Giúp tôi giải toán và làm văn


hong pham 1 tháng 8 2015 lúc 14:58
Báo cáo sai phạm

Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau, ta có:

\(\frac{1+2y}{18}=\frac{1+6y}{6x}=\frac{1+2y+1+6y}{18+6x}=\frac{2+8y}{18+6x}=\frac{2\left(1+4y\right)}{2\left(9+3x\right)}=\frac{1+4y}{9+3x}\)

suy ra: \(\frac{1+4y}{9+3x}=\frac{1+4y}{24}\Rightarrow9+3x=24\Rightarrow3x=15\Rightarrow x=5\)

Đọc tiếp...
viet ho nguyen 16 tháng 10 2016 lúc 8:51
Báo cáo sai phạm

\(\frac{1+4y}{24}=\frac{1+6y}{6x}\)=>\(\frac{1+4y+2y}{24+2y}=\frac{1+6y}{2x}\)=>\(2y+24=6x\)=>\(y+12=3x\)=>\(y=3x-12\)

=>\(\frac{1+6x-24}{18}=\frac{1+6y}{6x}\)=>\(\frac{6x-23}{18}=\frac{6y+1}{6x}\)=>\(6x\left(6x-23\right)=18\left(6y+1\right)\)

=>\(36x^2-\)

Đọc tiếp...
Hoàng Trung Kiên CTV 27 tháng 9 2018 lúc 14:45
Báo cáo sai phạm

Nhầm:D

\(\frac{1+6y}{6x}=\frac{1}{12}\Rightarrow\frac{1+6y}{6}=\frac{x}{12}\)

\(=>\frac{1}{6}+y=\frac{x}{12}\)

\(\Rightarrow\frac{1}{6}+\frac{1}{4}=\frac{x}{12}\Rightarrow\frac{x}{12}=\frac{5}{12}\Rightarrow x=5\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Hà Linh 5 tháng 7 2015 lúc 13:20
Báo cáo sai phạm

Ta có :   2a + b + c+ d / a - 1 = a + 2b + c + d / b - 1 = a + b + 2c + d / c - 1 = a + b + c +2d / d - 1

  => a + b + c + d / a =  a + b + c + d / b = a + b + c + d / c = a + b + c + d / d

Xét 2 trường hợp : 

TH1:   a + b + c + d = 0

=> a + b = - ( c + d )   ;   b + c = - ( a + d )   ;   c + d = - ( a + b )

Khi đó M = ( -1 ) . 4 = -4

TH2 :  a + b + c + d  khác 0 

=> a = b = c = d

Khi đó M = 1 . 4 = 4

Vậy M = 4 hoặc M = - 4

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị BÍch Hậu 5 tháng 7 2015 lúc 9:20
Báo cáo sai phạm

áp dụng t/ c dãy tỉ số = nhau ta có: \(\frac{2a+b+c+d}{a}=\frac{a+2b+c+d}{b}=\frac{a+b+2c+d}{c}=\frac{a+b+c+2d}{d}=\frac{5\left(a+b+c+d\right)}{a+b+c+d}=5\)

\(\frac{2a+b+c+d}{a}=5\Rightarrow5a=2a+b+c+d\Leftrightarrow3a=b+c+d\Rightarrow a=\frac{b+c+d}{3}\)

\(\frac{a+2b+c+d}{b}=5\Rightarrow3b=a+c+d\Leftrightarrow3b=\frac{b+c+d}{3}+c+d\Leftrightarrow9b=b+c+d+3c+3d\Leftrightarrow8b=4c+4d\Leftrightarrow b=\frac{c+d}{2}\)

\(\Rightarrow a=\frac{\left(\frac{c+d}{2}+c+d\right)}{3}=\frac{3c+3d}{6}=\frac{c+d}{2}\Rightarrow a+b=\frac{2\left(c+d\right)}{2}=c+d\Rightarrow\frac{2c+2d+c+d}{\frac{c+d}{2}}=5\Leftrightarrow\frac{6\left(c+d\right)}{c+d}=5\Rightarrow6=5\)=> k tìm đc a,b,c,d thỏa mãn.

hoặc làm tiếp ta cũng có thể thấy:

\(\frac{a+b+2c+d}{c}=5\Rightarrow3c=a+b+d\Leftrightarrow3c-\frac{c+d}{2}-\frac{c+d}{2}-d=0\Leftrightarrow3c-c-d+d=0\Leftrightarrow2c=0\Leftrightarrow c=0\)

mà a,b,c,d điều kiện phải khác 0 => k có a,b,c,d thỏa mãn

 

Đọc tiếp...
Lê Mạnh Châu 3 tháng 4 2017 lúc 22:33
Báo cáo sai phạm

Bạn nên phân tích ra từng bước đối với dãy số tỷ

Phân tích các cách ở biểu thức M

Đấy là cách làm

                                                                   ~~ Chúc bạn học tốt ~~

                                                                              ♥♥♥♥♥♥♥♥

Đọc tiếp...
Nghia Tran 4 tháng 3 2017 lúc 13:11
Báo cáo sai phạm

Bài đễ mà:

Gọi 3 đống khoai lần lượt là:

a,b,c. Theo đề bài, ta có: 

a-\(\frac{1}{3}\)=b-\(\frac{1}{4}\)=c-\(\frac{1}{5}\)\(\Rightarrow\)\(\frac{2}{3}\times a\)=\(\frac{3}{4}\times b\)=\(\frac{4}{5}\times c\)=\(\frac{a}{\frac{3}{2}}=\frac{b}{\frac{4}{3}}=\frac{c}{\frac{5}{4}}=\frac{a+b+c}{\frac{3}{2}+\frac{4}{3}+\frac{5}{4}}=\)\(\frac{\frac{196}{49}}{12}\)

     =48

\(\Rightarrow\)\(\hept{\begin{cases}a=72\\b=64\\c=60\end{cases}}\)

Nếu thấy hay thì cho

Đọc tiếp...
Nguyen Huy Hoang 4 tháng 12 2017 lúc 21:33
Báo cáo sai phạm

Gọi 3 đống khoai lần lượt là :

a ; b ; c . Theo bài ra ta có :\(a-\frac{1}{3}=b-\frac{1}{4}=c-\frac{1}{5}\Rightarrow\frac{2}{3}xA=\frac{3}{4}xB=\frac{4}{5}xC=\frac{a}{3}=\frac{b}{4}=\frac{c}{5}=\frac{a+b+c}{3+4+5}=\frac{196}{12}49=48\)

\(\Rightarrow\hept{\begin{cases}a=72\\b=64\\c=60\end{cases}}\)

Đọc tiếp...
Việt Hoàng 12 tháng 3 lúc 11:57
Báo cáo sai phạm

Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau , ta có:

\(\frac{x}{y+z+t}=\frac{y}{x+z+t}=\frac{z}{y+x+t}=\frac{t}{x+y+z}=\frac{x+y+z+t}{3x+3y+3z+3t}=\frac{x+y+z+t}{3\left(x+y+z+t\right)}=\frac{1}{3}\)

\(\Rightarrow3x=y+z+t\)

     \(3y=x+z+t\)

     \(3z=x+y+t\)

     \(3t=x+y+z\)

\(\Rightarrow x=y=z=t\)

Ta có:

\(P=\frac{x+y}{z+t}+\frac{y+z}{t+x}+\frac{z+t}{x+y}+\frac{t+x}{z+y}\)

\(P=\frac{x+x}{x+x}+\frac{x+x}{x+x}+\frac{x+x}{x+x}+\frac{x+x}{x+x}\)

\(P=1+1+1+1=4\)

Đọc tiếp...
Hoàng Thị Thu Huyền Quản lý 26 tháng 1 2018 lúc 16:27
Báo cáo sai phạm
Knowledge is power 8 tháng 12 2018 lúc 23:02
Báo cáo sai phạm

Bạn tham khảo bài của ST nha:

Câu hỏi của Nguyễn thị thanh mai - Toán lớp 7 - Học toán với OnlineMath

Học tốt

Đọc tiếp...
Trần Thị Loan Quản lý 12 tháng 7 2015 lúc 11:29
Báo cáo sai phạm

Gọi số đó là abc (a khác 0; a; b ; c là chữ  số  )

abc chia hết cho 18 => abc chia hết cho 2 và 9 => c là chữ số chẵn là a + b + c chia hết cho 9

a; b ; c đều là chữ số; c chẵn  => a + b + c < 10 + 10 + 9 = 29. Vì a + b + c chia hết cho 9 nên a + b + c = 9 hoặc 18; hoặc 27
Theo bài cho ta có: \(\frac{a}{1}=\frac{b}{2}=\frac{c}{3}\). Theo tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có:

\(\frac{a}{1}=\frac{b}{2}=\frac{c}{3}=\frac{a+b+c}{1+2+3}=\frac{a+b+c}{6}\)

+) Nếu a + b + c = 9 => \(\frac{a}{1}=\frac{b}{2}=\frac{c}{3}=\frac{9}{6}=\frac{3}{2}\)=> a = 3/2 (không thỏa mãn)

+) Nếu a + b + c = 18 => \(\frac{a}{1}=\frac{b}{2}=\frac{c}{3}=\frac{18}{6}=3\)=> c = 9 là số lẻ => Loại

+) Nếu a + b + c = 27 => \(\frac{a}{1}=\frac{b}{2}=\frac{c}{3}=\frac{27}{6}=\frac{9}{2}\)=> a = 9/2 không thỏa mãn

Vậy không có số nào thỏa mãn yêu cầu.

Đọc tiếp...
Dich Duong Thien Ty 12 tháng 7 2015 lúc 11:18
Báo cáo sai phạm

Gọi a,b,c lần lượt các tỉ lệ là 1,2,3

Theo de bai ta co :

\(\frac{a}{1}=\frac{b}{2}=\frac{c}{3}\) va a+b+c=18

Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có :

\(\frac{a}{1}=\frac{b}{2}=\frac{c}{3}\Rightarrow\frac{a+b+c}{1+2+3}=\frac{18}{6}=3\)

Suy ra : \(\frac{a}{1}=3\Rightarrow a=3.1=3\)

\(\frac{b}{2}=3\Rightarrow b=3.2=6\)

\(\frac{c}{3}=3\Rightarrow c=3.3=9\)

                      Vay : a=3 ; b-6 ; c-9

Đọc tiếp...
Dich Duong Thien Ty 12 tháng 7 2015 lúc 11:13
Báo cáo sai phạm

de               

Đọc tiếp...
trieu dang 12 tháng 7 2015 lúc 7:23
Báo cáo sai phạm

\(2a=3b;5b=7c\Rightarrow\frac{a}{3}=\frac{b}{2};\frac{b}{7}=\frac{c}{5}\Rightarrow\frac{a}{21}=\frac{b}{14};\frac{b}{14}=\frac{c}{10}\)

\(\Rightarrow\frac{a}{21}=\frac{b}{14}=\frac{c}{10}\)

áp dụng tính chất của dãy tỉ số băng nhau bằng nhau ta có:

\(\frac{a}{21}=\frac{b}{14}=\frac{c}{10}=\frac{3a+5c-7b}{3.21+5.10-7.14}=\frac{30}{15}=2\)

suy ra: \(\frac{a}{21}=2\Rightarrow a=2.21=42\)

\(\frac{b}{14}=2\Rightarrow b=2.14=28\)

\(\frac{c}{10}=2\Rightarrow c=2.10=20\)

Đọc tiếp...
Lê Đức Thịnh 10 tháng 7 2018 lúc 10:08
Báo cáo sai phạm

A=42

B=28

C=20

Đọc tiếp...
lê văn thông 20 tháng 12 2018 lúc 20:31
Báo cáo sai phạm

tự làm đi

Đọc tiếp...
Thần Đồng Bóng Đá 4 tháng 4 lúc 9:46
Báo cáo sai phạm

Ta có : \(\frac{x}{2}=\frac{y}{3}\)

\(\Leftrightarrow\frac{x^2}{4}=\frac{y^2}{9}\)

Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau , ta có :

\(\frac{x^2}{4}=\frac{y^2}{9}=\frac{x^2+y^2}{4+9}=\frac{52}{13}=4=2^2\)

\(\Rightarrow\hept{\begin{cases}x=\sqrt{2^2}.2=4\\y=\sqrt{2^2}.3=6\end{cases}}\)

Đọc tiếp...
trần như 15 tháng 6 2015 lúc 19:54
Báo cáo sai phạm

ta có: \(\frac{x}{2}=\frac{y}{3}\)\(\Rightarrow\)\(\frac{x^2}{2^2}=\frac{y^2}{3^2}\)

áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, ta có:

\(\frac{x^2}{2^2}=\frac{y^2}{3^2}=\frac{x^2+y^2}{2^2+3^2}=\frac{52}{13}=4\)

\(\frac{x^2}{2^2}=4\Rightarrow x=\sqrt{4\cdot2^2}=4\)

\(\frac{y^2}{3^2}=4\Rightarrow y=\sqrt{4\cdot3^2}=6\)

Vậy x = 4, y = 6

Đọc tiếp...
SAD 2 tháng 9 2018 lúc 1:33
Báo cáo sai phạm

\(\frac{x}{2}=\frac{3}{y}=k\)

=>   \(x=2k;\)\(y=3k\)

Thay vào:   \(x^2+y^2=52\)

Tính đc:   \(k=\pm2\)

Đọc tiếp...
Thần Băng 29 tháng 8 2016 lúc 21:30
Báo cáo sai phạm
Gọi tổng số gói tăm 3 lớp cùng mua là x ( x là số tự nhiên khác 0) Số gói tăm dự định chia chia cho 3 lớp 7A, 7B, 7C lúc đầu lần lượt là: a, b, c Ta có: (1) Số gói tăm sau đó chia cho 3 lớp lần lượt là a’, b’, c’, ta có: (2) So sánh (1) và (2) ta có: a > a’; b=b’; c < c’ nên lớp 7C nhận nhiều hơn lúc đầu Vây: c’ – c = 4 hay Vậy số gói tăm 3 lớp đã mua là 360 gói
Đọc tiếp...
Rem 21 tháng 4 2018 lúc 5:40
Báo cáo sai phạm

la

360 goi

hok tot

Đọc tiếp...
tuan va manh 26 tháng 3 2017 lúc 19:43
Báo cáo sai phạm

= 360 goi

Đọc tiếp...
trần như 26 tháng 5 2015 lúc 9:41
Báo cáo sai phạm

gọi 3 phần được chia của M lần lượt là: x,y,z

đổi: 0,5 = 1/2

  \(1\frac{2}{3}=\frac{5}{3}\)

\(2\frac{1}{4}=\frac{9}{4}\)

ta có:  \(\frac{x}{\frac{1}{2}}=\frac{y}{\frac{5}{3}}=\frac{z}{\frac{9}{4}}=\frac{x^2}{\left(\frac{1}{2}\right)^2}=\frac{y^2}{\left(\frac{5}{3}\right)^2}=\frac{z^2}{\left(\frac{9}{4}\right)^2}\)

áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, ta có:

\(\frac{x^2}{\left(\frac{1}{2}\right)^2}=\frac{y^2}{\left(\frac{5}{3}\right)^2}=\frac{x^2}{\left(\frac{9}{4}\right)^2}=\frac{x^2+y^2+z^2}{\left(\frac{1}{2}\right)^2+\left(\frac{5}{3}\right)^2+\left(\frac{9}{4}\right)^2}=\frac{4660}{\frac{1165}{144}}=576\)

\(\frac{x^2}{\left(\frac{1}{2}\right)^2}=576\Rightarrow x=\sqrt{\left(576\cdot\left(\frac{1}{2}\right)^2\right)}=12\) và \(x=-12\)

\(\frac{y^2}{\left(\frac{5}{3}\right)^2}=576\Rightarrow y=\sqrt{\left(576\cdot\left(\frac{5}{3}\right)^2\right)}=40\) và \(y=-40\)

 

\(\frac{z^2}{\left(\frac{9}{4}\right)^2}=576\Rightarrow z=\sqrt{\left(576\cdot\left(\frac{9}{4}\right)^2\right)}=54\) và \(z=-54\)

vậy số M = 12+40+54=106

và số M = -12 + (-40) + (-54) = -106

Đọc tiếp...
giang ho dai ca Hiệp sĩ 26 tháng 5 2015 lúc 9:05
Báo cáo sai phạm

Gọi ba phần số M chia ra lần lượt là a,b,c

Ta có : a^b+b^2+c^2 = 4660

            a : b : c = 1/2 : 5/3 : 9/4 

          => a : 1/2 = b : 5/3 = c : 9/4

         => 2a/1 = 3b/5 = 4c/9

        => 2a/1 x 45 = 3b/5 x45 = 4c/9 x 45

        => 90a = 27b = 20c  

   *90a=27b => a/27 = b/90 => a/3 = b/10 => a/6 = b/20 [1]

    *27b =20c =>  b/20 = c/27 [2]

Từ [1] , [2] => a/6 =b/20=c/27

Đặt a/6=b/20=c/27=k

=> a=6k , b/20k , c=27k

=> a^2+b^2+c^2=1165.k^2 = 4660 => k^2 = 4 => k = 2 hoặc -2

với k = 2 thì a= 12 , b = 40 , c= -54 => M = 12+40+54=106

với k= 2 thì a= -12, b= -40 , c= -54 => M= -106

        

Đọc tiếp...
Phạm Ngọc Thạch 26 tháng 5 2015 lúc 8:59
Báo cáo sai phạm

Không sai đâu, luẩn quẫn từ nãy giờ mình mới làm ra

Đọc tiếp...
Đinh Đức Hùng 4 tháng 2 2017 lúc 15:01
Báo cáo sai phạm

\(\frac{a}{b}=\frac{14}{22}=\frac{7}{11}\Rightarrow\frac{a}{7}=\frac{b}{11}=\frac{a+b}{7+11}=\frac{M}{18}\)

\(\frac{c}{d}=\frac{11}{13}\Rightarrow\frac{c}{11}=\frac{d}{13}=\frac{c+d}{11+13}=\frac{M}{24}\)

\(\frac{e}{f}=\frac{13}{17}\Rightarrow\frac{e}{13}=\frac{f}{17}=\frac{e+f}{13+17}=\frac{M}{30}\)

Mà M là số tự nhiên => M là bội chung nhỏ nhất của 18; 24; 30

18 = 32.2 ; 24 = 3.23 ; 30 = 2.3.5

=> BCNN (18;24;30 ) = 32.23.5 = 360

Hay M = 360

Đọc tiếp...
Lê Xuân Việt Thắng 20 tháng 2 lúc 20:11
Báo cáo sai phạm

bạn đau có chắc M chia hết cho 18,24,30

Đọc tiếp...
giang ho dai ca Hiệp sĩ 20 tháng 5 2015 lúc 19:21
Báo cáo sai phạm

xem ở đây nè   :          http://olm.vn/hoi-dap/question/80837.html

nhớ đúng nhé

Đọc tiếp...
ewrw sffs 9 tháng 12 2016 lúc 21:46
Báo cáo sai phạm

dat la k

Đọc tiếp...
Lam Vu Thien Phuc 19 tháng 7 2015 lúc 16:21
Báo cáo sai phạm

a) Do \(\frac{a}{c}=\frac{c}{b}\) nên ab = c2

Thế vào \(\frac{a^2+c^2}{b^2+c^2}\) , ta có \(\frac{a^2+ab}{b^2+ab}=\frac{a\left(a+b\right)}{b\left(a+b\right)}=\frac{a}{b}\) ( ĐPCM)

b) Thế vào \(\frac{b^2-a^2}{a^2+c^2}\) , ta có \(\frac{b^2-a^2}{a^2+ab}=\frac{\left(b+a\right)\left(b-a\right)}{a\left(a+b\right)}\)\(=\frac{b-a}{a}\) ( ĐPCM )

Đọc tiếp...
Thần Đồng Bóng Đá 5 tháng 4 lúc 21:31
Báo cáo sai phạm

 Vì \(\frac{a}{c}=\frac{c}{b}\Rightarrow ab=c^2\)

Thay vào ta có :

\(\frac{a^2+c^2}{b^2+c^2}=\frac{aa+ab}{bb+ab}=\frac{a\left(a+b\right)}{b\left(a+b\right)}=\frac{a}{b}\left(đpcm\right)\)

Đọc tiếp...
Setsuko 21 tháng 2 lúc 20:23
Báo cáo sai phạm

Đặt a/b=c/d=k => a=bk, c=dk thay vào ta có

VT=a^2+ac/c^2-ac=(bk)^2+bkdk/(dk)^2-bkdk=bk^2(b+d)/dk^2(b-d)=b(b+d)/d(d-b)

VP=b^2+bd/d^2-bd=b(b+d)/d(d-b)=VT (dpcm)

K mk nha 

Đọc tiếp...
Trần Thị Minh Hậu 18 tháng 7 2015 lúc 14:35
Báo cáo sai phạm

theo dãy tỉ số bằng nhau:

\(\frac{a}{3}=\frac{b}{5}=\frac{c}{7}=\frac{a+b+c}{3+5+7}=\frac{180}{15}=12\)

=> a=12.3=360

=> b=12.5=600

=> c=12.7=840

Đọc tiếp...
Đinh Quang Hiệp 10 tháng 3 2017 lúc 21:00
Báo cáo sai phạm

áp dụng t/c của dãy tỉ số bằng nhau ta được :\(\frac{a}{3}\)\(\frac{b}{5}\)=\(\frac{c}{7}\)=\(\frac{a+b+c}{3+5+7}\)=\(\frac{180}{15}\)=12

\(\Rightarrow\frac{a}{3}=12\Rightarrow a=12.3=36\)

\(\Rightarrow\frac{b}{5}=12\Rightarrow b=12.5=60\)

\(\Rightarrow\frac{c}{7}=12\Rightarrow c=12.7=84\)

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: