Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Giúp tôi giải toán và làm văn


Nguyễn Linh Chi Quản lý 22 tháng 6 lúc 23:06
Báo cáo sai phạm

(1-x)3 : (- 0,5625) = 0,525 : 0,7

<=> (1-x)3 : (- 0,5625) = 0,75 

<=> (1-x)3 = -27/64

<=> (1-x)3 = -\(\frac{3^3}{4^3}\)

<=> 1 - x = -3/4 

<=> x = 7/4  thuộc tập Q

Đọc tiếp...
Triệu Khánh Huyền 15 tháng 4 lúc 8:20
Báo cáo sai phạm

a) Vì x-2/x-1 = x+4/x+7 nên: (x-2)(x+7) = (x+4)(x-1)

     =>   x^2 - 2x + 7x - 14 = x^2 + 4x - x - 4

     =>   5x - 14 = 3x - 4

     =>   5x - 3x = -4 + 14

     =>   2x = 10

     =>   x = 5

Vậy x = 5

b) Ta có:

   +) 4x = 3y => x/3 = y/4 => x/15 = y/20   (*)

   +) 7y = 5z => y/5 = z/7 => y/20 = z/28   (**)

Từ (*) và(**) Suy ra x/15 = y/20 = z/28

Áp dunhj tính chất dãy tỉ số bằng nhau và 2x - 3y +z = 6 ta có:

   x/15 = y/20 = z/28 = (2x-3y+z) / (2.15-3.20+28) = 6/-2 = -3

Do đó: 

   +) x/15 = -3 => x = -3.15 = -45

   +) y/20 = -3 => y = -3.20 = -60

   +) z/28 = -3 => z = -3.28 = -84

Vậy ...

Đọc tiếp...
Giang Kh? Thi 23 tháng 3 lúc 21:29
Báo cáo sai phạm

A) 2.15 = 3.10

=>\(\frac{2}{3}\)\(\frac{10}{15}\)\(\frac{2}{10}\)\(\frac{3}{15}\);\(\frac{15}{3}\)\(\frac{10}{2}\);\(\frac{15}{10}\)\(\frac{3}{2}\)

B) 4,5.(-10) = -9.5

=> \(\frac{4,5}{-9}\)\(\frac{5}{-10}\);  \(\frac{4,5}{5}\)\(\frac{-9}{-10}\)\(\frac{-10}{-9}\)=\(\frac{5}{4,5}\);\(\frac{-10}{5}\)=\(\frac{-9}{4,5}\)

Đọc tiếp...
ღ_₤เйʑ_ღ (Cool Team) 20 tháng 4 lúc 16:42
Báo cáo sai phạm

Ta có:\(\frac{x^2}{9}=\frac{y^2}{16}\)

\(\Rightarrow\frac{x^2}{9}=\frac{y^2}{16}=\frac{x^2+y^2}{9+16}=\frac{x^2+y^2}{25}\)(Tính chất dãy tỉ số bằng nhau)

\(x^2+y^2=100\)

\(\Rightarrow\frac{x^2}{9}=\frac{y^2}{16}=\frac{100}{25}=4\)

\(\Rightarrow\hept{\begin{cases}x^2=4.9=36\\y^2=4.16=64\end{cases}}\)

\(\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}x=6/x=-6\\y=8/y=-8\end{cases}}\)

Vậy\(\left(x;y\right)=\left\{\left(6;8\right),\left(-6;-8\right),\left(-6;8\right),\left(6;-8\right)\right\}\)

P/s: Dấu / bạn hiểu là "hoặc". Sai thì chỉ ra giúp mk.

Linz

Đọc tiếp...
~♪Thiên★Thần•Chết๖ۣۜChóc✔™♀_ღ²ƙ7⁀ᶦᵈᵒᶫ彡( #Beoツ 14 tháng 3 lúc 21:30
Báo cáo sai phạm

- Áp dụng t/c dãy tỉ số bằng nhau ta có:

\(\frac{x^2}{9}=\frac{y^2}{16}=\frac{x^2+y^2}{9+16}=\frac{100}{25}=4\)

\(\cdot\frac{x^2}{9}=\frac{x}{3}=4\Rightarrow x=12\)

\(\cdot\frac{y^2}{16}=\frac{y}{4}=4\Rightarrow y=16\)

Vậy:..........

Đọc tiếp...
Bùi thiện huy thịnh 1 tháng 5 lúc 15:16
Báo cáo sai phạm
Áp dụng dãy tỉ số bằng nhau X²+y²/9+16=100/25=4 Vậy X²/9=x/3>x=4*3=12 Y²/16=y/4>y=4*4=16 ,vậy x=12 và y=16
Đọc tiếp...
Sorou_ 21 tháng 12 2019 lúc 9:37
Báo cáo sai phạm

Có: \(\frac{3a+b+2c}{2a+c}=\frac{a+3b+c}{2b}=\frac{a+2b+2c}{b+c}\)

\(\Rightarrow\frac{a+b+c+2a+c}{2a+c}=\frac{a+b+c+2b}{2b}=\frac{a+b+c+b+c}{b+c}\)

\(\Rightarrow\frac{a+b+c}{2a+c}+1=\frac{a+b+c}{2b}+1=\frac{a+b+c}{b+c}+1\)

\(\Rightarrow\frac{a+b+c}{2a+c}=\frac{a+b+c}{2b}=\frac{a+b+c}{b+c}\)

\(\Rightarrow2a+c=2b=b+c\)

\(\Rightarrow\hept{\begin{cases}c=b\\a=\frac{1}{2}b\end{cases}}\)

Thay vào biểu thức trên , ta được:

\(P=\)\(\frac{\left(\frac{1}{2}b+b\right)\left(b+b\right)\left(b+\frac{1}{2}b\right)}{\frac{1}{2}b.b.b}=9\)

Vậy \(P=9\)

Đọc tiếp...
Nhật Hạ CTV 26 tháng 11 2019 lúc 23:03
Báo cáo sai phạm

Ta có: \(\frac{3x-2y}{4}=\frac{2z-4x}{3}=\frac{4y-3z}{2}\)

\(\Rightarrow\frac{4\left(3x-2y\right)}{16}=\frac{3\left(2z-4x\right)}{9}=\frac{2\left(4y-3z\right)}{4}\)

\(\Rightarrow\frac{12x-8y}{16}=\frac{6z-12x}{9}=\frac{8y-6z}{4}\)

Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau, ta có: 

\(\frac{12x-8y}{16}=\frac{6z-12x}{9}=\frac{8y-6z}{4}=\frac{12x-8y+6z-12x+8y-6z}{16+9+4}=\frac{0}{29}=0\)

Do đó: \(\hept{\begin{cases}\frac{3x-2y}{4}=0\\\frac{2z-4x}{3}=0\end{cases}}\Rightarrow\hept{\begin{cases}3x-2y=0\\2z-4x=0\end{cases}\Rightarrow}\hept{\begin{cases}3x=2y\\2z=4x\end{cases}}\Rightarrow\hept{\begin{cases}\frac{x}{2}=\frac{y}{3}\\\frac{z}{4}=\frac{x}{2}\end{cases}\Rightarrow}\frac{x}{2}=\frac{y}{3}=\frac{z}{4}\)

\(\Rightarrow\hept{\begin{cases}x=\frac{2y}{3}\\z=\frac{4y}{3}\end{cases}}\)

Ta có: \(P=\frac{xy+yz+zx}{x^2+y^2+z^2}=\frac{\frac{2y}{3}.y+y.\frac{4y}{3}+\frac{2y}{3}.\frac{4y}{3}}{\left(\frac{2y}{3}\right)^2+y^2+\left(\frac{4y}{3}\right)^2}=\frac{\frac{2y^2}{3}+\frac{4y^2}{3}+\frac{8y^2}{9}}{\frac{4y^2}{9}+y^2+\frac{16y^2}{9}}=\frac{\frac{6y^2}{3}+\frac{8y^2}{9}}{\frac{20y^2}{9}+y^2}\)

\(P=\frac{\frac{18y^2}{9}+\frac{8y^2}{9}}{\frac{20y^2+9y^2}{9}}=\frac{26y^2}{9}\div\frac{29y^2}{9}=\frac{26y^2}{9}.\frac{9}{29y^2}=\frac{26}{29}\)

Vậy...

P/s: đề sửa ( 3x - 2y ) / 2  thành ( 3x - 2y ) / 4 thì mới làm đc nhé :))  

Đọc tiếp...
ツ๖ۣۜG¡η❉«⇠ 12 tháng 11 2019 lúc 23:13
Báo cáo sai phạm

Nhưng đây là cho (ab)/(bc)=a/c

rồi mới chứng minh điều ở dưới mà. b thuộc N nhưng vẫn phải tm đk cho trước mà?

Đọc tiếp...
ɱ√ρ︵ƤUɮĞツ『ღƤℓαէїŋʉɱ ₣їɾεツ』⁀ᶜᵘᵗᵉ 12 tháng 11 2019 lúc 22:33
Báo cáo sai phạm

\(\frac{abb...b}{bb...bc}=\frac{ab^n}{b^nc}=\frac{a}{c}\)

Đọc tiếp...
lili 12 tháng 11 2019 lúc 23:02
Báo cáo sai phạm

thử ngay 211/113 có thấy nó bằng 2/3 đâu

Đọc tiếp...
๖ۣۜʚ๖ۣۜQủү☼Dữ๖ۣۜɞ๖ۣۜ ( Cool Team ) CTV 1 tháng 3 lúc 16:20
Báo cáo sai phạm

\(3x=4y;7y=5z\)và \(x+y-z=14\)

Theo bài ra ta cs 

\(\frac{x}{4}=\frac{y}{3};\frac{y}{5}=\frac{z}{7}\)

\(+,\frac{x}{4}=\frac{y}{3}\Rightarrow\frac{x}{20}=\frac{y}{15}\)(1)

\(+,\frac{y}{5}=\frac{z}{7}\Rightarrow\frac{y}{15}=\frac{z}{21}\)(2)

Từ (1) ; (2) \(\Rightarrow\frac{x}{20}=\frac{y}{15}=\frac{z}{21}\)

ADTC dãy tỉ số bằng nhau ta cs 

\(\frac{x}{20}=\frac{y}{15}=\frac{z}{21}=\frac{x+y-z}{20+15-21}=\frac{14}{14}=1\)

\(\Rightarrow\hept{\begin{cases}\frac{x}{20}=1\\\frac{y}{15}=1\\\frac{z}{21}=1\end{cases}\Rightarrow\hept{\begin{cases}x=1.20=20\\y=1.15=15\\z=1.21=21\end{cases}}}\)

Đọc tiếp...
Me 4 tháng 11 2019 lúc 21:00
Báo cáo sai phạm

                                                          Bài giải

Ta có : \(x+y-z=14\)                          

\(3x=4y\text{ }\Rightarrow\text{ }\frac{x}{4}=\frac{y}{3}\text{ }\Rightarrow\text{ }\frac{x}{20}=\frac{y}{15}\)

\(7y=5z\text{ }\Rightarrow\text{ }\frac{y}{5}=\frac{z}{7}\text{ }\Rightarrow\text{ }\frac{y}{15}=\frac{z}{21}\)

\(\Rightarrow\text{ }\frac{x}{20}=\frac{y}{15}=\frac{z}{21}=\frac{x+y-z}{20+15-21}=\frac{14}{14}=1\) ( Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau )

\(\Rightarrow\text{ }x=20\cdot1=20\)

\(y=15\cdot1=15\)

\(z=21\cdot1=21\)

Đọc tiếp...
Fudo CTV 4 tháng 11 2019 lúc 20:37
Báo cáo sai phạm

                                                          Bài giải

Ta có : \(x+y-z=14\)                          

\(3x=4y\text{ }\Rightarrow\text{ }\frac{x}{4}=\frac{y}{3}\text{ }\Rightarrow\text{ }\frac{x}{20}=\frac{y}{15}\)

\(7y=5z\text{ }\Rightarrow\text{ }\frac{y}{5}=\frac{z}{7}\text{ }\Rightarrow\text{ }\frac{y}{15}=\frac{z}{21}\)

\(\Rightarrow\text{ }\frac{x}{20}=\frac{y}{15}=\frac{z}{21}=\frac{x+y-z}{20+15-21}=\frac{14}{14}=1\)

\(\Rightarrow\text{ }x=20\cdot1=20\)

\(y=15\cdot1=15\)

\(z=21\cdot1=21\)

Đọc tiếp...
Nhật Hạ CTV 30 tháng 10 2019 lúc 23:03
Báo cáo sai phạm

Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau, ta có:

\(\frac{a_1}{a_2}=\frac{a_2}{a_3}=....=\frac{a_n}{a_{n+1}}=\frac{a_1+a_2+...+a_n}{a_2+a_3+...+a_{n+1}}\)

\(\Rightarrow\left(\frac{a_1}{a_2}\right)^n=\left(\frac{a_2}{a_3}\right)^n=....=\left(\frac{a_n}{a_{n+1}}\right)^n=\left(\frac{a_1+a_2+...+a_n}{a_2+a_3+...+a_{n+1}}\right)^n\)(1)

Ta có: \(\left(\frac{a_1}{a_2}\right)^n=\frac{a_1}{a_2}.\frac{a_1}{a_2}.\frac{a_1}{a_2}....\frac{a_1}{a_2}=\frac{a_1}{a_2}.\frac{a_2}{a_3}.\frac{a_3}{a_4}....\frac{a_n}{a_{n+1}}=\frac{a_1}{a_{n+1}}\)(2)

Từ (1), (2) \(\Rightarrow\left(\frac{a_1+a_2+...+a_n}{a_2+a_3+...+a_{n+1}}\right)^n=\frac{a_1}{a_{n+1}}\)(đpcm)

Đọc tiếp...
Nguyễn Lê Anh 4 tháng 4 lúc 10:41
Báo cáo sai phạm

\(\text{Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau có:}\)

\(\frac{a_1}{a_2}=\frac{a_2}{a_3}=...=\frac{a_n}{a_{n+1}}=\frac{a_1+a_2+...+a_n}{a_2+a_3+...+a_{n+1}}\)

\(\Rightarrow\left(\frac{a_1}{a_2}\right)^n=\left(\frac{a_2}{a_3}\right)^n=...=\left(\frac{a_n}{a_{n+1}}\right)^n\)\(=\left(\frac{a_1+a_2+...+a_n}{a_2+a_3+...+a_{n+1}}\right)^n\)

\( \left(\frac{a_1}{a_2}\right)^n=\frac{a_1}{a_2}\cdot\frac{a_1}{a_2}\cdot...\cdot\frac{a_1}{a_2}\)\(=\frac{a_1}{a_2}\cdot\frac{a_2}{a_3}\cdot...\cdot\frac{a_n}{a_{n+1}}\)\(=\frac{a_1}{a_{n-1}}\)

\(\Rightarrow\)\(\left(\frac{a_1+a_2+...+a_n}{a_2+a_3+...+a_{n+1}}\right)^n\)\(=\frac{a_1}{a_{n-1}}\)

Đọc tiếp...
🎼Cô gái🎻 mặt trời💙 4 tháng 11 2019 lúc 17:25
Báo cáo sai phạm

\(\frac{a+c}{b+d}=\frac{2a-c}{2b-d}\)

Áp dụng .... ta có:

\(\frac{a+c}{b+d}=\frac{2a-c}{2b-d}=\frac{a+c+2a-c}{b+d+2b-d}=\frac{3a}{3b}=\frac{a}{b}\)  

Ta có \(\frac{a+c}{b+d}=\frac{2a-c}{2b-d}=\frac{a}{b}\)

Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có:

\(\frac{a+c}{b+d}=\frac{2a-c}{2b-d}=\frac{a}{b}=\frac{a+c-2a+c+a}{b+d-2b+d+b}=\frac{2c}{2d}=\frac{c}{d}\)

Vậy \(\frac{a}{b}=\frac{c}{d}\)

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: