Giúp tôi giải toán và làm văn


Bảo Bình CTV 08/03/2018 lúc 22:42
Báo cáo sai phạm

\(\frac{a}{b+c+d}+1=\frac{b}{a+c+d}+1=\frac{c}{a+b+d}+1=\frac{d}{a+b+c}+1\)

\(\Rightarrow\frac{a+b+c+d}{b+c+d}=\frac{a+b+c+d}{a+c+d}=\frac{a+b+c+d}{a+b+d}=\frac{a+b+c+d}{a+b+c}\)

Vì \(a+b+c+d\ne0\) nên \(b+c+d=a+c+d=a+b+d=a+b+c\)

\(\Rightarrow a=b=c=d\)

\(\Rightarrow A=1+1+1+1=4\)

Đọc tiếp...
trần như 22/06/2015 lúc 13:55
Báo cáo sai phạm

Gọi độ dài 3 cạnh của tam giác là a, b, c. Độ dài 3 đường cao tương ứng là x, y, z

Ta có x+y : y+z : x+z = 3 : 4 : 5

 => x+y / 3 = y+z / 4 = x+z / 5 = k
=> x + y = 3k

=> y + z = 4k

=> x + z = 5k
=> 2(x + y + z) = 12k
=> x + y + z = 6k
......................................

Đọc tiếp...
Nguyễn Quốc Khánh 14/04/2016 lúc 20:55
Báo cáo sai phạm

à 14 – x = 1 à x = 13   ;   khi ®ã   = 2000 à Plín nhÊt = 2001.

Gäi ®é dµi c¸c c¹nh tam gi¸c lµ a, b, c ; c¸c ®­êng cao t­¬ng øng víi c¸c c¹nh ®ã lµ ha , hb , hc .

Ta cã: (ha +hb) : ( hb + hc ) : ( ha + hc ) = 3 : 4 : 5

Hay: (ha +hb) = ( hb + hc ) =( ha + hc ) = k ,( víi k  0).

Suy ra: (ha +hb) = 3k ; ( hb + hc ) = 4k ;   ( ha + hc ) = 5k .

Céng c¸c biÓu thøc trªn, ta cã: ha + hb + hc = 6k.

Tõ ®ã ta cã:  ha  = 2k  ;  hb =k  ;    hc = 3k.

MÆt kh¸c, gäi S lµ diÖn tÝch  , ta cã:

a.ha = b.hb =c.hc

 a.2k = b.k = c.3k

 =  =

Đọc tiếp...
Hà Chí Trung 15/01/2015 lúc 17:40
Báo cáo sai phạm

Ta có : (3a-2b)/5 = (2c-5a)/3 <=> (15a-10b)/25 = (6c -15a)/9 = (15a-10b+6c-15a)/(25+9) = (3c-5b)/17 Do đó: (3c-5b)/17 = (5b-3c_

)/2 = 0. Nên 3a - 2b = 0 => b = 1,5a; 2c - 5a = 0 => c = 2,5a. Lúc đó : a+b+c= 5a = -50 => a = -10; b = -15, c= -25.

Đọc tiếp...
Lam Vu Thien Phuc 19/07/2015 lúc 16:21
Báo cáo sai phạm

a) Do \(\frac{a}{c}=\frac{c}{b}\) nên ab = c2

Thế vào \(\frac{a^2+c^2}{b^2+c^2}\) , ta có \(\frac{a^2+ab}{b^2+ab}=\frac{a\left(a+b\right)}{b\left(a+b\right)}=\frac{a}{b}\) ( ĐPCM)

b) Thế vào \(\frac{b^2-a^2}{a^2+c^2}\) , ta có \(\frac{b^2-a^2}{a^2+ab}=\frac{\left(b+a\right)\left(b-a\right)}{a\left(a+b\right)}\)\(=\frac{b-a}{a}\) ( ĐPCM )

Đọc tiếp...
hong pham 01/08/2015 lúc 14:58
Báo cáo sai phạm

Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau, ta có:

\(\frac{1+2y}{18}=\frac{1+6y}{6x}=\frac{1+2y+1+6y}{18+6x}=\frac{2+8y}{18+6x}=\frac{2\left(1+4y\right)}{2\left(9+3x\right)}=\frac{1+4y}{9+3x}\)

suy ra: \(\frac{1+4y}{9+3x}=\frac{1+4y}{24}\Rightarrow9+3x=24\Rightarrow3x=15\Rightarrow x=5\)

Đọc tiếp...
viet ho nguyen 16/10/2016 lúc 08:51
Báo cáo sai phạm

\(\frac{1+4y}{24}=\frac{1+6y}{6x}\)=>\(\frac{1+4y+2y}{24+2y}=\frac{1+6y}{2x}\)=>\(2y+24=6x\)=>\(y+12=3x\)=>\(y=3x-12\)

=>\(\frac{1+6x-24}{18}=\frac{1+6y}{6x}\)=>\(\frac{6x-23}{18}=\frac{6y+1}{6x}\)=>\(6x\left(6x-23\right)=18\left(6y+1\right)\)

=>\(36x^2-\)

Đọc tiếp...
phamtruongan 26/11/2017 lúc 14:45
Báo cáo sai phạm

vậy y = bao nhiêu

Đọc tiếp...
Thần Băng 29/08/2016 lúc 21:30
Báo cáo sai phạm
Gọi tổng số gói tăm 3 lớp cùng mua là x ( x là số tự nhiên khác 0) Số gói tăm dự định chia chia cho 3 lớp 7A, 7B, 7C lúc đầu lần lượt là: a, b, c Ta có: (1) Số gói tăm sau đó chia cho 3 lớp lần lượt là a’, b’, c’, ta có: (2) So sánh (1) và (2) ta có: a > a’; b=b’; c < c’ nên lớp 7C nhận nhiều hơn lúc đầu Vây: c’ – c = 4 hay Vậy số gói tăm 3 lớp đã mua là 360 gói
Đọc tiếp...
tuan va manh 26/03/2017 lúc 19:43
Báo cáo sai phạm

= 360 goi

Đọc tiếp...
Nguyen minh hieu 20/02/2017 lúc 20:15
Báo cáo sai phạm

360 gói

Đọc tiếp...
Đường Quỳnh Giang 05/02/2018 lúc 21:44
Báo cáo sai phạm

\(-3x=4y\)   \(\Rightarrow\)\(\frac{x}{4}=\frac{y}{-3}\)

\(6y=7z\)  \(\Rightarrow\)\(\frac{y}{7}=\frac{z}{6}\)

suy ra:    \(\frac{x}{28}=\frac{y}{-21}=\frac{z}{-18}\)

hay     \(\frac{x}{28}=\frac{2y}{-42}=\frac{3z}{-54}\)

Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có:

      \(\frac{x}{28}=\frac{2y}{-42}=\frac{3z}{-54}=\frac{x-2y+3z}{28+42-54}=\frac{-48}{16}=-3\)

suy ra:   \(x=-84\)

             \(y=63\)

             \(z=54\)

Vậy....

Đọc tiếp...
Shigeo Tokuda 31/12/2017 lúc 20:36
Báo cáo sai phạm

Dễ mà! 

Mink gợi ý nhé

Bạn phải CM thế nào cho các chữ số của chúng là 1 sau đó suy ra

Fan TOKUDA điểm Danh 

-Minh DZ-

Đọc tiếp...
Shigeo Tokuda 31/12/2017 lúc 20:29
Báo cáo sai phạm

Xem Tại Hentaiz.net thì có nhé! hay xen phim của Tokuda!

Đọc tiếp...
Linh Tuyết 28/12/2017 lúc 20:20
Báo cáo sai phạm

Theo bài ra: x/3=y/4=z/5

Đặt x/3=y/4=z/5=k

Suy ra: x=3k, y=4k, z=5k

Thay vào ra ta có:

2×(3k)^2+2×(4k)^2+3×(5k)^2=-100

.... tự làm tiếp nha bạn😀😀😀

Đọc tiếp...
Nguyen Van Thinh 28/12/2017 lúc 20:24
Báo cáo sai phạm

TA  CÓ  : 

Đọc tiếp...
Vô Diện 30/11/2017 lúc 21:46
Báo cáo sai phạm

Ta có: -2x=3y => \(\frac{x}{3}=\frac{y}{-2}=\frac{x-y}{3-\left(-2\right)}=\frac{15}{5}\)=3  ( Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau)

                      =>x=9, y=-6.

          Vậy....

Đọc tiếp...
Nhok_baobinh 26/11/2017 lúc 15:04
Báo cáo sai phạm

Ta có: \(\frac{3x-y}{x+y}=\frac{3}{4}\)

      \(\Rightarrow\frac{3x+3y-4y}{x+y}=\frac{3}{4}\)

      \(\Rightarrow3-\frac{4y}{x+y}=\frac{3}{4}\)

      \(\Rightarrow\frac{4y}{x+y}=3-\frac{3}{4}=\frac{9}{4}\)

       \(\Rightarrow4.4y=9.\left(x+y\right)\)

       \(\Rightarrow16y=9y+9x\)

       \(\Rightarrow9x=16y-9y=7y\)

       \(\Rightarrow\frac{x}{y}=\frac{7}{9}\)

Vậy tỉ số \(\frac{x}{y}=\frac{7}{9}\)

      

      

Đọc tiếp...
Songoku Black 17/12/2017 lúc 18:47
Báo cáo sai phạm

này thì mk chịu

Đọc tiếp...
SKT_NTT CTV 24/11/2017 lúc 21:15
Báo cáo sai phạm

Ta có :

\(\frac{a1}{a2}=\frac{a2}{a3}=\frac{a3}{a4}=...=\frac{a2016}{a2017}=\frac{a1+a2+a3+...+a2016}{a2+a3+a4+...+a2017}\)

vì \(\frac{a1}{a2}=\frac{a1+a2+a3+...+a2016}{a2+a3+a4+...+a2017}\) 

\(\frac{a2}{a3}=\frac{a1+a2+a3+...+a2016}{a2+a3+a4+...+a2017}\)

...

\(\frac{a2016}{a2017}=\frac{a1+a2+a3+...+a2016}{a2+a3+a4+...+a2017}\)
\(\Rightarrow\frac{a1}{a2}.\frac{a2}{a3}.\frac{a3}{a4}...\frac{a2016}{a2017}=\frac{\left(a1+a2+a3+...+a2016\right)^{2016}}{\left(a2+a3+a4+...+a2017\right)^{2016}}\)

\(\Rightarrow\frac{a1}{a2017}=\left(\frac{a1+a2+a3+...+a2016}{a2+a3+a4+...+a2017}\right)^{2016}\)

Đọc tiếp...
Trịnh Quỳnh Nhi 24/11/2017 lúc 21:23
Báo cáo sai phạm

Ta có a1/a2=a2/a3=a3/a4=...=a2016/a2017

=> a1/a2=(a1+a2+a3+...+a2016)

/(a2+a3+a4+...+a2017)

=> a12016/a22016 =(a1+a2+a3+...+a2016)2016 /(a2+a3+a4+...+a2017)2016 (1)

Ta lại có a1/a2=a2/a3=a3/a4=...=a2016/a2017

=> a12016/a22016= a1/a2.a2/a3.a3/a4. ... .a2016/a2017=a1/a2017 (2)

Từ (1) và (2) => đpcm

Đọc tiếp...
GV Quản lý 25/09/2017 lúc 14:43
Báo cáo sai phạm

Có \(2x=3y;5y=7z\) Suy ra \(5.2x=5.3y;3.5y=3.7z\)

\(\Rightarrow2.5.x=3.5.y=3.7.z\)

Chia các vế cho 2.3.5.7 ta được: \(\frac{x}{3.7}=\frac{y}{2.7}=\frac{z}{2.5}\)

\(\Rightarrow\frac{x}{21}=\frac{y}{14}=\frac{z}{10}\)

\(\Rightarrow\frac{x}{21}=\frac{5x}{5.21}=\frac{y}{14}=\frac{7y}{7.14}=\frac{z}{10}=\frac{5z}{5.10}\)

\(\Rightarrow\frac{x}{21}=\frac{5x}{105}=\frac{y}{14}=\frac{7y}{98}=\frac{z}{10}=\frac{5z}{50}=\frac{5x-7y+5z}{105-98+50}=\frac{30}{57}\)

\(\Rightarrow x=21.\frac{30}{37}\)\(y=14.\frac{30}{57}\)\(z=10.\frac{30}{57}\)

Đọc tiếp...
Dich Duong Thien Ty 29/07/2015 lúc 18:42
Báo cáo sai phạm

Ta co : 2x=3y;5y=7z va 5x-7y+5z=30

\(2x=3y\Rightarrow\frac{x}{3}=\frac{y}{2};5y=7z\Rightarrow\frac{y}{7}=\frac{z}{5}\)

\(\frac{x}{3}=\frac{y}{2};\frac{y}{7}=\frac{z}{5}\Rightarrow\frac{x}{3}=\frac{7y}{14};\frac{2y}{14}=\frac{z}{5}\Rightarrow\frac{x}{21}=\frac{y}{14}=\frac{z}{10}\Rightarrow\frac{5x}{105}=\frac{7y}{98}=\frac{5z}{50}\)

Ap dung tinh chat day ti so bang nhau ta co : 

\(\frac{5x}{105}=\frac{7y}{98}=\frac{5z}{50}=\frac{5x-7y+5z}{105-98+50}=\frac{30}{57}=?\)

Đọc tiếp...
nguyenvankhoi196a 14/11/2017 lúc 21:28
Báo cáo sai phạm

1/ Ta có xy=-6

Với x=-6 => y=1

x=-3 => y=2 

x= -2 => y=3

x=-1 => y=6

2/ Ta có x=y+4 

Thay x=y+4 vào bt, ta được 

<=> y+4-3/y-2 =3/2

<=> y+1/y-2=3/2

<=> 2(y+1)=3(y-2)

<=> 2y +2 = 3y - 6

<=> 3y - 2y= 2+ 6

<=> y= 8 <=> x= 12

3/ -4/8 = x/-10 <=> x= (-4)*(-10)/8=5

-4/8 = -7/y <=> y=(-7)*8/(-4) =14

-4/8 = z/-24 <=> z= (-4)*(-24)/8=12

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: