Giúp tôi giải toán và làm văn


GTV Bé Cam Hôm qua lúc 08:30
Báo cáo sai phạm

x/3=y/4 và x+y=192

sorry mk nhầm

Đọc tiếp...
công chúa tài năng Hôm qua lúc 08:48
Báo cáo sai phạm

Ta có:

\(\frac{x}{3}=\frac{y}{4}\)

\(\frac{x+y}{3+4}=\frac{192}{7}=27,42857\approx27,4\)( Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau)

\(\frac{x}{3}=27,4\Rightarrow x=27,4.3=82,2\)

\(\frac{y}{4}=27,4\Rightarrow y=27,4.4=109,6\)

Vậy \(x=82,2\)

        \(y=109,6\)

~Hok Tốt~

Đọc tiếp...
trần ngô bảo an Hôm qua lúc 08:10
Báo cáo sai phạm

Khó hiểu đề quá

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị BÍch Hậu 29/06/2015 lúc 10:12
Báo cáo sai phạm

a) \(\Leftrightarrow x^2=900\Leftrightarrow x=+-30\)

b) \(-x^2=\frac{-16}{25}\Rightarrow x=+-\frac{4}{5}\)

Đọc tiếp...
Nhok Silver Bullet 29/06/2015 lúc 10:12
Báo cáo sai phạm

Đinh Tuấn Việt Âm 30 nữa bạn

Đọc tiếp...
Hồng Ngọc Anh 25/05 lúc 07:48
Báo cáo sai phạm

a, \(x=\pm30\)

Đọc tiếp...
tran thi minh thuy 05/08/2017 lúc 21:30
Báo cáo sai phạm

Áp dụng t/c dãy tỉ số bằng nhau ta có:

\(\frac{a+b+c}{d}\)=\(\frac{b+c+d}{a}\)\(\frac{c+d+a}{b}\)\(\frac{d+a+b}{c}\)=\(\frac{a+b+c+b+c+d+c+d+a+d+a+b}{d+a+b+c}\)=\(\frac{3a+3b+3c+3d}{a+b+c+d}\)=\(\frac{3\left(a+b+c+d\right)}{a+b+c+d}\)= 3

Vậy k=3

Đọc tiếp...
Nguyễn Hà Linh 05/07/2015 lúc 13:20
Báo cáo sai phạm

Ta có :   2a + b + c+ d / a - 1 = a + 2b + c + d / b - 1 = a + b + 2c + d / c - 1 = a + b + c +2d / d - 1

  => a + b + c + d / a =  a + b + c + d / b = a + b + c + d / c = a + b + c + d / d

Xét 2 trường hợp : 

TH1:   a + b + c + d = 0

=> a + b = - ( c + d )   ;   b + c = - ( a + d )   ;   c + d = - ( a + b )

Khi đó M = ( -1 ) . 4 = -4

TH2 :  a + b + c + d  khác 0 

=> a = b = c = d

Khi đó M = 1 . 4 = 4

Vậy M = 4 hoặc M = - 4

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị BÍch Hậu 05/07/2015 lúc 09:20
Báo cáo sai phạm

áp dụng t/ c dãy tỉ số = nhau ta có: \(\frac{2a+b+c+d}{a}=\frac{a+2b+c+d}{b}=\frac{a+b+2c+d}{c}=\frac{a+b+c+2d}{d}=\frac{5\left(a+b+c+d\right)}{a+b+c+d}=5\)

\(\frac{2a+b+c+d}{a}=5\Rightarrow5a=2a+b+c+d\Leftrightarrow3a=b+c+d\Rightarrow a=\frac{b+c+d}{3}\)

\(\frac{a+2b+c+d}{b}=5\Rightarrow3b=a+c+d\Leftrightarrow3b=\frac{b+c+d}{3}+c+d\Leftrightarrow9b=b+c+d+3c+3d\Leftrightarrow8b=4c+4d\Leftrightarrow b=\frac{c+d}{2}\)

\(\Rightarrow a=\frac{\left(\frac{c+d}{2}+c+d\right)}{3}=\frac{3c+3d}{6}=\frac{c+d}{2}\Rightarrow a+b=\frac{2\left(c+d\right)}{2}=c+d\Rightarrow\frac{2c+2d+c+d}{\frac{c+d}{2}}=5\Leftrightarrow\frac{6\left(c+d\right)}{c+d}=5\Rightarrow6=5\)=> k tìm đc a,b,c,d thỏa mãn.

hoặc làm tiếp ta cũng có thể thấy:

\(\frac{a+b+2c+d}{c}=5\Rightarrow3c=a+b+d\Leftrightarrow3c-\frac{c+d}{2}-\frac{c+d}{2}-d=0\Leftrightarrow3c-c-d+d=0\Leftrightarrow2c=0\Leftrightarrow c=0\)

mà a,b,c,d điều kiện phải khác 0 => k có a,b,c,d thỏa mãn

 

Đọc tiếp...
Lê Mạnh Châu 03/04/2017 lúc 22:33
Báo cáo sai phạm

Bạn nên phân tích ra từng bước đối với dãy số tỷ

Phân tích các cách ở biểu thức M

Đấy là cách làm

                                                                   ~~ Chúc bạn học tốt ~~

                                                                              ♥♥♥♥♥♥♥♥

Đọc tiếp...
Toan Le 15/03/2015 lúc 15:39
Báo cáo sai phạm

Trường hợp a+b+c+d khác 0: \(\frac{2a+b+c+d}{a}=\frac{a+2b+c+d}{b}=\frac{a+b+2c+d}{c}=\frac{a+b+c+2d}{d}=\frac{5\left(a+b+c+d\right)}{a+b+c+d}\)

=> a=b=c=d

=> M =4

Trường hợp a+b+c+d=0:

a+b+c+d:

=> a+b=-c+d; b+c=-d+a; c+d=-a+b; d+a==b+c

=> M=-1+(-1)+(-1)+(-1)=-4   (hai số đối chia nhau bằng -1 nha)

Đọc tiếp...
Siêu Trí Tuệ 21/09/2016 lúc 18:44
Báo cáo sai phạm

\(\frac{2a+b+c+d}{a-1}=\frac{a+2b+c+d}{b-1}=\frac{a+b+2c+d}{c-1}=\frac{a+b+c+2d}{d-1}\)

Mỗi mẫu giảm đi 1 đơn vị bằng nhau ( là 1 ) nên a = b = c = d

Đọc tiếp...
Nguyễn Phan Mỹ Linh 25/03/2017 lúc 21:15
Báo cáo sai phạm

Bớt 2 vào mỗi biểu thức , ta có :

2a+b+c+d/a = a+2b+c+d/b= a+b+2c+d/c=a+b+c+2d/d

= a+b+c+d/a=a+b+c+d/b=a+b+c+d/c=a+b+c+d/d

=4(a+b+c+d)/a+b+c+d = 4

Nếu a,b,c,d khác 0 => a+b+c+d=4

                          => a=b=c=d = 1

Thay a vào b,c,d, ta có: 

a+a/a+a=a+a/a+a=a+a/a+a=a+a/a+a=4

vậy biểu thức M = 4

Đọc tiếp...
Trần Thị Loan Quản lý 07/05/2015 lúc 20:24
Báo cáo sai phạm

Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau 

=> \(\frac{x+4}{6}=\frac{3y-1}{8}=\frac{3y-1-x-4}{8-6}=\frac{3y-x-5}{2}\)

theo đề bài => \(\frac{3y-x-5}{x}=\frac{3y-x-5}{2}\) => x= 2

=> \(\frac{3y-1}{8}=\frac{x+4}{6}=\frac{2+4}{6}=1\)=> 3y - 1 = 8 => y = 3

Vậy x = 2; y = 3

Đọc tiếp...
Lê Quang Tuấn Kiệt 25/08/2017 lúc 21:03
Báo cáo sai phạm

x = 2 

y = 3

nha bn

Đọc tiếp...
Lê Thị Hồng Ngát 31/10/2016 lúc 12:10
Báo cáo sai phạm
a@olm.vn Quản lý 27/10/2016 lúc 21:00
Báo cáo sai phạm

Nếu gọi tổ một trồng được x cây thì tổ hai là \(\frac{11}{6}x\)cây và tổ ba là \(\frac{10}{7}x\) cây.

Theo đề bài ta có:: \(x+\frac{11}{6}x+\frac{10}{7}x=179\)

\(\Rightarrow x\left(1+\frac{11}{6}+\frac{10}{7}\right)=179\)

\(\Rightarrow x.\frac{42+77+60}{42}=179\)

\(\Rightarrow x.\frac{179}{42}=179\)

\(\Rightarrow x=42\)

Vậy tổ một trồng được 42 cây

  Tổ hai trồng là: 11/6 . 42 = 77 cây

  Tổ ba trồng là:  10/7 , 42 = 60 cây

Đọc tiếp...
Lê Chí Cường 30/07/2015 lúc 20:16
Báo cáo sai phạm

Sử dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau:

\(\frac{a+b+c}{a+b-c}=\frac{a-b+c}{a-b-c}=\frac{a+b+c-\left(a-b+c\right)}{a+b-c-\left(a-b-c\right)}=\frac{a+b+c-a+b-c}{a+b-c-a+b+c}=\frac{2b}{2b}=1\)

=>\(\frac{a+b+c}{a+b-c}=1\)

=>a+b+c=a+b-c

=>c+c=a+b-a-b

=>2c=0

=>c=0

Đọc tiếp...
trieu dang 10/07/2015 lúc 16:49
Báo cáo sai phạm

cách 1: cách mjk thích haha:

đặt: \(\frac{x-1}{2}=\frac{y-2}{3}=\frac{z-3}{4}=k\Rightarrow x-1=2k;y-2=3k;z-3=4k\)

=>\(x=2k+1;y=3k+2;z=4k+3\)

thay x=2k+1;y=3k+2;z=4k+3 vào 2x+3y-x=50

ta được:

2.(2k+1)+3.(3k+2)-(4k+3)=50

4k+2+9k+6-4k-3=50

9k+5=50

9k=45

k=5

=>x=2.5+1=11

y=3.5+2=17

z=4.5+3=23

Đọc tiếp...
Dich Duong Thien Ty 10/07/2015 lúc 11:43
Báo cáo sai phạm

Gọi a,b,c,d lan luot cac khoi la 6,7,8,9

Theo đề bài ta có :

  \(\frac{a}{9}=\frac{b}{8}=\frac{c}{7}=\frac{d}{6}\)va a+b-c-d = 120  

Áp dụng dãy tỉ lệ bằng nhau ta có :

\(\frac{a}{9}=\frac{b}{8}=\frac{c}{7}=\frac{d}{6}=\frac{a+b-c-d}{9+8-7-6}=\frac{120}{4}=30\)

 Suy ra :\(\frac{a}{9}=30\Rightarrow a=30.9=270\)

\(\frac{b}{8}=30\Rightarrow b=30.8=240\)

\(\frac{c}{7}=30\Rightarrow c=30.7=210\)

\(\frac{d}{6}=30\Rightarrow d=30.6=180\)

​                       Vậy : số học sinh khối 6 la :270

                             số học sinh khối 7 là: 240

                            số học sinh khối 8 là:  210

                            số học sinh khối 9 là:  180

Đọc tiếp...
thien ty tfboys 25/06/2015 lúc 09:50
Báo cáo sai phạm

 gọi số mét vải của ba tấm 1, 2, 3 lần lượt là: x, y, z (đk: 0<x, y, z< 145), x+y+z = 145  

Sau khi bán số vải còn lại lần lượt là: (1/2).x, (2/3).y, (3/4).z

 theo bài ta có: (1/2).x= (2/3).y= (3/4). z  

=> x/(2/1) = y/(3/2) = z/(4/3)  

Áp dụng tc dãy tỉ số bằng nhau ta có:

 x/(2/1) = y/(3/2) = z/(4/3) = (x+y+z) / ((2/1) +(3/2) +(4/3)) = 145/(29/6) = 30  

*) x/(2/1) = 30 => x= 30.(2/1) = 60 m  

*) y/(3/2) = 30 => y = (3/2) . 30 = 45 m  

*) z/(4/3) = 30 => z = (4/3) . 30 = 40 m  

Vậy lúc đầu số met vải mỗi tấm 1, 2, 3 lần lượt là: 60m; 45 m; 40 m. 

Đọc tiếp...
Hà Trọng Hoàng 19/03/2017 lúc 10:53
Báo cáo sai phạm

Dấu   \(.\)là nhân đấy nhé!!!!

Theo mình là như vậy thôi chứ minh ko chắc là đúng hay sai!!!!

Bạn nào thấy sai thì hãy nêu cách giải của mình nhé!!!!!

Đọc tiếp...
Hà Trọng Hoàng 19/03/2017 lúc 10:50
Báo cáo sai phạm

Gọi số mét vải của tấm thứ nhất, thứ 2, thứ 3 lần lượt là x, y, z

Sau khi bán, số vải còn lại lần lượt là:

Tấm thứ nhất: 1-\(\frac{1}{2}=\frac{1}{2}\)(1 là 1 phần nguyên)

Tấm thứ 2:  1-\(\frac{1}{3}=\frac{2}{3}\)   (            //               )

Tấm thứ 3:  1-\(\frac{1}{4}=\frac{3}{4}\)   (           //                )

Ta có:

\(x\frac{1}{2}\)=\(\frac{x}{2}:2:3=\frac{x}{2X2X3}=\frac{x}{12}\)                 ;                   y\(\frac{2}{3}\)=\(\frac{y2}{3}=\frac{y2}{3}:2:3=\frac{y2}{3.2.3}=\frac{y}{3.3}=\frac{y}{9}\);                                               \(z\frac{3}{4}=\frac{z3}{4}:2:3=\frac{z3}{4.2.3}=\frac{z}{4.2}=\frac{z}{8}\)

Theo đề bài ta có:

\(\frac{x}{12}=\frac{y}{9}=\frac{z}{8}=\frac{145}{29}=5\)

Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau:

=>\(\hept{\begin{cases}x=5.12=60\\y=5.9=45\\z=5.8=40\end{cases}}\)

Chiều dài mỗi tấm vải trước khi cắt là:

Tấm thứ nhất : 60 (m)

Tấm thứ hai :   45 (m)

Tấm thứ ba :    40 (m)

Đọc tiếp...
tathingoan 20/11/2016 lúc 19:32
Báo cáo sai phạm

Do số cần tìm chia hết cho18 nên nó chia hết cho 2 và 9
=> chữ số tận cùng của số đó là số chẵn và tổng các chữ số của số đó chia hết cho 9
Do các chữ số tỷ lệ theo 1:2:3 thì có các bộ là (1; 2; 3), (2; 4; 6), (3; 6; 9)
Tổng các chữ số chia hết cho 9 thì chỉ có bộ (3; 6; 9) thỏa mãn
Do chữ số cuối cùng là chẵn nên chữ số hàng đơn vị là 6
Số cần tìm là 936 hoặc 396

Đọc tiếp...
tran dinh binh 09/11/2017 lúc 17:50
Báo cáo sai phạm

số cần tìm là 936 hoac 396

Đọc tiếp...
giang ho dai ca Hiệp sĩ 04/06/2015 lúc 10:29
Báo cáo sai phạm

\(\frac{a}{b}=\frac{b}{c}=\frac{c}{d}=\frac{a+b+c}{b+c+d}\Rightarrow\left(\frac{a}{b}\right)^3=\left(\frac{b}{c}\right)^3=\left(\frac{c}{d}\right)^3=\left(\frac{a+b+c}{b+c+d}\right)^3\left(1\right)\)

\(\left(\frac{a}{b}\right)^3=\left(\frac{b}{c}\right)^3=\left(\frac{c}{d}\right)^3=\frac{a}{b}.\frac{b}{c}.\frac{c}{d}=\frac{a.b.c}{b.c.d}=\frac{a}{d}\left(2\right)\)

Từ \(\left(1\right)và\left(2\right)\Rightarrowđpcm\)

ko chắc

Đọc tiếp...
Nguyễn Mạnh Quỳnh 04/06/2015 lúc 10:27
Báo cáo sai phạm

áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có

a/b=b/c=c/d=a+b+c/b+c+d

=>(a+b+c/b+c+d)^3=a/b.b/c.c/d=a/d

vậy (a+b+c/b+c+d)^3=a/d (đpcm)

Đọc tiếp...
Kunzy Nguyễn 24/07/2015 lúc 07:56
Báo cáo sai phạm

Gọi độ dài 3 cạnh là a,b ,c ; 3 chiều cao tương ứng là x , y , z ; diện tích là S 

a= \(\frac{2S}{X}\)

b=\(\frac{2S}{y}\)

c = \(\frac{2S}{z}\)

=> a/2 = b/3 =c/4

=> 2S/2x = 2S/3y / 2S/4z

=> 2x = 3y=4z

=>x/6 = y/4 = z/3

Vậy x ; y ;z tỉ lệ với 6 , 4 ,3 hay 3 chiều cao tương ứng của 3 cạnh đó tỉ lệ với 6;4;3

 

Đọc tiếp...
Tomori Nao 28/10/2016 lúc 21:59
Báo cáo sai phạm

Bài làm:

Gọi độ dài ba cạnh của tam giác đó là x, y, z (x, y, z > 0; x : y : z = 2 : 3 : 4) : ba chiều cao tương ứng là a, b, c .

Đặt x = 2*t, y = 3*t, z = a*t

Gọi S là diện tích tam giác đó

2S = x*a = y*b = z*c

=> a*2*t = b*3*t = c*4*t

=> 2*a = 3*b = 4*c

=> a/6 = b/4 = c/3

Vậy ba chiều cao tương ứng tỉ lệ với 6; 4; 3

Đọc tiếp...
Diệu Vy 02/01/2017 lúc 15:29
Báo cáo sai phạm

phần trên giống của bạn Kunzy Nguyễn nhưng ở dưới cùng phải là x/12=y/8=z/9 mới đúng bạn

k mik nhé

tks bạn

Đọc tiếp...
hong pham 01/08/2015 lúc 14:58
Báo cáo sai phạm

Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau, ta có:

\(\frac{1+2y}{18}=\frac{1+6y}{6x}=\frac{1+2y+1+6y}{18+6x}=\frac{2+8y}{18+6x}=\frac{2\left(1+4y\right)}{2\left(9+3x\right)}=\frac{1+4y}{9+3x}\)

suy ra: \(\frac{1+4y}{9+3x}=\frac{1+4y}{24}\Rightarrow9+3x=24\Rightarrow3x=15\Rightarrow x=5\)

Đọc tiếp...
viet ho nguyen 16/10/2016 lúc 08:51
Báo cáo sai phạm

\(\frac{1+4y}{24}=\frac{1+6y}{6x}\)=>\(\frac{1+4y+2y}{24+2y}=\frac{1+6y}{2x}\)=>\(2y+24=6x\)=>\(y+12=3x\)=>\(y=3x-12\)

=>\(\frac{1+6x-24}{18}=\frac{1+6y}{6x}\)=>\(\frac{6x-23}{18}=\frac{6y+1}{6x}\)=>\(6x\left(6x-23\right)=18\left(6y+1\right)\)

=>\(36x^2-\)

Đọc tiếp...
fdfsdafsdaf 04/04/2018 lúc 20:39
Báo cáo sai phạm

tìm x,y biết \(\frac{1+2y}{18}=\frac{1+4y}{24}=\frac{1+6y}{6x}\)

Đọc tiếp...
Thần Băng 29/08/2016 lúc 21:30
Báo cáo sai phạm
Gọi tổng số gói tăm 3 lớp cùng mua là x ( x là số tự nhiên khác 0) Số gói tăm dự định chia chia cho 3 lớp 7A, 7B, 7C lúc đầu lần lượt là: a, b, c Ta có: (1) Số gói tăm sau đó chia cho 3 lớp lần lượt là a’, b’, c’, ta có: (2) So sánh (1) và (2) ta có: a > a’; b=b’; c < c’ nên lớp 7C nhận nhiều hơn lúc đầu Vây: c’ – c = 4 hay Vậy số gói tăm 3 lớp đã mua là 360 gói
Đọc tiếp...
Rem 21/04/2018 lúc 05:40
Báo cáo sai phạm

la

360 goi

hok tot

Đọc tiếp...
tuan va manh 26/03/2017 lúc 19:43
Báo cáo sai phạm

= 360 goi

Đọc tiếp...
Mr Lazy 13/07/2015 lúc 22:24
Báo cáo sai phạm

\(\frac{1}{x+y+z}=\frac{y+z+1}{x}=\frac{z+x+2}{y}=\frac{x+y-3}{z}=\frac{y+z+1+z+x+2+x+y-3}{x+y+z}=\frac{2\left(x+y+z\right)}{x+y+z}=2\)

\(\Rightarrow x+y+z=\frac{1}{2}\)

\(\frac{y+z+1}{x}=\frac{\frac{1}{2}-x+1}{x}=2\Rightarrow x=\frac{1}{2}\)

\(\frac{z+x+2}{y}=\frac{\frac{1}{2}-y+2}{y}=2\Rightarrow y=\frac{5}{6}\)

\(\frac{x+y-3}{z}=\frac{\frac{1}{2}-z-3}{z}=2\Rightarrow z=-\frac{5}{6}\)

 

Đọc tiếp...
thang Tran 13/07/2015 lúc 22:23
Báo cáo sai phạm

\(\frac{y+z+1}{x}=\frac{x+z+2}{y}=\frac{x+y-3}{z}=\frac{y+z+x+z+x+y+1+2+3-1}{x+y+z}=\frac{2\left(x+y+z\right)}{x+y+z}=2\)

=> \(\frac{1}{x+y+z}=2\Rightarrow x+y+z=\frac{1}{2}\)    => y + z = 1/2 - x

=> y +z + 1 = 2x  => y + z = 2x - 1  => 1/2 - x = 2x - 1 => 3x = 3/2 => x = 1/2

=> x + z + 2 = 2y

=> x + y - 3 = 2z 

Tính tương tự y và z

Đọc tiếp...
Lương Văn Hoan 04/11/2016 lúc 20:11
Báo cáo sai phạm

tìm x,y,z biết 

x/x+z+1 =y/x+z+1 = z/x+y-2  =x+y+z

giúp tớ với???

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: