Giúp tôi giải toán và làm văn


Nguyễn Hoàng Nam Thiên 15/07 lúc 13:24
Báo cáo sai phạm

Ta có: 

1024 . 4= 4096

256 . 16 = 4096

Vì: 4096 = 4096

Nên: 1024 . 4 = 256 . 16

\(\Rightarrow\)\(\frac{1024}{16}=\frac{256}{4};\frac{4}{16}=\frac{256}{1024};\frac{1024}{256}=\frac{16}{4};\frac{4}{256}=\frac{16}{1024}\)

Đọc tiếp...
ST CTV 12/07 lúc 08:56
Báo cáo sai phạm

1/

a, \(\frac{a}{b}=\frac{c}{d}\Rightarrow\frac{a}{c}=\frac{b}{d}=\frac{3a}{3c}=\frac{5b}{5d}=\frac{3a+5b}{3c+5d}=\frac{3a-5b}{3c-5d}\Rightarrow\frac{3a+5b}{3a-5b}=\frac{3c+5d}{3c-5d}\)

b,\(\frac{a}{b}=\frac{c}{d}=\frac{4a}{4b}=\frac{7c}{7d}=\frac{4a+7c}{4b+7d}\)

2/

Gọi số học sinh tham gia của mỗi lớp lần lượt là a,b,c

Ta có: \(2a=3b=4c\)

\(\Rightarrow\frac{2a}{12}=\frac{3b}{12}=\frac{4c}{12}\Rightarrow\frac{a}{6}=\frac{b}{4}=\frac{c}{3}=\frac{a+b+c}{6+4+3}=\frac{130}{13}=10\)

=> a/6 = 10 => a = 60

b/4 = 10 => b = 40

c/3 = 10 => c = 30

Vậy số học sinh mỗi lớp lần lượt là 60 hs, 40 hs, 30hs

Đọc tiếp...
Nguyễn Thanh Hiền 11/07/2018 lúc 16:12
Báo cáo sai phạm

\(\frac{x}{27}=\frac{-2}{36}\)

\(\Rightarrow\frac{x}{27}=\frac{-1}{18}\)

\(\Rightarrow x=\frac{\left(-1\right).27}{18}\)

\(\Rightarrow x=\frac{-3}{2}\)

Vậy  \(x=\frac{-3}{2}\)

_Chúc bạn học tốt_

Đọc tiếp...
Sóngnướcmênhmông EmđitôngLộncổxuốngsông 11/07/2018 lúc 16:15
Báo cáo sai phạm

\(\frac{x}{27}=\frac{-2}{36}\)

=>x.36 = 27.(-2)

=> x.36 = -54
=> x = -54 : 36
=> x = -1,5

Đọc tiếp...
gàdsfàds 11/07/2018 lúc 16:14
Báo cáo sai phạm

\(\frac{x}{37}=\frac{-2}{36}\)

\(=>x.36=37.\left(-2\right)\)

=>\(x.36=-74\)

=>x=\(\frac{-74}{36}\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Thanh Hiền 10/07/2018 lúc 10:22
Báo cáo sai phạm

Ta có :

\(2a=3b\Rightarrow\frac{a}{3}=\frac{b}{2}\Rightarrow\frac{a}{21}=\frac{b}{14}\left(1\right)\)

\(5b=7c\Rightarrow\frac{b}{7}=\frac{c}{5}\Rightarrow\frac{b}{14}=\frac{c}{10}\left(2\right)\)

Từ (1) và (2) \(\Rightarrow\frac{a}{21}=\frac{b}{14}=\frac{c}{10}=\frac{3a}{63}=\frac{7b}{98}=\frac{5c}{50}\)

Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có :

\(\frac{3a}{63}=\frac{7b}{98}=\frac{5c}{50}=\frac{3a+5c-7b}{63+50-98}=\frac{-30}{15}=-2\)

+) \(\frac{a}{21}=-2\Rightarrow a=-42\)

+) \(\frac{b}{14}=-2\Rightarrow b=-28\)

+) \(\frac{c}{10}=-2\Rightarrow c=-20\)

Vậy a = -42; b = -28; c = -20

_Chúc bạn học tốt_

Đọc tiếp...
Hatsumine Miku 10/07/2018 lúc 10:06
Báo cáo sai phạm

2a= 3b

\(\Leftrightarrow\frac{a}{b}=\frac{3}{2}\)

\(\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}a=3\\b=2\end{cases}}\)

5b=7c

\(\Leftrightarrow\frac{b}{c}=\frac{7}{5}\)

\(\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}b=7\\c=5\end{cases}}\)

Đọc tiếp...
MMS_Hồ Khánh Châu 03/07/2018 lúc 14:31
Báo cáo sai phạm

Ta có: \(5x=-7y\Rightarrow\frac{x}{-7}=\frac{y}{5}\)

Áp dụng dãy tỉ số bằng nhau, ta có: \(\frac{x}{-7}=\frac{y}{5}\Rightarrow\frac{4x}{-28}=\frac{3y}{15}=\frac{4x-3y}{-28-15}=\frac{-215}{-43}=5\)

\(\Rightarrow x=5.\left(-7\right)=-35\)

    \(y=5\times5=25\)

Vậy x = -35 và y = 25

Đọc tiếp...
CÔNG CHÚA ÔRI 30/06/2018 lúc 08:51
Báo cáo sai phạm

ta có: \(\frac{b}{10}=\frac{10}{a}\Rightarrow ba=10.10=100\)

\(\Rightarrow a.b=\frac{b}{10}=\frac{10}{a}=100\)

\(\Rightarrow\frac{b}{10}=100\Rightarrow b=1000\)

\(\frac{10}{a}=100\Rightarrow a=0,1\)

KL: a = 0,1 và b = 1000

Đọc tiếp...
Bảo Bình CTV 08/03/2018 lúc 22:42
Báo cáo sai phạm

\(\frac{a}{b+c+d}+1=\frac{b}{a+c+d}+1=\frac{c}{a+b+d}+1=\frac{d}{a+b+c}+1\)

\(\Rightarrow\frac{a+b+c+d}{b+c+d}=\frac{a+b+c+d}{a+c+d}=\frac{a+b+c+d}{a+b+d}=\frac{a+b+c+d}{a+b+c}\)

Vì \(a+b+c+d\ne0\) nên \(b+c+d=a+c+d=a+b+d=a+b+c\)

\(\Rightarrow a=b=c=d\)

\(\Rightarrow A=1+1+1+1=4\)

Đọc tiếp...
Đường Quỳnh Giang 05/02/2018 lúc 21:44
Báo cáo sai phạm

\(-3x=4y\)   \(\Rightarrow\)\(\frac{x}{4}=\frac{y}{-3}\)

\(6y=7z\)  \(\Rightarrow\)\(\frac{y}{7}=\frac{z}{6}\)

suy ra:    \(\frac{x}{28}=\frac{y}{-21}=\frac{z}{-18}\)

hay     \(\frac{x}{28}=\frac{2y}{-42}=\frac{3z}{-54}\)

Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có:

      \(\frac{x}{28}=\frac{2y}{-42}=\frac{3z}{-54}=\frac{x-2y+3z}{28+42-54}=\frac{-48}{16}=-3\)

suy ra:   \(x=-84\)

             \(y=63\)

             \(z=54\)

Vậy....

Đọc tiếp...
Nguyễn Anh Quân 05/02/2018 lúc 20:55
Báo cáo sai phạm

<=> |x+1|+|y-2|+(z+3)^2 = 0

Ta thấy : |x+1| ; |y-2| ; (z+3)^2 > = 0

=> VT >= 0 = VP

Dấu "=" xảy ra <=> x+1=0 hoặc y-2=0 hoặc z+3=0 <=> x=-1 hoặc y=2 hoặc z=-3

Vậy ..............

Tk mk nha

Đọc tiếp...
Luật Lê Bá 05/02/2018 lúc 21:03
Báo cáo sai phạm

Ta có: \(|x+1|\ge0,\sqrt{\left(y-2\right)^2}\ge0,\left(z+3\right)^2\ge0\)   => Vế trái >=0. Dấu "=" <=> x=-1,y=2,z=-3. Vậy x=-1,y=2,z=-3

Đọc tiếp...
CÔNG CHÚA ÔRI 02/02/2018 lúc 20:15
Báo cáo sai phạm

a) ta có: \(\frac{a}{b}=\frac{c}{d}=k\)

\(\Rightarrow\frac{a}{b}=k\Rightarrow a=bk\)

\(\frac{c}{d}=k\Rightarrow c=dk\)

thay vào   \(\frac{a^2-b^2}{ab}=\frac{\left(bk^2\right)-b^2}{bkb}=\frac{bkbk-bb}{bkb}=\frac{bb\times\left(kk-1\right)}{bbk}=\frac{kk-1}{k}\)

                   \(\frac{c^2-d^2}{cd}=\frac{\left(dk^2\right)-d^2}{dkd}=\frac{dkdk-dd}{dkd}=\frac{dd\times\left(kk-1\right)}{ddk}=\frac{kk-1}{k}\)

\(\Rightarrow\frac{a^2-b^2}{ab}=\frac{c^2-d^2}{cd}\left(=\frac{kk-1}{k}\right)\)

b) ta có \(\frac{a}{b}=\frac{c}{d}=k\)

\(\Rightarrow\frac{a}{b}=k\Rightarrow a=bk\)

\(\Rightarrow\frac{c}{d}=k\Rightarrow c=dk\)

thay vào  \(\frac{\left(a+b\right)^2}{a^2+b^2}=\frac{\left(bk+b\right)^2}{bkbk+bb}=\frac{b\left(k+1\right)\times b\left(k+1\right)}{bb\left(kk+1\right)}=\frac{bb\left(k+1\right)\left(k+1\right)}{bb\left(kk+1\right)}=\frac{\left(k+1\right)\left(k+1\right)}{kk+1}\)

     \(\frac{\left(c+d\right)^2}{c^2+d^2}=\frac{\left(dk+d\right)^2}{dkdk+dd}=\frac{\left(d\left(k+1\right)\right)^2}{dd\left(kk+1\right)}=\frac{d\left(k+1\right)\times d\left(k+1\right)}{dd\left(kk+1\right)}=\frac{dd\left(k+1\right)\left(k+1\right)}{dd\left(kk+1\right)}=\frac{\left(k+1\right)\left(k+1\right)}{kk+1}\)

        \(\Rightarrow\frac{\left(a+b\right)^2}{a^2+b^2}=\frac{\left(c+d\right)^2}{c^2+d^2}\left(=\frac{\left(k+1\right)\left(k+1\right)}{kk+1}\right)\)     

Đọc tiếp...
Nguyễn Văn Anh Kiệt 02/02/2018 lúc 19:51
Báo cáo sai phạm

Câu a:

\(\frac{a^2-b^2}{ab}=\frac{a^2}{ab}-\frac{b^2}{ab}=\frac{a}{b}-\frac{b}{a}=\frac{c}{d}-\frac{d}{c}=\frac{c^2-d^2}{cd}\)(Đpcm)

Đọc tiếp...
Doan Thanh phuong 02/02/2018 lúc 19:51
Báo cáo sai phạm

(a² + b²) / (c² + d²) = ab/cd 
<=> (a² + b²)cd = ab(c² + d²) 
<=> a²cd + b²cd = abc² + abd² 
<=> a²cd - abc² - abd² + b²cd = 0 
<=> ac(ad - bc) - bd(ad - bc) = 0 
<=> (ac - bd)(ad - bc) = 0 
<=> ac - bd = 0 hoặc ad - bc = 0 
<=> ac = bd hoặc ad = bc 
<=> a/b = d/c hoặc a/b = c/d (đpcm)

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: