\)

\(\Rightarrow\frac{x}{21}=\frac{5x}{105}=\frac{y}{14}=\frac{7y}{98}=\frac{z}{10}=\frac{5z}{50}=\frac{5x-7y+5z}{105-98+50}=\frac{30}{57}\)

\(\Rightarrow x=21.\frac{30}{37}\)\(y=14.\frac{30}{57}\)\(z=10.\frac{30}{57}\)

Đọc tiếp...
Dich Duong Thien Ty 29/07/2015 lúc 18:42
Báo cáo sai phạm

Ta co : 2x=3y;5y=7z va 5x-7y+5z=30

\(2x=3y\Rightarrow\frac{x}{3}=\frac{y}{2};5y=7z\Rightarrow\frac{y}{7}=\frac{z}{5}\)

\(\frac{x}{3}=\frac{y}{2};\frac{y}{7}=\frac{z}{5}\Rightarrow\frac{x}{3}=\frac{7y}{14};\frac{2y}{14}=\frac{z}{5}\Rightarrow\frac{x}{21}=\frac{y}{14}=\frac{z}{10}\Rightarrow\frac{5x}{105}=\frac{7y}{98}=\frac{5z}{50}\)

Ap dung tinh chat day ti so bang nhau ta co : 

\(\frac{5x}{105}=\frac{7y}{98}=\frac{5z}{50}=\frac{5x-7y+5z}{105-98+50}=\frac{30}{57}=?\)

Đọc tiếp...
nguyenvankhoi196a 14/11/2017 lúc 21:28
Báo cáo sai phạm

1/ Ta có xy=-6

Với x=-6 => y=1

x=-3 => y=2 

x= -2 => y=3

x=-1 => y=6

2/ Ta có x=y+4 

Thay x=y+4 vào bt, ta được 

<=> y+4-3/y-2 =3/2

<=> y+1/y-2=3/2

<=> 2(y+1)=3(y-2)

<=> 2y +2 = 3y - 6

<=> 3y - 2y= 2+ 6

<=> y= 8 <=> x= 12

3/ -4/8 = x/-10 <=> x= (-4)*(-10)/8=5

-4/8 = -7/y <=> y=(-7)*8/(-4) =14

-4/8 = z/-24 <=> z= (-4)*(-24)/8=12

Đọc tiếp...
trần như 13/06/2015 lúc 21:33
Báo cáo sai phạm

bài này mk giải rùi:

a/b = c/d           => a/c = b/d 

=> a2 / c2 = b2 / d2  = ab / cd

<=> 7a/ 7c2 = 11a2 / 11c = 8b2 / 8d2 = 3ab / 3cd

=> 7a2 + 3ab / 7c+ 3cd = 11a2 - 8b2 / 11c2 - 8d2

=> 7a2 + 3ab / 11a2 - 8b= 7c+ 3cd / 11c2 - 8d2                (đpcm)

Đọc tiếp...
thang Tran 13/06/2015 lúc 21:38
Báo cáo sai phạm

Đặt \(\frac{a}{b}=\frac{c}{d}=x\)\(\Rightarrow a=bx;c=dx\)

Thay vào vế trái ta có:

               \(\frac{7a^2+3ab}{11a^2-8b^2}=\frac{7b^2x^2+3b^2x}{11b^2x^2-8b^2}=\frac{b^2\left(7x^2+3x\right)}{b^2\left(11x^2-8\right)}=\frac{7x^2+3x}{11x^2-8}\)(1)

Thay vào vế trái ta có :

               \(\frac{7c^2+3cd}{11c^2-8d^2}=\frac{7d^2x^2+3d^2x}{11d^2x^2-8d^2}=\frac{d^2\left(7x^2+3x\right)}{d^2\left(11x^2-8\right)}=\frac{7x^2+3x}{11x^2-8}\) (2)

Từ (1) và  (2) => Vế phải bằng vế trái đẳng thức được chứng minh

Đọc tiếp...
Nguyen Huyen Trang 17/09/2017 lúc 19:15
Báo cáo sai phạm

bài này đúng là dễ thật nhưng mình quên cách giải rồi

Đọc tiếp...
trần như 06/06/2015 lúc 09:23
Báo cáo sai phạm

ta có: a/b = c/d = (a + c)/ (b + d) = (c - a)/ (d - b)

điều cần chứng minh là:   

(a2  + ac) / (c2 - ac) = (b2 + bd) / (d2 - bd)     => (a2 + ac) / (b2 + bd)  = (c2 - ac) / (d2 - bd) 

                                                               = a (a + c) /  b (b + d)   = c (c - a)  / d (d - b)

mà theo chứng minh trên ta có:

a/b = c/d ; (a + c)/ (b + d) = (c - a)/ (d - b)

từ đó ta  =>   (a+ ac) / (c2 - ac) = (b2 + bd) / (d2 - bd)         (đpcm)

Đọc tiếp...
trieu dang 05/07/2015 lúc 09:11
Báo cáo sai phạm

a/ x:0,16 = 9:x hay \(\frac{x}{0,16}=\frac{9}{x}\)

=>x.x=0,16.9

=>x2=1,44

=>x2=(1,2)2

=>x=1,2 hoặc x=-1,2

b)\(\frac{72-x}{7}=\frac{x-10}{9}\)

=>(72-x).9=7.(x-10)

648-9x=7x-70

-9x-7x=-70-648

-16x=-718

x=44,875

Đọc tiếp...
Tuấn Đào 14/01 lúc 10:05
Báo cáo sai phạm
trà từ 03/10/2017 lúc 07:59
Báo cáo sai phạm

a) x: 0,16 =9:x hay       \(\frac{x}{0,16}\)=\(\frac{9}{x}\)

\(\Rightarrow\)x.x= 0,16.9

\(\Rightarrow\)\(^{x^2}\)=1,44

\(\Rightarrow\)\(^{x^2}\)\(^{\left(1.2\right)^2}\)

\(\Rightarrow\)x=1,2 hoặc -1,2.

b) \(\frac{72-x}{7}\)\(\frac{x-10}{9}\)

\(\Rightarrow\)(72-x).9 = 7.(x-10)

648-9x=7x-70

-9x - 7x=-70-648

-16x=-718

\(\Rightarrow\)x= 44,875.

Đọc tiếp...
Thần Băng 29/08/2016 lúc 21:30
Báo cáo sai phạm
Gọi tổng số gói tăm 3 lớp cùng mua là x ( x là số tự nhiên khác 0) Số gói tăm dự định chia chia cho 3 lớp 7A, 7B, 7C lúc đầu lần lượt là: a, b, c Ta có: (1) Số gói tăm sau đó chia cho 3 lớp lần lượt là a’, b’, c’, ta có: (2) So sánh (1) và (2) ta có: a > a’; b=b’; c < c’ nên lớp 7C nhận nhiều hơn lúc đầu Vây: c’ – c = 4 hay Vậy số gói tăm 3 lớp đã mua là 360 gói
Đọc tiếp...
tuan va manh 26/03/2017 lúc 19:43
Báo cáo sai phạm

= 360 goi

Đọc tiếp...
Nguyen minh hieu 20/02/2017 lúc 20:15
Báo cáo sai phạm

360 gói

Đọc tiếp...
Hokage Naruto CTV 06/09/2017 lúc 15:48
Báo cáo sai phạm

Ta có : 3(x - 1) = 2(y - z) => 6(x - 1) = 4(y - z) (1)

            4(y - z) = 3(z - 3) (2)

Nên : 6(x - 1) = 4(y - z) = 3(z - 3) \(=\frac{x-1}{\frac{1}{6}}=\frac{y-z}{\frac{1}{4}}=\frac{z-3}{\frac{1}{3}}=\frac{2x-2}{\frac{1}{12}}=\frac{3y-3z}{\frac{1}{12}}=\frac{x-2+3y-3z-z-3}{\frac{1}{12}+\frac{1}{12}-\frac{1}{3}}=\frac{50-5+3y}{-\frac{1}{6}}\) (sai đề)

Đọc tiếp...
phạm nghĩa 29/08/2016 lúc 21:53
Báo cáo sai phạm

từ dữ kiện của đề bài cho.

ta cộng lần lượt các vế của đẳng thức với 1 

sau đó quy đồng ta sẽ dễ dàng nhìn thấy x=y=z=t

suy ra P=4

Đọc tiếp...
Dich Duong Thien Ty 18/07/2015 lúc 14:59
Báo cáo sai phạm

Gọi a,b,c,d lần lượt số học sinh phân bố là 6,7,8,9

\(\frac{a}{1,5}=\frac{b}{1,1}=\frac{c}{1,3}=\frac{d}{1,2}va\)  c-d=3

 Áp dụng tính chat day tỉ số bằng nhau ta có :

\(\frac{a}{1,5}=\frac{b}{1,1}=\frac{c}{1,3}=\frac{d}{1,2}=\frac{c-d}{1,3-1,2}=\frac{3}{0,1}=10\)

Suy ra : \(\frac{a}{1,5}=10\Rightarrow a=10.1,5=15\)

\(\frac{b}{1,1}=10\Rightarrow b=10.1,1=11\)

\(\frac{c}{1,2}=10\Rightarrow c=10.1,2=12\)

\(\frac{d}{1,3}=10\Rightarrow d=10.1,3=13\)

                         Vay......................

Đọc tiếp...
GV Quản lý 27/09/2017 lúc 09:22
Báo cáo sai phạm

a) Từ \(9x=3y=2z\) ta chia các vế cho 18 (là BCNN của 9, 3 và 2) ta được:

  \(\frac{9x}{18}=\frac{3y}{18}=\frac{2z}{18}\)

\(\Rightarrow\frac{x}{2}=\frac{y}{6}=\frac{z}{9}\)

\(\Rightarrow\frac{x}{2}=\frac{y}{6}=\frac{z}{9}=\frac{x-y+z}{2-6+9}=\frac{50}{5}=10\)

=> \(\frac{x}{2}=10\Rightarrow x=10.2=20\)

    \(\frac{y}{6}=10\Rightarrow y=10.6=60\)

  \(\frac{z}{9}=10\Rightarrow z=10.9=90\)

b) Đặt \(k=\frac{x}{5}=\frac{y}{2}=\frac{z}{-3}\)

=> \(x=5k\) ; \(x=2k\) ; \(z=-3k\)    (*)

Biết xyz = 240 => \(5k.2k.\left(-3k\right)=240\)

\(\Rightarrow-30k^3=240\)

\(\Rightarrow k^3=-8\)

\(\Rightarrow k=-2\)

Thay vào (*) ta được

\(x=5k=5.\left(-2\right)=-10\)

\(y=2k=-4\)

\(z=-3k=6\)

Đọc tiếp...
Toan Le 15/03/2015 lúc 15:39
Báo cáo sai phạm

Trường hợp a+b+c+d khác 0: \(\frac{2a+b+c+d}{a}=\frac{a+2b+c+d}{b}=\frac{a+b+2c+d}{c}=\frac{a+b+c+2d}{d}=\frac{5\left(a+b+c+d\right)}{a+b+c+d}\)

=> a=b=c=d

=> M =4

Trường hợp a+b+c+d=0:

a+b+c+d:

=> a+b=-c+d; b+c=-d+a; c+d=-a+b; d+a==b+c

=> M=-1+(-1)+(-1)+(-1)=-4   (hai số đối chia nhau bằng -1 nha)

Đọc tiếp...
Siêu Trí Tuệ 21/09/2016 lúc 18:44
Báo cáo sai phạm

\(\frac{2a+b+c+d}{a-1}=\frac{a+2b+c+d}{b-1}=\frac{a+b+2c+d}{c-1}=\frac{a+b+c+2d}{d-1}\)

Mỗi mẫu giảm đi 1 đơn vị bằng nhau ( là 1 ) nên a = b = c = d

Đọc tiếp...
Nguyễn Phan Mỹ Linh 25/03/2017 lúc 21:15
Báo cáo sai phạm

Bớt 2 vào mỗi biểu thức , ta có :

2a+b+c+d/a = a+2b+c+d/b= a+b+2c+d/c=a+b+c+2d/d

= a+b+c+d/a=a+b+c+d/b=a+b+c+d/c=a+b+c+d/d

=4(a+b+c+d)/a+b+c+d = 4

Nếu a,b,c,d khác 0 => a+b+c+d=4

                          => a=b=c=d = 1

Thay a vào b,c,d, ta có: 

a+a/a+a=a+a/a+a=a+a/a+a=a+a/a+a=4

vậy biểu thức M = 4

Đọc tiếp...
nguyenthitulinh 29/05/2015 lúc 21:43
Báo cáo sai phạm

ta có :

\(\frac{a}{b}=\frac{b}{c}=\frac{c}{d}=\frac{d}{a}=\frac{a+b+c+d}{b+c+d+a}=1\) => a=b=c=d

vậy \(\frac{2a-b}{c+d}+\frac{2b-c}{d+a}+\frac{2c-d}{a+b}+\frac{2d-a}{b+c}=\frac{1}{2}x4=2\)

Đọc tiếp...
Phạm Tuấn Đạt 29/11/2017 lúc 23:57
Báo cáo sai phạm

Theo tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có : 

\(\frac{a}{b}=\frac{b}{c}=\frac{c}{d}=\frac{d}{a}=\frac{a+b+c+d}{b+c+d+a}=1\)

\(\Rightarrow a=1.b=b\)(1)

\(b=1.c=c\)(2)

\(c=1.d=d\)(3)

\(d=1.a=a\)(4)

\(\Rightarrow a=b=c=d\)

Ta thay các số hạng b ; c ; d bằng các số hạng a thì được

\(\frac{2a-b}{c+d}+\frac{2b-c}{d+a}+\frac{2c-d}{d+a}+\frac{2d-a}{b+c}=\frac{2a-a}{a+a}+\frac{2a-a}{a+a}+\frac{2a-a}{a+a}+\frac{2a-a}{a+a}=\frac{1}{2}+\frac{1}{2}+\frac{1}{2}+\frac{1}{2}=\frac{4}{2}=2\)

Đọc tiếp...
Lê Mạnh Tiến Đạt 01/04/2017 lúc 16:28
Báo cáo sai phạm

Bài gì khó thế !??? ‹(•¿•)›

Đọc tiếp...
Lê Đắc Đạt 02/04/2017 lúc 10:16
Báo cáo sai phạm
Online Math 23/12/2017 lúc 18:32
Báo cáo sai phạm

5677545666788888888888i765

Đọc tiếp...
Seu Vuon 07/03/2015 lúc 17:37
Báo cáo sai phạm

\(\frac{x}{a+2b+c}=\frac{y}{2a+b-c}=\frac{z}{4a-4b+c}=\frac{x+2y+z}{9a}\)(1)

\(\frac{x}{a+2b+c}=\frac{y}{2a+b-c}=\frac{z}{4a-4b+c}=\frac{2x+y-z}{9b}\)(2)

\(\frac{x}{a+2b+c}=\frac{y}{2a+b-c}=\frac{z}{4a-4b+c}=\frac{4x-4y+z}{9c}\)(3)

Từ (1), (2), (3) => \(\frac{x+2y+z}{9a}=\frac{2x+y-z}{9b}=\frac{4x-4y+z}{9c}\)hay \(\frac{a}{x+2y+z}=\frac{b}{2z+y-z}=\frac{c}{4x-4y+z}\)(vì cùng = 9)

 

 

Đọc tiếp...
Nguyễn Thái Thuận Nguyên 11/01/2017 lúc 21:07
Báo cáo sai phạm

sao\(\frac{x}{a=2b=c}=\frac{y}{2a+b-c}=\frac{z}{4a-4b+c}=\frac{x+2y+z}{9a}\)

Đọc tiếp...
Đào Việt Hải 16/10/2016 lúc 10:03
Báo cáo sai phạm

cảm ơn bạn nhé

Đọc tiếp...
Ác Mộng 05/07/2015 lúc 08:50
Báo cáo sai phạm

Từ \(\frac{a^2+b^2}{c^2+d^2}=\frac{ab}{cd}\Rightarrow\frac{a^2+b^2}{c^2+d^2}=\frac{2ab}{2cd}\)

Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau a có:

\(\frac{a^2+b^2}{c^2+d^2}=\frac{2ab}{2cd}=\frac{a^2+b^2-2ab}{c^2+d^2-2cd}=\frac{a^2+b^2+2ab}{c^2+d^2+2cd}\Rightarrow\frac{\left(a-b\right)^2}{\left(c-d\right)^2}=\frac{\left(a+b\right)^2}{\left(c+d\right)^2}\)

\(\Rightarrow\frac{a-b}{c-d}=\frac{a+b}{c+d}=\frac{a-b+a+b}{c-d+c+d}=\frac{2a}{2c}=\frac{a}{c}=\frac{a-b-a-b}{c-d-c-d}=-\frac{2b}{-2d}=\frac{b}{d}\)

=>\(\frac{a}{b}=\frac{c}{d}\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Tiến Đạt 04/01/2018 lúc 19:47
Báo cáo sai phạm

ta có \(\frac{a^2+b^2}{c^2+d^2}=\frac{ab}{cd}\left(a,b,c,d\ne0;c\ne\pm d\right)\)

\(\Rightarrow\)cd(a2+b2)=ab(c2+d2)\(\Rightarrow\)a2cd+b2cd=abc2+abd2

\(\Rightarrow\)a2cd-abc2=abd2-b2cd \(\Rightarrow\)ac(ad-bc)=bd(ad-bc)

\(\Rightarrow\)(ad-bc) (ac-bd)=0\(\Rightarrow\orbr{\begin{cases}ad-bc=0\\ac-bd=0\end{cases}}\Rightarrow\orbr{\begin{cases}ad=bc\\ac=bd\end{cases}}\Rightarrow\orbr{\begin{cases}\frac{a}{b}=\frac{c}{d}\\\frac{a}{b}=\frac{d}{c}\end{cases}}\)(DPCM)

Đọc tiếp...
Bùi Minh Anh 28/07/2017 lúc 16:52
Báo cáo sai phạm

Ta có:

\(\frac{6x-3z}{5}=\frac{4y-6x}{7}=\frac{3z-4y}{9}\) \(=\frac{6x-3z+4y-6x+3z-4y}{5+9+7}=\frac{0}{21}=0\)

\(\Rightarrow\hept{\begin{cases}6x-3z=0\\4y-6x=0\end{cases}\Rightarrow\hept{\begin{cases}6x=3z\\4y=6x\end{cases}\Rightarrow}}\) \(\hept{\begin{cases}\frac{x}{2}=\frac{z}{4}\\\frac{y}{3}=\frac{x}{2}\end{cases}\Rightarrow\frac{x}{2}=\frac{y}{3}=\frac{z}{4}}\)

Aps dụng hằng đẳng thức :

\(\frac{x}{2}=\frac{y}{3}=\frac{z}{4}=\frac{2x}{4}=\frac{3y}{9}=\frac{5z}{20}\) \(=\frac{2x+3y-5z}{4+9-20}=\frac{-21}{-7}=3\)

\(\Rightarrow\hept{\begin{cases}x=6\\y=9\\z=12\end{cases}}\)

Đọc tiếp...
Cristiano Ronaldo 22/10/2017 lúc 10:05
Báo cáo sai phạm

jjjjjjjjjj

Đọc tiếp...
Newton 25/09/2017 lúc 07:36
Báo cáo sai phạm

Ta có: \(\frac{6x-3z}{5}\)=\(\frac{4y-6x}{7}\)=\(\frac{3z-4y}{9}\)\(\frac{6x-3z+4y-6x+3z-4y}{5+7+9}\)=\(\frac{0}{21}\)=0

=> \(\hept{\begin{cases}6x-3z=0\\4y-6x=0\end{cases}}\)=>\(\hept{\begin{cases}6x=3z\\4y=6x\end{cases}}\)

=> 4y=6x=3z

=> \(\frac{6x}{12}\)=\(\frac{3z}{12}\)=\(\frac{4y}{12}\)=> \(\frac{x}{2}\)=\(\frac{y}{3}\)=\(\frac{z}{4}\)

Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có:

\(\frac{x}{2}=\frac{y}{3}=\frac{z}{4}=\frac{2x+3y-5z}{4+9-20}=\frac{-21}{-7}=3\)

=>\(\frac{x}{2}=3;\frac{y}{3}=3;\frac{z}{4}=3\)

=>\(x=6\);\(y=9\);\(z=12\)

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: