Giúp tôi giải toán và làm văn


trieu dang 13/07/2015 lúc 07:08
Báo cáo sai phạm

\(a^2=bc\Rightarrow\frac{a}{b}=\frac{c}{a}\)

đặt \(\frac{a}{b}=\frac{c}{a}=k\Rightarrow a=bk;c=ak\)

suy ra:

\(\frac{a+b}{a-b}=\frac{bk+b.1}{bk-b.1}=\frac{b.\left(k+1\right)}{b.\left(k-1\right)}=\frac{k+1}{k-1}\)

\(\frac{c+a}{c-a}=\frac{ak+a.1}{ak-a.1}=\frac{a.\left(k+1\right)}{a.\left(k-1\right)}=\frac{k+1}{k-1}\)

Vậy \(\frac{a+b}{a-b}=\frac{c+a}{c-a}\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Nam Cao 21/07/2015 lúc 08:08
Báo cáo sai phạm

Bạn tham khảo tại đây nha !

http://olm.vn/hoi-dap/question/135074.html

Đọc tiếp...
Nghia Tran 04/03/2017 lúc 12:56
Báo cáo sai phạm

Bài này giải như thế này:

Gọi tử của 3 phân số lần lượt là:K1;K2;K3

 Mẫu lần lượt là: H1;H2;H3

Theo đề bài Ta có:

K1:K2:K3=3:7:11   (1)

H1:H2:H3=10:20:40    (2)

Từ (1): Đặt K1:K2:K3=3k/7k/11k  (3)

Từ (2) : Đặt H1:H2:H3=10p/20p/40p   (4)

Từ (3) và (4) suy ra:

\(\frac{K1}{H1}\)+\(\frac{K2}{H2}\)+\(\frac{K3}{H3}\)=  \(\frac{3k}{10p}+\frac{7k}{20p}+\frac{11k}{40p}\)=\(\frac{12k}{40p}+\frac{14k}{40p}+\frac{11k}{40p}\)=\(\frac{37k}{40p}\)

                                                                                                                                  

Mà theo đề bài thì tổng 3 p/s =37/20\(\Rightarrow\)\(\frac{37k}{40p}=\frac{37}{20}\)\(\Rightarrow\)K=1;P=2

Từ đó thì giải tiếp nhé!

Đọc tiếp...
Ngọc Trân 18/09/2017 lúc 18:50
Báo cáo sai phạm

\(\frac{-12}{1,6}=\frac{55}{-7\frac{1}{3}}\);\(\frac{1,6}{-12}=\frac{-7\frac{1}{3}}{55}\);\(\frac{-12}{55}=\frac{1,6}{-7\frac{1}{3}}\);\(\frac{55}{-12}=\frac{-7\frac{1}{3}}{1,6}\)

Đọc tiếp...
Mai Anh 18/09/2017 lúc 18:59
Báo cáo sai phạm

bạn làm sai rồi thì phải :)))???

Đọc tiếp...
hong pham 01/08/2015 lúc 14:58
Báo cáo sai phạm

Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau, ta có:

\(\frac{1+2y}{18}=\frac{1+6y}{6x}=\frac{1+2y+1+6y}{18+6x}=\frac{2+8y}{18+6x}=\frac{2\left(1+4y\right)}{2\left(9+3x\right)}=\frac{1+4y}{9+3x}\)

suy ra: \(\frac{1+4y}{9+3x}=\frac{1+4y}{24}\Rightarrow9+3x=24\Rightarrow3x=15\Rightarrow x=5\)

Đọc tiếp...
viet ho nguyen 16/10/2016 lúc 08:51
Báo cáo sai phạm

\(\frac{1+4y}{24}=\frac{1+6y}{6x}\)=>\(\frac{1+4y+2y}{24+2y}=\frac{1+6y}{2x}\)=>\(2y+24=6x\)=>\(y+12=3x\)=>\(y=3x-12\)

=>\(\frac{1+6x-24}{18}=\frac{1+6y}{6x}\)=>\(\frac{6x-23}{18}=\frac{6y+1}{6x}\)=>\(6x\left(6x-23\right)=18\left(6y+1\right)\)

=>\(36x^2-\)

Đọc tiếp...
Hoàng Trung Kiên CTV 27/09/2018 lúc 14:45
Báo cáo sai phạm

Nhầm:D

\(\frac{1+6y}{6x}=\frac{1}{12}\Rightarrow\frac{1+6y}{6}=\frac{x}{12}\)

\(=>\frac{1}{6}+y=\frac{x}{12}\)

\(\Rightarrow\frac{1}{6}+\frac{1}{4}=\frac{x}{12}\Rightarrow\frac{x}{12}=\frac{5}{12}\Rightarrow x=5\)

Đọc tiếp...
olympic 23/03/2015 lúc 13:12
Báo cáo sai phạm

Gọi chữ số nhỏ nhất là a => số có 3 chữ số là a, 2a, 3a với 3a ≤ 9 => a ≤ 3. Do số cần tìm chia hết cho 18, tức chia hết cho 9 nên (a + 2a + 3a) = 6a chia hết cho 9 => a chia hết cho 3, vậy a = 3 => 3 chữ số là 3, 6, 9 
Số cần tìm là số chẵn do chia hết cho 2 vậy chữ số cuối là 6 
=> số cần tìm là 396 hoặc 936

Đọc tiếp...
OoO_Nhok_Lạnh_Lùng_OoO 24/09/2017 lúc 13:23
Báo cáo sai phạm

Gọi số đó có dạng abc (Số có 3 chữ số) 

Vì abc chia hết cho 18 => abc chia hết cho 9 => a + b + c chia hết cho 9 

Mà 1 ≤ a + b + c ≤ 27 (DO a, b, c nhận các giá trị tự nhiện từ 1 đến 9) 

=> a + b + c nhận một trong ba số: 9; 18; 27 (*) 

Mà a/1 = b/2 = c/3 = (a + b + c)/6 (**) 

Từ (*) và (**) ta có (a + b + c) =18 (Chia hết cho 6) 

=> a/1 = b/2 = c/3 = (a + b + c)/6 = 18/6 =3 

=> a = 3; b = 6; c = 9 

Nhưng vì số đó chia hết cho 18 nên chữ số hàng đơn vị là 6 

Vậy ta có 2 đáp số thỏa mãn: 396 và 936

Đọc tiếp...
Nguyễn Xuân Vinh 22/03/2015 lúc 08:45
Báo cáo sai phạm

tỉ lệ tổng là 9

số đó là 180

Đọc tiếp...
Kunzy Nguyễn 24/07/2015 lúc 07:56
Báo cáo sai phạm

Gọi độ dài 3 cạnh là a,b ,c ; 3 chiều cao tương ứng là x , y , z ; diện tích là S 

a= \(\frac{2S}{X}\)

b=\(\frac{2S}{y}\)

c = \(\frac{2S}{z}\)

=> a/2 = b/3 =c/4

=> 2S/2x = 2S/3y / 2S/4z

=> 2x = 3y=4z

=>x/6 = y/4 = z/3

Vậy x ; y ;z tỉ lệ với 6 , 4 ,3 hay 3 chiều cao tương ứng của 3 cạnh đó tỉ lệ với 6;4;3

 

Đọc tiếp...
Tomori Nao 28/10/2016 lúc 21:59
Báo cáo sai phạm

Bài làm:

Gọi độ dài ba cạnh của tam giác đó là x, y, z (x, y, z > 0; x : y : z = 2 : 3 : 4) : ba chiều cao tương ứng là a, b, c .

Đặt x = 2*t, y = 3*t, z = a*t

Gọi S là diện tích tam giác đó

2S = x*a = y*b = z*c

=> a*2*t = b*3*t = c*4*t

=> 2*a = 3*b = 4*c

=> a/6 = b/4 = c/3

Vậy ba chiều cao tương ứng tỉ lệ với 6; 4; 3

Đọc tiếp...
Diệu Vy 02/01/2017 lúc 15:29
Báo cáo sai phạm

phần trên giống của bạn Kunzy Nguyễn nhưng ở dưới cùng phải là x/12=y/8=z/9 mới đúng bạn

k mik nhé

tks bạn

Đọc tiếp...
Vongola Tsuna 05/11/2016 lúc 21:12
Báo cáo sai phạm

đặt \(\frac{a}{b}=\frac{c}{d}=k\)=> a=bk c=dk 

ta có : \(\frac{a^2+b^2}{c^2+d^2}=\frac{b^2k^2+b^2}{d^2k^2+d^2}=\frac{b^2\left(k^2+1\right)}{d^2\left(k^2+1\right)}=\frac{b^2}{d^2}\)(1)

\(\frac{ab}{cd}=\frac{b.k.b}{d.k.d}=\frac{b^2}{d^2}\)(2)

từ (1:2) => \(\frac{a^2+b^2}{c^2+d^2}=\frac{ab}{cd}\)

Đọc tiếp...
Hung Hung 05/11/2016 lúc 21:26
Báo cáo sai phạm

sao bọn này nhanh thế nhỉ

Đọc tiếp...
Indra Sasuke 05/11/2016 lúc 21:26
Báo cáo sai phạm

\(\frac{a}{b}=\frac{c}{d}=>\frac{a^2}{b^2}=\frac{c^2}{d^2}\)\(=>\frac{a^2}{c^2}=\frac{b^2}{d^2}.\) .  .Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có:

\(\frac{a^2}{c^2}=\frac{b^2}{d^2}=\frac{a^2+b^2}{c^2+d^2}\).Xin lỗi mình chưa nghĩ ra tiếp

Đọc tiếp...
mo chi mo ni 07/10/2018 lúc 22:39
Báo cáo sai phạm

đặt \(\dfrac{a}{b}=\dfrac{c}{d}=k\)

\(\Rightarrow a=bk\) và \(c=dk\)

thay vào biểu thức

\(\dfrac{5a+3b}{5a-3b}=\dfrac{5bk+3b}{5bk-3b}=\dfrac{5k+3}{5k-3}\) (1)

\(\dfrac{5c+3d}{5c-3d}=\dfrac{5dk+3d}{5dk-3d}=\dfrac{5k+3}{5k-3}\) (2)

Từ 1 và 2 suy ra đpcm

câu b tương tự bạn thay a=bk và c=dk rồi rút gọn như câu a là xong nha!

Đọc tiếp...
Never_NNL 08/06/2018 lúc 19:41
Báo cáo sai phạm

Goi 3 phan can tim lan luot la a,b,c

Co a/b = 5/3 => a = 5/3b

     b/c  = 8/5 => c = 5/8b

Ma a + b + c = 15,8

=> 5/3b + b + 5/8b = 15,8

=> 79/24b = 15,8

=> b = 4,8

Co a = 5/3b = 5/3 . 4,8 = 8

      c = 5/8b = 5/8 . 4,8 = 3

Vay a = 8 ; b = 4,8 ; c = 3

Đọc tiếp...
Ánh Nguyễn 12/10/2017 lúc 19:50
Báo cáo sai phạm

áp dụng tc của dãy tỉ số bằng nhau bằng cách gọi 

Đọc tiếp...
a@olm.vn Quản lý 08/11/2016 lúc 08:24
Báo cáo sai phạm

Chắc phải thêm điều kiện a, b, c khác 0 và a + b + c khác 0.

\(\frac{bx-cy}{a}=\frac{cx-az}{b}=\frac{ay-bx}{c}=\frac{\left(bx-cy\right)+\left(cx-az\right)+\left(ay-bx\right)}{a+b+c}=\frac{0}{a+b+c}=0\)

=> bx - cy = cx - az = ay - bx = 0

=>  cx = az ; ay = bx

=> \(\frac{x}{a}=\frac{z}{c};\frac{x}{a}=\frac{y}{b}\) 

Đọc tiếp...
Trịnh Xuân Diện 08/11/2016 lúc 13:07
Báo cáo sai phạm

(bx-cy)+(cx-az)+(ay-bx)

=bx-cy+cx-az+ay-bx

=cx-cy-az+ay thi =0 sao duoc

Đọc tiếp...
ღ_Giang Thần_ღ CTV 10/11 lúc 00:14
Báo cáo sai phạm

\(\frac{3x-2y}{37}=\frac{5y-3z}{15}=\frac{2z-5x}{2}=\)

\(\frac{3xz-2yz}{37z}=\frac{5yx-3zx}{15x}=\frac{2zy-5xy}{2y}=\frac{3xz-2yz+5yx-3zx+2zy-5xy}{37z+15x+2y}=0\)(t/c dãy tỉ số bằng nhau)

\(\frac{3x-2y}{37}=0\Rightarrow3x=2y\Rightarrow\frac{x}{2}=\frac{y}{3}\left(1\right)\)

\(\frac{5y-3z}{15}=0\Rightarrow5y=3z\Rightarrow\frac{z}{5}=\frac{y}{3}\left(2\right)\)

\(\frac{2z-5x}{2}=0\Rightarrow2z=5x\Rightarrow\frac{x}{2}=\frac{z}{5}\left(3\right)\)

\(\Rightarrow\frac{x}{2}=\frac{y}{3}=\frac{z}{5}=\frac{10x}{20}=\frac{3y}{9}=\frac{2z}{10}=\frac{10x-3y-2z}{20-9-10}=\frac{-4}{1}=-4\)

\(x=-8,y=-12,z=-20\)

Đọc tiếp...
Công Chúa Giá Băng 22/08/2015 lúc 16:17
Báo cáo sai phạm

vì x;y;z tỉ lệ với 5;4;3

=>x/5=y/4=z/3

=>x=5k;y=4k;z=3k

=>Y=(x+2y-3z)/(x-2y+3z)=(5k+8k-9k)/(5k-8k+9k)=(4k)/(6k)=2/3

Đọc tiếp...
nguyen thi yen nhi 25/07/2018 lúc 20:58
Báo cáo sai phạm

Vì x;y;z tỉ lệ với 5;4;3 

\(\Rightarrow\)\(\frac{x}{5}\)\(\frac{y}{4}\)\(\frac{z}{3}\)

\(\Rightarrow\) x=5k; y=4k; z=3k 

Thay vào P ta được:

P = \(\frac{x+2y-3z}{x-2y+3z}\)

\(\Leftrightarrow\)P = \(\frac{5k+2.4k-3.3k}{5k-2.4k+3.3k}\)

\(\Leftrightarrow\) P = \(\frac{5k+8k-9k}{5k-8k+9k}\)

\(\Leftrightarrow\) P = \(\frac{\left(5+8-9\right)k}{\left(5-8+9\right)k}\)

\(\Leftrightarrow\) P = \(\frac{4k}{6k}\)

\(\Leftrightarrow\) P = \(\frac{4}{6}\)\(\frac{2}{3}\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Hoàng Nguyệt Anh 23/08/2017 lúc 13:25
Báo cáo sai phạm

Theo bài ra ta có: \(\frac{x}{5}\)=\(\frac{y}{4}\)=\(\frac{z}{3}\)= k

 \(\Rightarrow\) x=5k, y=4k, z=3k

P=\(\frac{5k+8k-9k}{5k-8k+9k}\)=\(\frac{4k}{6k}\)\(\frac{2}{3}\)

Vậy P=\(\frac{2}{3}\)

Đọc tiếp...
Trần Thị Minh Hậu 18/07/2015 lúc 14:35
Báo cáo sai phạm

theo dãy tỉ số bằng nhau:

\(\frac{a}{3}=\frac{b}{5}=\frac{c}{7}=\frac{a+b+c}{3+5+7}=\frac{180}{15}=12\)

=> a=12.3=360

=> b=12.5=600

=> c=12.7=840

Đọc tiếp...
Đinh Quang Hiệp 10/03/2017 lúc 21:00
Báo cáo sai phạm

áp dụng t/c của dãy tỉ số bằng nhau ta được :\(\frac{a}{3}\)\(\frac{b}{5}\)=\(\frac{c}{7}\)=\(\frac{a+b+c}{3+5+7}\)=\(\frac{180}{15}\)=12

\(\Rightarrow\frac{a}{3}=12\Rightarrow a=12.3=36\)

\(\Rightarrow\frac{b}{5}=12\Rightarrow b=12.5=60\)

\(\Rightarrow\frac{c}{7}=12\Rightarrow c=12.7=84\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Trung Hiếu 05/11/2017 lúc 20:17
Báo cáo sai phạm

bạn kia làm đúng rồi

k tui nha 

thank

Đọc tiếp...
Bùi Lê Xuyến Chi 18/07/2017 lúc 10:07
Báo cáo sai phạm

1. -2x=5y =>\(\frac{x}{y}=\frac{-5}{2}=>y=\frac{-2x}{5}\)

Thế y=\(\frac{-2x}{5}\) ta được:

x+\(\frac{-2x}{5}\)=30     \(\Rightarrow\frac{5x-2x}{5}=30\)

\(\Rightarrow3x=150\)\(\Rightarrow x=50\)

=>y=30-x=30-50=-20.

Vậy x=50; y=-20.

Những bài khác tương tự bạn nhé!

Đọc tiếp...
Hung Hung 01/11/2016 lúc 22:29
Báo cáo sai phạm

nè làm cách này là của lớp 9 nhưng dễ hiểu coi mà làm nè

y=(3/5)/(2/3)x=9/10x

ta có y bằng từng đó thay vào x^2 -Y^2=38 được

x^2-(9/10x)^2+38

=x^2-81/100x^2=38

=19/100x^2=38

=x^2=200

x=10 căn 2 

ta có x thày vào cái trên là ra được y

GHI RA GIẤY NHÁP CHO DỄ XEM 

Đọc tiếp...
trần như 13/06/2015 lúc 21:33
Báo cáo sai phạm

bài này mk giải rùi:

a/b = c/d           => a/c = b/d 

=> a2 / c2 = b2 / d2  = ab / cd

<=> 7a/ 7c2 = 11a2 / 11c = 8b2 / 8d2 = 3ab / 3cd

=> 7a2 + 3ab / 7c+ 3cd = 11a2 - 8b2 / 11c2 - 8d2

=> 7a2 + 3ab / 11a2 - 8b= 7c+ 3cd / 11c2 - 8d2                (đpcm)

Đọc tiếp...
thang Tran 13/06/2015 lúc 21:38
Báo cáo sai phạm

Đặt \(\frac{a}{b}=\frac{c}{d}=x\)\(\Rightarrow a=bx;c=dx\)

Thay vào vế trái ta có:

               \(\frac{7a^2+3ab}{11a^2-8b^2}=\frac{7b^2x^2+3b^2x}{11b^2x^2-8b^2}=\frac{b^2\left(7x^2+3x\right)}{b^2\left(11x^2-8\right)}=\frac{7x^2+3x}{11x^2-8}\)(1)

Thay vào vế trái ta có :

               \(\frac{7c^2+3cd}{11c^2-8d^2}=\frac{7d^2x^2+3d^2x}{11d^2x^2-8d^2}=\frac{d^2\left(7x^2+3x\right)}{d^2\left(11x^2-8\right)}=\frac{7x^2+3x}{11x^2-8}\) (2)

Từ (1) và  (2) => Vế phải bằng vế trái đẳng thức được chứng minh

Đọc tiếp...
Sagittarus 31/07/2018 lúc 01:28
Báo cáo sai phạm

mấy bạn ây :v bây giờ mình lên lớp 10 rồi còn để ý mấy câu cu rích này làm j -_-

Đọc tiếp...
Bóng Đá Môn Yêu Thích Của Tui 11/08/2017 lúc 21:59
Báo cáo sai phạm

Ta có \(\frac{x}{3}=\frac{y}{4}=\frac{2x}{6}=\frac{5y}{20}\)

Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có :

\(\frac{2x}{6}=\frac{5y}{20}=\frac{2x+5y}{6+20}=\frac{10}{26}=\frac{5}{13}\)

do đó \(\frac{x}{3}=\frac{5}{13}\Rightarrow x=\frac{15}{13}\)

\(\frac{y}{4}=\frac{5}{13}\Rightarrow y=\frac{20}{13}\)

Đọc tiếp...
Phúc Trần Tấn 11/08/2017 lúc 16:07
Báo cáo sai phạm

Ta có:

\(\frac{x}{3}=\frac{y}{4}\) và \(2x+5y=10\)

Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau:

\(\frac{x}{3}=\frac{y}{4}=\frac{2x+5y}{2.3+5.4}=\frac{10}{26}=\frac{5}{13}\)

\(\hept{\begin{cases}\frac{x}{3}=\frac{5}{13}\Rightarrow x=\frac{5}{13}.3=\frac{15}{13}\\\frac{y}{4}=\frac{5}{13}\Rightarrow y=\frac{5}{13}.4=\frac{20}{13}\end{cases}}\)

Vậy \(x=\frac{15}{13};y=\frac{20}{13}\)

Đọc tiếp...
Trịnh Thành Công CTV 11/08/2017 lúc 16:06
Báo cáo sai phạm

Ta có:\(\frac{x}{3}=\frac{y}{4}\Rightarrow\frac{2x}{6}=\frac{5y}{20}\)

   Áp dụng t/c dãy tỉ số bằng nhau ta đc:

       \(\Rightarrow\frac{2x}{6}=\frac{5y}{20}=\frac{2x+5y}{26}=\frac{5}{13}\)

\(\Rightarrow\hept{\begin{cases}\frac{x}{3}=\frac{5}{13}\\\frac{y}{4}=\frac{5}{13}\end{cases}\Rightarrow}\hept{\begin{cases}x=\frac{15}{13}\\y=\frac{20}{13}\end{cases}}\)

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: