Giúp tôi giải toán và làm văn


trần như 13 tháng 6 2015 lúc 21:33
Báo cáo sai phạm

bài này mk giải rùi:

a/b = c/d           => a/c = b/d 

=> a2 / c2 = b2 / d2  = ab / cd

<=> 7a/ 7c2 = 11a2 / 11c = 8b2 / 8d2 = 3ab / 3cd

=> 7a2 + 3ab / 7c+ 3cd = 11a2 - 8b2 / 11c2 - 8d2

=> 7a2 + 3ab / 11a2 - 8b= 7c+ 3cd / 11c2 - 8d2                (đpcm)

Đọc tiếp...
thang Tran 13 tháng 6 2015 lúc 21:38
Báo cáo sai phạm

Đặt \(\frac{a}{b}=\frac{c}{d}=x\)\(\Rightarrow a=bx;c=dx\)

Thay vào vế trái ta có:

               \(\frac{7a^2+3ab}{11a^2-8b^2}=\frac{7b^2x^2+3b^2x}{11b^2x^2-8b^2}=\frac{b^2\left(7x^2+3x\right)}{b^2\left(11x^2-8\right)}=\frac{7x^2+3x}{11x^2-8}\)(1)

Thay vào vế trái ta có :

               \(\frac{7c^2+3cd}{11c^2-8d^2}=\frac{7d^2x^2+3d^2x}{11d^2x^2-8d^2}=\frac{d^2\left(7x^2+3x\right)}{d^2\left(11x^2-8\right)}=\frac{7x^2+3x}{11x^2-8}\) (2)

Từ (1) và  (2) => Vế phải bằng vế trái đẳng thức được chứng minh

Đọc tiếp...
Sagittarus 31 tháng 7 2018 lúc 1:28
Báo cáo sai phạm

mấy bạn ây :v bây giờ mình lên lớp 10 rồi còn để ý mấy câu cu rích này làm j -_-

Đọc tiếp...
Dich Duong Thien Ty 21 tháng 7 2015 lúc 10:53
Báo cáo sai phạm

Ta co : \(\frac{2a+13b}{3a-7c}=\frac{2c+13d}{3a-7d}\)

\(\Rightarrow\frac{2a+13b}{2c+13d}=\frac{3a-7b}{3c-7d}\)

Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có :

\(\frac{2a+13b}{2c+13d}=\frac{3a-7b}{3c-7d}=\frac{2a+13b+3a-7b}{2c+13d+3c-7d}=\frac{5a+6b}{5c+6d}\)

Suy ra : \(\frac{5a+6b}{5c+6d}\Rightarrow\frac{5a}{5c}=\frac{6b}{6d}\)

\(\Rightarrow\frac{a}{c}=\frac{b}{d}\)

Vay : \(\frac{a}{b}=\frac{c}{d}\left(dpcm\right)\)

Đọc tiếp...
Ác Mộng 21 tháng 7 2015 lúc 10:50
Báo cáo sai phạm

\(\frac{2a+13b}{3a-7b}=\frac{2c+13d}{3c-7d}\)=>(2a+13b)(3c-7d)=(3a-7b)(2c+13d)

=>6ac-14ad+39bc-91bd=6ac+39ad-14bc-91bd

=>-14ad+39bc=-14bc+39ad

=>-14ad+14bc=39ad-39bc

=>-14(ad-bc)=39(ad-bc)

@-@ sao lại tek này xem lại nhá

Đọc tiếp...
linh cute 17 tháng 9 2018 lúc 20:58
Báo cáo sai phạm

Giả sử: a/b=c/d (gt) 
Điều chứng minh: (2a+13b) / (3a-7b)=(2c+13d) / (3c-7d) 
Cách giải: Đặt a/b=c/d=k thì a=bk, c=dk 
Ta có: (2a+13b) / (3a-7b)= (2bk+13b) / (3bk-7b)= b(2k+13) / b(3k-7) 
= (2k+13) / (3k-7) (1) 
(2c+13d) / (3c-7d)= (2dk+13d) / (3dk-7d)= d(2k+13) / d(3k-7) 
= (2k+13) / (3k-7) (2) 
Từ (1) và (2) suy ra: 
(2a+13b) / (3a-7b)=(2c+13d) / (3c-7d) (đpcm) 

Đọc tiếp...
hong pham 1 tháng 8 2015 lúc 14:58
Báo cáo sai phạm

Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau, ta có:

\(\frac{1+2y}{18}=\frac{1+6y}{6x}=\frac{1+2y+1+6y}{18+6x}=\frac{2+8y}{18+6x}=\frac{2\left(1+4y\right)}{2\left(9+3x\right)}=\frac{1+4y}{9+3x}\)

suy ra: \(\frac{1+4y}{9+3x}=\frac{1+4y}{24}\Rightarrow9+3x=24\Rightarrow3x=15\Rightarrow x=5\)

Đọc tiếp...
viet ho nguyen 16 tháng 10 2016 lúc 8:51
Báo cáo sai phạm

\(\frac{1+4y}{24}=\frac{1+6y}{6x}\)=>\(\frac{1+4y+2y}{24+2y}=\frac{1+6y}{2x}\)=>\(2y+24=6x\)=>\(y+12=3x\)=>\(y=3x-12\)

=>\(\frac{1+6x-24}{18}=\frac{1+6y}{6x}\)=>\(\frac{6x-23}{18}=\frac{6y+1}{6x}\)=>\(6x\left(6x-23\right)=18\left(6y+1\right)\)

=>\(36x^2-\)

Đọc tiếp...
Hoàng Trung Kiên CTV 27 tháng 9 2018 lúc 14:45
Báo cáo sai phạm

Nhầm:D

\(\frac{1+6y}{6x}=\frac{1}{12}\Rightarrow\frac{1+6y}{6}=\frac{x}{12}\)

\(=>\frac{1}{6}+y=\frac{x}{12}\)

\(\Rightarrow\frac{1}{6}+\frac{1}{4}=\frac{x}{12}\Rightarrow\frac{x}{12}=\frac{5}{12}\Rightarrow x=5\)

Đọc tiếp...
Toan Le 15 tháng 3 2015 lúc 15:39
Báo cáo sai phạm

Trường hợp a+b+c+d khác 0: \(\frac{2a+b+c+d}{a}=\frac{a+2b+c+d}{b}=\frac{a+b+2c+d}{c}=\frac{a+b+c+2d}{d}=\frac{5\left(a+b+c+d\right)}{a+b+c+d}\)

=> a=b=c=d

=> M =4

Trường hợp a+b+c+d=0:

a+b+c+d:

=> a+b=-c+d; b+c=-d+a; c+d=-a+b; d+a==b+c

=> M=-1+(-1)+(-1)+(-1)=-4   (hai số đối chia nhau bằng -1 nha)

Đọc tiếp...
Siêu Trí Tuệ 21 tháng 9 2016 lúc 18:44
Báo cáo sai phạm

\(\frac{2a+b+c+d}{a-1}=\frac{a+2b+c+d}{b-1}=\frac{a+b+2c+d}{c-1}=\frac{a+b+c+2d}{d-1}\)

Mỗi mẫu giảm đi 1 đơn vị bằng nhau ( là 1 ) nên a = b = c = d

Đọc tiếp...
Nguyễn Phan Mỹ Linh 25 tháng 3 2017 lúc 21:15
Báo cáo sai phạm

Bớt 2 vào mỗi biểu thức , ta có :

2a+b+c+d/a = a+2b+c+d/b= a+b+2c+d/c=a+b+c+2d/d

= a+b+c+d/a=a+b+c+d/b=a+b+c+d/c=a+b+c+d/d

=4(a+b+c+d)/a+b+c+d = 4

Nếu a,b,c,d khác 0 => a+b+c+d=4

                          => a=b=c=d = 1

Thay a vào b,c,d, ta có: 

a+a/a+a=a+a/a+a=a+a/a+a=a+a/a+a=4

vậy biểu thức M = 4

Đọc tiếp...
Đinh Tuấn Việt Hiệp sĩ 31 tháng 5 2015 lúc 22:22
Báo cáo sai phạm

\(\frac{a+b}{a-b}=\frac{c+a}{c-a}\)\(\Leftrightarrow\frac{a-b+2b}{a-b}=\frac{c-a+2a}{c-a}\)\(\Leftrightarrow1+\frac{2b}{a-b}=1+\frac{2a}{c-a}\)

\(\Leftrightarrow\frac{2b}{a-b}=\frac{2a}{c-a}\)\(\Rightarrow\)2b . (c - a) = 2a . (a - b) \(\Rightarrow\) 2bc - 2ba = 2a2 - 2ab

\(\Leftrightarrow\) 2bc = 2a2 \(\Leftrightarrow\) bc = a2 (điều phải chứng minh) 

Đọc tiếp...
tth CTV 18 tháng 1 lúc 7:41
Báo cáo sai phạm

Từ giả thiết suy ra :\(\left(a+b\right)\left(c-a\right)=\left(a-b\right)\left(c+a\right)\)

Hay \(ac-a^2+bc-ab=ac-bc+a^2-ab\)

\(\Leftrightarrow-\left(a^2-bc+ab\right)=-\left(bc-a^2+ab\right)\)(bớt ac ở mỗi vế

\(\Leftrightarrow a^2-bc+ab=bc-a^2+ab\) (nhân hai vế với -1)

\(\Leftrightarrow2a^2=2bc\Leftrightarrow a^2=bc\) (chuyển vế + chia cả hai vế cho 2)

Đọc tiếp...
Daring Ben Silver 22 tháng 5 2015 lúc 14:30
Báo cáo sai phạm

tốt nhất là bạn hãy l-i-k-e cho mk đi

Đọc tiếp...
Daring Ben Silver 22 tháng 5 2015 lúc 14:23
Báo cáo sai phạm

hahaha Nguyễn Tuấn Thái ttv cop bài của mk chỗ a2 mk viết nhầm thành a2 nó chép vào nên bị sai theo mọi người tích đúng cho mk nhá sai chính tả 1 chút thôi mà

Đọc tiếp...
Hoàng Hằng 1 tháng 1 2017 lúc 21:51
Báo cáo sai phạm

Theo tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, ta được:

\(\frac{2x+1}{5}\)=\(\frac{3y-2}{7}\)=\(\frac{2x+1+3y-2}{5+7}\)=\(\frac{2x+3y-1}{12}\)=\(\frac{2x+3y-1}{6x}\)

=> 6x = 12 => x = 12 : 6 = 2

 Vậy x = 2 nhé pn!!!

Đọc tiếp...
Trần Thị Loan Quản lý 6 tháng 6 2015 lúc 6:46
Báo cáo sai phạm

=> \(\frac{a\left(bz-cy\right)}{a^2}=\frac{b\left(cx-az\right)}{b^2}=\frac{c\left(ay-bx\right)}{c^2}\) => \(\frac{abz-acy}{a^2}=\frac{bcx-abz}{b^2}=\frac{acy-bcx}{c^2}\)

Theo tính chất của dãy tỉ số bằng nhau 

=> \(\frac{abz-acy}{a^2}=\frac{bcx-abz}{b^2}=\frac{acy-bcx}{c^2}=\frac{abz-acy+bcx-abz+acy-bcx}{a^2+b^2+c^2}=0\)

=> \(bz-cy=0;cx-az=0\)

\(bz-cy=0\Rightarrow bz=cy\Rightarrow\frac{y}{b}=\frac{z}{c}\)

\(cx-az=0\Rightarrow cx=az\Rightarrow\frac{z}{c}=\frac{x}{a}\)

Vậy \(\frac{x}{a}=\frac{y}{b}=\frac{z}{c}\)

Đọc tiếp...
Zoro 12 tháng 2 2018 lúc 21:03
Báo cáo sai phạm

Mk nghĩ là đề bài thiếu ; a , b , c khác 0 

Đọc tiếp...
Dragon Boy 1 tháng 3 2018 lúc 20:24
Báo cáo sai phạm

Mình ko biết đau nha, đề bài ghi vậy mà

Đọc tiếp...
Boul đẹp trai_tán gái đổ 100% CTV 11 tháng 1 lúc 18:25
Báo cáo sai phạm

\(\frac{a+2019}{a-2019}=\frac{b+2019}{b-2019}\Leftrightarrow\left(a+2019\right).\left(b-2019\right)=\left(a-2019\right).\left(b+2019\right)\)

\(\Rightarrow ab-2019a+2019b-2019^2=ab+2019a-2019b-2019^2\)

\(\Leftrightarrow-2019a+2019b=2019a-2019b\Rightarrow2.2019b=2.2019a\Rightarrow2019a=2019b\Rightarrow\frac{a}{b}=\frac{2019}{2019}\)(vì a,b khác 0)

t chắc rằng đề lỗi =.=' có gì bỏ qua 

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Ngọc Anh 18 tháng 7 2015 lúc 17:06
Báo cáo sai phạm

đặt \(\frac{a}{b}=\frac{c}{d}=k\left(1\right)\)

\(\Rightarrow a=bk\) và c = dk

\(\Rightarrow\)2a + 3c = 2bk - 3dk =k . (2b - 3d)

\(\Rightarrow\)\(\frac{2a+3c}{2b+3d}=k\frac{2b+3d}{2b+3d}=k\)

\(\Rightarrow\)\(\frac{2a+3c}{2b+3d}=k\left(2\right)\)

từ (1) và (2) \(\Rightarrow\frac{a}{b}=\frac{c}{d}=\frac{2a+3c}{2b+3d}dpcm\)

 

Đọc tiếp...
Nguyễn Hải Đăng 6 tháng 3 2015 lúc 9:46
Báo cáo sai phạm

60 phút thì nhanh hơn 60 km

Đổi 2 h 30= ..............

2h 20=..............

Tính tỉ số thời gian suy ra tỉ số vận tốc

Hiệu là 60 km tính từng v một

rùi trừ đj

Đơn giản

 

Đọc tiếp...
Nguyễn Huyền Trang 9 tháng 5 2016 lúc 16:55
Báo cáo sai phạm

tui chọn câu trả lời của Nuyễn Hải Đăng

Đọc tiếp...
Nguyen Thi Phuong Anh 10 tháng 1 lúc 21:53
Báo cáo sai phạm

mot hinh chu nhat co dien h bang 303,75 cm2 . tinh chu vi hinh chu nhat do biet chieu rong bang 0,6 chieu dai .

Đọc tiếp...
Laughing Cow 9 tháng 1 lúc 21:56
Báo cáo sai phạm

I am the one, don't weigh a ton
Don't need a gun to get respect up on the street
Under the sun, the bastard son
Will pop the Glock to feed himself and family
By any means, your enemies my enemies
We wet them up a canteen
The yellow tape surrounds the fate
Don't have a face so now you late, open the gates

Great, eliminate ElimiDate
Hey, young boy had to penetrate
Face, young boy done caught a case
Bang, now his mama living with the pain
Wait, doctor says he's gonna stay
Let him get the senzu bean so he regenerate
Now a nigga harder than the head of the state
Denzel Curry is the new candidate
Ultimate, alternate, you are the opposite
Stop this shit, chop your esophagus
Bitches be bopping it, bow down and popping it
Dropping it in her esophagus
She get so nasty, in public she classy
Perhaps she is able to swallow it
Girl, I can make you a star
Then I put her ass on Apollo, bitch
Bitch, I am ultimate, behold my awesomeness
Narcissist, part time an arsonist
Ripping through cartilage, I am the hardest, bitch
Wrap it up, put in sarcophagus
Dearly departed, it's done when it started
So now that I'm living so harmoniously
Feeling Spartacus, Curry the ultimate
I am the best, there's no polis, bitch, I'm ultimate

I am the one, don't weigh a ton
Don't need a gun to get respect up on the street
Under the sun, the bastard son
Will pop the Glock to feed himself and family
By any means, your enemies my enemies
We wet them up a canteen
The yellow tape surrounds the fate
Don't have a face so now you late, open the gates

Ultimate, infinite, flow is opium
Open the internet, photosynthesis
Put up parentheses, temporary
Very scary if I feel Dirty Harry
Just might bust a bitch, never knew my life
But yet the question is, is he fake, is he real
What the message is, chop a bitch nigga up
I’mma sever it when I sever shit
I kill 'em, no Kony, these niggas ain't homies
Claim you the homie, I turn into Broly
Dropping melodic, enter the cosmic
Flow a prophet, lyrical toxic
Flow a foreigner, I’m the torturer
Out of South Florida, call the coroner
Killed in the corridor, I’m the overlord
Rhymes a sorcerer, I’m an animorph
Bitch, I’m a beast
Nigga, you tell me who fucking with me
K to the I to the N to the G
Claim you the hottest, but I disagree
Better love something than get a degree
This for Lord Infamous so R.I.P
Arrivederci, bitches looking thirsty, riding through the dirty
it’s mandatory, ending of the story

I am the one, don't weigh a ton
Don't need a gun to get respect up on the street
Under the sun, the bastard son
Will pop the Glock to feed himself and family
By any means, your enemies my enemies
We wet them up a canteen
The yellow tape surrounds the fate
Don't have a face so now you late, open the gates

Đọc tiếp...
Đặng Quỳnh Ngân 8 tháng 8 2016 lúc 14:09
Báo cáo sai phạm

muốn giải dc tỷ lệ thức phải tim dc hệ số k

=> (x+y+z) / 2(x+y+z) = 1/2 =k

có k rui bn tu tinh x;y;z

Đọc tiếp...
Phạm Công Tráng 21 tháng 7 2017 lúc 10:26
Báo cáo sai phạm

B)ĐỀ BÀI \(\Leftrightarrow\left(\frac{X}{2}\right)^3=\frac{X}{2}.\frac{Y}{3}.\frac{Z}{5}=\frac{810}{30}=27\\ \)

             \(\Leftrightarrow\frac{X}{2}=3\Rightarrow X=6\)

 TỪ ĐÓ SUY RA Y=9;Z=15

Đọc tiếp...
Libra 3 tháng 1 lúc 20:48
Báo cáo sai phạm

\(\frac{2048}{5135}\)

Đọc tiếp...
Đào Anh Tiến 20 tháng 10 2017 lúc 20:05
Báo cáo sai phạm

2048/3081

Đọc tiếp...
Nguyễn Hà Linh 5 tháng 7 2015 lúc 13:20
Báo cáo sai phạm

Ta có :   2a + b + c+ d / a - 1 = a + 2b + c + d / b - 1 = a + b + 2c + d / c - 1 = a + b + c +2d / d - 1

  => a + b + c + d / a =  a + b + c + d / b = a + b + c + d / c = a + b + c + d / d

Xét 2 trường hợp : 

TH1:   a + b + c + d = 0

=> a + b = - ( c + d )   ;   b + c = - ( a + d )   ;   c + d = - ( a + b )

Khi đó M = ( -1 ) . 4 = -4

TH2 :  a + b + c + d  khác 0 

=> a = b = c = d

Khi đó M = 1 . 4 = 4

Vậy M = 4 hoặc M = - 4

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị BÍch Hậu 5 tháng 7 2015 lúc 9:20
Báo cáo sai phạm

áp dụng t/ c dãy tỉ số = nhau ta có: \(\frac{2a+b+c+d}{a}=\frac{a+2b+c+d}{b}=\frac{a+b+2c+d}{c}=\frac{a+b+c+2d}{d}=\frac{5\left(a+b+c+d\right)}{a+b+c+d}=5\)

\(\frac{2a+b+c+d}{a}=5\Rightarrow5a=2a+b+c+d\Leftrightarrow3a=b+c+d\Rightarrow a=\frac{b+c+d}{3}\)

\(\frac{a+2b+c+d}{b}=5\Rightarrow3b=a+c+d\Leftrightarrow3b=\frac{b+c+d}{3}+c+d\Leftrightarrow9b=b+c+d+3c+3d\Leftrightarrow8b=4c+4d\Leftrightarrow b=\frac{c+d}{2}\)

\(\Rightarrow a=\frac{\left(\frac{c+d}{2}+c+d\right)}{3}=\frac{3c+3d}{6}=\frac{c+d}{2}\Rightarrow a+b=\frac{2\left(c+d\right)}{2}=c+d\Rightarrow\frac{2c+2d+c+d}{\frac{c+d}{2}}=5\Leftrightarrow\frac{6\left(c+d\right)}{c+d}=5\Rightarrow6=5\)=> k tìm đc a,b,c,d thỏa mãn.

hoặc làm tiếp ta cũng có thể thấy:

\(\frac{a+b+2c+d}{c}=5\Rightarrow3c=a+b+d\Leftrightarrow3c-\frac{c+d}{2}-\frac{c+d}{2}-d=0\Leftrightarrow3c-c-d+d=0\Leftrightarrow2c=0\Leftrightarrow c=0\)

mà a,b,c,d điều kiện phải khác 0 => k có a,b,c,d thỏa mãn

 

Đọc tiếp...
Lê Mạnh Châu 3 tháng 4 2017 lúc 22:33
Báo cáo sai phạm

Bạn nên phân tích ra từng bước đối với dãy số tỷ

Phân tích các cách ở biểu thức M

Đấy là cách làm

                                                                   ~~ Chúc bạn học tốt ~~

                                                                              ♥♥♥♥♥♥♥♥

Đọc tiếp...
Huỳnh Văn Hiếu 22 tháng 8 2015 lúc 19:32
Báo cáo sai phạm

Gọi chiều dài quãng đường dự tính tổ 1, 2, 3 phải làm lúc ban đầu là x, y, z ( m)' và lúc chia lại theo thứ tự đó là x' , y', z'. Theo giả thiết thì : 
{ x/5 = y/6 = z/7 
{ x'/4 = y'/5 = z'/6 
Theo t/c tỷ lệ thức: 
{ x/5 = y/6 = z/7 = (x + y + z)/18 (1) 
{ x'/4 = y'/5 = z'/6 = (x' + y' + z')/15 (2) 
Rõ ràng x + y + z = x' + y' + z' = tổng chiều dài quãng đường phải làm nên từ (1) và (2) => 
{ x'/x = 24/25 < 1 => x' < x 
{ y'/y = 1 => y' = y 
{ z'/z = 36/35 > 1 => z' > z 
Theo giả thiết sau khi chia lại có 1 tổ phải làm nhiều hơn 10m so với lúc đầu => chỉ có tổ 3 thỏa mãn => z' = z + 10 => (z + 10)/z = 36/35 
<=> 35z + 350 = 36z => z = 350 (m) thay vào (1) 
x/5 = z/7 = 350/7 = 50 => x = 250 (m) 
y/6 = z/7 = 350/7 = 50 => y = 300 (m) 

Đọc tiếp...
Thần Băng 29 tháng 8 2016 lúc 21:30
Báo cáo sai phạm
Gọi tổng số gói tăm 3 lớp cùng mua là x ( x là số tự nhiên khác 0) Số gói tăm dự định chia chia cho 3 lớp 7A, 7B, 7C lúc đầu lần lượt là: a, b, c Ta có: (1) Số gói tăm sau đó chia cho 3 lớp lần lượt là a’, b’, c’, ta có: (2) So sánh (1) và (2) ta có: a > a’; b=b’; c < c’ nên lớp 7C nhận nhiều hơn lúc đầu Vây: c’ – c = 4 hay Vậy số gói tăm 3 lớp đã mua là 360 gói
Đọc tiếp...
Rem 21 tháng 4 2018 lúc 5:40
Báo cáo sai phạm

la

360 goi

hok tot

Đọc tiếp...
tuan va manh 26 tháng 3 2017 lúc 19:43
Báo cáo sai phạm

= 360 goi

Đọc tiếp...
Hoàng Thị Thu Huyền Quản lý 26 tháng 1 2018 lúc 16:27
Báo cáo sai phạm
Knowledge is power 8 tháng 12 2018 lúc 23:02
Báo cáo sai phạm

Bạn tham khảo bài của ST nha:

Câu hỏi của Nguyễn thị thanh mai - Toán lớp 7 - Học toán với OnlineMath

Học tốt

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: