Giúp tôi giải toán


Công Chúa Giá Băng 28/08/2015 lúc 16:27

Giải : Gọi a,b,c lần lượt là số công nhân của đội I,II,III
Theo đề bài , ta có : a.3=b.5=c.6
 a/(1/3) =b/(1/5) =c/(1/6) =(b-c)/[(1/5)-(1/6)] =2/(1/30)=60
 a=60.(1/3) =20
b=60.(1/5)=12
c=60. (1/6) =10
Vậy Đội I,II,III lần luọt có 20,12,10 công nhân   

Công Chúa Giá Băng 28/08/2015 lúc 16:27

**** mình nhé bạn !

Đinh Tuấn Việt Hiệp sĩ 01/06/2015 lúc 11:24

Từ \(\frac{a}{b}=\frac{c}{d}\) => \(\frac{a}{c}=\frac{b}{d}\) => \(\frac{5a}{5c}=\frac{3b}{3d}\) (vì \(\frac{5a}{5c}=\frac{a}{c}\) ; \(\frac{3b}{3d}=\frac{b}{d}\))

Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có :

\(\frac{5a}{5c}=\frac{3b}{3d}=\frac{5a+3b}{5c+3d}=\frac{5a-3b}{5c-3d}\) (1)

Từ (1) , áp dụng tính chất của tỉ lệ thức ta được :

\(\frac{5a+3b}{5a-3b}=\frac{5c+3d}{5c-3d}\) => ĐPCM

 

Lê Thị Thu Hà 01/10/2016 lúc 18:38

xin hjoir trong này có ai thi violympic lớp 7

                                      KHÔNG???????????????????????????????????????????????????????????????????????????

nguyen thieu cong thanh 31/07/2015 lúc 21:24

\(\frac{x}{2}=\frac{y}{3}\Rightarrow\frac{x}{8}=\frac{y}{12};\frac{y}{4}=\frac{z}{5}\Rightarrow\frac{y}{12}=\frac{z}{15}\)

\(\Rightarrow\frac{x}{8}=\frac{y}{12}=\frac{z}{15}=\frac{x+y-z}{8+12-15}=\frac{10}{5}=2\)

=>x=16;y=24;z=30

vậy (x;y;z)=(16;24;30)

Đỗ Văn Hoài Tuân 31/07/2015 lúc 21:27

x/2 = y/3 => x/8 = y/12

y/4 = z/5 => y/12 = z/15

Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, ta có:

x/8 = y/12 = z/15 = (x+y-z)/(8+12-15) = 10/5 = 2

x/8 = 2 => x = 16

y/12 = 2 => y = 24

z/15 = 2 => z = 30

Edogawa Conan 14/06/2017 lúc 21:20

Áp dụng tính chất của tỉ lệ thức, ta có:

\(\frac{a}{b}=\frac{c}{d}\Rightarrow\frac{a}{c}=\frac{b}{d}\)

\(\Rightarrow\frac{1}{2}.\frac{a}{c}=\frac{1}{2}.\frac{b}{d}\)

\(\Rightarrow\frac{a}{2c}=\frac{b}{2d}\)(ĐPCM)
 

nhok họ nguyễn 14/06/2017 lúc 21:23
Kayasari Ryuunosuke 14/06/2017 lúc 10:23

Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ,ta có :

\(\frac{a}{b}=\frac{c}{d}=\frac{a+c}{b+d}=\frac{a-c}{b-d}\)

\(\Rightarrow\frac{a}{b}=\frac{a+c}{b+d}=\frac{a-c}{b-d}\)

trieu dang 16/07/2015 lúc 09:45

 

x : 2 =  y : ( - 5 ) 

hay \(\frac{x}{2}=\frac{y}{-5}\)

áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau  ta có:

\(\frac{x}{2}=\frac{y}{-5}=\frac{x-y}{2-\left(-5\right)}=\frac{-7}{7}=-1\)

suy ra:

\(\frac{x}{2}=-1\Rightarrow x=-2\)

\(\frac{y}{-5}=-1\Rightarrow y=5\)

Mr Lazy 30/07/2015 lúc 20:39

Ta có: \(\frac{a}{b}=\frac{b}{c}=\frac{c}{d}=\frac{a+b+c}{b+c+d}\)\(\Rightarrow\left(\frac{a+b+c}{b+c+d}\right)^3=\frac{a^3}{b^3}=\frac{a}{b}.\frac{b}{c}.\frac{c}{d}=\frac{a}{d}\)

Trang Đỗ 31/05/2015 lúc 14:41

Gọi x, y, z, t lần lượt là số học sinh các khối 6, 7, 8, 9

Theo đề bài ta có:  và y - t = 70

Theo tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có

 

Do đó: 

x = 315

y = 280

z = 245

t = 210


 

Phạm Ngọc Thạch 31/05/2015 lúc 14:46

Gọi số hs bốn khối 6,7,8,9 lần lượt là a,b,c,d ta có:

   \(\frac{a}{9}=\frac{b}{8}=\frac{c}{7}=\frac{d}{6}\) và b - d  = 70

Áp dụng tc dãy tỉ số bằng nhau ta có:

     \(\frac{a}{9}=\frac{b}{8}=\frac{c}{7}=\frac{d}{6}=\frac{b-d}{8-6}=\frac{70}{2}=35\)

    + a/9 = 35 => a=35.9 = 315 (hs)

   + b/8 = 35 => b = 35 . 8 = 280 (hs)

   + c/7 = 35 => c = 35 . 7 = 245 (hs)

  + b - d = 70 => 280 - 70 = b => b = 210 (hs) 

          

thien ty tfboys 25/06/2015 lúc 09:50

 gọi số mét vải của ba tấm 1, 2, 3 lần lượt là: x, y, z (đk: 0<x, y, z< 145), x+y+z = 145  

Sau khi bán số vải còn lại lần lượt là: (1/2).x, (2/3).y, (3/4).z

 theo bài ta có: (1/2).x= (2/3).y= (3/4). z  

=> x/(2/1) = y/(3/2) = z/(4/3)  

Áp dụng tc dãy tỉ số bằng nhau ta có:

 x/(2/1) = y/(3/2) = z/(4/3) = (x+y+z) / ((2/1) +(3/2) +(4/3)) = 145/(29/6) = 30  

*) x/(2/1) = 30 => x= 30.(2/1) = 60 m  

*) y/(3/2) = 30 => y = (3/2) . 30 = 45 m  

*) z/(4/3) = 30 => z = (4/3) . 30 = 40 m  

Vậy lúc đầu số met vải mỗi tấm 1, 2, 3 lần lượt là: 60m; 45 m; 40 m. 

Hà Trọng Hoàng 19/03/2017 lúc 10:53

Dấu   \(.\)là nhân đấy nhé!!!!

Theo mình là như vậy thôi chứ minh ko chắc là đúng hay sai!!!!

Bạn nào thấy sai thì hãy nêu cách giải của mình nhé!!!!!

Hà Trọng Hoàng 19/03/2017 lúc 10:50

Gọi số mét vải của tấm thứ nhất, thứ 2, thứ 3 lần lượt là x, y, z

Sau khi bán, số vải còn lại lần lượt là:

Tấm thứ nhất: 1-\(\frac{1}{2}=\frac{1}{2}\)(1 là 1 phần nguyên)

Tấm thứ 2:  1-\(\frac{1}{3}=\frac{2}{3}\)   (            //               )

Tấm thứ 3:  1-\(\frac{1}{4}=\frac{3}{4}\)   (           //                )

Ta có:

\(x\frac{1}{2}\)=\(\frac{x}{2}:2:3=\frac{x}{2X2X3}=\frac{x}{12}\)                 ;                   y\(\frac{2}{3}\)=\(\frac{y2}{3}=\frac{y2}{3}:2:3=\frac{y2}{3.2.3}=\frac{y}{3.3}=\frac{y}{9}\);                                               \(z\frac{3}{4}=\frac{z3}{4}:2:3=\frac{z3}{4.2.3}=\frac{z}{4.2}=\frac{z}{8}\)

Theo đề bài ta có:

\(\frac{x}{12}=\frac{y}{9}=\frac{z}{8}=\frac{145}{29}=5\)

Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau:

=>\(\hept{\begin{cases}x=5.12=60\\y=5.9=45\\z=5.8=40\end{cases}}\)

Chiều dài mỗi tấm vải trước khi cắt là:

Tấm thứ nhất : 60 (m)

Tấm thứ hai :   45 (m)

Tấm thứ ba :    40 (m)

tathingoan 20/11/2016 lúc 19:32

Do số cần tìm chia hết cho18 nên nó chia hết cho 2 và 9
=> chữ số tận cùng của số đó là số chẵn và tổng các chữ số của số đó chia hết cho 9
Do các chữ số tỷ lệ theo 1:2:3 thì có các bộ là (1; 2; 3), (2; 4; 6), (3; 6; 9)
Tổng các chữ số chia hết cho 9 thì chỉ có bộ (3; 6; 9) thỏa mãn
Do chữ số cuối cùng là chẵn nên chữ số hàng đơn vị là 6
Số cần tìm là 936 hoặc 396

Trịnh Xuân Diện 12/10/2016 lúc 22:30

\(\frac{a}{b}=\frac{c}{d}\)=>\(\frac{ac}{bd}=\frac{a^2}{b^2}=\frac{c^2}{d^2}=\frac{a^2+c^2}{b^2+d^2}\)

=>đpcm

Nguyen duc thanh 04/06/2017 lúc 17:12

Cách khác:

Dat  \(\frac{a}{b}=\frac{c}{d}=k\) thì \(a=bk;c=dk\)\(\Rightarrow\frac{ac}{bd}=\frac{bk.dk}{bd}=k^2\left(1\right)\)

         \(\frac{a^2+c^2}{b^2+d^2}\)\(=\frac{\left(bk\right)^2+\left(dk\right)^2}{b^2+d^2}\)\(=\frac{k^2\left(b^2+d^2\right)}{b^2+d^2}=k^2\)\(\left(2\right)\)

Từ \(\left(1\right),\left(2\right)\Rightarrow\frac{ac}{bd}=\frac{a^2+c^2}{b^2+d^2}\)

Phạm Anh Dương 30/09/2014 lúc 19:55

ta có a/b=c/d=>ad=cb

ta có ad+cd=bc+cd

         (a+c)d=(b+d)c

=>a+c/b+d=c/d

mà a/b=c/d => a/b=a+c/b+d

nguyễn thị mỹ hoa 02/04/2017 lúc 10:31

vì sao thế kỷ lại viết bằng chữ số la mã mà không viết bằng chữ số thường

Ngọt ngào 09/10/2016 lúc 14:31

ko hiểu trả lời như ko vậy

Đặng Phương Thảo 16/07/2015 lúc 11:39

TA CÓ: 

 3x= 2y => x/2=y/3=> x/10= y/15

7y=5z=> y/5=z/7=> y/15=z/21

Từ 2 điều trên => x/10=y/15=z/21

Sau đó áp dụng t/c của dãy tỉ số = nhau là đk 

Trần Lê Huy 02/11/2016 lúc 13:45

+) \(3x=2y\)\(=>\frac{x}{2}=\frac{y}{3}\)(1)

+) \(7y=5z=>\frac{y}{5}=\frac{z}{7}\)(2)

Từ (1) và (2) suy ra: \(\frac{x}{10}=\frac{y}{15}=\frac{z}{21}\)

Mà: x - y + z = 32 

Theo tính chất dãy tỉ số bằng nhau, ta có :

\(\frac{x}{10}=\frac{y}{15}=\frac{z}{21}=\frac{x-y+z}{10-15+21}=\frac{32}{16}=2.\)

Nếu: +) \(\frac{x}{10}=2\Rightarrow x=10.2=20\)

+) \(\frac{y}{15}=2\Rightarrow y=15.2=30\)

+) \(\frac{z}{21}=2\Rightarrow z=21.2=42\)

Vậy, x = 20; y = 30; z = 42. 

        

Minh Triều 20/08/2015 lúc 10:41

gọi x;y;z lần lượt là số máy lần lượt của 3 đội (x;y;z>0)

theo đề ta thấy: số máy tỉ lệ nghịch với số ngày hoàn thành công việc

=> x.4=y.6=z.8 và x-y=2

=>\(\frac{x}{6}=\frac{y}{4};\frac{y}{8}=\frac{z}{6}\)

=>\(\frac{x}{48}=\frac{y}{32}=\frac{z}{24}\)

áp dung tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có:

\(\frac{x}{48}=\frac{y}{32}=\frac{z}{24}=\frac{x-y}{48-32}=\frac{2}{16}=0,125\)

suy ra: \(\frac{x}{48}=0,125\Rightarrow x=6\)

\(\frac{y}{32}=0,125\Rightarrow y=4\)

\(\frac{z}{24}=0,125\Rightarrow z=3\)

Vậy số máy 3 đội là: *đội thứ nhất : 6 máy

*đội thứ 2: 4 máy

*đội thứ 3: 3 máy

Trần Thị Loan Quản lý 20/08/2015 lúc 10:38

Gọi số máy của đội 1 ; 2; 3 lần lượt là a; b; c ( máy)

=> a - b = 2

Do các máy có cùng năng suất và khối lượng công việc mỗi đội như nhau nên: 4a = 6b = 8c

=> \(\frac{4a}{24}=\frac{6b}{24}=\frac{8c}{24}\Rightarrow\frac{a}{6}=\frac{b}{4}=\frac{c}{3}\)

Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có: \(\frac{a}{6}=\frac{b}{4}=\frac{c}{3}=\frac{a-b}{6-4}=\frac{2}{2}=1\)

a/6 = 1 => a = 6 

b/4 = 1 => b = 4

c/3 = 1 => c = 3

Vậy số máy đội 1;2;3 lần lượt là: 6;4;3

 

luu thi thao ly 20/08/2015 lúc 10:44

Gọi x, y, z lần lược là số máy của ba đội thứ I, II, III.

theo đề bài , Ta có : x – y = 2 máy.

Do cùng năng suất, số máy và ngày hoàn thành tỉ lệ nghịch với nhau nên :

4x = 6y = 8y

Hay \(\frac{4x}{24}=\frac{6y}{24}=\frac{8z}{24}\Rightarrow\frac{x}{6}=\frac{y}{4}=\frac{z}{3}\)

 

Theo tính chất dãy tỉ lệ thức :

\(\frac{x}{6}=\frac{y}{4}=\frac{z}{3}=\frac{x-y}{6-4}=\frac{2}{2}=1\)

 

=> x = 1.6 = 6

=> y = 1.4 = 4

=> x = 1.3 = 3

Vậy : số máy của ba đội thứ I, II, III lần lược là : 6 máy, 4 máy, 3 máy.

Dich Duong Thien Ty 29/07/2015 lúc 18:42

Ta co : 2x=3y;5y=7z va 5x-7y+5z=30

\(2x=3y\Rightarrow\frac{x}{3}=\frac{y}{2};5y=7z\Rightarrow\frac{y}{7}=\frac{z}{5}\)

\(\frac{x}{3}=\frac{y}{2};\frac{y}{7}=\frac{z}{5}\Rightarrow\frac{x}{3}=\frac{7y}{14};\frac{2y}{14}=\frac{z}{5}\Rightarrow\frac{x}{21}=\frac{y}{14}=\frac{z}{10}\Rightarrow\frac{5x}{105}=\frac{7y}{98}=\frac{5z}{50}\)

Ap dung tinh chat day ti so bang nhau ta co : 

\(\frac{5x}{105}=\frac{7y}{98}=\frac{5z}{50}=\frac{5x-7y+5z}{105-98+50}=\frac{30}{57}=?\)

Nguyễn Đăng Quyết 16/03/2016 lúc 15:46

x=7.5 Y=6  Z=32

Emm yêu ơi! k đuê

Yến Đông Thị Hải 29/09/2016 lúc 10:28

Đặt \(\frac{a}{b}=\frac{c}{d}\)=k(vì a khác b,b khác c nên k khác 1)=>a=bk  ;c=dk

1.Ta có:\(\frac{a+b}{a-b}=\frac{bk+b}{bk-b}=\frac{b.\left(k+1\right)}{b.\left(k-1\right)}=\frac{k+1}{k-1}\)

2.\(\frac{c+d}{c-d}=\frac{dk+d}{dk-d}=\frac{d.\left(k+1\right)}{d.\left(k-1\right)}=\frac{k+1}{k-1}\)

Từ (1) và (2) =>a/b=c/d           k nha

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí

Có thể bạn quan tâmTài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: