Giúp tôi giải toán và làm văn


Bonking 22 giờ trước (20:58)
Báo cáo sai phạm

Đặt \(\frac{a}{b}=\frac{c}{d}=k\Rightarrow\hept{\begin{cases}a=bk\\c=dk\end{cases}}\)

\(\Rightarrow\hept{\begin{cases}\frac{a+b}{b}=\frac{bk+b}{b}=\frac{b\left(k+1\right)}{b}=k+1\\\frac{c+d}{d}=\frac{dk+d}{d}=\frac{d\left(k+1\right)}{d}=k+1\end{cases}\left(đpcm\right)}\)

Vậy,......

Đọc tiếp...
Park Ji Hoon 22 giờ trước (21:01)
Báo cáo sai phạm

Đặt : \(\frac{a}{b}=\frac{c}{d}=k\)

\(\Rightarrow a=bk,c=dk\)

\(\Rightarrow\frac{bk+b}{b}=\frac{dk+d}{d}\)

\(\Rightarrow\frac{b.\left(k+1\right)}{b}=\frac{d.\left(k+1\right)}{d}\)

\(\Rightarrow k+1=k+1\left(đpcm\right)\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Chí Thành 22/09 lúc 20:47
Báo cáo sai phạm

\(2-\frac{x}{4}=3x-\frac{1}{-3}\)

\(\Rightarrow3x+\frac{x}{4}=2-\frac{1}{3}\)

\(\Rightarrow\frac{13x}{4}=\frac{5}{3}\)

\(\Rightarrow39x=20\)

\(\Rightarrow x=\frac{20}{39}\)

Đọc tiếp...
Đỗ Thị Thu Mai 16/09/2018 lúc 21:41
Báo cáo sai phạm

theo đề bài ta có : x/5=y/3

                         suy ra  x2/25=y2/9

áp dụng tích chất tỉ lệ thức ta có :

x2/25=y2/9=x2-y2/25-9=4/16=1/4

x2/25=1/4 suy ra x2=1/4.25 suy ra x2=25/4 suy ra x=+-5/2

y2/9 =1/4 suy ra y2=1/4.9 suy ra y2=9/4 suy ra y=+-3/2

mà x,y cùng dấu  nên x=5/2 va y=3/2 

                          hoac x=-5/2 va y =-3/2       

Đọc tiếp...
Nguyễn Tiến Đạt 16/09/2018 lúc 21:44
Báo cáo sai phạm

ta có x,y tỉ lệ với 5,3

=>\(\frac{x}{5}=\frac{y}{3}\)

=>\(\frac{x^2}{25}=\frac{y^2}{9}\)

Lại có x2-y2=4

Áp dụng t/c của dãy tỉ số bằng nhau ta có

\(\frac{x^2}{25}=\frac{y^2}{9}=\frac{x^2-y^2}{25-9}=\frac{4}{16}=\frac{1}{4}\)

=> x\(\frac{25}{4}\)=> \(x=\pm\frac{5}{2}\)

y2=\(\frac{9}{4}\Rightarrow y=\pm\frac{3}{2}\)

Đọc tiếp...
sssongokusss 16/09/2018 lúc 20:30
Báo cáo sai phạm

làm bừa thui,ai tích mình mình tích lại

Số số hạng là : 

Có số cặp là :

50 : 2 = 25 ( cặp )

Mỗi cặp có giá trị là :

99 - 97 = 2 

Tổng dãy trên là :

25 x 2 = 50

Đáp số : 50

Đọc tiếp...
Đường Quỳnh Giang 16/09/2018 lúc 10:04
Báo cáo sai phạm

\(\frac{2x}{3}=\frac{3y}{4}=\frac{4z}{5}\)

hay   \(\frac{x}{90}=\frac{y}{80}=\frac{z}{75}\)<=>  \(\frac{3x}{270}=\frac{4y}{320}=\frac{4z}{300}\)

Áp dụng TCDTS bằng nhau ta có:

\(\frac{3x}{270}=\frac{4y}{320}=\frac{4z}{300}=\frac{3x-4y+4z}{270-320+300}=\frac{65}{250}=0,26\)

đến đây bạn tự tính ra nhé

Đọc tiếp...
CÔNG CHÚA ÔRI 16/09/2018 lúc 10:00
Báo cáo sai phạm

ta có: \(\frac{2x}{3}=\frac{3y}{4}=\frac{4z}{5}\Rightarrow\frac{x}{18}=\frac{y}{16}=\frac{z}{15}=\frac{3x}{54}=\frac{4y}{64}=\frac{4z}{60}.\)

ADTCDTSBN

...

bn tự lm típ nha

Đọc tiếp...
pham thi huong 16/09/2018 lúc 10:24
Báo cáo sai phạm

chia các tỉ số trên cho BCNN(2,3,4)=12

Ta đc: 2x/3*12=3y/4*12=4z/5*12hay x/18=y/16=z/15

=3x-4y+4z/9-16+20=65/13=5

(áp dụng kiến thức dãy tỉ số bằng nhan và do 34y+4z=65)

=>x=5*3=15

y=5*4=20

z=5*5=25

Vậy (x,y,z)=(15,20,25)

Đọc tiếp...
nguyen nguyen 16/09/2018 lúc 10:04
Báo cáo sai phạm

ta có: x;y tỉ lệ với 5;3

=> x/5 = y/3 => x2/25 = y2/9

ADTCDTSBN

có: x2/25 = y2/9 = (x2-y2)/(25-9) = 4/16 = 1/4

=>...

Đọc tiếp...
CÔNG CHÚA ÔRI 16/09/2018 lúc 10:03
Báo cáo sai phạm

ta có: x;y tỉ lệ với 5;3

=> x/5 = y/3 => x2/25 = y2/9

ADTCDTSBN

có: x2/25 = y2/9 = (x2-y2)/(25-9) = 4/16 = 1/4

=>...

Đọc tiếp...
titanic 16/09/2018 lúc 09:56
Báo cáo sai phạm

Ta có x;y tỉ lệ với 5;3 \(\Rightarrow\frac{x}{5}=\frac{y}{3}\Rightarrow x=\frac{5y}{3}\)

Thay \(x=\frac{5y}{3}\)vào\(x^2-y^2=4\)ta được

\(\left(\frac{5y}{3}\right)^2-y^2=4\)

\(\frac{25.y^2}{9}-y^2=4\)

\(y^2.\left(\frac{25}{9}-1\right)=4\)

\(y^2.\frac{16}{9}=4\)

\(y^2=4:\frac{16}{9}\)

\(y^2=\frac{9}{4}\)

\(\orbr{\begin{cases}y=-\frac{3}{2}\\y=\frac{3}{2}\end{cases}}\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngọc Anh Minh 12/09/2018 lúc 16:06
Báo cáo sai phạm

Điều kiên \(y\ne0\)

\(\frac{x}{y}=16\Rightarrow x=16y\)thế vào \(\frac{x}{y^2}=2\)

\(\Rightarrow\frac{16y}{y^2}=2\Rightarrow\frac{16}{y}=2\Rightarrow y=8\) thế vào \(\frac{x}{y}=16\Rightarrow\frac{x}{8}=16\Rightarrow x=8.16=128\)

Đọc tiếp...
ĐÀO TRẦN TUẤN ANH 12/09/2018 lúc 16:09
Báo cáo sai phạm

tìm x biếtxy2 =2xy =16(y0)

\(\Rightarrow x=y^2.2\)

Vì Y khác 0 nên y = 1 

\(\Rightarrow x=1^2.2\)

\(\Rightarrow x=2\)

Vậy x = 2

Đọc tiếp...
phan thi hong nhung 03/09/2018 lúc 20:44
Báo cáo sai phạm

 ta có : \(\frac{x}{3}=\frac{y}{5}->\frac{2x}{6}=\frac{4y}{20}\)VÀ \(2x+4y=28\)

ADDTS= 

ta có :\(\frac{2x}{6}=\frac{4y}{20}=\frac{2x +4y}{6+20}=\frac{28}{26}=\frac{14}{13}\)

  \(->\frac{x}{3}=\frac{13}{14}->x=\frac{13}{14}.3=\frac{42}{13}\)

            \(\frac{y}{5}=\frac{13}{14}->y=\frac{13}{14}.5=y=\frac{70}{13}\)

\(vay\)\(x=\frac{42}{13};y=\frac{70}{13}\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Trần Khánh Vân 03/09/2018 lúc 20:35
Báo cáo sai phạm

x/3=y/5

=2x/6=4y/20

=2x+4y/6+20

=28/26=14/13

=x/3=14/13<=>x=42/13

=x/5=14/13<=>x=70/13

=>x={42/13;70/13}

k mik nha

Đọc tiếp...
Phạm Quang Dương 03/09/2018 lúc 20:25
Báo cáo sai phạm

? ko hiểu đề @@

Đọc tiếp...
Nguyễn Chí Thành 26/08/2018 lúc 14:30
Báo cáo sai phạm

\(\frac{x}{0,3}=\frac{y}{0,7}=z=\frac{3x}{0,9}\)\(=\frac{z-3x}{1-0,9}=\frac{1}{0,1}=10\)( tính chất dãy tỉ số bằng nhau )

\(=>\hept{\begin{cases}x=0,3.10=3\\y=0,7.10=7\\z=10\end{cases}}\)

Vậy x = 3; y = 7; z = 1

Đọc tiếp...
Khánh Phạm Gia 23/08/2018 lúc 08:16
Báo cáo sai phạm

Câu 1 : \(\frac{x}{2}=\frac{2y}{5}=\frac{4z}{7}\)\(\Rightarrow\)\(\frac{1}{4}.\frac{x}{2}=\frac{1}{4}.\frac{2y}{5}=\frac{1}{4}.\frac{4z}{7}\)\(\Leftrightarrow\)\(\frac{x}{8}=\frac{y}{10}=\frac{z}{7}\)                                                             \(\Rightarrow\)\(\frac{3x}{24}=\frac{5y}{50}=\frac{7z}{49}=\frac{3x+5y+7z}{24+50+49}=\frac{123}{123}=1\)

\(\frac{3x}{24}=1\Rightarrow3x=24\Rightarrow x=8\)

\(\frac{5y}{50}=1\Rightarrow5y=50\Rightarrow y=10\)

\(\frac{7z}{49}=1\Rightarrow7z=49\Rightarrow z=7\)

Vậy x,y,z lần lượt là 8,10,7

Đọc tiếp...
FUCK 02/09/2018 lúc 14:23
Báo cáo sai phạm

Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau

\(\frac{x}{5}=\frac{y}{7}=\frac{z}{9}=\frac{x-y+z}{5-7+9}=\frac{315}{7}=45\)

  suy ra:   x/5 = 45   =>  x  =  225

               y/7 = 45  =>  y  =  315

               z/9 = 45  =>  z  =  405

Đọc tiếp...
Cù Minh Duy 22/08/2018 lúc 21:15
Báo cáo sai phạm

Áp dụng tính chất của dãy các tỉ số bằng nhau:

\(\frac{a}{3b+c}=\frac{b}{3c+a}=\frac{c}{3a+b}=\frac{a+b+c}{4a+4b+4c}=\frac{a+b+c}{4\times\left(a+b+c\right)}=\frac{1}{4}\)

\(\Rightarrow\)\(\frac{a}{3b+c}=\frac{1}{4}\Rightarrow4a=3b+c\)(1)

         \(\frac{b}{3c+a}=\frac{1}{4}\Rightarrow4b=3c+a\)(2)

         \(\frac{c}{3a+b}=\frac{1}{4}\Rightarrow4c=3a+b\)(3)

Nhân hai vế của (1) với 3 \(\Rightarrow\)\(4a\times3=\left(3b+c\right)\times3\)

                                    hay  \(12a=9b+3c\)(1')

Trừ hai vế của (1') và (2), ta được:

\(12a-4b=\left(9b+3c\right)-\left(3c+a\right)\)

\(12a-4b=9b+3c-3c-a\)

\(12a-4b=9b-a\)

\(12a+a=9b+4b\)

\(13a=13b\)\(\Rightarrow a=b\)(*)

Nhân hai vế của (2) với 3 \(\Rightarrow\)\(4b\times3=\left(3c+a\right)\times3\)

                                     hay  \(12b=9c+3a\)(2')

Trừ hai vế của (2') và (3), ta được:

\(12b-4c=\left(9c+3a\right)-\left(3a+b\right)\)

\(12b-4c=9c+3a-3a-b\)

\(12b-4c=9c-b\)

\(12b+b=9c+4c\)

\(13b=13c\)\(\Rightarrow b=c\)(**)

Từ (*) và (**) \(\Rightarrow a=b=c\).

Đọc tiếp...
FUCK 02/09/2018 lúc 14:23
Báo cáo sai phạm

Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau

\(\frac{x}{5}=\frac{y}{7}=\frac{z}{9}=\frac{x-y+z}{5-7+9}=\frac{315}{7}=45\)

  suy ra:   x/5 = 45   =>  x  =  225

               y/7 = 45  =>  y  =  315

               z/9 = 45  =>  z  =  405

Đọc tiếp...
FUCK 02/09/2018 lúc 14:23
Báo cáo sai phạm

Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau

\(\frac{x}{5}=\frac{y}{7}=\frac{z}{9}=\frac{x-y+z}{5-7+9}=\frac{315}{7}=45\)

  suy ra:   x/5 = 45   =>  x  =  225

               y/7 = 45  =>  y  =  315

               z/9 = 45  =>  z  =  405

Đọc tiếp...
FUCK 02/09/2018 lúc 14:24
Báo cáo sai phạm

Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau

\(\frac{x}{5}=\frac{y}{7}=\frac{z}{9}=\frac{x-y+z}{5-7+9}=\frac{315}{7}=45\)

  suy ra:   x/5 = 45   =>  x  =  225

               y/7 = 45  =>  y  =  315

               z/9 = 45  =>  z  =  405

Đọc tiếp...
FUCK 02/09/2018 lúc 14:24
Báo cáo sai phạm

Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau

\(\frac{x}{5}=\frac{y}{7}=\frac{z}{9}=\frac{x-y+z}{5-7+9}=\frac{315}{7}=45\)

  suy ra:   x/5 = 45   =>  x  =  225

               y/7 = 45  =>  y  =  315

               z/9 = 45  =>  z  =  405

Đọc tiếp...
FUCK 02/09/2018 lúc 14:24
Báo cáo sai phạm

Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau

\(\frac{x}{5}=\frac{y}{7}=\frac{z}{9}=\frac{x-y+z}{5-7+9}=\frac{315}{7}=45\)

  suy ra:   x/5 = 45   =>  x  =  225

               y/7 = 45  =>  y  =  315

               z/9 = 45  =>  z  =  405

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: