Giúp tôi giải toán


Tên một tác phẩm nổi tiếng của Hưng Đạo Vương Trần Quốc TuấnĐiền số thích hợp vào các ô trống dưới đây để có tỉ lệ thức .sau đó,viết các chữ tương ứng với các số tìm được vào các ô ở hàng dưới cùng của bài em sẽ biết dk Tên một tác phẩm nổi tiếng của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn (1228-1300), vị anh hùng của dân tộc ta đồng thời là danh nhân quân sự của thế giới

N. ... : 6 = 7 :3                                            Y. \(\frac{4}{5}\)\(1\frac{1}{4}\)=\(2\frac{2}{5}\): ......

H. 20 : .... = (-12) : 15                                Ợ. \(\frac{1}{2}\):1\(\frac{1}{4}\)= ..... :3\(\frac{1}{3}\) 

C. 6 : 27 = .... : 72                                     B \(\frac{1}{2}\): .....= \(\frac{3}{4}\): 5\(\frac{1}{4}\)

I. (-15) : 35 = 27 : ...                                 U. ..... : 1\(\frac{1}{4}\)= 1\(\frac{1}{5}\): 2  

Ư. \(\frac{-4,4}{9,9}\)=\(\frac{.....}{1,89}\)                          L. \(\frac{.....}{2,7}\)\(\frac{0,7}{6,3}\)

Ế. \(\frac{-0,65}{0,91}=\frac{-6,55}{.....}\)                T. \(\frac{1,4}{.....}=\frac{5,4}{13,5}\)

                           \(3\frac{1}{2}\)               14                  6                  -0,84                 9,17                  0,3                 1\(\frac{1}{3}\)     

              

                                     -63                    -25                  -25                  4\(\frac{1}{5}\)               \(\frac{3}{4}\)             -0,84                 16

Câu hỏi tương tự Đọc thêm Báo cáo
Nguyễn Trọng Kính 16 giờ trước (20:35)
Báo cáo sai phạm

Binh Thư Yếu lược, k nha!!!!!!!!!!

Phạm Trần Ngọc Ánh 16 giờ trước (20:40)
Báo cáo sai phạm

Em năm nay mới chỉ lên lớp 6 nhưng em cũng biết một câu nên xin trợ giúp cho chị là:

  1.Tên một tác phẩm nổi tiếng của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn là Hịch tướng sĩ.

Nguyễn Trọng Kính 16 giờ trước (20:38)
Báo cáo sai phạm

ko có j !!!!

Do Not Ask Why CTV 24/07 lúc 08:04
Báo cáo sai phạm

\(\frac{2x+5}{-3}=\frac{4-3x}{2}\)

\(\Leftrightarrow\left(2x+5\right).2=\left(4-3x\right).\left(-3\right)\)

\(\Leftrightarrow4x+10=-12+9x\)

\(\Leftrightarrow5x=22\Leftrightarrow x=\frac{22}{5}\)

Kia Cerato 23/07 lúc 20:30
Báo cáo sai phạm

Áp dụng công thức \(\frac{a}{b}=\frac{c}{d}\Rightarrow ad=bc\) ta được:

     \(2\left(2x+5\right)=-3\left(4-3x\right)\)

      \(4x+10=-12+9x\)

       \(4x+10+12-9x=0\)

      \(22-5x=0\)

           \(\Rightarrow x=\frac{22}{5}\)

Do Not Ask Why CTV 23/07 lúc 20:14
Báo cáo sai phạm

Gọi 3 số cần tìm là x ; y ; z 

Ta có : 

\(x\div y\div z=5\div6\div7\)

\(\Leftrightarrow\frac{x}{5}=\frac{y}{6}=\frac{z}{7}\)

Có : \(\frac{x}{5}=\frac{y}{6}\Leftrightarrow6x=5y\Rightarrow x=\frac{5y}{6}\left(1\right)\)

       \(\frac{y}{6}=\frac{z}{7}\Leftrightarrow6z=7y\Rightarrow z=\frac{7y}{6}\left(2\right)\)

Thay (1) và (2) vào biểu thức x + y + z = 324 ; ta được : 

\(\frac{5y}{6}+y+\frac{7y}{6}=324\Leftrightarrow5y+6y+7y=1944\)

\(\Leftrightarrow18y=1944\Rightarrow y=108\)

Với \(y=108\Rightarrow x=\frac{5.108}{6}=90;z=\frac{7.108}{6}=126\)

Vậy ... 

Nguyễn Xuân Tiến 23/07 lúc 19:51
Báo cáo sai phạm

Đặt 3 số đó là x, y, z

=> \(\frac{x}{5}=\frac{y}{6}=\frac{z}{7}\)=\(\frac{x+y+z}{5+6+7}\)=\(\frac{324}{18}\)= 18

Từ \(\frac{x}{5}=18\)=> x = 18.5 = 90

Từ \(\frac{y}{6}=18\)=> y = 18.6 = 108

=> z = 324-108-90 = 126

Nguyễn Ngọc An 23/07 lúc 19:24
Báo cáo sai phạm

Gọi 3 góc của tam giác đó lần lượt là a; b; c ( độ ) ( a; b; c > 0 )

Vì 3 góc của tam giác đó tỷ lệ với 3; 4; 5

=> \(\frac{a}{3}=\frac{b}{4}=\frac{c}{5}\)

Vì tổng 3 góc trong 1 tam giác bằng 180 độ ( định lý tổng 3 góc trong tam giác )

=> a + b + c = 180 ( độ 

Áp dụng tính chất dãy tỷ số bằng nhau, ta có:

\(\frac{a}{3}=\frac{b}{4}=\frac{c}{5}=\frac{a+b+c}{3+4+5}=\frac{180}{12}=15\)

\(\Rightarrow\frac{a}{3}=15\Rightarrow a=45\)

\(\Rightarrow\frac{b}{4}=15\Rightarrow b=60\)

\(\Rightarrow\frac{c}{5}=15\Rightarrow b=75\)

Vậy số đo 3 góc của tam giác đó lần lượt là 45 độ; 60 độ; 75 độ

o0oNguyễno0o 23/07 lúc 18:09
Báo cáo sai phạm

\(\frac{x}{3}=\frac{y}{2}\Rightarrow\frac{2x}{2.3}=\frac{5y}{5.2}=\frac{2x}{6}=\frac{5y}{10}\)

Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có :

 \(\frac{2x}{6}=\frac{5y}{10}=\frac{2x+5y}{6+10}\)\(=\frac{32}{16}=2\)

\(\frac{2x}{6}=2\Rightarrow2x=12\Rightarrow x=6\)

\(\frac{5y}{10}=2\Rightarrow5y=20\Rightarrow y=4\)

Vậy ..

I have a crazy idea 23/07 lúc 17:52
Báo cáo sai phạm

\(\frac{x}{3}=\frac{y}{2}\Rightarrow\frac{2x}{2.3}=\frac{5y}{5.2}=\frac{2x}{6}=\frac{5y}{10}\)

Theo tính chất DTS bằng nhau: 

\(\frac{2x}{6}=\frac{5y}{10}\Rightarrow\frac{2x+5y}{6+10}=\frac{32}{16}=2\)

\(\frac{2x}{6}=2\Rightarrow2x=2.6\Rightarrow2x=12\Rightarrow x=6\)

\(\frac{5y}{10}=2\Rightarrow5y=2.10=5y=20\Rightarrow y=4\)

Ngô Thái Sơn 23/07 lúc 17:46
Báo cáo sai phạm

Đon giản mà bạn

Ta có \(\frac{x}{3}\)= 2x/6 ( nhân 2 cả tử và mẫu )

y/2=5y/10 ( nhân 5 cả tử và mẫu )

do x/3 = y/2 nên x/3 = y/2 = 2x/6 = 5y/10 = (2x+5y)/(10+6)=(2x+5y)/16

Do 2x+5y = 32 nên x/3 = y/2 =32/16=2

nên x = 6 và y = 4 

tích đúng cho tớ nhé =)))

Đinh Đức Hùng CTV 23/07 lúc 15:08
Báo cáo sai phạm

Ta có :

\(\frac{a}{b}=\frac{c}{d}=\frac{a+c}{b+c}\Rightarrow\frac{a^6}{b^6}=\frac{c^6}{d^6}=\frac{\left(a+c\right)^6}{\left(b+d\right)^6}\) (1)

\(\frac{a}{b}=\frac{c}{d}\Rightarrow\frac{a^6}{b^6}=\frac{c^6}{d^6}=\frac{3a^6}{3b^6}=\frac{3a^6+c^6}{3b^6+d^6}\)(2)

Từ (1) ; (2) \(\Rightarrow\frac{\left(a+c\right)^6}{\left(b+d\right)^6}=\frac{3a^6+c^6}{3b^6+d^6}\) (đpcm)

Phạm Duy Quý 18/07/2017 lúc 19:21
Báo cáo sai phạm

ta có : \(\frac{x}{y}=\frac{6}{9}\)

\(\Rightarrow\frac{x}{6}=\frac{y}{9}\)\(=\frac{x-y}{6-9}\)\(=\frac{30}{-3}\)\(-10\)

\(\frac{x}{6}=-10\Rightarrow x=-60\)

\(\frac{y}{9}=-10\Rightarrow y=-90\)

b) \(\frac{x}{5}=\frac{y}{4}=\frac{z}{7}=\frac{x}{5}=\frac{2y}{8}=\frac{z}{7}=\frac{x+2y+z}{5+8+7}=\frac{40}{20}=2\)

\(\frac{x}{5}=2\Rightarrow x=10\)

\(\frac{y}{4}=2\Rightarrow y=8\)

\(\frac{z}{7}=2\Rightarrow z=14\)

C) ta có \(\frac{x}{3}=\frac{y}{4}\)

\(\Rightarrow\frac{x}{3}.\frac{1}{7}=\frac{y}{4}.\frac{1}{7}\)

\(\frac{x}{21}=\frac{y}{28}\)

ta lại có \(\frac{z}{5}=\frac{y}{7}\)

\(\Rightarrow\frac{z}{5}.\frac{1}{4}=\frac{y}{7}.\frac{1}{4}\)

\(\frac{z}{20}=\frac{y}{28}\)

\(\Rightarrow\frac{z}{20}=\frac{y}{28}=\frac{x}{21}\)\(=\frac{2x}{42}=\frac{3y}{84}=\frac{z}{20}=\frac{2x+3y-z}{42+84-20}=\frac{106}{106}=1\)

\(\frac{x}{21}=1\Rightarrow x=21\)

\(\frac{y}{28}=1\Rightarrow y=28\)

\(\frac{z}{20}=1\Rightarrow z=20\)

chúc bn hc tốt ^-^

Đinh Đức Hùng CTV 18/07/2017 lúc 18:07
Báo cáo sai phạm

\(a:b:c=b:c:a\Rightarrow\frac{a}{b}=\frac{b}{c}=\frac{c}{a}=\frac{a+b+c}{b+c+a}=1\)\(\Rightarrow a=b=c\)

Ta có : 

+) \(\left(2a+9b+1945c\right)^{2009}=\left(1956a\right)^{2009}\) (1)

+) \(1956^{2009}.a^{30}.b^4.c^{1975}=1956^{2009}.a^{2009}=\left(1956a\right)^{2009}\) (2)

Từ (1) ; (2) => đpcm

quocdat6b 26/07/2015 lúc 20:59
Báo cáo sai phạm

mk cung nhu ban ay thoi

Bùi Lê Xuyến Chi 18/07/2017 lúc 10:07
Báo cáo sai phạm

1. -2x=5y =>\(\frac{x}{y}=\frac{-5}{2}=>y=\frac{-2x}{5}\)

Thế y=\(\frac{-2x}{5}\) ta được:

x+\(\frac{-2x}{5}\)=30     \(\Rightarrow\frac{5x-2x}{5}=30\)

\(\Rightarrow3x=150\)\(\Rightarrow x=50\)

=>y=30-x=30-50=-20.

Vậy x=50; y=-20.

Những bài khác tương tự bạn nhé!

trần như 15/06/2015 lúc 19:54
Báo cáo sai phạm

ta có: \(\frac{x}{2}=\frac{y}{3}\)\(\Rightarrow\)\(\frac{x^2}{2^2}=\frac{y^2}{3^2}\)

áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, ta có:

\(\frac{x^2}{2^2}=\frac{y^2}{3^2}=\frac{x^2+y^2}{2^2+3^2}=\frac{52}{13}=4\)

\(\frac{x^2}{2^2}=4\Rightarrow x=\sqrt{4\cdot2^2}=4\)

\(\frac{y^2}{3^2}=4\Rightarrow y=\sqrt{4\cdot3^2}=6\)

Vậy x = 4, y = 6

Bubble Princess 24/11/2016 lúc 05:48
Báo cáo sai phạm

Gọi số học sinh mỗi lớp 7A, 7B, 7C lần lượt là a, b, c.
Theo bài ra ta có:
3a = 4b = 5c và a+b+c = 94

Ta có: 3a = 4b = 5c

=> \(\frac{a}{20}=\frac{b}{15}=\frac{c}{12}\)

Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau:

\(\frac{a}{20}=\frac{b}{15}=\frac{c}{12}=\frac{a+b+c}{20+15+12}=\frac{94}{47}=2\)

Do đó:a = 40; b = 30; c = 24


(*)Số học sinh của mỗi lớp là:
7A = 40 hs ; 7B = 30hs ; 7C = 24hs

Trần Thị Loan Quản lý 06/06/2015 lúc 06:46
Báo cáo sai phạm

=> \(\frac{a\left(bz-cy\right)}{a^2}=\frac{b\left(cx-az\right)}{b^2}=\frac{c\left(ay-bx\right)}{c^2}\) => \(\frac{abz-acy}{a^2}=\frac{bcx-abz}{b^2}=\frac{acy-bcx}{c^2}\)

Theo tính chất của dãy tỉ số bằng nhau 

=> \(\frac{abz-acy}{a^2}=\frac{bcx-abz}{b^2}=\frac{acy-bcx}{c^2}=\frac{abz-acy+bcx-abz+acy-bcx}{a^2+b^2+c^2}=0\)

=> \(bz-cy=0;cx-az=0\)

\(bz-cy=0\Rightarrow bz=cy\Rightarrow\frac{y}{b}=\frac{z}{c}\)

\(cx-az=0\Rightarrow cx=az\Rightarrow\frac{z}{c}=\frac{x}{a}\)

Vậy \(\frac{x}{a}=\frac{y}{b}=\frac{z}{c}\)

nguyen truong giang 06/06/2015 lúc 06:27
Báo cáo sai phạm

hatsune miku noi dung day hom qua mk buon ngu xin vay co trang luon

HUYNH NHAT TUONG VY 11/03/2017 lúc 21:28
Báo cáo sai phạm

bài này dễ mà

Trà My CTV 17/07/2017 lúc 17:07
Báo cáo sai phạm

\(\frac{a}{b}=\frac{b}{d}\Rightarrow\frac{a}{b}.\frac{a}{b}=\frac{b}{d}.\frac{b}{d}=\frac{a}{b}.\frac{b}{d}\Rightarrow\frac{a^2}{b^2}=\frac{b^2}{d^2}=\frac{a}{d}\)

Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau: \(\frac{a^2}{b^2}=\frac{b^2}{d^2}=\frac{a}{d}=\frac{a^2+b^2}{b^2+d^2}\)

Vậy ta có đpcm

Nguyễn Quang Trung CTV 17/07/2017 lúc 16:47
Báo cáo sai phạm

Ta có : \(\frac{a}{b}=\frac{b}{d}\)

\(\Rightarrow\frac{a^2}{b^2}=\frac{b^2}{d^2}=\frac{a^2+b^2}{b^2+d^2}\)

Mặt khác  \(\frac{a}{b}=\frac{b}{d}\) => ad = b2 

Thay  ad = b2 ta có : \(\frac{a^2+ad}{ad+d^2}=\frac{a\left(a+d\right)}{d\left(a+d\right)}=\frac{a}{d}\) (đpcm)

Trần Thị Loan Quản lý 12/07/2015 lúc 11:29
Báo cáo sai phạm

Gọi số đó là abc (a khác 0; a; b ; c là chữ  số  )

abc chia hết cho 18 => abc chia hết cho 2 và 9 => c là chữ số chẵn là a + b + c chia hết cho 9

a; b ; c đều là chữ số; c chẵn  => a + b + c < 10 + 10 + 9 = 29. Vì a + b + c chia hết cho 9 nên a + b + c = 9 hoặc 18; hoặc 27
Theo bài cho ta có: \(\frac{a}{1}=\frac{b}{2}=\frac{c}{3}\). Theo tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có:

\(\frac{a}{1}=\frac{b}{2}=\frac{c}{3}=\frac{a+b+c}{1+2+3}=\frac{a+b+c}{6}\)

+) Nếu a + b + c = 9 => \(\frac{a}{1}=\frac{b}{2}=\frac{c}{3}=\frac{9}{6}=\frac{3}{2}\)=> a = 3/2 (không thỏa mãn)

+) Nếu a + b + c = 18 => \(\frac{a}{1}=\frac{b}{2}=\frac{c}{3}=\frac{18}{6}=3\)=> c = 9 là số lẻ => Loại

+) Nếu a + b + c = 27 => \(\frac{a}{1}=\frac{b}{2}=\frac{c}{3}=\frac{27}{6}=\frac{9}{2}\)=> a = 9/2 không thỏa mãn

Vậy không có số nào thỏa mãn yêu cầu.

Dich Duong Thien Ty 12/07/2015 lúc 11:18
Báo cáo sai phạm

Gọi a,b,c lần lượt các tỉ lệ là 1,2,3

Theo de bai ta co :

\(\frac{a}{1}=\frac{b}{2}=\frac{c}{3}\) va a+b+c=18

Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có :

\(\frac{a}{1}=\frac{b}{2}=\frac{c}{3}\Rightarrow\frac{a+b+c}{1+2+3}=\frac{18}{6}=3\)

Suy ra : \(\frac{a}{1}=3\Rightarrow a=3.1=3\)

\(\frac{b}{2}=3\Rightarrow b=3.2=6\)

\(\frac{c}{3}=3\Rightarrow c=3.3=9\)

                      Vay : a=3 ; b-6 ; c-9

Dich Duong Thien Ty 12/07/2015 lúc 11:13
Báo cáo sai phạm

de               

trần như 13/06/2015 lúc 21:33
Báo cáo sai phạm

bài này mk giải rùi:

a/b = c/d           => a/c = b/d 

=> a2 / c2 = b2 / d2  = ab / cd

<=> 7a/ 7c2 = 11a2 / 11c = 8b2 / 8d2 = 3ab / 3cd

=> 7a2 + 3ab / 7c+ 3cd = 11a2 - 8b2 / 11c2 - 8d2

=> 7a2 + 3ab / 11a2 - 8b= 7c+ 3cd / 11c2 - 8d2                (đpcm)

thang Tran 13/06/2015 lúc 21:38
Báo cáo sai phạm

Đặt \(\frac{a}{b}=\frac{c}{d}=x\)\(\Rightarrow a=bx;c=dx\)

Thay vào vế trái ta có:

               \(\frac{7a^2+3ab}{11a^2-8b^2}=\frac{7b^2x^2+3b^2x}{11b^2x^2-8b^2}=\frac{b^2\left(7x^2+3x\right)}{b^2\left(11x^2-8\right)}=\frac{7x^2+3x}{11x^2-8}\)(1)

Thay vào vế trái ta có :

               \(\frac{7c^2+3cd}{11c^2-8d^2}=\frac{7d^2x^2+3d^2x}{11d^2x^2-8d^2}=\frac{d^2\left(7x^2+3x\right)}{d^2\left(11x^2-8\right)}=\frac{7x^2+3x}{11x^2-8}\) (2)

Từ (1) và  (2) => Vế phải bằng vế trái đẳng thức được chứng minh

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí

Có thể bạn quan tâmTài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: